Odpłatne używanie | Interpretacje podatkowe

Odpłatne używanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odpłatne używanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy zmiana użytkownika wieczystego gruntu po 1 maja 2004r. powoduje obowiązek podatkowy VAT od ustalonej opłaty rocznej od „nowego” użytkownika wieczystego?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Starosty, przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2008r. (data wpływu 21 lipca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłat rocznych wnoszonych z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntu ustanowionego przed dniem 1 maja 2004r., w przypadku zmiany użytkownika wieczystego – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 21 lipca 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy ustala się wartość czynszową nieruchomości, jeżeli właściciel tej nieruchomości odstąpi ją lub jej część bezpłatnie na potrzeby członków rodziny związane z prowadzeniem działalności gospodarczej?
Fragment:
(...) P o s t a n o w i e n i e Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer stwierdza, iż;stanowisko przedstawione przez Panią we wniosku z dnia 02.02.2006r (przesłane z Urzędu Skarbowego Warszawa Praga w dniu 05.04.2006), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego jest prawidłowe U z a s a d n i e n i e Pismem z dnia 02.02.2006r (data wpływu do tut. Urzędu 05.04.2006r), zwróciła się Pani o interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie przychodów z nieruchomości odstąpionej bezpłatnie córce na potrzeby prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Stosownie do przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r – Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2005 r. Nr 8, poz.60 z (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy istnieje pod rządami ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym obowiązek doliczania podatku VAT do opłaty rocznej, którą Firma obciążyła Zakład Energetyczny,w związku z odpłatnym użytkowaniem pomieszczenia stacji transformatorowej, zlokalizowanej na nieruchomości należącej do pytającego?
Fragment:
(...) Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w xxx działając na podstawie art. 14a § l oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 kwietnia 2005 r. (który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 18 kwietnia 2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. Uzasadnienie Pan xxx, właściciel Zakładów Produkcyjno- Handlowych „xxx", zwrócił się z zapytaniem, czy istnieje pod rządami ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym obowiązek doliczania podatku VAT do opłaty rocznej, którą ZPH „xxx" obciążył w dniu 31 grudnia 2004 r. Zakład Energetyczny w xxx, w związku z odpłatnym użytkowaniem pomieszczenia stacji transformatorowej, (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku VAT od rat leasingu finansowego samochodu osobowego oddanego nastepnie przez podatnika w odpłatne użytkowanie osobie trzeciej ?
Fragment:
(...) Dł = 367 kg + n x 68 kg gdzie: DŁ-oznacza dopuszczalną ładowność n - oznacza ilość miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy, kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 5.000,00 zł. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 4 ww. ustawy o podatku VAT cytowany powyżej przepis ust. 3 nie dotyczy przypadków, gdy odsprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie na podstawie umowy leasingu tych samochodów (pojazdów) stanowi przedmiot działalności podatnika. Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie podają defininicji "umowy leasingu". Przepis art. 17a pkt 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych zawarty w rozdziale 4a tej ustawy (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.) mówi, że ilekroć w rozdziale jest mowa o umowie leasingu rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy w przypadku oddania w odpłatne używanie na okres 2 lat samochodu, będącego przedmiotem umowy leasingu operacyjnego, przysługuje prawo do odliczenia 100 % kwoty podatku naliczonego przypadającego od rat leasingu w sytuacji, gdy umowa nie została zarejestrowana w urzędzie skarbowym do 15 czerwca 2005r?.
Fragment:
(...) leasingu operacyjnego, zawartej dnia 26 listopada 2004r. (przedmiotowa umowa nie została zarejestrowana w urzędzie skarbowym do 15 czerwca 2005r.). Powyższy samochód zamierza Pani oddać w odpłatny najem na okres dwóch lat. Według Pani wszystkie samochody spełniały warunki do uznania je za samochody ciężarowe (tzw. wzór Lisaka), zgodnie z art.86 ustawy z 11 marca 2004r., o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 54, poz.535). Pytanie brzmi: czy po dniu 22 sierpnia 2005r., oddając w odpłatne używanie na okres 2 lat samochód, będący przedmiotem leasingu według umowy z dnia 26 listopada 2004r., przysługuje prawo do odliczenia 100 % kwoty podatku naliczonego od rat leasingu w przypadku, gdy leasinogodawca nie zastrzegł sobie zakazu podnajmu samochodu a przedmiotowa umowa leasingu nie została zarejestrowana w urzędzie skarbowym do 15 czerwca 2005r. ? Stanowisko podatnika: Reprezentuje Pani stanowisko, iż w przedstawionej sytuacji przysługuje prawo do odliczenia 100 (...)
2011
1
mar

Istota:
Dot. prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących najmu samochodów osobowych stanowiących ekspozycję w salonie sprzedaży.
Fragment:
(...) samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy; pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą � jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie; przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest: a) odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub b) oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do korzystania na te cele przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż samochody stanowiące ekspozycję w salonie sprzedaży wykorzystywane są wyłącznie w tym celu; celem takiej ekspozycji jest prezentacja danego modelu w zakresie np. jego (...)
2011
1
mar

Istota:
Cz podmiot będący stroną zawartej umowy na oddanie w użytkowenie na okres 20 lat obwodów rybackich za ustanowioną opłatę roczną jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych
Fragment:
(...) Na podstawie:- art. 14a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (DZ.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.),- art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. i, art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 7 ust. 4, art 8 pkt. 3 Ustawy z dnia 09 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 z późn. zm.)Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, iż stanowisko Wnioskodawcy wyrażone w piśmie z dnia 29.03.2005r. w sprawie zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych jest prawidłowe. W dniu 29.03.2005r. zostało złożone w tut. Urzędzie Skarbowym pisemne zapytanie dotyczące udzielenia informacji w kwestii, czy podmiot będący stroną zawartej w dniu 31.12.2004r. umowy na oddanie w użytkowanie na okres 20 lat obwodów rybackich, za ustanowioną opłatę roczną jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych.Zgodnie z informacją zawartą w w/w piśmie Wnioskodawca posiada status stowarzyszenia, którego celem statutowym jest działalność (...)
2011
1
lut

Istota:
Związek Sportowy ma prawo używania gruntu oraz obiektów trwale połączonych z gruntem – budynków i urządzeń (budowli) sportowych na podstawie zawartych z Gminą umów użyczenia. Czy wobec tego wartość gruntów i nieruchomości przyjętych do użytkowania stanowi dochód dla Związku Sportowego?
Fragment:
(...) W dniu 21.02.2005r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji odnośnie zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w przedstawionej indywidualnej sprawie.Stan faktyczny tej sprawy: Związek Sportowy (zwany dalej Związkiem) jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Rejestrze Stowarzyszeń Kultury Fizycznej i Związków Sportowych. Podstawowym celem działalności Związku, wynikającym z § 6 pkt. 1 statutu, jest upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, podnoszenie sprawności fizycznej i polepszanie stanu zdrowia społeczności akademickiej. Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego w w/w wniosku, uzupełnionego pismem z dnia 10.03.2005r., znak l.dz./2005/ŁJ (wpływ do tut. Organu 11.03.2005r.), Związek ma prawo używania nieruchomości zabudowanych wraz z obiektami położonymi przy ul. L. w Ł. Prawo używania działek gruntu, budynków i budowli oraz urządzeń (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy usługa odpłatnego oddania w użytkowanie maszyn i sprzętu rolniczego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie Podatnika udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik jest organizacją członkowską Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Związek jest organizacją społeczno-zawodową rolników działającą na podstawie ustawy z dnia 08.10.1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 82, poz. 217). Jednym z celów statutowych Związku jest organizowanie i świadczenie usług rolniczych dla rolników - członków organizacji. W związku z tym, że GZRKiOR nie zatrudnia etatowych pracowników do obsługi sprzętu i maszyn rolniczych stanowiących własność Związku, usługi rolnicze wykonują członkowie Rady GZRKiOR, którym sprzęt ten został (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają usługi odpłatnego użytkowania nieruchomości (odpłatne użytkowanie z możliwością przedłużenia: grobu ziemnego oraz odpłatne użytkowanie grobu murowanego)?
Fragment:
(...) dot: informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto z dnia 28.07.2004 r. nr PP-1/443 2-103/-000 456-/122/04 w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Dokonując na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) weryfikacji ww. informacji, Dyrektor Izby Skarbowej prostuje zawartą w niej ocenę prawną. Z pisma Zarządu z dnia 07.05.2004 r. wynika, iż pobiera opłaty za nienaruszalność grobu ziemnego lub użytkowania gruntu pod czasowy grób murowany. Powyższe opłaty po podpisaniu stosownych umów z dysponentami grobów rozkładane są na raty. W powyższym piśmie Zarząd pyta, czy w/w opłaty zwolnione są z podatku VAT, w przypadku gdy umowy o ich rozłożenie na raty zawarte zostały przed 01.05.2004 r. a których spłata przypada po tym dniu. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie w odniesieniu do stanu prawnego obowiązującego do dnia 30 kwietnia (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.