ITPB2/415-691/14/MM | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawczyni powinna odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych, w związku ze sprzedażą części lokalu mieszkalnego?
ITPB2/415-691/14/MMinterpretacja indywidualna
  1. odpłatne zbycie
  2. sprzedaż lokalu
  3. zbycie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2014 r. (data wpływu 10 lipca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży pokoju wydzielonego z lokalu mieszkalnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży pokoju wydzielonego z lokalu mieszkalnego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 2 kwietnia 2014 r. Wnioskodawczyni sprzedała cześć nieruchomości, czyli pokój przylegający do ściany mieszkania sąsiada. Mieszkania te znajdują się w budynku wielorodzinnym. Spółdzielnia Mieszkaniowa wyraziła zgodę na przebudowę mieszkań. Urząd Miejski w ..., Departament Urbanistyki i Architektury – na wniosek właściciela sąsiedniego mieszkania - wszczął postepowanie w sprawie wydania decyzji na rozbudowę jego lokalu. Prezydent Miasta ... w dniu 10 lutego 2014 r. wydał decyzję - zatwierdził projekt przebudowy i udzielił pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. W dniu 2 kwietnia 2014 r. aktem notarialnym dokonano ustanowienia odrębnych własności lokali mieszkalnych.

Lokal mieszkalny z którego wydzielony został i sprzedany pokój Wnioskodawczyni nabyła w dniu 3 października 2007 r. – jako „odrębną własność”. Od dnia zakupu ww. lokalu do dnia sprzedaży wydzielonego z niego pokoju minęło zatem sześć lat.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni powinna odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych, w związku ze sprzedażą części lokalu mieszkalnego...

Zdaniem Wnioskodawczyni, nie powinna zapłacić podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu ww. sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 powołanej ustawy, źródłami przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów
  • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, w dniu 2 kwietnia 2014 r. Wnioskodawczyni sprzedała cześć nieruchomości, czyli pokój przylegający do ściany mieszkania sąsiada. Mieszkania te znajdują się w budynku wielorodzinnym. Spółdzielnia Mieszkaniowa wyraziła zgodę na przebudowę mieszkań. Urząd Miejski w ..., Departament Urbanistyki i Architektury – na wniosek właściciela sąsiedniego mieszkania - wszczął postepowanie w sprawie wydania decyzji na rozbudowę jego lokalu. Prezydent Miasta ... w dniu 10 lutego 2014 r. wydał decyzję - zatwierdził projekt przebudowy i udzielił pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. W dniu 2 kwietnia 2014 r. aktem notarialnym dokonano ustanowienia odrębnych własności lokali mieszkalnych.

Lokal mieszkalny z którego wydzielony został i sprzedany pokój, Wnioskodawczyni nabyła w dniu 3 października 2007 r. – jako „odrębną własność”. Od dnia zakupu ww. lokalu do dnia sprzedaży wydzielonego z niego pokoju minęło zatem sześć lat.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, że sprzedaż w 2014 r. części lokalu mieszkalnego, który Wnioskodawczyni nabyła w 2007 r. dokonana została po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie i nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w powołanym art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem po stronie Wnioskodawczyni nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego od ww. sprzedaży.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.