0114-KDIP3-2.4011.355.2017.2.AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie skutków podatkowych związanych z odpłatnym zbyciem nieruchomości nabytej w drodze spadku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13 października 2017 r. (data wpływu 18 października 2017 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 listopada 2017 r. (data wpływu 28 listopada 2017 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie organu Nr 0014-KDIP3-2.4015.56.2017.Z.MZ z dnia 9 listopada 2017 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z odpłatnym zbyciem nieruchomości nabytej w drodze spadku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z odpłatnym zbyciem nieruchomości nabytej w drodze spadku.

Pismem z dnia 9 listopada 2017 r. Nr 0114-KDIP3-2.4015.56.2017.1.MZ (data doręczenia 16 listopada 2017 r.) wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

 • Jednoznaczne wskazanie w zakresie przepisów jakiej ustawy ma być wydana interpretacja indywidualna. W części A.1. wniosku ORD-IN Wnioskodawczyni zaznaczyła poz. 8 - podatek od czynności cywilnoprawnych. Natomiast z treści wniosku wynika, że interpretacja może dotyczyć przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn bądź przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • A zatem, jeżeli interpretacja ma być wydana w zakresie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, to należy:
  • doprecyzować przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe mające być przedmiotem interpretacji w zakresie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, poprzez wskazanie, czy z tytułu nabycia praw do spadku po zmarłych rodzicach Wnioskodawczyni rozliczając się we właściwym urzędzie skarbowym korzystała z ulg i zwolnień, jeżeli tak to z jakich?
  • sprecyzować pytanie podatkowe w indywidualnej sprawie Wnioskodawczyni w zakresie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz przedstawić własne stanowisko w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, które winno być powiązane z przedstawionym zdarzeniem przyszłym i sprecyzowanym pytaniem.
 • Jeżeli interpretacja ma być wydana w zakresie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, wówczas należy:
  • sprecyzować pytanie podatkowe w indywidualnej sprawie Wnioskodawczyni w zakresie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz przedstawić własne stanowisko w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, które winno być powiązane z przedstawionym zdarzeniem przyszłym i sprecyzowanym pytaniem.
 • Natomiast, jeżeli interpretacja ma być wydana w zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to należy:
  • doprecyzować przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe mające być przedmiotem interpretacji w zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poprzez wskazanie:
  • czy środki uzyskane ze sprzedaży udziału w nieruchomości Wnioskodawczyni wydatkuje na własne cele mieszkaniowe?
  • jeżeli tak, to należy wskazać dokładnie na jakie własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni wydatkuje ww. środki?
  • sprecyzować pytanie podatkowe w indywidualnej sprawie Wnioskodawczyni w zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przedstawić własne stanowisko w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, które winno być powiązane z przedstawionym zdarzeniem przyszłym i sprecyzowanym pytaniem.
 • Jeżeli interpretacja ma być wydana w zakresie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz w zakresie przepisów innej ustawy, wówczas należy dokonać dodatkowej opłaty w kwocie 40 zł na rachunek bankowy Nr 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000 i doręczyć kserokopię dowodu uiszczenia opłaty do tut. Organu. Natomiast, jeżeli interpretacja ma być wydana w zakresie przepisów trzech ustaw podatkowych, to należy dokonać dodatkowej opłaty w kwocie 80 zł.

Pismem z dnia 23 listopada 2017 r. (data nadania 23 listopada 2017 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w wyznaczonym terminie, w nadesłanym uzupełnieniu wskazała, iż:

Przedmiotem złożonego wniosku jest wydanie interpretacji indywidualnej wyłącznie w zakresie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.; dalej: „ustawa o PDOF”), a mianowicie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) w związku z art. 30e ust. 1 tej ustawy.

W związku z powyższym należy uznać, że zaznaczenie w poz. 8 pierwotnie złożonego formularza Wniosku pola „podatek od czynności cywilnoprawnych” było efektem oczywistej pomyłki.

W nadesłanym uzupełnieniu Wnioskodawczyni przedstawiła opis zdarzenia przyszłego, pytanie oraz własne stanowisko w sprawie co zostało przedstawione poniżej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 5 października 2008 roku zmarli tragicznie rodzice Wnioskodawczyni, Mieczysław Ś. i Jadwiga Ś.
W Postanowieniu Sądu Rejonowego, Wydział Cywilny z dnia 28 marca 2014 roku, (orzeczenie prawomocne z dniem 19 kwietnia 2014 r.) Sąd stwierdził nabycie spadku po rodzicach przez Wnioskodawczynię i jej siostrą Iwonę Ś. po 1/2 części każda.

W najbliższym czasie Wnioskodawczyni planuje sprzedaż osobie trzeciej swój udział w jednej z nieruchomości nabytej w spadku. Przedmiotowa nieruchomość to działka gruntu pozostająca w wieczystym użytkowaniu z usytuowanym na niej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej.

Jednocześnie z racji zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem Niemiec Wnioskodawczyni posiada obywatelstwo niemieckie, pracuje i mieszka na stałe w Niemczech. Mając na uwadze, powyższe Wnioskodawczyni jest niemieckim rezydentem podatkowym i nie posiada miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, podlega obowiązkowi podatkowemu w Polsce wyłącznie od dochodów osiągniętych na terytorium Polski (tzw. ograniczony obowiązek podatkowy).

Jednocześnie Wnioskodawczyni informuje, że w chwili obecnej nie planuje wydatkowania środków finansowych uzyskanych z tytułu ewentualnej sprzedaży udziału w nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 ustawy o PDOF.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Mając na uwadze przedstawione powyżej zdarzenie przyszłe, Wnioskodawczyni wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska, że dochód uzyskany z ewentualnego odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości, którą to nieruchomość nabyła w dniu 5 października 2008 r. w drodze spadku po zmarłych rodzicach, nie będzie podlegał opodatkowaniu PDOF, o którym mowa w art. 30e ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) tej ustawy.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a) ustawy o PDOF, źródłem przychodów jest m.in. odpłatne zbycie udziału w nieruchomości, jeżeli zostało ono dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tego udziału.

Jak wynika expressis verbis z treści przytoczonej regulacji, warunkiem koniecznym dla opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości jest okoliczność jego sprzedaży w określonym przedziale czasu, liczonym od momentu nabycia udziału w nieruchomości. Innymi słowy, z powołanego przepisu jednoznacznie wynika, że w przypadku braku spełnienia tego warunku, tj. w razie sprzedaży udziału w nieruchomości po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie, transakcja sprzedaży nie będzie podlegała opodatkowaniu PDOF.

Nabycie udziału w nieruchomości opisanej w złożonym Wniosku dokonało się na skutek nabycia spadku po zmarłych rodzicach i nastąpiło z dniem ich śmierci, tj. w dniu 5 października 2008 r. Jak bowiem wynika z ogólnych zasad spadkobrania określonych w polskim prawie spadkowym, prawa i obowiązki majątkowe osoby/osób zmarłej/zmarłych przechodzą z chwilą jego/ich śmierci na jedną lub kilka spadkobierców (vide art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.; dalej: „KC”). Zgodnie natomiast z art. 924 KC - z chwilą śmierci spadkodawcy dochodzi do otwarcia spadku, a chwila ta - na mocy art. 925 KC - stanowi moment nabycia spadku przez spadkobiercę. W konsekwencji należy stwierdzić, że w sprawie opisanej we Wniosku do nabycia przez Wnioskodawczynię spadku (w tym również nabycia nieruchomości wchodzącej w skład spadku) doszło z chwilą śmierci spadkodawców (rodziców), tj. z dniem 5 października 2008 r.

Nie ulega zatem wątpliwości, że skoro do nabycia udziału w nieruchomości będącej przedmiotem wniosku doszło w dniu 5 października 2008 r., tym samym obecnie rozważane odpłatne zbycie tego udziału (w 2017 r. lub później) bezsprzecznie nastąpiłoby już po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tego udziału w drodze spadkobrania. W konsekwencji, dochód uzyskany z tytułu takiej transakcji nie będzie podlegał opodatkowaniu, o którym mowa w art. 30e ust. 1 ustawy o PDOF, ze względu na brak spełnienia przesłanki koniecznej dla tego opodatkowania, wskazanej w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a) tej ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, stanowi przychód, z którego dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zatem, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw, decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment (data) nabycia.

Z treści wniosku wynika, że w dniu 5 października 2008 roku zmarli tragicznie rodzice Wnioskodawczyni. W Postanowieniu Sądu Rejonowego, Sąd stwierdził nabycie spadku po rodzicach przez Wnioskodawczynię i jej siostrą Iwonę Jadwigę Ś. po 1/2 części każda. W najbliższym czasie Wnioskodawczyni planuje sprzedaż osobie trzeciej swój udział w jednej z nieruchomości nabytej w spadku. Przedmiotowa nieruchomość to działka gruntu pozostająca w wieczystym użytkowaniu z usytuowanym na niej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej.

Stosownie do art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459) prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu czy akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotny zatem dla podatku dochodowego jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy. Oznacza to, że dniem nabycia spadku przez Wnioskodawczynię jest data śmierci spadkodawcy.

Odnosząc zatem powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że do nabycia przez Wnioskodawczynię udziału w działce pozostającej w użytkowaniu wieczystym z budynkiem mieszkalnym doszło w dniu 5 października 2008 r. w dacie śmierci rodziców i ta data ma znaczenie dla liczenia okresu 5 lat, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że nabycie przez Wnioskodawczynię udziału w nieruchomości miało miejsce w 2008 r., tj. w dacie śmierci rodziców.

Zatem, pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy liczyć od końca 2008 r. i upłynął on z dniem 31 grudnia 2013 r.

W konsekwencji, odpłatne zbycie udziału w nieruchomości tj. działce z usytuowanym na niej budynkiem mieszkalnym po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie, tj. po dniu 31 grudnia 2013 r., nie będzie stanowiło źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.