Odpłatność | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odpłatność. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
22
mar

Istota:

Ustalenie, czy czynności udostępniania przez Gminę świetlic bezpośrednio na rzecz korzystających stanowią usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, niekorzystającą ze zwolnienia od podatku.
Ustalenie, czy udostępnianie przez Gminę świetlic na rzecz odbiorców, z tytułu których czynności Gmina będzie pobierać opłaty od Ośrodka Kultury, stanowi usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, niekorzystającą ze zwolnienia od podatku.
Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych dokumentujących wydatki inwestycyjne związane ze świetlicami poniesione po wprowadzeniu pełnej odpłatności z tytułu udostępnienia świetlic.

Fragment:

Znaczenie odpłatności dla opodatkowania danej czynności na gruncie VAT rozstrzygane było niejednokrotnie w wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE). Przykładowo w wyroku z dnia 15 lipca 1982 r. w sprawie Hong-Kong Trade Development Council, Sąd wyraźnie wskazał, że czynności podlegają opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy zostały wykonane odpłatnie. Natomiast w wyroku z dnia 8 marca 1988 r. w sprawie Apple and Pear Development Council, TSUE orzekł, że czynność może być uznana za dokonaną odpłatnie, gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie sprzedawcy (dostawcy towaru lub usługi), a ponadto odpłatność za otrzymane świadczenie (towar lub usługę) pozostaje w bezpośrednim związku z wykonaną czynnością, która miałaby być opodatkowana VAT. Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, „ podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej ”. Dla uznania odpłatności, jako niezbędnego elementu czynności opodatkowanej VAT, zdaniem Wnioskodawcy, nie ma zatem znaczenia od kogo dana opłata jest pobierana.

2014
24
gru

Istota:

Ustalenie, czy czynności udostępniania przez Gminę świetlic wiejskich bezpośrednio na rzecz korzystających stanowią usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, niekorzystającą ze zwolnienia od podatku.

Fragment:

Znaczenie odpłatności dla opodatkowania danej czynności na gruncie VAT rozstrzygane było niejednokrotnie w wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE). Przykładowo w wyroku z dnia 15 lipca 1982 r. w sprawie Hong-Kong Trade Development Council, Sąd wyraźnie wskazał, że czynności podlegają opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy zostały wykonane odpłatnie. Natomiast w wyroku z dnia 8 marca 1988 r. w sprawie Apple and Pear Development Council, TSUE orzekł, że czynność może być uznana za dokonaną odpłatnie, gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie sprzedawcy (dostawcy towaru lub usługi), a ponadto odpłatność za otrzymane świadczenie (towar lub usługę) pozostaje w bezpośrednim związku z wykonaną czynnością, która miałaby być opodatkowana VAT. Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, „ podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej ”. Dla uznania odpłatności, jako niezbędnego elementu czynności opodatkowanej VAT, zdaniem Wnioskodawcy, nie ma zatem znaczenia od kogo dana opłata jest pobierana.

2014
24
gru

Istota:

Ustalenie, czy udostępnianie przez Gminę świetlic wiejskich na rzecz odbiorców, z tytułu których czynności Gmina będzie pobierać opłaty od Centrum Biblioteczno-Kulturalnego, stanowi usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, niekorzystającą ze zwolnienia od podatku.

Fragment:

Znaczenie odpłatności dla opodatkowania danej czynności na gruncie VAT rozstrzygane było niejednokrotnie w wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE). Przykładowo w wyroku z dnia 15 lipca 1982 r. w sprawie Hong-Kong Trade Development Council, Sąd wyraźnie wskazał, że czynności podlegają opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy zostały wykonane odpłatnie. Natomiast w wyroku z dnia 8 marca 1988 r. w sprawie Apple and Pear Development Council, TSUE orzekł, że czynność może być uznana za dokonaną odpłatnie, gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie sprzedawcy (dostawcy towaru lub usługi), a ponadto odpłatność za otrzymane świadczenie (towar lub usługę) pozostaje w bezpośrednim związku z wykonaną czynnością, która miałaby być opodatkowana VAT. Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, „ podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej ”. Dla uznania odpłatności, jako niezbędnego elementu czynności opodatkowanej VAT, zdaniem Wnioskodawcy, nie ma zatem znaczenia od kogo dana opłata jest pobierana.

2012
4
paź

Istota:

Czy wniesiony w dniu 16 lipca 2007 r. wkład mieszkaniowy stanowi koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości zgodnie z art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Nr 209, poz. 1316 ze zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy zmieniającej, do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r. Zgodnie z art. 30e ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podatek jest płatny w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ww. ustawy, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

2012
30
mar

Istota:

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej, gdzie odpłatność za usługi w całości wpływa na rachunek bankowy Wnioskodawcy, natomiast jeżeli odpłatność za usługi wpływa do kasy Domu gotówką, należności te winny zostać zaewidencjonowane na kasie rejestrującej

Fragment:

Analiza przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu sprawy wskazuje, że odpłatność za pobyt mieszkańca uiszczana jest na rachunek bankowy Wnioskodawcy lub gotówką w kasie Domu. Wpłaty do kasy z tytułu odpłatności na dzień 30 czerwca 2011r. wyniosły 15.873,36 zł, w związku z tym Wnioskodawca jest przekonany, iż na dzień 31 grudnia 2011r. kwota wpłat do kasy w wysokości 40.000 zł nie zostanie przekroczona. Jak wskazano wyżej, kwota obrotu o której mowa w z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT obejmuje wartość wszystkich usług dokonywanych na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej (tj. odpłatności od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej), niezależnie czy odpłatność za usługę odbywa się za pomocą rachunku bankowego Wnioskodawcy czy też wpłacana jest gotówką w kasie Domu. Zatem kwotę obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzacych działalności gospodarczej ustala się na podstawie całej wielkości obrotu uzyskanego w poprzednim roku podatkowym tj. 2010. Powyższe wynika z cyt. wyżej § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zatem w sytuacji, gdy Wnioskodawca w poprzednim roku podatkowym przekroczył kwotę obrotu 40.000 zł na rzecz osób, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, z dniem 30 kwietnia 2011r. utracił zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot należnego podatku za pomocą kasy rejestrującej i z dniem 1 maja 2011r. winien prowadzić taką ewidencję obrotu za pomocą kasy fiskalnej.

2011
17
gru

Istota:

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej, gdzie odpłatność za usługi w całości wpływa na rachunek bankowy Wnioskodawcy, natomiast jeżeli odpłatność za usługi wpływa do kasy Domu gotówką, należności te winny zostać zaewidencjonowane na kasie rejestrującej.

Fragment:

Pozostałą część ww. odpłatności, która dotyczy mieszkańców przyjętych po 1 stycznia 2004r. ponoszą odpowiednio zobowiązani do alimentacji lub Ośrodek Pomocy Społecznej. Natomiast mieszkańcy, którzy zostali przyjęci na podstawie decyzji przed 1 stycznia 2004r. dokonują odpłatności w wysokości 70% swoich dochodów, resztę kwoty dopłaca Urząd Wojewódzki, także Starostwo Powiatowe do wysokości kosztu utrzymania mieszkańca. Odpłatność za pobyt uiszczana jest w zdecydowanej większości na konto bankowe (ZUS przesyła odpłatność na konta bankowe, OPS-y również przesyłają odpłatność na konto bankowe DPS). Dochody Wnioskodawcy z tytułu świadczenia ww. usług wyniosły w 2010r.: 1.992.277,15 zł, a w roku 2011 do 31 maja: 934.621,87 zł i są wyższe od 40.000,00 zł w roku. Pozostaje bezsporne, że Wnioskodawca zwolniony jest z podatku VAT na podstawie art. 42 pkt 1 ust. 22 (ustawa o VAT z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ze zm.). W roku 2010r. Domy Pomocy Społecznej objęte były zwolnieniem z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (§ 2 oraz poz. 26 z załącznika do rozporządzenia w sprawie czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania Dz.

2011
1
paź

Istota:

Czy spółka z o.o. powinna naliczać podatek należny VAT z tytułu nieodpłatnych świadczeń i odprowadzać VAT należny do Urzędu Skarbowego?

Fragment:

Ustawa o podatku od towarów i usług nie wskazuje na formę odpłatności, jak również nie definiuje tego pojęcia. Regulacja powyższa nie narzuca, że odpłatność za czynność dostawy towarów lub świadczenia usług winna mieć postać pieniężną. Odpłatność jako świadczenie wzajemne może również przybrać postać rzeczową – zapłatę stanowić może inny towar lub usługa. Innymi słowy, dla uznania czynności za odpłatną wystarczające jest by istniała możliwość określenia ceny wyrażonej w pieniądzu w stosunku do świadczenia wzajemnego, stanowiącego wynagrodzenie za tą czynność. Z powołanych wyżej przepisów wynika, że kwotę należną (zapłatę), stanowi korzyść majątkowa, jaką podatnik uzyska lub ma uzyskać, w związku z wykonaniem czynności opodatkowanej. Jeżeli w obrocie gospodarczym następuje zamiana towaru na towar, towaru na usługę, a także zamiana usługi na usługę mamy do czynienia z transakcjami barterowymi. „ Barter ” oznacza wymianę bezpośrednią bez udziału pieniądza. Prawną istotę umowy zamiany regulują przepisy prawa cywilnego, a zwłaszcza art. 603 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). W rozumieniu Kodeksu cywilnego umowa zamiany jest umową konsensualną, wzajemną i zobowiązującą, a art. 603 k.c. stanowi, że przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie do przeniesienia własności innej rzeczy.

2011
1
paź

Istota:

W związku z brakiem prawnych uregulowań możliwym jest dokonanie obniżenia kwoty obrotu oraz kwoty podatku należnego w bieżącym okresie rozliczeniowym. Zaznaczyć należy, iż prowadzone przez Wnioskodawcę ewidencje winny zawierać wszelkie dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji, a więc również kwoty obrotu oraz kwoty podatku należnego pomniejszające podstawę opodatkowania oraz wynikający z niej podatek należny w bieżącym okresie rozliczeniowym.

Fragment:

Z zakupionych przez P. usług korzystają następnie, za częściową odpłatnością, pracownicy firmy. Wysokość dofinansowania uzależniona jest m.in. od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej danego pracownika. Pracownik w celu uregulowania należnej za usługę kwoty, dokonuje wpłaty środków pieniężnych na konto bankowe ZFŚS. Kwota ta może być również uregulowana, za jego zgodą, poprzez potrącenie należności z wynagrodzenia pracownika. P. opodatkowuje przedmiotowe usługi. W związku z tym, że sprzedaż dokonana jest na rzecz osób fizycznych, nie jest ona dokumentowana fakturą VAT. Powstały jednak wątpliwości odnośnie momentu dokonania zmniejszenia obrotu o wykazany nieprawidłowo podatek, w przypadku braku konieczności wystawienia faktury korygującej, gdy nie wystawiono faktury pierwotnej. Dla zobrazowania powyższej sytuacji Wnioskodawca przedstawił następujący przykład: W miesiącu lipcu P. zakupiła we własnym imieniu od innego podatnika kolonie dla dzieci pracowników w cenie 1000 zł brutto od osoby. Kontrahent wystawił fakturę VAT marża. Ustalono odpłatność pracownika w wysokości 500 zł od osoby, pozostała kwota, tj. 500 zł pokryta została z ZFŚS. Pracownicy wpłacili wymaganą kwotę nie żądając przy tym wystawienia faktur.

2011
1
wrz

Istota:

Opodatkowanie VAT częściowej odpłatności za szkolenie oraz obowiązek wystawienia faktury VAT za pobrane opłaty

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy częściowa odpłatność za szkolenie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 pkt 2 lub art. 8 pkt 1... Czy Wnioskodawca ma obowiązek wystawiania faktur VAT za pobrane opłaty... Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie doprecyzowanym w piśmie z dnia 29 października 2010r.), odpłatność za szkolenie stanowi wkład własny w projekcie i nie podlega on przepisom ustawy o VAT. Wnioskodawca nie odlicza VAT naliczonego od zakupów związanych z realizacją projektu. Zgodnie z zapisami umowy, VAT jest kosztem kwalifikowanym projektu. Wnioskodawca ma wątpliwości, czy częściowa odpłatność za szkolenie powinna podlegać ustawie o VAT, ponieważ zgodnie z zapisami umowy odpłatność ta stanowi wkład własny Wnioskodawcy w realizowany projekt. Gdyby nie było tego zapisu, to zdaniem Wnioskodawcy odpłatność za szkolenie w części sfinansowanej przez osoby fizyczne powinna podlegać ustawie o VAT i Wnioskodawca powinien ująć przychód ze sprzedaży w danym miesiącu do deklaracji VAT jako sprzedaż zwolnioną z symbolem PKWiU 80.4. Ponieważ sprzedaż dotyczy osób fizycznych nie musi być dokumentowana fakturą, chyba że na życzenie osoby uczestniczącej w szkoleniu.

2011
1
sie

Istota:

VAT - w zakresie określenia czy przychód ze składek członkowskich stanowi obrót w podatku VAT

Fragment:

Składki te nie stanowią odpłatności za jakąkolwiek dostawę towarów lub usług i nie rodzą po stronie członka żadnego roszczenia. Należy wobec tego stwierdzić, że opłacanie przez członków związku składek członkowskich stanowi czynność, do której nie mają zastosowania przepisy ustawy o VAT. Składki członkowskie są opłacane przez członków Związku z racji przynależności do tego Związku i tworzą majątek, który służy realizacji celów statutowych. Nie ma żadnych podstaw prawnych, by twierdzić, iż składki stanowią wynagrodzenie za realizację celów statutowych. O odpłatności usługi można by mówić wówczas, gdyby Związek w zamian za korzyści finansowe świadczył usługi realizowane w ramach celów statutowych na rzecz innych osób niż członkowie Związku. Czynnikiem warunkującym kwestię opodatkowania pobieranych składek członkowskich jest cel na który zostaną one przeznaczone. Wydatkowanie środków finansowych pochodzących z w/w źródeł na zakup usług i towarów dokonywany w ramach prowadzonej działalności, powoduje opodatkowanie tych środków podatkiem od towarów i usług, natomiast przeznaczenie składek członkowskich na utrzymanie, organizację i inne cele statutowe podmiotu nie prowadzącego działalności gospodarczej jest zdarzeniem nie rodzącym obowiązku podatkowego w przedmiotowym podatku.