IPTPB3/4511-251/15-3/RR | Interpretacja indywidualna

Obowiązki płatnika w związku z odpłatnym przejęciem urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych
IPTPB3/4511-251/15-3/RRinterpretacja indywidualna
 1. odpłatne przekazanie
 2. płatnik
 3. wodociągi
 4. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn zm.), w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 21 października 2015 r. (data wpływu 28 października 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 stycznia 2016 r. (data wpływu 28 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z odpłatnym przejęciem urządzenia wodociągowo - kanalizacyjnego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego przejęcia urządzenia wodociągowo- -kanalizacyjnego.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), pismem z dnia 13 stycznia 2016 r., nr IPTPB3/4511-251/15-2/RR (doręczonym w dniu 19 stycznia 2016 r.) wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie w dniu 28 stycznia 2016 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane odpowiednio w dniu 25 stycznia 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka ...... S.A. jest przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139). Spółka jest przedsiębiorstwem użyteczności publicznej wykonującym zadania własne gminy. Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Inwestor sieci osoba fizyczna z własnych środków finansowych dokonuje budowy urządzenia wodociągowo-kanalizacyjnego. Po jego wybudowaniu na podstawie pisemnego wniosku i z przyjęciem za podstawę prawną art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków lub art. 49 § 2 Kodeksu cywilnego zwraca się do Przedsiębiorstwa o odpłatne przekazanie urządzenia. W przypadku zgody Przedsiębiorstwa zostaje zawarta pisemna umowa odpłatnego przejęcia urządzenia, w której, w przypadkach uzasadnionych okolicznościami konkretnej sprawy ustanawiana jest czasami na rzecz Przedsiębiorstwa służebność przesyłu w rozumieniu art. 3051 Kodeksu cywilnego. Następnie Przedsiębiorstwo jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych wystawia informację PIT-8C.

W piśmie z dnia 25 stycznia 2016 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, że na podstawie zawartych w roku podatkowym 2015 umów odpłatnego przekazania sieci wynika, iż inwestorami budowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych są osoby fizyczne, które poniosły koszt budowy urządzeń z majątku własnego na cele prywatne, niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Inwestycje objęte zawartymi umowami w 2015 r. były prowadzone przez dłuższy okres czasu z tym, że Wnioskodawca, jako przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przyjmuje, iż datą ich włączenia do sieci będącej w gestii przedsiębiorstwa jest data obioru technicznego, a datą końcowej realizacji inwestycji jest data odbioru końcowego dokonanego przez służby przedsiębiorstwa. Należy zwrócić uwagę, że data odbioru technicznego stanowi potwierdzenie, że:

 • urządzenie zostało wybudowane zgodnie ze sztuką budowlaną i na podstawie uzgodnionej wyprzedzającą przez Wnioskodawcę dokumentacji technicznej;
 • włączone zostało do sieci i brak jest przeciwwskazań do świadczenia usług takim urządzeniem.

Z kolei protokół odbioru spisany jest z inwestorem po zasypaniu urządzenia, odtworzeniu nawierzchni do stanu pierwotnego oraz przygotowaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami przedsiębiorstwa, (w tym m.in. operatu geodezyjnego potwierdzającego naniesienie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na zasoby Miasta Katowice).

Na podstawie danych przedsiębiorstwa w roku 2015 zawarto 14 umów przejęcia urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych z osobami fizycznymi, gdzie:

L.p

Data odbioru technicznego

Data odbioru końcowego

Data zawarcia umowy

1

04.12.2013 r.

30.12.2013 r.

02.01.2015 r.

2

12.12.2011 r.

28.12.2011 r.

09.01.2015 r.

3

28.11.2012 r.

17.04.2013 r.

16.02.2015 r.

4

18.12.2013 r.

12.09.2014 r.

13.03.2015 r.

5

12.05.2009 r.

04.07.2014 r.

31.03.2015 r.

L.p

Data odbioru technicznego

Data odbioru technicznego

Data zawarcia umowy

6

05.02.2015 r.

05.02.2015 r.

09.04.2015 r.

7

16.01.2009 r.

28.09.2011 r.

14.04.2015 r.

8

01.12.2014 r.

01.12.2014 r.

22.05.2015 r.

9

20.12.2013 r.

15.05.2015 r.

22.07.2015 r.

10

24.05.2002 r.

24.05.2002 r.

31.07.2015 r.

11

13.03.2003 r.

13.03.2003 r.

04.09.2015 r.

12

03.02.2002 r.

03.02.2002 r.

23.11.2015 r.

13

ok. 1980 r.

(brak kopii protokołu)

ok. 1980 r.

(brak kopii protokołu)

07.12.2015 r.

14

14.03.2013 r.

03.06.2015 r.

18.12.2015 r.

Postanowienia ww. umów odpłatnego przejęcia urządzeń przesyłowych są zbliżone swą treścią do siebie, albowiem przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne korzysta w tym względzie z opracowanego dla własnych potrzeb wzorca.

Ponadto Wnioskodawca wkazał poniżej na te postanowienia, które są wspólne w umowach o odpłatne przejęcie sieci zawartych w 2015 r., zgodnie z wykazem zawartym we wniosku.

§ 1.

Umowa zostaje zawana w trybie art. 49 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. Nr 139) i określa warunki przekazania sieci wod-kan jn.:

sieć wodociągowa

rura PE ... mm długości ... m

sieć kanalizacyjna

rura PCV ... mm długości ... m

studnia kanalizacyjna ... mm – ... szt.

przy ul. ... w ..... wybudowanych przez PRZEKAZUJĄCEGO na następujących działkach:

 • nr ..., dla której prowadzona jest księga wieczysta ..../...,
 • nr ..., dla której prowadzona jest księga wieczysta ..../...,
 • nr ..., dla której prowadzona jest księga wieczysta ....../...

§ 2.

PRZEKAZUJĄCY oświadcza, że wybudował z własnych środków sieci opisane w § 1 umowy i przysługuje mu prawo własności do wybudowanych urządzeń.

§ 3.

 1. PRZEKAZUJĄCY oświadcza, że urządzenia – przedmiot umowy – są sprawne technicznie, zdatne do użytku oraz wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i uzgodnionym projektem, pod nadzorem BIORĄCEGO, a PRZEKAZUJĄCY swoje uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi i gwarancji udzielone przez wykonawcę przenosi na rzecz BIORĄCEGO.
 2. PRZEKAZUJĄCY przekazał BIORĄCEMU pełną dokumentację techniczną dotyczącą przedmiotowych sieci zgodnie z obowiązującym Regulaminem odpłatnego przejęcia sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych przez Katowickie Wodociągi S.A., który to fakt BIORĄCY potwierdza. PRZEKAZUJĄCY oświadcza, że znana jest mu treść Regulaminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

§ 4.

PRZEKAZUJĄCY oświadcza, że z dniem ... przenosi na rzecz BIORĄCEGO własność sieci wod-kan, o której mowa w § 1, na co BIORĄCY wyraża zgodę.

§ 5.

Z dniem ... na BIORĄCEGO przechodzą wszelkie koszty i ciężary związane z utrzymaniem i eksploatacją przedmiotu umowy, w tym wszelkie opłaty i podatki.

§ 6. (opcjonalnie)

W związku z obowiązującą decyzją MZUiM w ..... nr ... z dnia ... na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi w ciągu ul. ... w okresie od ... do ... PRZEKAZUJĄCY poinformuje Zarząd MZUiM o zbyciu przedmiotowego urządzenia najpóźniej w terminie do ..., natomiast BIORĄCY wystąpi o wydanie nowej decyzji od dnia ...

§ 7.

 1. Strony ustalają, że BIORĄCY nabywa sieci wod-kan będące przedmiotem umowy za łączną kwotę ... zł netto (słownie:...). Na ww. wartość składa się kwota za przejęcie sieci wodociągowej w wysokości ... zł netto (słownie:...) oraz kwota za przejęcie sieci kanalizacyjnej w wysokości ... zł netto (słownie ...). Na ww. kwotę PRZEKAZUJĄCY wystawi BIORĄCEMU stosowną fakturę w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy
 2. Zapłata kwoty, o której mowa w § 7 pkt 1, dokonana zostanie przez BIORĄCEGO w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. Nr 139).

Wnioskodawca wskazał także, że czasookres od daty odbioru końcowego do daty nabycia urządzenia (zawarcia umowy odpłatnego przejęcia) jest różny w zależności od okoliczności konkretnego stanu faktycznego, zgodnie z wykazem zawartym w uzupełnieniu wniosku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zawarcie odpłatnej umowy przekazania wybudowanego przez osobę fizyczną urządzenia wodociągowo-kanalizacyjnego pomiędzy inwestorem urządzenia – osobą fizyczną a Wnioskodawcą powoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązku wystawienia osobie fizycznej informacji PIT-8C z tytułu przychodu z innych źródeł...

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie przepisu art. 49 § 2 Kodeksu cywilnego, a także art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków podmiot będący inwestorem urządzenia przesyłowego może przekazać odpłatnie wybudowane urządzenie na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub gminie, na warunkach określonych umową. Zgodnie bowiem z przepisem art. 49 Kodeksu cywilnego urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej.

Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca. Z kolei na podstawie art. 31 ww. ustawy osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie. Przekazywane urządzenia powinny odpowiadać warunkom technicznym określonym w odrębnych przepisach, a należność za przekazane urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne może być rozłożona na raty lub uwzględniona w rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. W ostatnim z przepisów zawarte więc zostały kwestie związane z rozliczeniem za urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne zbudowane przez osoby inne niż przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne (por. wyrok NSA z dnia 17 września 2014 r., sygn. II GSK 1088/13, Lex nr 1572583).

Przyjmując za podstawę prawną ww. przepisy, inwestor urządzenia wodociągowo- -kanalizacyjnego osoba fizyczna występuje z wnioskiem do przedsiębiorstwa wodociągowo- -kanalizacyjnego o odpłatne przekazanie wybudowanego przez niego urządzenia. Przedsiębiorstwo przyjmując na majątek urządzenie dokonuje na rzecz osoby fizycznej płatności, którą traktuje za przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa pdof) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy pdof przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Obecnie Wnioskodawca uznaje, że wartość przekazanego osobie fizycznej świadczenia pieniężnego jest przychodem z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy pdof. Zgodnie z przywołanymi przepisami źródłem przychodów są inne źródła, za które uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

W ocenie Wnioskodawcy osoba fizyczna co prawda ponosi samodzielnie koszt budowy sieci wodociągowej, lecz koszt ten faktycznie jest jej zwracany przez Wnioskodawcę. Osoba ta uzyskuje zatem realną korzyść finansową. Tą korzyścią jest otrzymana kwota zwrotu poniesionych wydatków. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest przepisu, który pozwalałby na zwolnienie z opodatkowania tak uzyskanego przychodu. W rezultacie dokonany przez Przedsiębiorstwo zwrot poniesionych nakładów przez osobę fizyczną na wybudowanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej zgodnie z dyspozycją art. 9 ust. 1 w związku z art. 20 i art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy pdof stanowi przychód, który po pomniejszeniu o udokumentowane koszty, tj. wydatki związane z jej wybudowaniem, o których mowa w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowany zostanie na zasadach określonych w art. 27 ustawy. Wnioskodawca ma natomiast obowiązek wystawienia informacji o przychodach z innych źródeł w roku podatkowym – na formularzu PIT-8C, zgodnie z art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 3 oraz art. 42a ustawy pdof (por. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 20 października 2010 r., sygn. I SA/Wr 779/10; wyrok WSA w Łodzi z dnia 24 lipca 2013 r., sygn. I SA/Łd 569/13, www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Jednocześnie Wnioskodawca zauważa, że obecnie wśród interpretacji podatkowych organów podatkowych można spotkać odmienną wykładnię przychodu z odpłatnego przekazania sieci. Zgodnie z nim, odpłatne przekazanie urządzeń przesyłowych dokonane przed upływem 6 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym miało miejsce fizyczne połączenie urządzeń z siecią wodociągowo-kanalizacyjną, po stronie osoby, która wybudowała to urządzenie skutkuje powstaniem przychodu z tytułu odpłatnego zbycia innych rzeczy w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli natomiast odpłatne przekazanie przez inwestora (osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej) urządzeń wodno-kanalizacyjnych po upływie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym miało miejsce fizyczne połączenie ww. urządzeń z siecią wodociągowo-kanalizacyjną, nie skutkuje po stronie osoby, która wybudowała to urządzenie, powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (por. interpretacja podatkowa Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 9 września 2015 r., sygn. IPTPB1/4511-330/15- -4/MAP).

W ocenie organów podatkowych, przedmiotem tej umowy odpłatnego przekazania urządzeń przesyłowych są urządzenia, które w świetle art. 49 Kodeksu cywilnego, po fizycznym połączeniu z siecią przestają być częścią składową nieruchomości i uzyskują status samoistnej rzeczy ruchomej. Tym samym osoba fizyczna, która wybudowała urządzenia wodociągowo- -kanalizacyjne w efekcie zbywa odpłatnie na rzecz Wnioskodawcy rzeczy, czyli uzyskuje przychód kwalifikowany do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) cytowanej ustawy. Tym samym, moment przyłączenia urządzenia do sieci należy traktować jako moment nabycia przez Wnioskodawcę Chodzi tu o wejście w skład przedsiębiorstwa rozumianego przedmiotowo, a więc o wejście w skład zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych. Zdaniem organów podatkowych, wejście w skład przedsiębiorstwa jest jedynie kwestią faktu, co oczywiście nie oznacza, że przyłączone urządzenie staje się własnością przedsiębiorcy (własnością staje się dopiero w momencie zawarcia stosownej umowy przekazania). W tej sytuacji należy przyjąć, że urządzenie jest odrębną rzeczą ruchomą, która może być przedmiotem odrębnej umowy cywilnoprawnej, co ma miejsce w przypadku odpłatnego przekazania na podstawie art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu i art. 49 § 2 Kodeksu cywilnego. W rezultacie na przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym nie ciążą obowiązki płatnika. Nie jest ono również obowiązane do wystawienia informacji PIT-8C, albowiem obowiązek sporządzenia tej informacji nie dotyczy bowiem dochodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (por. interpretacja podatkowa Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 sierpnia 2015 r., sygn. IBPB-2-1/4511-165/15/DP; interpretacja podatkowa Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 czerwca 2015 r., sygn. IBPBII/1/4511-207/15/MZ).

Niezależnie od odmiennego stanowiska organów podatkowych, Wnioskodawca uznaje (jak to wyżej uzasadniał), że odpłatne przekazanie urządzeń przesyłowych czyni z Wnioskodawcy płatnika, który winien wystawić PIT-8C, w związku z art. 20 i art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W piśmie z dnia 25 stycznia 2016 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca podtrzymał własne stanowisko w sprawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednocześnie, jak wynika z treści przepisu art. 9 ust. 2 ww. ustawy, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Rodzaje przychodów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zostały enumeratywnie wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 1-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Na mocy art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, źródłami przychodów są inne źródła.

Stosownie zaś do art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności” wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i można do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca (art. 49 § 2 Kodeksu cywilnego).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139). Osoba fizyczna jako inwestor z własnych środków finansowych dokonuje budowy urządzenia wodociągowo-kanalizacyjnego. Po jego wybudowaniu na podstawie pisemnego wniosku i z przyjęciem za podstawę prawną art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków lub art. 49 § 2 Kodeksu cywilnego zwraca się do Przedsiębiorstwa o odpłatne przekazanie urządzenia. W przypadku zgody Przedsiębiorstwa zostaje zawarta pisemna umowa odpłatnego przejęcia urządzenia, w której, w przypadkach uzasadnionych okolicznościami konkretnej sprawy ustanawiana jest czasami na rzecz Przedsiębiorstwa służebność przesyłu w rozumieniu art. 3051 Kodeksu cywilnego. Następnie Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych wystawia informację PIT-8C. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie. Na podstawie ww. umowy, osobom tym w zamian za przekazanie przedmiotowych urządzeń przedsiębiorstwu lub gminie dokonywana jest refundacja kosztów ich budowy. Rozliczenie z podmiotem, który przekazał infrastrukturę techniczną, powinno być dokonane na podstawie umowy, uwzględniającej zasady ekwiwalentności wzajemnych świadczeń.

Powyższe wskazuje, że odpłatne przekazanie przedsiębiorstwu wybudowanych przez inną osobę urządzeń nie jest obowiązkiem, lecz możliwością (co oznacza, że przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne takiego nabycia (przejęcia) nie musi dokonać) oraz, że warunki finansowe tego przekazania muszą być uzgodnione w umowie, mogą więc być różne – umówione wynagrodzenie może odpowiadać kosztom wybudowania urządzenia, ale może też być od nich niższe lub wyższe.

Jak wykazano powyżej, w takiej sytuacji powstaje przychód. Przychód ten należy – stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zakwalifikować do źródła jakim jest odpłatne zbycie innych rzeczy.

Skoro bowiem mamy do czynienia z umową odpłatnego przekazania urządzeń wodociągowo- -kanalizacyjnych, oznacza to, że przedmiotem tej umowy są urządzenia, które – w świetle cyt. art. 49 Kodeksu cywilnego – po fizycznym połączeniu z siecią przestają być częścią składową nieruchomości i uzyskują status samoistnych rzeczy ruchomych.

W treści art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w pkt 8 tego przepisu zostało m.in. wymienione odpłatne zbycie innych rzeczy, tym samym przychód z tego tytułu nie może zostać zakwalifikowany jako przychód z tzw. „innych źródeł”, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy.

Zatem w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzenia informacji o dochodach PIT-8C, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z tym przepisem, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Mając na uwadze przestawiony stan faktyczny oraz przytoczone przepisy prawa, stwierdzić należy, że jeżeli przekazanie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych nastąpi po upływie pół roku od ich wybudowania to otrzymane wynagrodzenie nie będzie stanowiło dla podatnika będącego osobą fizyczną przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie będzie podlegać opodatkowaniu tym podatkiem. Natomiast w przypadku, gdy zbycie – przekazanie na rzecz Wnioskodawcy nastąpi przed upływem pół roku od wybudowania, otrzymane wynagrodzenie będzie dla ww. osób fizycznych przychodem do opodatkowania ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wystawienia informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C), niezależnie od tego, czy odpłatne nabycie rzeczy od osób fizycznych nastąpiło przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, czy też po upływie tego okresu.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę orzeczeń sądów administracyjnych należy zaznaczyć, że orzeczenia sądowe nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa i są wiążące jedynie w sprawach, w których zapadły. W związku z powyższym, nie negując takiego orzecznictwa, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy zauważyć, że moc obowiązująca wyroków zamyka się w obrębie spraw, w których zostały wydane. Organ wydający interpretację indywidualną ma obowiązek dokonania samodzielnej oceny przedstawionego we wniosku zagadnienia w procesie wydawania interpretacji indywidualnych, a orzecznictwo sądowe nie odbiera organowi wydającemu interpretację prawa do odmiennej oceny zdarzeń i wykładni przepisów, zwłaszcza w sytuacji, gdy organ uznaje, że prezentowana przez niego wykładnia jest prawidłowa.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.