Odpowiedzialność | Interpretacje podatkowe

Odpowiedzialność | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odpowiedzialność. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu czynności realizowanych przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menadżerskiego
Fragment:
Sformułowanie ustawy o VAT odnoszące się do odpowiedzialności, należy rozumieć jako odpowiedzialność zleceniodawcy w stosunku do osób trzecich za czynności realizowane przez zleceniobiorcę w ramach wykonywania zlecenia - ponoszenie odpowiedzialności przez zleceniodawcę wyklucza samodzielny charakter działalności zleceniobiorcy. Zgodnie z postanowieniami Umowy, Zarządzający ponosi odpowiedzialność wobec Spółki za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu Umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Zarządzającego wynikających z umowy bądź przepisów prawa. Jednocześnie powyższa odpowiedzialność jest niezależna od odpowiedzialności Zarządzającego, którą ponosi z tytułu pełnienia Funkcji, określonej przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu spółek handlowych. Wnioskodawca zaznaczył, iż skoro w Umowie nie została unormowana kwestia odpowiedzialności wobec osób trzecich należy przyjąć, iż Wnioskodawca, w ramach świadczenia Usług, nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec osób trzecich - jeżeli bowiem odpowiedzialność wobec osób trzecich nie została wprost unormowana w umowie odpowiedzialności takiej nie można domniemywać. W takim przypadku zastosowanie będą miały ogólne zasady odpowiedzialności określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którymi odpowiedzialność ponosi spółka (przykładowo, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 sierpnia 2012 r, sygn.
2017
7
sie

Istota:
W zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu czynności realizowanych przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menadżerskiego
Fragment:
Sformułowanie ustawy o VAT odnoszące się do odpowiedzialności, należy rozumieć jako odpowiedzialność zleceniodawcy w stosunku do osób trzecich za czynności realizowane przez zleceniobiorcę w ramach wykonywania zlecenia - ponoszenie odpowiedzialności przez zleceniodawcę wyklucza samodzielny charakter działalności zleceniobiorcy. Zgodnie z postanowieniami Umowy, Zarządzający ponosi odpowiedzialność wobec Spółki za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu Umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Zarządzającego wynikających z umowy bądź przepisów prawa. Jednocześnie powyższa odpowiedzialność jest niezależna od odpowiedzialności Zarządzającego, którą ponosi z tytułu pełnienia Funkcji, określonej przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu spółek handlowych. Wnioskodawca zaznaczył, iż skoro w Umowie nie została unormowana kwestia odpowiedzialności wobec osób trzecich należy przyjąć, iż Wnioskodawca, w ramach świadczenia Usług, nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec osób trzecich - jeżeli bowiem odpowiedzialność wobec osób trzecich nie została wprost unormowana w umowie odpowiedzialności takiej nie można domniemywać. W takim przypadku zastosowanie będą miały ogólne zasady odpowiedzialności określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którymi odpowiedzialność ponosi spółka (przykładowo, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 sierpnia 2012 r, sygn.
2017
19
lip

Istota:
Ustalenie konsekwencji podatkowych po stronie komandytariusza spółki komandytowej z tytułu ponoszenia odpowiedzialności finansowej przez komplementariusza tej spółki za długi pozostałe w momencie likwidacji
Fragment:
Rozkład odpowiedzialności pomiędzy wspólników spółki komandytowej wynika bowiem z przepisów KSH i nie oznacza w żadnym wypadku, iż C. przejmuje na siebie ciążącą na G. odpowiedzialność. Ewentualne roszczenia Klientów, które pojawią się po zakończeniu procesu likwidacji C. SK i ustania jej bytu prawnego, będą w pierwszej kolejności spłacane przez C., co wynika z pełnionej przez ten podmiot funkcji komplementariusza, do którego zadań należy prowadzenie spraw spółki komandytowej. Byt prawny C. SK zostanie zakończony, a tym samym nie będzie możliwe uregulowanie z majątku C. SK zobowiązań powstałych w wyniku roszczeń Klientów. W takim przypadku, w związku ze spoczywającą na C. odpowiedzialnością, zostaną one przez ten podmiot uregulowane. Planowane jest pokrycie ich z rękojmi udzielonej przez E lub z posiadanej przez ten podmiot gwarancji. Możliwe jest również, iż Klienci będą dochodzić swoich roszczeń od obojga wspólników na zasadach ogólnych. Tym samym istnieje prawdopodobieństwo, iż komandytariusz także będzie obowiązany do uregulowania roszczeń Klientów w stosunku do zlikwidowanej C. SK, z tym że odpowiedzialność ta będzie ograniczona do wysokości sumy komandytowej.
2016
2
mar

Istota:
Skoro przedmiotem transakcji będą kamery cyfrowe a nie cyfrowe aparaty fotograficzne to należy uznać, że do tego typu transakcji przepisy dotyczące odpowiedzialności solidarnej nabywcy nie będą mieć zastosowania.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w przedstawionym zdarzeniu transakcja zakupu kamer cyfrowych może spowodować powstanie po stronie Wnioskodawcy odpowiedzialności solidarnej (opisanej w art. 105a-105d ustawy o podatku od towarów i usług) za zaległości podatkowe dostawcy towaru w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz Wnioskodawcy... Zdaniem Wnioskodawcy: W opinii Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu, przepisy o odpowiedzialności podatkowej nabywcy w szczególnych przypadkach opisane w Dziale Xa ustawy nie będą miały zastosowania do opisanej transakcji, ponieważ kamera cyfrowa nie jest towarem wymienionym w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z tym nie zajdą wszystkie przesłanki z art. 105a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług niezbędne do zastosowania przepisów o odpowiedzialności solidarnej z tytułu zaległości podatkowych dostawcy, a opisana w zdarzeniu przyszłym transakcja nie może być podstawą do pociągnięcia Wnioskodawcy do ewentualnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe dostawcy towaru w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz Wnioskodawcy (art. 105a-105d ustawy o VAT). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2015
24
lis

Istota:
Odpowiedzialność solidarna za zobowiązania dostawcy przy obrocie paliwami płynnymi.
Fragment:
(...) odpowiedzialność Wnioskodawcy za zaległości podatkowe dostawcy jest wyłączona. Co istotne, Wnioskodawca nie odpowiada solidarnie za zobowiązania swego dostawcy, z tytułu odpowiedzialności solidarnej wobec zobowiązań jego dostawcy (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 września 2014 r. o numerze IPPP1/443-776/14-2/IGo ). Biorąc pod uwagę powyższe po wpłaceniu kaucji gwarancyjnej dostawca będzie wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy o VAT oraz wysokość wpłaconej kaucji gwarancyjnej jest wystarczająca, tj. odpowiada co najmniej 1/5 kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika oraz nie jest ona niższa niż 200 000 zł. Tym samym przy spełnieniu powyższych warunków Wnioskodawca nie będzie odpowiadał za zaległości podatkowe dostawcy. Reasumując, Wnioskodawca – jako odbiorca towaru nie będzie ponosić odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe dostawcy w myśl art. 105a-105c ustawy o VAT. Ad. 2. Podtrzymując stanowisko przedstawione w pkt 1 należy potwierdzić, że odpowiedzialność będzie wyłączona Wnioskodawcy (...)
2015
14
paź

Istota:
Odpowiedzialność za zaległości podatkowe.
Fragment:
Jak stanowi art. 108 § 1 Ordynacji podatkowej, o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej organ podatkowy orzeka w drodze decyzji. Stosownie do art. 108 § 2 Ordynacji podatkowej, postępowanie w sprawie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej nie może zostać wszczęte przed: upływem terminu płatności ustalonego zobowiązania; dniem doręczenia decyzji: określającej wysokość zobowiązania podatkowego; o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta; w sprawie zwrotu zaliczki naliczonego podatku od towarów i usług; określającej wysokość należnych odsetek za zwłokę; – z dniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego, w przypadku, o którym mowa w § 3. Egzekucja zobowiązania wynikającego z decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej może być wszczęta dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku podatnika okazała się w całości lub w części bezskuteczna (art. 108 § 4 Ordynacji podatkowej). Powołane powyżej przepisy wprowadzają ogólne zasady związane z odpowiedzialnością osoby trzeciej, czyli podmiotu niebędącego stroną stosunku prawnopodatkowego, za zaległości podatkowe podatnika. Odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe wynikające ze stosunku prawnopodatkowego, w którym nie są stroną, uzasadniana jest potrzebą szczególnej ochrony interesu fiskalnego państwa.
2015
21
cze

Istota:
Opodatkowanie uzyskanego przez spadkodawcę dochodu z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
Fragment:
Zgodnie z art. 98 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa do odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz o odpowiedzialności za długi spadkowe. Przepis § 1 stosuje się również do odpowiedzialności spadkobierców za zaległości podatkowe, w tym również za zaległości, o których mowa w art. 52 § 1 Ordynacji podatkowej. Zatem, w świetle przytoczonych przepisów regulujących sukcesję podatkową, wskazać należy na brak możliwości rozliczenia podatku dochodowego z tytułu zbycia udziałów w spółce z o.o. przez spadkobierców w imieniu zmarłego, jak i sporządzenia w jego imieniu zeznania PIT-38, bowiem tych obowiązków się nie dziedziczy. Jednakże obowiązek zapłaty podatku z tytułu zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przechodzi na spadkobierców. Na podstawie zaś art. 100 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa organy podatkowe właściwe ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy orzekają w odrębnych decyzjach o zakresie odpowiedzialności poszczególnych spadkobierców lub określają wysokość nadpłaty albo zwrotu podatku. Stosownie do art. 100 § 2 cyt. ustawy w decyzji organ podatkowy określa wysokość znanych w dniu otwarcia spadku zobowiązań spadkodawcy, o których mowa w art. 98 § 1 i 2, z zastrzeżeniem § 2a.
2014
3
lip

Istota:
W zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej z siedzibą w Republice Słowackiej przez wspólnika ponoszącego nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania tej spółki
Fragment:
Jednak od tak ustalonej podstawy opodatkowania odejmuje się część przypadającą, jako udział wspólnikom o nieograniczonej odpowiedzialności. Udział ten określany jest proporcjonalnie do udziałów w zysku przed opodatkowaniem, podlegającym podziałowi pomiędzy wspólników zgodnie z umową spółki. Pozostała po odjęciu udziału wspólników o nieograniczonej odpowiedzialności kwota podstawy opodatkowania jest dochodem KS i podlega opodatkowaniu na poziomie spółki. Wyłączona z podstawy opodatkowania KS kwota, przypadająca zgodnie z umową spółki wspólnikom o nieograniczonej odpowiedzialności, stanowi dochód do opodatkowania tychże wspólników. W rezultacie w odniesieniu do dochodów KS przypadających na wspólników o nieograniczonej odpowiedzialności, to ci wspólnicy są podatnikami podatku dochodowego. W przypadku więc przystąpienia do KS w charakterze wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu uczestnictwa w KS będą podlegać opodatkowaniu na Słowacji, jako dochody z prowadzenia działalności gospodarczej, a podatnikiem z tego tytułu na Słowacji będzie nie KS tylko Wnioskodawca. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce kapitałowej mającej siedzibę w kraju Unii Europejskiej do KS będzie czynnością neutralną podatkowo na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
2013
4
kwi

Istota:
W zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej z siedzibą w Republice Słowackiej przez wspólnika ponoszącego nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania tej spółki
Fragment:
Jednak od tak ustalonej podstawy opodatkowania odejmuje się część przypadającą, jako udział wspólnikom o nieograniczonej odpowiedzialności. Udział ten określany jest proporcjonalnie do udziałów w zysku przed opodatkowaniem, podlegającym podziałowi pomiędzy wspólników zgodnie z umową spółki. Pozostała po odjęciu udziału wspólników o nieograniczonej odpowiedzialności kwota podstawy opodatkowania jest dochodem KS i podlega opodatkowaniu na poziomie spółki. Wyłączona z podstawy opodatkowania KS kwota, przypadająca zgodnie z umową spółki wspólnikom o nieograniczonej odpowiedzialności, stanowi dochód do opodatkowania tychże wspólników. W rezultacie w odniesieniu do dochodów KS przypadających na wspólników o nieograniczonej odpowiedzialności, to ci wspólnicy są podatnikami podatku dochodowego. W przypadku więc przystąpienia do KS w charakterze wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu uczestnictwa w KS będą podlegać opodatkowaniu na Słowacji, jako dochody z prowadzenia działalności gospodarczej, a podatnikiem z tego tytułu na Słowacji będzie nie KS tylko Wnioskodawca. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce kapitałowej mającej siedzibę w kraju Unii Europejskiej do KS będzie czynnością neutralną podatkowo na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
2013
4
kwi

Istota:
W zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej z siedzibą w Republice Słowackiej przez wspólnika ponoszącego nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania tej spółki
Fragment:
Pozostała po odjęciu udziału wspólników o nieograniczonej odpowiedzialności kwota podstawy opodatkowania jest dochodem KS i podlega opodatkowaniu na poziomie spółki. Wyłączona z podstawy opodatkowania KS kwota przypadająca, zgodnie ze umową spółki, wspólnikom o nieograniczonej odpowiedzialności stanowi dochód do opodatkowania tychże wspólników. W rezultacie w odniesieniu do dochodów KS przypadających na wspólników o nieograniczonej odpowiedzialności, to ci wspólnicy są podatnikami podatku dochodowego. Jednocześnie, jak wynika ze słowackich przepisów podatkowych, w przypadku, gdy wspólnicy o nieograniczonej odpowiedzialności podlegają na Słowacji ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. nie są słowackimi rezydentami podatkowymi, osiągane przez nich dochody z tytułu udziału w KS, stanowią dochody osiągane z położonego na terytorium Słowacji zakładu tychże wspólników i podlegają opodatkowaniu słowackim podatkiem dochodowym niezależnie od rezydencji podatkowej tychże wspólników. Uzyskiwane przez wspólnika z nieograniczoną odpowiedzialnością dochody z tytułu uczestnictwa w słowackiej KS podlegają zatem opodatkowaniu na Słowacji tak jak dochody z prowadzenia działalności gospodarczej.
2013
4
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.