Odpowiedzialność | Interpretacje podatkowe

Odpowiedzialność | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odpowiedzialność. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie odpowiedzialności komandytariusza za ewentualne zaległości podatkowe, za które Spółka komandytowa będzie odpowiedzialna jako sukcesor prawny Spółki kapitałowej.
Fragment:
Z przepisów tych wynika, że na gruncie prawa prywatnego odpowiedzialność komandytariusza spółki komandytowej za zobowiązania tej spółki jest ograniczona. Powyższy model ograniczonej odpowiedzialności komandytariusza znajduje odzwierciedlenie również na gruncie prawa podatkowego. Zgodnie z art. 107 § 1 Op, w przypadkach i w zakresie przewidzianym w Rozdziale 15 Działu III Op „ Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich ” za zaległości podatkowe podatnika odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem również osoby trzecie. Ponadto zgodnie z art. 107 § 2 Ordynacji podatkowej, osoby trzecie odpowiadają również za: podatki niepobrane oraz pobrane, a niewpłacone przez płatników lub inkasentów; odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych; niezwrócone w terminie zaliczki naliczonego podatku od towarów i usług oraz za oprocentowanie tych zaliczek; koszty postępowania egzekucyjnego. Co istotne, generalną zasadą odpowiedzialności osób trzecich jest to, że ponosić ją mogą tylko podmioty wymienione w Rozdziale 15 Działu III Op „ Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich ” i dotyczy ona zaległości podatkowych podatnika. Oznacza to, że dla zastosowania solidarnej odpowiedzialności wobec osoby trzeciej wymienionej w Rozdziale 15 Działu III Op konieczne jest spełnienie m.in. następujących przesłanek: na podatniku musi ciążyć zobowiązanie podatkowe i zobowiązanie to musi się stać zaległością podatkową, tj. musi upłynąć termin płatności podatku.
2017
20
gru

Istota:
Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez członka zarządu z tytułu realizacji umowy, o której mowa w przedstawionym stanie faktycznym?
Fragment:
Warunek będzie także spełniony gdy dana umowa nie przewiduje (nie wprowadza) takiej odpowiedzialności. Bez znaczenia pozostaje w tym kontekście odpowiedzialność zarządzającego wynikająca z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności odpowiedzialność członków zarządu wynikająca z przepisów Kodeksu spółek handlowych . Przykładowo, jeżeli dana umowa przewiduje, że zarządzający ponosi odpowiedzialność wobec spółki oraz wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków zarządzającego, wynikających z umowy lub z przepisów prawa – przy czym, odpowiedzialność ta jest niezależna od odpowiedzialności zarządzającego, którą ponosi on z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu, określonej przepisami prawa (w szczególności na mocy KSH) – niniejszy warunek nie będzie spełniony. Należy zauważyć, że jak wskazał NSA w wyroku z dnia 22 lutego 2017 r., sygn. akt I FSK 1014/15 „ Ponoszenie ryzyka ekonomicznego nie może być utożsamiane z odpowiedzialnością menadżera za szkody wobec Spółki. Są to odrębne kwestie. Porównywanie nieograniczonej odpowiedzialności menadżera wobec Spółki ze stosunkiem pracowniczym nie wpływa na ocenę stanowiska Sądu, gdyż Sąd nie postawił tezy, że strony łączyła umowa o pracę.
2017
7
gru

Istota:
Brak opodatkowania czynności realizowanych na podstawie kontraktu menedżerskiego.
Fragment:
Podstawę takiej odpowiedzialności stanowią art. 415 Kc (jeżeli podmiotem, wobec którego roszczenie kierowano, jest członek zarządu) czy art. 416 Kc (jeżeli podmiotem takim jest spółka). Ale co istotne podstawą tej odpowiedzialności nie jest stosunek organizacyjny istniejący pomiędzy spółką a członkiem zarządu za działania (zaniechania) w tym zakresie Spółka ponosi odpowiedzialność. Niewątpliwie członek zarządu na mocy Ksh ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną wobec spółki za szkodę wyrządzaną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu/umowy. W wyroku WSA w Łodzi sygn. akt I SA/Łd 1314/15 z dnia 28 stycznia 2016 r. zawarto konkluzję, że „W zakresie odpowiedzialności, kontrakt przewiduje, iż wnioskodawczyni odpowiada wobec spółki lub osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu kontraktu menedżerskiego, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków z niego wynikających. Odpowiedzialność ta jest niezależna od odpowiedzialności wnioskodawczyni ponoszonej z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu spółki w zakresie określonymi przepisami KSH oraz innymi przepisami prawa.
2017
6
gru

Istota:
Uznanie czynności realizowanych na podstawie umowy o zarządzania za niestanowiące samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy, a tym samym niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Stosownie do wezwania jednoznacznie wskazuję zadanie pytania: Kto będzie ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich za czynności wykonywane przez Pana w ramach zawartego kontraktu – Pan czy Spółka i z czego będzie wynikała ta odpowiedzialność? Odp. Odpowiedzialność wobec osób trzecich za czynności wykonywane przeze mnie osobiście w ramach zawartego kontraktu będzie ponosiła Spółka. Wskazano to w opisie zdarzenia przyszłego (strona 4/7 akapit ostatni, punkty 1 i 2), iż Zarządzający w związku z wykonywaniem umowy ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania wynikającą z przepisów i na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego wobec Spółki. Oznacza to, że nie będę ponosił odpowiedzialności wobec osób trzecich. Czy z warunków wykonywania umowy będzie wynikało, że będzie dysponował Pan niezależnością i samodzielnością w działaniu pozwalającą na uznanie, iż działa jako profesjonalny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, a jeżeli tak – to proszę szczegółowo opisać w czym przejawiać się będzie samodzielność i niezależność w Pana działaniu oraz czy (a jeżeli tak — w jaki konkretnie sposób w umowie) zostały/zostaną określone ograniczenia samodzielności i niezależności w Pana działaniu? Odp.
2017
30
paź

Istota:
Opodatkowanie czynności zarządzania spółką.
Fragment:
Powyższe oznacza, że rezultat wszelkich decyzji podejmowanych przez Prezesa Zarządu działającego jako organ spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - w relacji z osobami trzecimi obciąża Spółkę. Spółka odpowiada za działania i zaniechania swoich ustawowych organów - zarządu, jak za swoje własne, zaś odpowiedzialność ta nie obciąża organów spółki, w tym także członków zarządu w zakresie ich relacji wobec osób trzecich - takie stanowisko zostało wyrażone w wyroku NSA z dnia 23 sierpnia 2012 roku (sygn. akt I FSK 1645/11). Pociągnięcie członka zarządu do odpowiedzialności przez osoby trzecie możliwe jest na podstawie art. 415 Kodeksu cywilnego (odpowiedzialność deliktowa) oraz 471 Kodeksu cywilnego (odpowiedzialność kontraktowa) pod warunkiem spełnienia przesłanek wynikających z ww. przepisów. Podstawą odpowiedzialności wynikającej ze wskazanych wyżej przepisów nie jest stosunek organizacyjny istniejący pomiędzy spółką, a członkiem zarządu - za działania (zaniechania) w tym zakresie ponosi Spółka. Należy podkreślić, że umowa jest wykonywana przy wykorzystaniu infrastruktury i organizacji wewnętrznej podmiotu, na rzecz którego jest prowadzona i nie powoduje odpowiedzialności Wnioskodawcy wobec osób trzecich, ani nie powoduje żadnego ryzyka ekonomicznego dla Wnioskodawcy (co zostało wyjaśnione w pkt 9 powyżej).
2017
25
paź

Istota:
W zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu czynności realizowanych przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menadżerskiego
Fragment:
Sformułowanie ustawy o VAT odnoszące się do odpowiedzialności, należy rozumieć jako odpowiedzialność zleceniodawcy w stosunku do osób trzecich za czynności realizowane przez zleceniobiorcę w ramach wykonywania zlecenia - ponoszenie odpowiedzialności przez zleceniodawcę wyklucza samodzielny charakter działalności zleceniobiorcy. Zgodnie z postanowieniami Umowy, Zarządzający ponosi odpowiedzialność wobec Spółki za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu Umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Zarządzającego wynikających z umowy bądź przepisów prawa. Jednocześnie powyższa odpowiedzialność jest niezależna od odpowiedzialności Zarządzającego, którą ponosi z tytułu pełnienia Funkcji, określonej przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu spółek handlowych. Wnioskodawca zaznaczył, iż skoro w Umowie nie została unormowana kwestia odpowiedzialności wobec osób trzecich należy przyjąć, iż Wnioskodawca, w ramach świadczenia Usług, nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec osób trzecich - jeżeli bowiem odpowiedzialność wobec osób trzecich nie została wprost unormowana w umowie odpowiedzialności takiej nie można domniemywać. W takim przypadku zastosowanie będą miały ogólne zasady odpowiedzialności określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którymi odpowiedzialność ponosi spółka (przykładowo, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 sierpnia 2012 r, sygn.
2017
7
sie

Istota:
W zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu czynności realizowanych przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menadżerskiego
Fragment:
Sformułowanie ustawy o VAT odnoszące się do odpowiedzialności, należy rozumieć jako odpowiedzialność zleceniodawcy w stosunku do osób trzecich za czynności realizowane przez zleceniobiorcę w ramach wykonywania zlecenia - ponoszenie odpowiedzialności przez zleceniodawcę wyklucza samodzielny charakter działalności zleceniobiorcy. Zgodnie z postanowieniami Umowy, Zarządzający ponosi odpowiedzialność wobec Spółki za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu Umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Zarządzającego wynikających z umowy bądź przepisów prawa. Jednocześnie powyższa odpowiedzialność jest niezależna od odpowiedzialności Zarządzającego, którą ponosi z tytułu pełnienia Funkcji, określonej przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu spółek handlowych. Wnioskodawca zaznaczył, iż skoro w Umowie nie została unormowana kwestia odpowiedzialności wobec osób trzecich należy przyjąć, iż Wnioskodawca, w ramach świadczenia Usług, nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec osób trzecich - jeżeli bowiem odpowiedzialność wobec osób trzecich nie została wprost unormowana w umowie odpowiedzialności takiej nie można domniemywać. W takim przypadku zastosowanie będą miały ogólne zasady odpowiedzialności określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którymi odpowiedzialność ponosi spółka (przykładowo, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 sierpnia 2012 r, sygn.
2017
19
lip

Istota:
Ustalenie konsekwencji podatkowych po stronie komandytariusza spółki komandytowej z tytułu ponoszenia odpowiedzialności finansowej przez komplementariusza tej spółki za długi pozostałe w momencie likwidacji
Fragment:
Rozkład odpowiedzialności pomiędzy wspólników spółki komandytowej wynika bowiem z przepisów KSH i nie oznacza w żadnym wypadku, iż C. przejmuje na siebie ciążącą na G. odpowiedzialność. Ewentualne roszczenia Klientów, które pojawią się po zakończeniu procesu likwidacji C. SK i ustania jej bytu prawnego, będą w pierwszej kolejności spłacane przez C., co wynika z pełnionej przez ten podmiot funkcji komplementariusza, do którego zadań należy prowadzenie spraw spółki komandytowej. Byt prawny C. SK zostanie zakończony, a tym samym nie będzie możliwe uregulowanie z majątku C. SK zobowiązań powstałych w wyniku roszczeń Klientów. W takim przypadku, w związku ze spoczywającą na C. odpowiedzialnością, zostaną one przez ten podmiot uregulowane. Planowane jest pokrycie ich z rękojmi udzielonej przez E lub z posiadanej przez ten podmiot gwarancji. Możliwe jest również, iż Klienci będą dochodzić swoich roszczeń od obojga wspólników na zasadach ogólnych. Tym samym istnieje prawdopodobieństwo, iż komandytariusz także będzie obowiązany do uregulowania roszczeń Klientów w stosunku do zlikwidowanej C. SK, z tym że odpowiedzialność ta będzie ograniczona do wysokości sumy komandytowej.
2016
2
mar

Istota:
Skoro przedmiotem transakcji będą kamery cyfrowe a nie cyfrowe aparaty fotograficzne to należy uznać, że do tego typu transakcji przepisy dotyczące odpowiedzialności solidarnej nabywcy nie będą mieć zastosowania.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w przedstawionym zdarzeniu transakcja zakupu kamer cyfrowych może spowodować powstanie po stronie Wnioskodawcy odpowiedzialności solidarnej (opisanej w art. 105a-105d ustawy o podatku od towarów i usług) za zaległości podatkowe dostawcy towaru w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz Wnioskodawcy... Zdaniem Wnioskodawcy: W opinii Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu, przepisy o odpowiedzialności podatkowej nabywcy w szczególnych przypadkach opisane w Dziale Xa ustawy nie będą miały zastosowania do opisanej transakcji, ponieważ kamera cyfrowa nie jest towarem wymienionym w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z tym nie zajdą wszystkie przesłanki z art. 105a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług niezbędne do zastosowania przepisów o odpowiedzialności solidarnej z tytułu zaległości podatkowych dostawcy, a opisana w zdarzeniu przyszłym transakcja nie może być podstawą do pociągnięcia Wnioskodawcy do ewentualnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe dostawcy towaru w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz Wnioskodawcy (art. 105a-105d ustawy o VAT). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2015
24
lis

Istota:
Odpowiedzialność solidarna za zobowiązania dostawcy przy obrocie paliwami płynnymi.
Fragment:
(...) odpowiedzialność Wnioskodawcy za zaległości podatkowe dostawcy jest wyłączona. Co istotne, Wnioskodawca nie odpowiada solidarnie za zobowiązania swego dostawcy, z tytułu odpowiedzialności solidarnej wobec zobowiązań jego dostawcy (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 września 2014 r. o numerze IPPP1/443-776/14-2/IGo ). Biorąc pod uwagę powyższe po wpłaceniu kaucji gwarancyjnej dostawca będzie wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy o VAT oraz wysokość wpłaconej kaucji gwarancyjnej jest wystarczająca, tj. odpowiada co najmniej 1/5 kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika oraz nie jest ona niższa niż 200 000 zł. Tym samym przy spełnieniu powyższych warunków Wnioskodawca nie będzie odpowiadał za zaległości podatkowe dostawcy. Reasumując, Wnioskodawca – jako odbiorca towaru nie będzie ponosić odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe dostawcy w myśl art. 105a-105c ustawy o VAT. Ad. 2. Podtrzymując stanowisko przedstawione w pkt 1 należy potwierdzić, że odpowiedzialność będzie wyłączona Wnioskodawcy (...)
2015
14
paź
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.