ITPB1/4511-18/16-5/WM | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku zbycia przez Spółkę 2 otrzymanych w formie darowizny Składników Majątkowych stanowiących środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, dochodem Wnioskodawcy będzie przychód z ich zbycia, pomniejszony o niezamortyzowaną część wartości początkowej Składników Majątkowych w części, w jakiej on, jako wspólnik, będzie uczestniczyć w zysku Spółki 2?
ITPB1/4511-18/16-5/WMinterpretacja indywidualna
 1. odpłatne zbycie
 2. sprzedaż
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody ze wspólnego żródła
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2015 r. (data wpływu 5 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia dochodu z tytułu zbycia składników majątkowych otrzymanych w formie darowizny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia dochodu z tytułu zbycia składników majątkowych otrzymanych w formie darowizny

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki osobowej („Spółka”). Działalność gospodarcza Spółki prowadzona jest przez dwie odrębne linie biznesowe, obejmujące następujące gałęzie działalności:

 1. działalność deweloperską, realizującą inwestycje w zakresie budownictwa wielorodzinnego, lokali mieszkaniowych oraz usługowych („Działalność 1”);
 2. działalność usługową w zakresie wynajmowania lokali usługowych oraz świadczenia usług administracyjno - zarządczych związanych z wynajmowanymi nieruchomościami („Działalność 2”).

Spółka rozważa możliwość dokonania darowizny składników majątkowych związanych z Działalnością 2 (w tym nieruchomości) na rzecz innej spółki osobowej („Spółka 2”), w której Wnioskodawca będzie miał takie samo prawo do udziału w zysku, jak w Spółce. W związku z tym, że przedmiotem darowizny będą wszystkie składniki majątku służące do wykonywania Działalności 2, w tym nieruchomości i zobowiązania, możliwe jest, że przedmiot darowizny stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawy o PIT).

Część przenoszonych składników materialnych i niematerialnych będących przedmiotem darowizny (np. nieruchomości) stanowić będzie środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji („Składniki Majątkowe”). Wartość poszczególnych Składników Majątkowych będących przedmiotem darowizny zostanie określona na poziomie rynkowym na podstawie wyceny przeprowadzonej przez niezależnego rzeczoznawcę. Tym samym wartość przedmiotu darowizny zostanie określona w umowie darowizny w wysokości rynkowej.

W zamian za dokonanie darowizny ani Spółka, ani Wnioskodawca oraz pozostali Wspólnicy nie otrzymają od Spółki 2 żadnego świadczenia wzajemnego, w szczególności nie otrzymają zapłaty za składniki majątku ani nowych udziałów w Spółce 2. Ponadto, w związku z otrzymaniem darowizny nie powstanie zobowiązanie do dokonania jakichkolwiek świadczeń przez Spółkę 2 na rzecz Wnioskodawcy, Wspólników lub Spółki teraz lub w przyszłości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przekazanie w drodze opisanej w stanie faktycznym umowy darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub składników majątku niestanowiących zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz Spółki 2, której wspólnikiem jest Wnioskodawca, nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Składniki Majątkowe opisane w stanie faktycznym powinny zostać ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki 2 dla celów amortyzacji podatkowej w wartości wynikającej z umowy darowizny (nie wyższej niż wartość rynkowa) - jako wartości początkowej...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej Składników Majątkowych otrzymanych przez Spółkę 2 w drodze umowy darowizny opisanej w stanie faktycznym będą stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości, proporcjonalnie do jego udziału w zyskach Spółki 2...
 4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku zbycia przez Spółkę 2 otrzymanych w formie darowizny Składników Majątkowych stanowiących środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, dochodem Wnioskodawcy będzie przychód z ich zbycia, pomniejszony o niezamortyzowaną część wartości początkowej Składników Majątkowych w części, w jakiej on, jako wspólnik, będzie uczestniczyć w zysku Spółki 2...

Przedmiotem interpretacji indywidualnej, jest odpowiedź na pytanie czwarte. W zakresie pozostałych pytań, wniosek został rozpatrzony odrębnymi pismami.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zbycia przez Spółkę 2 otrzymanych w formie darowizny Składników Majątkowych stanowiących środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, dochodem Wnioskodawcy będzie przychód z ich zbycia, pomniejszony o niezamortyzowaną część wartości początkowej Składników Majątkowych w części, w jakiej on, jako wspólnik, będzie uczestniczyć w zysku Spółki 2.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zbycia przez Spółkę 2 otrzymanych w formie darowizny Składników Majątkowych stanowiących środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, dochodem Wnioskodawcy będzie przychód z ich zbycia, pomniejszony o niezamortyzowaną część wartości początkowej Składników Majątkowych w części, w jakiej on, jako wspólnik, będzie uczestniczyć w zysku Spółki 2, niezależnie od tego czy przedmiotem darowizny była zorganizowana część przedsiębiorstwa, czy też nie.

Jak wskazano w ramach stanowiska Wnioskodawcy w ramach pytania 3, zgodnie z art. 8 ust. 1-2 Ustawy o PIT, Spółka 2 jest spółką transparentną podatkowo, zaś przychody i koszty uzyskania przychodu powstałe w wyniku transakcji dokonywanych przez tą spółkę będą alokowane do poszczególnych wspólników tej spółki, proporcjonalnie do przypadającego im udziału w zyskach. W odniesieniu do Wnioskodawcy, będącego osobą fizyczną, zastosowanie znajdą przepisy Ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a Ustawy o PIT, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będące środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Takimi składnikami majątku będą między innymi Składniki Majątkowe otrzymane przez Spółkę 2 w drodze umowy darowizny od Spółki i wykorzystywane przez Spółkę 2 w działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 1 Ustawy o PIT, dochodem lub stratą z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy o PIT, wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej, jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia, a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem pkt 2, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22 h ust. 1 pkt 1 Ustawy o PIT, dokonanych od tych środków i wartości.

W związku z powyższym należy podkreślić, że cytowany przepis określa sposób ustalenia dochodu z odpłatnego zbycia m. in. środków trwałych (np. nieruchomości), bez względu na sposób ich nabycia (odpłatny czy nieodpłatny) i wskazuje na konieczność uwzględnienia w tej kalkulacji wyłącznie następujących wartości:

 • przychodu z odpłatnego zbycia,
 • wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
 • sumy odpisów amortyzacyjnych.

Wnioskodawca podkreśla, że zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez niego w ramach pytania 3-4, od Składników Majątkowych otrzymanych w drodze umowy darowizny będą dokonywane odpisy amortyzacyjne i będą one dokonywane zgodnie z metodą określoną w art. 22h ust. 1 pkt 1 Ustawy o PIT. W związku z tym, w przedmiotowej sprawie należy zastosować art. 24 ust. 2 pkt 1 Ustawy o PIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do nieruchomości wchodzących w skład Składników Majątkowych nie będzie miał tu zastosowania przepis art. 22 ust. 6d ww. ustawy, zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w drodze spadku, darowizny lub inny nieodpłatny sposób, są udokumentowane nakłady zwiększające wartość rzeczy, ponieważ przepis ten dotyczy opisanej w art. 10 ust. 1 pkt 8 sytuacji, gdy zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Zgodnie z opisem stanu faktycznego, nieruchomości wchodzące w skład Składników Majątkowych i otrzymane w drodze darowizny przez Spółkę 2 będą wykorzystywane przez tą spółkę do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie analogicznym do Działalności 2. Tym samym, przepis art. 22 ust. 6d Ustawy o PIT nie znajdzie w przedmiotowej sprawie zastosowania.

W związku z powyższym Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku ewentualnego zbycia przez Spółkę 2 otrzymanych w drodze darowizny Składników Majątkowych, dochodem Wnioskodawcy będzie przychód z ich zbycia pomniejszony o niezamortyzowaną część wartości początkowej tych Składników Majątkowych, w części, w jakiej Wnioskodawca, jako wspólnik, będzie uczestniczyć w zysku Spółki 2, niezależnie od tego czy przedmiotem darowizny była zorganizowana część przedsiębiorstwa, czy też nie.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 sierpnia 2015 r., nr ILPB1/4511-1-737/15-3/AN:
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 stycznia 2012 r., nr IPPB1/415-944/11-3/ES

Podsumowując, w przypadku zbycia przez Spółkę 2 otrzymanych w formie darowizny Składników Majątkowych stanowiących środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, dochodem Wnioskodawcy będzie przychód z ich zbycia, pomniejszony o niezamortyzowaną część wartości początkowej Składników Majątkowych w części, w jakiej on, jako wspólnik, będzie uczestniczyć w zysku Spółki 2, jest prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, tutejszy organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odpłatne zbycie
ITPB1/4511-17/16-5/WM | Interpretacja indywidualna

sprzedaż
IPPB4/4511-49/16-4/IM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.