IPTPB2/415-431/12-2/KSM | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawczyni powinna płacić jakikolwiek podatek od kwoty uzyskanej ze zbycia lokalu?
IPTPB2/415-431/12-2/KSMinterpretacja indywidualna
  1. odpłatne zbycie
  2. przychód
  3. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
  4. sprzedaż
  5. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody ze sprzedaży nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2012 r. (data wpływu 20 czerwca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odpłatnego zbycia nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odpłatnego zbycia nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny,

Wnioskodawczyni na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 28 maja 1998 r. umową darowizny ze strony córki i zięcia nabyła prawo do lokalu przy ul. X w P.

W oparciu o tą umowę w dniu 18 czerwca 1998 r., na podstawie § 98 ust. 2 pkt 1 Statutu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej. Wnioskodawczyni otrzymała przydział lokalu mieszkalnego Nr Y na warunkach własnościowego prawa do lokalu.

Po 13 latach zamieszkiwania w ww. wymienionym lokalu, ze względów zdrowotnych, Wnioskodawczyni postanowiła zmienić lokal na Dom Seniora mieszczący się w P.

Wnioskodawczyni podkreśla, iż jest osobą po 70-tce, od kilku lat choruje (m.in. na astmę oskrzelową), a mieszkanie przy ul. X mieściło się na parterze – wilgotne, pozbawione słońca (duże drzewa zasłaniające światło), ponadto z wyziewami z piwnicy. Przedmiotowe mieszkanie wymagało również remontu, na który Wnioskodawczyni nie posiadała wystarczających środków (wysokość emerytury 1.166,00 zł). W domu Seniora mieszkania dostosowane są do potrzeb ludzi starszych – wygodne, suche, słoneczne.

Wnioskodawczyni nadmienia, iż Spółdzielnia przychyliła się do Jej wniosku i na mocy Umowy zawartej w dniu 11 lutego 2011 r. ze Spółdzielnią Mieszkaniową ustanowione zostało spółdzielcze prawo do lokalu w Domu Seniora, którego wkład mieszkaniowy wyniósł 37.688,00 zł. Powyższa kwota, na podstawie rozliczenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej została potrącona z ogólnej sumy (88.500,00 zł) uzyskanej ze sprzedaży lokalu przy ul. X. Wnioskodawczyni, z całą odpowiedzialnością oświadcza, iż odpłatne zbycie ww. lokalu nie nastąpiło w wykonywaniu działalności gospodarczej. Lokal ten został zbyty (w drodze przetargu) przez Spółdzielnię Mieszkaniową. Wg rozliczenia z dnia 24 czerwca 2011 r. lokal został sprzedany za kwotę 88.500,00 zł. Z tej sumy potrącono wkład mieszkaniowy na Dom Seniora w kwocie 37.688,00 zł. Pozostała kwota została przekazana na konto Wnioskodawczyni, z czego na remont lokalu w Domu Seniora zostało wydane ponad 20.000,00 zł (wymiana okien, podłóg, sprzętu stałego – kuchnia, zlew, umywalka, sedes, przystosowanie łazienki dla osoby niepełnosprawnej – mąż z II małżeństwa – I grupa inwalidzka, gipsowanie, malowanie i inne.)

Wnioskodawczyni zaznacza, iż w marcu 2012 r. otrzymała z Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej PIT-8C, który opiewał na kwotę 74.682,00 zł do opodatkowania. Jak wskazuje Wnioskodawczyni, wynika z tego, że ogólna kwota (88.500,00 zł) ze sprzedaży lokalu została pomniejszona o 13.818,00 zł tj. według księgowości Zarządu Spółdzielni – o 20% wkładu lokatorskiego z ul. X.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy Wnioskodawczyni powinna płacić jakikolwiek podatek od kwoty uzyskanej ze zbycia lokalu...

Zdaniem Wnioskodawczyni, trudno jest Jej ocenić przepisy prawa, ale uważa, że Urząd Skarbowy może przychylić się do jej sytuacji i zwolnić od podatku kwotę uzyskaną ze zbycia lokalu. Wnioskodawczyni wskazała art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalna zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Jak zatem wynika z powyższego przepisu, w przypadku sprzedaży nieruchomości (mieszkania) decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma data nabycia tej nieruchomości (mieszkania).

Równocześnie wskazać należy, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588 ze zm.), do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w tej ustawie, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 28 maja 1998 r. na podstawie umowy darowizny ze strony córki i zięcia Wnioskodawczyni nabyła prawo do lokalu przy ul. X, w P. Następnie, w oparciu o tą umowę w dniu 18 czerwca 1998 r. Wnioskodawczyni otrzymała, na postawie § 98 ust. 2 pkt 1 Statutu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w P. przydział lokalu mieszkalnego Nr Y na warunkach własnościowego prawa do lokalu.

Zauważyć należy, iż Wnioskodawczyni, we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa określiła, iż nabyła przydział lokalu mieszkalnego Nr Y na warunkach własnościowego prawa do lokalu, co w przypadku przedmiotowej sprawy jest traktowane jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Tytuł nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu objęty jest dyspozycją przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wyjaśnić należy, iż spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Świadczy o tym chociażby umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Księdze Drugiej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) – „Własność i inne prawa rzeczowe”.

Na gruncie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588 ze zm.) za datę nabycia lokalu, potrzebną do obliczenia 5-letniego terminu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Reasumując, mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny, za datę nabycia lokalu mieszkalnego należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, czyli 18 czerwca 1998 r. Zatem, pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych upłynął 31 grudnia 2003 r., a więc odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w dniu 24 czerwca 2011 r., w wyniku którego Wnioskodawczyni otrzymała kwotę w wysokości 88.500,00 zł nie rodzi po stronie Wnioskodawczyni obowiązku podatkowego w postaci zapłaty podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia przedmiotowego lokalu mieszkalnego, ponieważ w świetle powołanych przepisów nie stanowi ono źródła przychodów.

Równocześnie zaznaczyć należy, że w niniejszej interpretacji tut. Organ odniósł się wyłącznie do przedstawionego przez Wnioskodawczynię pytania w kwestii, czy dochód z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast, tut. Organ, wydając interpretację indywidualną w trybie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz.749), nie prowadzi postępowania podatkowego, a tym samym nie jest uprawniony do określania kwoty przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości (mieszkania).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.