IPPB4/4511-406/15-2/JK2 | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca uważa, że skoro odpłatne zbycie własnych działek będzie miało miejsce po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie (ostatnie w 2003 r.) i nie zostanie dokonane w ramach działalności gospodarczej, nie będzie stanowiło dla Wnioskodawcy źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że przychód uzyskany z ich odpłatnego zbycia nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
IPPB4/4511-406/15-2/JK2interpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. odpłatne zbycie
 3. sprzedaż nieruchomości
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2015 r. (data wpływu 30 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca - osoba fizyczna (żonaty) z miejscem zamieszkania składającej się z działek gruntu Nr-y ewid. 109, 108, 202 i 201/2 o łącznym obszarze 1.8703 ha, (zwanej dalej również Nieruchomością), wpisanym w dziale II księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy.

Wnioskodawca oświadcza, że nieruchomości nabył w drodze dziedziczenia po:

 1. ojcu, zmarłym dnia 22 stycznia 1979 roku (prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 16 czerwca 1980 roku o stwierdzenie nabycia spadku),
 2. matce, zmarłej dnia 21 lipca 1993 roku (prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 13 grudnia 1994 roku o stwierdzenie nabycia spadku),
 3. siostrze, zmarłej dnia 22 marca 2003 roku (prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 25 listopada 2003 roku.

Powołane postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadków nie zostały uchylone ani zmienione. Nie dokonano działów spadków ani zbycia udziałów w spadkach po ww. zmarłych. Umowy majątkowej małżeńskiej rozszerzającej wspólność ustawową z żoną nie zawierał. Działki gruntu Nr ewid. 109, 202 i 201/2 są niezabudowane, zaś działka gruntu Nr ewid. 108 zabudowana jest murowanym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 135 m2 oraz dwoma murowanymi budynkami gospodarczymi o powierzchniach zabudowy 100 m2 i 60 m2.

W roku 2008 nieruchomością zainteresował się deweloper, który warunkował nabycie gruntów uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy. W związku z tym, że był to warunek sprzedaży nieruchomości, Wnioskodawca wystąpił o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, która została wydana w dniu 18 grudnia 2008 r. Decyzja zawierała warunki dla budowy zespołu budynków mieszkalnych, jednorodzinnych typu bliźniak. Wnioskodawca nie zamierzał prowadzić na nieruchomości żadnych inwestycji; inwestorem - po zakupie - miał być nabywca. Do sprzedaży nieruchomości jednak nie doszło, inwestor wycofał się z planowanej transakcji. Nieruchomość wykorzystywana była wyłącznie do celów osobistych, za wyjątkiem pow. 50 m2 w części budynku gospodarczego (łączna powierzchnia budynku 100 m2, znajdującym się na działce Nr 108, która ta część była wynajmowana. Umowa najmu została zawarta w 1979 r. przez ojca Wnioskodawcy, aneksowana przez kolejnych właścicieli. Rozwiązanie umowy najmu nastąpiło w dniu 30 maja 2014 r. Najem prowadzony był na zasadzie najmu prywatnego. Wnioskodawca otrzymał również decyzję z dnia 14 lutego 2014 r. Prezydenta Miasta stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Dotyczyła ona wniosku o warunki zabudowy dla budownictwa wielorodzinnego, która ostatecznie nigdy dla Wnioskodawcy nie została wydana. W dniu 30 grudnia 2014 r. Wnioskodawca zawarł ze spółką S.A. umowę przedwstępną sprzedaży (Rep. A), mocą której strony umowy zobowiązały się zawrzeć umowę sprzedaży w terminie najpóźniej do dnia 29 kwietnia 2016 r. oraz ustaliły, że wydanie Nieruchomości nastąpi w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej. Nieruchomość nie jest obecnie bezumownie ani na podstawie jakiejkolwiek umowy w całości lub w jakiejkolwiek części używana przez jakąkolwiek osobę trzecią. Zbycie Nieruchomości będzie miało charakter wykonania prawa własności. Nie były podejmowane czynności wymagające własnych środków finansowych zmierzających do podniesienia wartości gruntu, np.: ogrodzenie, uzbrojenie, poza wystąpieniem o wydanie warunków zabudowy w warunkach opisanych wyżej, tj. w celu sprzedaży gruntu w roku 2008. Nie były podejmowane aktywne działania marketingowe w zakresie obrotu nieruchomościami, mające na celu dokonanie sprzedaży nieruchomości. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. W latach 1984 - 2006 prowadził zakład rzemieślniczy opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym, z czego w okresie 2002-2006 działalność była zawieszona. Wnioskodawca nigdy nie był czynnym podatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy dochód ze sprzedaży wskazanych we wniosku nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca, w przypadku planowanej sprzedaży stanie się podatnikiem w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, a co za tym idzie będzie obowiązany do zapłaty przedmiotowego podatku...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych (pyt. Nr 1). Natomiast w zakresie podatku od towarów i usług zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie (pyt. Nr 2).

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Źródłem przychodów zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do łokaiu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c)- przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Z powyższego wynika, że źródłem przychodu podatnika jest m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie.

Przychód jednak ze zbycia nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości nie powstanie, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki:

 • odpłatne zbycie nieruchomości nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej (nie stanowi przedmiotu działalności gospodarczej) oraz
 • zostało dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną handlową usługową
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany ciągły, w której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej użyte w cytowanym wyżej przepisie art. 5a pkt 6 ustawy wymaga, aby był to jeden z wymienionych w lit. a)-c) rodzajów działalności oraz opiera się na następujących przesłankach:

 • zarobkowym celu działalności,
 • wykonywaniu działalności w sposób zorganizowany i ciągły.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest właścicielem gruntu otrzymanego w drodze spadku. Nieruchomość wykorzystywana była wyłącznie do celów osobistych, za wyjątkiem pow. 50 m2 w części budynku gospodarczego (łączna powierzchnia budynku 100 m2 znajdującym się na działce Nr 108), która to część była wynajmowana. Umowa najmu została zawarta w 1979 r przez ojca Wnioskodawcy, anektowana przez kolejnych właścicieli. Rozwiązanie umowy najmu nastąpiło w dniu 30 maja 2014 r. Najem prowadzony był na zasadzie najmu prywatnego. Działki za wyjątkiem działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi (działka Nr 108 o pow. 3326 m2) są nieuzbrojone i nieogrodzone. Sprzedaż działek nie zostanie dokonana w ramach działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy, wprost wynika, że jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej to stanowi ono odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodu. Przy czym przychód ten powstaje, jeżeli zbycie nieruchomości nastąpiło przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości.

Stosownie do art. 10 ust. 3 powyższej ustawy, przepisy ust. 1 pkt 8 mają zastosowanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż, nawet wielokrotna, przedmiotów z majątku prywatnego osoby fizycznej, które nie są związane z działalnością gospodarczą oraz nie były nabyte w celu ich odsprzedaży, nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca uważa, że skoro odpłatne zbycie własnych działek będzie miało miejsce po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie (ostatnie w 2003 r.) i nie zostanie dokonane w ramach działalności gospodarczej, nie będzie stanowiło dla Wnioskodawcy źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że przychód uzyskany z ich odpłatnego zbycia nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., Nr 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

nieruchomości
IBPP2/443-181/15/IK | Interpretacja indywidualna

odpłatne zbycie
ITPB2/415-691/14/MM | Interpretacja indywidualna

sprzedaż nieruchomości
IPPB5/4510-73/15-2/IŚ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.