ITPB2/415-691/14/MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy Wnioskodawczyni powinna odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych, w związku ze sprzedażą części lokalu mieszkalnego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2014 r. (data wpływu 10 lipca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży pokoju wydzielonego z lokalu mieszkalnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży pokoju wydzielonego z lokalu mieszkalnego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 2 kwietnia 2014 r. Wnioskodawczyni sprzedała cześć nieruchomości, czyli pokój przylegający do ściany mieszkania sąsiada. Mieszkania te znajdują się w budynku wielorodzinnym. Spółdzielnia Mieszkaniowa wyraziła zgodę na przebudowę mieszkań. Urząd Miejski w ..., Departament Urbanistyki i Architektury – na wniosek właściciela sąsiedniego mieszkania - wszczął postepowanie w sprawie wydania decyzji na rozbudowę jego lokalu. Prezydent Miasta ... w dniu 10 lutego 2014 r. wydał decyzję - zatwierdził projekt przebudowy i udzielił pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. W dniu 2 kwietnia 2014 r. aktem notarialnym dokonano ustanowienia odrębnych własności lokali mieszkalnych.

Lokal mieszkalny z którego wydzielony został i sprzedany pokój Wnioskodawczyni nabyła w dniu 3 października 2007 r. – jako „odrębną własność”. Od dnia zakupu ww. lokalu do dnia sprzedaży wydzielonego z niego pokoju minęło zatem sześć lat.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni powinna odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych, w związku ze sprzedażą części lokalu mieszkalnego...

Zdaniem Wnioskodawczyni, nie powinna zapłacić podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu ww. sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 powołanej ustawy, źródłami przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów
  • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, w dniu 2 kwietnia 2014 r. Wnioskodawczyni sprzedała cześć nieruchomości, czyli pokój przylegający do ściany mieszkania sąsiada. Mieszkania te znajdują się w budynku wielorodzinnym. Spółdzielnia Mieszkaniowa wyraziła zgodę na przebudowę mieszkań. Urząd Miejski w ..., Departament Urbanistyki i Architektury – na wniosek właściciela sąsiedniego mieszkania - wszczął postepowanie w sprawie wydania decyzji na rozbudowę jego lokalu. Prezydent Miasta ... w dniu 10 lutego 2014 r. wydał decyzję - zatwierdził projekt przebudowy i udzielił pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. W dniu 2 kwietnia 2014 r. aktem notarialnym dokonano ustanowienia odrębnych własności lokali mieszkalnych.

Lokal mieszkalny z którego wydzielony został i sprzedany pokój, Wnioskodawczyni nabyła w dniu 3 października 2007 r. – jako „odrębną własność”. Od dnia zakupu ww. lokalu do dnia sprzedaży wydzielonego z niego pokoju minęło zatem sześć lat.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, że sprzedaż w 2014 r. części lokalu mieszkalnego, który Wnioskodawczyni nabyła w 2007 r. dokonana została po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie i nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w powołanym art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem po stronie Wnioskodawczyni nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego od ww. sprzedaży.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.