Odpowiedzialność cywilna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odpowiedzialność cywilna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
8
lis

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z opłaceniem składki na ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej członków organów Spółki.

Fragment:

Oznacza to, że na Wnioskodawcy w związku z opłaceniem ww. składki na ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej członków organów Spółki nie ciąży obowiązek naliczenia i pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2016
12
maj

Istota:

Czy uiszczane przez Wnioskodawcę składki z tytułu ubezpieczenia OC członków władz Spółki stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Powyższe oznacza, że zapłacona składka ubezpieczeniowa, z tytułu umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków władz Wnioskodawcy, nie będzie stanowić dla tych osób przychodu ze stosunku pracy, tym samym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do naliczenia i pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

2016
4
mar

Istota:

Przychód z tytułu składek na ubezpieczenie OC.

Fragment:

W świetle zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku uznać jednak należy, że ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej będzie nieograniczony krąg osób. Tym samym, w tejże sytuacji, nie będzie możliwym zidentyfikowanie osób objętych ubezpieczeniem. Objęcie ubezpieczeniem grupy osób, niemożliwej do zidentyfikowania, stanowi natomiast okoliczność uniemożliwiającą przypisanie przychodu z tego tytułu konkretnej osobie. Powyższe oznacza, że zapłacona składka ubezpieczeniowa, z tytułu umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków organów Wnioskodawcy (zarządu, rady nadzorczej), prokurentów, osób pozostających w stosunku pracy, współmałżonków członków organów lub pracowników, spadkobierców lub prawnych przedstawicieli zmarłego członka organu lub pracowników, nie będzie stanowić dla tych osób przychodu ze stosunku pracy, przychodu z działalności wykonywanej osobiście lub też przychodu z innych źródeł, tym samym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do naliczenia i pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych jak również sporządzenia informacji, o której mowa w art. 42a ustawy. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2014
23
lis

Istota:

Czy opisane we wniosku świadczenia, wypłacane z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku komunikacyjnego, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też korzystają ze zwolnienia wskazanego w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Zgodnie z ww. ustawą, do ubezpieczeń obowiązkowych należy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwane dalej „ ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ” (art. 4 pkt 1 ww. ustawy). Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej obejmuje odpowiedzialność cywilną podmiotu objętego obowiązkiem ubezpieczenia za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym oraz wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o ile nie sprzeciwia się to ustawie lub właściwości (naturze) danego rodzaju stosunków (art. 9 ust. 1 ww. ustawy). W myśl art. 13 ust. 1 powyższej ustawy, zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie lub świadczenie z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń, zawartej z nim ugody, prawomocnego orzeczenia sądu lub w sposób określony w przepisach ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159 i 742). Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, Towarzystwo Ubezpieczeniowe na podstawie polisy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (...)

2014
11
lip

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania odszkodowania, zadośćuczynienia i renty z tytułu błędu w sztuce lekarskiej.

Fragment:

SA o przyznaniu świadczenia z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Szpitala ... w G. i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarza, w związku ze szkodą dotyczącą małoletniej córki Wnioskodawczyni. Mając na uwadze następstwa nieprawidłowego postępowania personelu medycznego przyznano zadośćuczynienie i odszkodowanie za doznaną krzywdę oraz przyznano rentę na zwiększone potrzeby w wysokości 3.000 zł, płatną co miesiąc. Podstawę prawną do wypłaty renty na zwiększone potrzeby oraz kwot pieniężnych tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za doznaną krzywdę stanowił art. 444 § 2 oraz art. 445 § 1 ustawy Kodeks cywilny. Ww. wypłacone kwoty pieniężne mają charakter odszkodowawczy. Świadczenia te są wypłacane przez ubezpieczyciela z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wnioskodawczyni nie dochodziła roszczeń na drodze sądowej. Wobec powyższego zadano następujące pytania: Czy otrzymana kwota zadośćuczynienia i odszkodowania korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Czy otrzymywana renta na zwiększone potrzeby, wypłacana przez ubezpieczyciela z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szpitala i lekarza jest zwolniona przedmiotowo z zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych...

2014
23
kwi

Istota:

Czy opisane we wniosku świadczenia, tj. odszkodowanie za szkodę na osobie i za uszkodzony samochód oraz zadośćuczynienie, wypłacone z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku komunikacyjnego, uzyskane w postępowaniu likwidacyjnym prowadzonym przed ubezpieczycielem, na podstawie zawartej z nim ugody pozasądowej, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też korzystają ze zwolnienia wskazanego w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych określa ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 392). Zgodnie z ww. ustawą, do ubezpieczeń obowiązkowych należy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwane dalej „ ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ” (art. 4 ust. 1 ustawy). Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej obejmuje odpowiedzialność cywilną podmiotu objętego obowiązkiem ubezpieczenia za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym oraz wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o ile nie sprzeciwia się to ustawie lub właściwości (naturze) danego rodzaju stosunków (art. 9 ust. 1 ww. ustawy). Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie lub świadczenie z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń, zawartej z nim ugody, prawomocnego orzeczenia sądu lub w sposób określony w przepisach ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (Dz.

2014
9
mar

Istota:

Czy Wnioskodawca prawidłowo uznaje, że nie jest możliwe ustalenie przychodu przypadającego na członka władz i Wnioskodawca nie musi wykonać obowiązku płatnika wynikającego z art. 31 i art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) odpowiedzialności cywilnej członków władz Spółdzielni Mieszkaniowej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 listopada 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z opłaceniem składki na ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej członków władz Spółdzielni Mieszkaniowej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca prowadzi działalność na terenie miasta .... oraz gmin ... i ...., w zakresie zarządzania nieruchomościami. Prowadzona działalność wiąże się z ryzykiem oraz koniecznością podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem Spółdzielnią. Spółdzielnia zawarła umowę ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeń SA. W konsekwencji podpisano polisę w zakresie Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Członków Władz Spółdzielni Mieszkaniowej. Zgodnie z Ogólnymi Warunkami ubezpieczenia odpowiedzialności Cywilnej władz Spółdzielni Mieszkaniowej, przez członków władz rozumie się: członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej oraz kierowników administracji osiedli mieszkaniowych.

2013
11
gru

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z wykupieniem polisy ubezpieczeniowej OC dla członków kierownictwa Spółki.

Fragment:

Mając na względzie ww. okoliczności należy uznać, że opłacone przez Wnioskodawcę ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ww. osób stanowi dla tychże osób, co do zasady, przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Objęcie bowiem ww. osób umową ubezpieczenia i sfinansowanie kosztów tejże umowy, to przekazanie osobom ubezpieczonym nieodpłatnych świadczeń. Nieodpłatne świadczenie – w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – to zapewnienie uprawnionym osobom – w sposób nieodpłatny – określonych możliwości, przekazanie określonych uprawnień; w przedmiotowej sprawie jest to objęcie ochroną ubezpieczeniową. Jednakże z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że krąg osób objętych ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej nie tworzy zbioru zamkniętego i jest on nieograniczony. W związku z tym, należy stwierdzić, że o ile skład osobowy członków władz Spółki i Spółek zależnych (m.in. członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, rady konsultacyjnej, rady dyrektorów, pracowników wykonujących funkcje zarządcze) możliwy będzie do ustalenia w dniu zapłaty składki ubezpieczeniowej, to objęcie ubezpieczeniem także potencjalnej grupy osób fizycznych, niemożliwej do zidentyfikowania na ten dzień, stanowi okoliczność uniemożliwiającą przypisania przychodu z tego tytułu konkretnej osobie.

2013
11
gru

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z wykupieniem polisy ubezpieczeniowej OC

Fragment:

Mając na względzie ww. okoliczności należy uznać, że opłacone przez Wnioskodawcę ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ww. osób stanowi dla tychże osób, co do zasady, przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Objęcie bowiem ww. osób umową ubezpieczenia i sfinansowanie kosztów tejże umowy, to przekazanie osobom ubezpieczonym nieodpłatnych świadczeń. Nieodpłatne świadczenie – w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – to zapewnienie uprawnionym osobom – w sposób nieodpłatny – określonych możliwości, przekazanie określonych uprawnień; w przedmiotowej sprawie jest to objęcie ochroną ubezpieczeniową. Jednakże z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że krąg osób objętych ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej nie tworzy zbioru zamkniętego i jest on nieograniczony. W związku z tym, należy stwierdzić, że o ile skład osobowy członków władz Spółki i Spółek zależnych (m.in. członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, rady konsultacyjnej, rady dyrektorów, pracowników wykonujących funkcje zarządcze) możliwy będzie do ustalenia w dniu zapłaty składki ubezpieczeniowej, to objęcie ubezpieczeniem także potencjalnej grupy osób fizycznych, niemożliwej do zidentyfikowania na ten dzień, stanowi okoliczność uniemożliwiającą przypisania przychodu z tego tytułu konkretnej osobie.

2013
10
gru

Istota:

Skutki podatkowe wykupienia polisy odpowiedzialności cywilnej

Fragment:

Zatem w przypadku, gdy osoby ubezpieczone nie zostały z góry określone w umowie (ewentualnie w załączniku do umowy, aneksie lub innym dokumencie) w sposób pozwalający na ich jednoznaczną identyfikację, jako osób ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej, nie jest możliwe ustalenie przychodu w postaci otrzymania nieodpłatnych świadczeń przez poszczególnych ubezpieczonych, ponieważ brak jest podstaw do przyporządkowania im składek w dacie zawarcia umowy i opłacenia ich przez Wnioskodawcę. Mając na uwadze informacje przedstawione we wniosku oraz powołane przepisy uznać należy, że w rozpatrywanej sprawie koszt związany z wykupieniem polisy odpowiedzialności cywilnej nie stanowi dla członków organów, pracowników i osoby odpowiedzialnej za księgi rachunkowe przychodu – w rozumieniu art. 12 ust. 1 i art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.