0113-KDIPT3.4011.348.2017.2.KC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy jeśli Wnioskodawczyni nabyła lokal przy ul. ... w wyniku ugody sądowej zawartej w dniu 14 kwietnia 2017 r., a od śmierci Jej Ojca minęło 13 lat (zmarł 11 lipca 2004 r.) jest Ona zwolniona od płacenia podatku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 10 listopada 2017 r. (data wpływu 22 listopada 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 grudnia 2017 r. (data wpływu 21 grudnia 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nabycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 listopada 2017 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa m.in. w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 6 grudnia 2017 r., nr 0113 KDIPT3.4011.348.2017.1.KC, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ww. ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 6 grudnia 2017 r. (data doręczenia 13 grudnia 2017 r.). Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek pismem z dnia 15 grudnia 2017 r. (data wpływu 21 grudnia 2017 r.), nadanym za pośrednictwem placówki pocztowej w dniu 19 grudnia 2017 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W wyniku ugody sądowej zwartej w dniu 14 kwietnia 2017 r. Wnioskodawczyni stała się właścicielem mieszkania przy ul. ..... Mieszkanie to oraz mieszkanie ... przy ul. .... wraz z działką przy ul. .... wchodziły w skład majątku wspólnego ojca Wnioskodawczyni – ....., który zmarł w dniu 11 lipca 2004 r. oraz matki Wnioskodawczyni – ...... W wyniku tej ugody, Wnioskodawczyni wraz z matką spłaciły wnuki ojca Wnioskodawczyni w kwocie 90 000 zł, które to dziedziczyły po zmarłym dziadku.

W piśmie z dnia 15 grudnia 2017 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawczyni podała, że data śmierci spadkodawcy przypada na dzień 11 lipca 2004 r. W skład majątku wspólnego małżonków .... i ...., którego współwłasność ustała na skutek śmierci ..... w dniu 11 lipca 2004 r. wchodzi:

 • prawo własności lokalu mieszkalnego położonego .... przy ul. .... (księga wieczysta nr .....);
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego .... przy ul. .... (księga wieczysta nr ...., utworzona po ugodzie sądowej z dnia 14 kwietnia 2017 r.);
 • niezabudowana nieruchomość położona ... przy ul. .... (księga wieczysta nr ....);
 • samochód osobowy marki Toyota .... numerze rejestracyjnym ......

Wnioskodawczyni nie była jedynym spadkobiercą – Jej udział w spadku po ojcu wynosił ½, natomiast wnukom – Marcinowi ...., Kamilo.... Jerzemu ...., Adrianowi .... przysługiwało po ⅙ części dla każdego z nich. Przysługuje Jej spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania w .... przy ul. ..... Została zawarta ugoda sądowa z dnia 14 kwietnia 2017 r., w wyniku której był przeprowadzony dział spadku oraz strony dokonały sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej ... przy ul. ... .....za cenę 130 000 zł. Podział środków uzyskanych ze sprzedaży nastąpił zgodnie z posiadanymi przez strony udziałami, tj. .... otrzymała kwotę 65 000 zł, Wnioskodawczyni otrzymała kwotę 32 500 zł, Adrian ...., Kamil ...., Marcin .... otrzymali łącznie kwotę 32 500 zł. Wszyscy spadkobiercy oświadczyli, że dokonują podziału majątku wspólnego małżonków .... i .... oraz działu spadku po .... w ten sposób, że:

 • przyznają .... na wyłączną własność prawo własności lokalu mieszkalnego położonego .... przy ul. ..... o wartości 120 000 zł;
 • przyznają Wnioskodawczyni na wyłączną własność spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego .... przy ul. .... o wartości 109 800 zł;
 • przyznają Wnioskodawczyni na wyłączną własność samochód osobowy marki Toyota .... o numerze .... o wartości 200 zł.

W wyniku tego podziału, wartość udziału Wnioskodawczyni zwiększyła się w porównaniu do wartości udziału nabytego pierwotnie w drodze spadku, tj.:

 • udziały Wnioskodawczyni w spadku po ....:
  • ½ mieszkania .... przy ul. .... = 27 450 zł;
  • ½ mieszkania .... przy ul. ..... = 30 000 zł;
  • ½ działki .... przy ul. ..... = 32 500 zł;
  • ½ samochodu = 100 zł

SUMA = 90 000 zł

 • w wyniku ugody z dnia 14 kwietnia 2017 r.:
  • mieszkanie .... przy ul. .... = 109 800 zł;
  • brak udziałów w mieszkaniu .... przy ul. ..... = 0 zł;
  • samochód = 200 zł

SUMA = 110 000 zł.

Zatem, wartość udziału Wnioskodawczyni w wyniku ugody powiększyła się o 20 000 zł. Powstało to w wyniku uzgodnienia z matką Wnioskodawczyni, która podarowała Jej ½ swojego udziału w mieszkaniu .... przy ul. .... oraz odpisania się wnuków ojca Wnioskodawczyni w ¼ udziałów tego mieszkania. W zamian, Wnioskodawczyni odpisała się z ¼ udziałów mieszkania .... przy ul. ...., wnuki ojca Wnioskodawczyni odpisały się z ¼ udziałów mieszkania .... przy ul. ....., w wyniku czego matka Wnioskodawczyni stała się pełną właścicielką tego mieszkania. Podział majątku wspólnego i dział spadku po ojcu nastąpił z obowiązkiem solidarnej spłaty przez Wnioskodawczynię oraz Jej matkę na rzecz wnuków ojca Wnioskodawczyni, tj.: Adriana ...., Kamila ...., Marcina .... w kwotach: 19 166 zł 66 gr dla Adriana .... i kwoty po 19 166 zł 67 gr dla Kamila .... i Marcina ....., co w sumie daje kwotę spłaty 57 500 zł. W sumie, ugoda zaspokoiła początkowy udział w spadku spadkobierców (wnuków Wnioskodawczyni), którzy w sumie otrzymali 90 000 zł (32 500 zł ze sprzedaży działki wraz z solidarną spłatą przez Wnioskodawczynię oraz Jej matkę kwoty 57 500 zł). Wartość całego majątku wyniosła 360 000 zł. Udział Wnioskodawczyni w całym majątku wynosił ¼ = 90 00 zł, udział wnuków ojca Wnioskodawczyni ¼ = 90 000 zł. Wartość majątku matki Wnioskodawczyni ½ = 180 000 zł. Matka Wnioskodawczyni nie brała udziału w podziale spadku.

Przedmiotem sprzedaży była tylko działka położona .... przy ul. ..... W momencie sprzedaży Wnioskodawczyni nie była jedyną właścicielką ww. działki, a Jej udział wynosił ½ spadku po swoim ojcu, co stanowiło ¼ całej wartości. Spłata nastąpiła w dniu 14 kwietnia 2017 r. w wyniku ugody sądowej, była to solidarna spłata przez Wnioskodawczynię oraz Jej matkę w łącznej kwocie 57 500 zł. Wartość nieruchomości na dzień odpłatnego zbycia wynosiła 130 000 zł. Odpłatne zbycie nie było związane z działalnością gospodarczą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy jeśli Wnioskodawczyni nabyła lokal przy ul. .... w wyniku ugody sądowej zawartej w dniu 14 kwietnia 2017 r., a od śmierci Jej Ojca minęło 13 lat (zmarł 11 lipca 2004 r.) jest Ona zwolniona od płacenia podatku?

Zdaniem Wnioskodawczyni, ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, nie będzie Ona musiała płacić podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu ugody sądowej zawartej w dniu 14 kwietnia 2017 r. (sygn. akt ....), ponieważ w wyniku tej ugody nikt Jej nie spłacał. To Wnioskodawczyni wraz ze swoją matką dokonały solidarnej spłaty wobec wnuków ojca Wnioskodawczyni. Na poparcie swojego stanowiska, Wnioskodawczyni przytoczyła interpretację indywidualną z dnia 16 czerwca 2015 r., nr IPPB1/4511-617/15-2/DK oraz powołała art. 10 ust. 1 pkt 8a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Z treści cytowanego przepisu wynika, że źródłem przychodu podatnika jest m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie. Zatem przychód z tego źródła nie powstanie, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki:

 1. odpłatne zbycie nieruchomości nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej (nie stanowi przedmiotu działalności gospodarczej) oraz
 2. zostało dokonane po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.

Należy wskazać, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia „nabycia”, a tym bardziej nie określa szczególnych sposobów nabycia. Należy, mając przy tym na uwadze jego znaczenie językowe, odwołać się do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.), a w szczególności do art. 155 § 1, który stanowi, że umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły.

Z wniosku wynika, że w dniu 11 lipca 2004 r. zmarł ojciec Wnioskodawczyni. W skład majątku wspólnego małżonków – matki i ojca Wnioskodawczyni, których współwłasność ustała na skutek śmierci ojca wchodziły: prawo własności lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, niezabudowana nieruchomość oraz samochód osobowy. Wnioskodawczyni nie była jedynym spadkobiercą – Jej udział w spadku po ojcu wynosił ½, natomiast wnukom Jej ojca przysługiwało po ⅙ części. W dniu 14 kwietnia 2017 r. została przeprowadzona ugoda sądowa, w wyniku której był przeprowadzony dział spadku oraz strony dokonały sprzedaży niezabudowanej nieruchomości i nastąpił podział środków uzyskanych z tej sprzedaży (zgodnie z posiadanymi przez strony udziałami). W wyniku tej ugody, Wnioskodawczyni oraz Jej matka dokonały solidarnej spłaty na rzecz wnuków ojca. Wnioskodawczyni otrzymała spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz samochód osobowy.

Odnosząc powołane wyżej uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że skutki podatkowe, a tym samym obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości spoczywa na sprzedającym, tj. podatek dochodowy z tytułu sprzedaży nieruchomości płaci sprzedający. Oznacza to, że nabycie przez Wnioskodawczynię udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nie spowoduje po stronie Wnioskodawczyni jako nabywcy konieczności zapłaty podatku dochodowego.

Zatem, do przedstawionego przez Wnioskodawczynię opisu sprawy nie ma w ogóle zastosowania regulacja prawna wynikająca z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem ustawodawca w przepisie tym wprost wskazuje na źródło przychodu, którym niewątpliwie jest przychód z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, a w art. 19 ww. ustawy określa sposób ustalenia tego przychodu. Natomiast, przedmiotowy wniosek – zgodnie z przedstawionym zapytaniem – dotyczy skutków podatkowych nabycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, a nie konsekwencji związanych z jego odpłatnym zbyciem.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że nabycie przez Wnioskodawczynię udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego z mocy prawa nie skutkuje dla Niej uzyskaniem przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, Wnioskodawczyni nie ma obowiązku rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu.

Nadmienić należy, że we własnym stanowisku Wnioskodawczyni wskazała, że: „zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie będzie musiała płacić podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu ugody sądowej zawartej w dniu 14 kwietnia 2017 r. (...)”. Mając jednak na uwadze merytoryczną treść przedmiotowego wniosku, tutejszy Organ uznał, że jest to oczywista omyłka pisarska, niemająca wpływu na merytoryczne rozpatrzenie sprawy.

Przy czym podkreślić należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest jedynie kwestia skutków podatkowych nabycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, gdyż tylko to zagadnienie było przedmiotem zapytania. W związku z tym, tutejszy Organ nie odniósł się do pozostałych składników majątkowych otrzymanych w drodze spadku/ugody sądowej.

Jednocześnie tutejszy Organ informuje, że analiza treści załączników nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), zgodnie z którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym, tutejszy Organ nie jest uprawniony do oceny prawnej załączników, a niniejszej interpretacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku.

Zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.