Odpłatne używanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odpłatne używanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy zmiana użytkownika wieczystego gruntu po 1 maja 2004r. powoduje obowiązek podatkowy VAT od ustalonej opłaty rocznej od „nowego” użytkownika wieczystego?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Starosty, przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2008r. (data wpływu 21 lipca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłat rocznych wnoszonych z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntu ustanowionego przed dniem 1 maja 2004r., w przypadku zmiany użytkownika wieczystego – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 21 lipca 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy ustala się wartość czynszową nieruchomości, jeżeli właściciel tej nieruchomości odstąpi ją lub jej część bezpłatnie na potrzeby członków rodziny związane z prowadzeniem działalności gospodarczej?

Fragment:

(...) P o s t a n o w i e n i e Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer stwierdza, iż;stanowisko przedstawione przez Panią we wniosku z dnia 02.02.2006r (przesłane z Urzędu Skarbowego Warszawa Praga w dniu 05.04.2006), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego jest prawidłowe U z a s a d n i e n i e Pismem z dnia 02.02.2006r (data wpływu do tut. Urzędu 05.04.2006r), zwróciła się Pani o interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie przychodów z nieruchomości odstąpionej bezpłatnie córce na potrzeby prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Stosownie do przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r – Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2005 r. Nr 8, poz.60 z (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy istnieje pod rządami ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym obowiązek doliczania podatku VAT do opłaty rocznej, którą Firma obciążyła Zakład Energetyczny,w związku z odpłatnym użytkowaniem pomieszczenia stacji transformatorowej, zlokalizowanej na nieruchomości należącej do pytającego?

Fragment:

(...) Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w xxx działając na podstawie art. 14a § l oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 kwietnia 2005 r. (który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 18 kwietnia 2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. Uzasadnienie Pan xxx, właściciel Zakładów Produkcyjno- Handlowych „xxx", zwrócił się z zapytaniem, czy istnieje pod rządami ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym obowiązek doliczania podatku VAT do opłaty rocznej, którą ZPH „xxx" obciążył w dniu 31 grudnia 2004 r. Zakład Energetyczny w xxx, w związku z odpłatnym użytkowaniem pomieszczenia stacji transformatorowej, (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku VAT od rat leasingu finansowego samochodu osobowego oddanego nastepnie przez podatnika w odpłatne użytkowanie osobie trzeciej ?

Fragment:

(...) Dł = 367 kg + n x 68 kg gdzie: DŁ-oznacza dopuszczalną ładowność n - oznacza ilość miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy, kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 5.000,00 zł. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 4 ww. ustawy o podatku VAT cytowany powyżej przepis ust. 3 nie dotyczy przypadków, gdy odsprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie na podstawie umowy leasingu tych samochodów (pojazdów) stanowi przedmiot działalności podatnika. Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie podają defininicji "umowy leasingu". Przepis art. 17a pkt 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych zawarty w rozdziale 4a tej ustawy (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.) mówi, że ilekroć w rozdziale jest mowa o umowie leasingu rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w przypadku oddania w odpłatne używanie na okres 2 lat samochodu, będącego przedmiotem umowy leasingu operacyjnego, przysługuje prawo do odliczenia 100 % kwoty podatku naliczonego przypadającego od rat leasingu w sytuacji, gdy umowa nie została zarejestrowana w urzędzie skarbowym do 15 czerwca 2005r?.

Fragment:

(...) leasingu operacyjnego, zawartej dnia 26 listopada 2004r. (przedmiotowa umowa nie została zarejestrowana w urzędzie skarbowym do 15 czerwca 2005r.). Powyższy samochód zamierza Pani oddać w odpłatny najem na okres dwóch lat. Według Pani wszystkie samochody spełniały warunki do uznania je za samochody ciężarowe (tzw. wzór Lisaka), zgodnie z art.86 ustawy z 11 marca 2004r., o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 54, poz.535). Pytanie brzmi: czy po dniu 22 sierpnia 2005r., oddając w odpłatne używanie na okres 2 lat samochód, będący przedmiotem leasingu według umowy z dnia 26 listopada 2004r., przysługuje prawo do odliczenia 100 % kwoty podatku naliczonego od rat leasingu w przypadku, gdy leasinogodawca nie zastrzegł sobie zakazu podnajmu samochodu a przedmiotowa umowa leasingu nie została zarejestrowana w urzędzie skarbowym do 15 czerwca 2005r. ? Stanowisko podatnika: Reprezentuje Pani stanowisko, iż w przedstawionej sytuacji przysługuje prawo do odliczenia 100 (...)

2011
1
mar

Istota:

Dot. prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących najmu samochodów osobowych stanowiących ekspozycję w salonie sprzedaży.

Fragment:

(...) samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy; pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą � jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie; przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest: a) odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub b) oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do korzystania na te cele przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż samochody stanowiące ekspozycję w salonie sprzedaży wykorzystywane są wyłącznie w tym celu; celem takiej ekspozycji jest prezentacja danego modelu w zakresie np. jego (...)

2011
1
lut

Istota:

Cz podmiot będący stroną zawartej umowy na oddanie w użytkowenie na okres 20 lat obwodów rybackich za ustanowioną opłatę roczną jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych

Fragment:

(...) Na podstawie:- art. 14a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (DZ.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.),- art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. i, art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 7 ust. 4, art 8 pkt. 3 Ustawy z dnia 09 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 z późn. zm.)Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, iż stanowisko Wnioskodawcy wyrażone w piśmie z dnia 29.03.2005r. w sprawie zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych jest prawidłowe. W dniu 29.03.2005r. zostało złożone w tut. Urzędzie Skarbowym pisemne zapytanie dotyczące udzielenia informacji w kwestii, czy podmiot będący stroną zawartej w dniu 31.12.2004r. umowy na oddanie w użytkowanie na okres 20 lat obwodów rybackich, za ustanowioną opłatę roczną jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych.Zgodnie z informacją zawartą w w/w piśmie Wnioskodawca posiada status stowarzyszenia, którego celem statutowym jest działalność (...)

2011
1
lut

Istota:

Związek Sportowy ma prawo używania gruntu oraz obiektów trwale połączonych z gruntem – budynków i urządzeń (budowli) sportowych na podstawie zawartych z Gminą umów użyczenia. Czy wobec tego wartość gruntów i nieruchomości przyjętych do użytkowania stanowi dochód dla Związku Sportowego?

Fragment:

(...) W dniu 21.02.2005r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji odnośnie zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w przedstawionej indywidualnej sprawie.Stan faktyczny tej sprawy: Związek Sportowy (zwany dalej Związkiem) jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Rejestrze Stowarzyszeń Kultury Fizycznej i Związków Sportowych. Podstawowym celem działalności Związku, wynikającym z § 6 pkt. 1 statutu, jest upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, podnoszenie sprawności fizycznej i polepszanie stanu zdrowia społeczności akademickiej. Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego w w/w wniosku, uzupełnionego pismem z dnia 10.03.2005r., znak l.dz./2005/ŁJ (wpływ do tut. Organu 11.03.2005r.), Związek ma prawo używania nieruchomości zabudowanych wraz z obiektami położonymi przy ul. L. w Ł. Prawo używania działek gruntu, budynków i budowli oraz urządzeń (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy usługa odpłatnego oddania w użytkowanie maszyn i sprzętu rolniczego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie Podatnika udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik jest organizacją członkowską Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Związek jest organizacją społeczno-zawodową rolników działającą na podstawie ustawy z dnia 08.10.1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 82, poz. 217). Jednym z celów statutowych Związku jest organizowanie i świadczenie usług rolniczych dla rolników - członków organizacji. W związku z tym, że GZRKiOR nie zatrudnia etatowych pracowników do obsługi sprzętu i maszyn rolniczych stanowiących własność Związku, usługi rolnicze wykonują członkowie Rady GZRKiOR, którym sprzęt ten został (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają usługi odpłatnego użytkowania nieruchomości (odpłatne użytkowanie z możliwością przedłużenia: grobu ziemnego oraz odpłatne użytkowanie grobu murowanego)?

Fragment:

(...) dot: informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto z dnia 28.07.2004 r. nr PP-1/443 2-103/-000 456-/122/04 w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Dokonując na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) weryfikacji ww. informacji, Dyrektor Izby Skarbowej prostuje zawartą w niej ocenę prawną. Z pisma Zarządu z dnia 07.05.2004 r. wynika, iż pobiera opłaty za nienaruszalność grobu ziemnego lub użytkowania gruntu pod czasowy grób murowany. Powyższe opłaty po podpisaniu stosownych umów z dysponentami grobów rozkładane są na raty. W powyższym piśmie Zarząd pyta, czy w/w opłaty zwolnione są z podatku VAT, w przypadku gdy umowy o ich rozłożenie na raty zawarte zostały przed 01.05.2004 r. a których spłata przypada po tym dniu. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie w odniesieniu do stanu prawnego obowiązującego do dnia 30 kwietnia (...)