DD9/033/455/MWD/2013/RWPD-105428 | Interpretacja indywidualna

Czy podatnik w zeznaniu rocznym PIT 36 za 2010 r. ma prawo pomniejszyć uzyskany przychód z tytułu odpłatnego przekazania Gminie sieci wodociągowej o udokumentowane koszty związane z jej wybudowaniem?
DD9/033/455/MWD/2013/RWPD-105428interpretacja indywidualna
 1. kanalizacja
 2. odpłatne przekazanie
 3. urządzenie
 4. wodociągi
 5. zwrot kosztów
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 10 czerwca 2011 r. nr ILPB2/415-299/11-2/MK wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 lutego 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie:

 • możliwości uwzględnienia wydatków poniesionych na budowę sieci wodociągowej do kosztów uzyskania przychodu, jest prawidłowe,
 • zakwalifikowania uzyskanego przychodu z tytułu odpłatnego przekazania gminie sieci wodociągowej do tzw. innych źródeł przychodu, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 10 czerwca 2011 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwrotu osobom fizycznym kosztów budowy sieci wodociągowej. Interpretacja wydana została na wniosek z dnia 28 lutego 2011 r.

Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, że

Wnioskodawca realizuje inwestycję polegającą na budowie domu jednorodzinnego na stanowiącej jego własność działce budowlanej. Ponieważ teren ten nie był podłączony do sieci wodociągowej Wnioskodawca w 2010r. zdecydował się na wykonanie urządzeń tej sieci we własnym zakresie i z własnych środków, mimo że na podstawie artykułu 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747) było to zadanie własne gminy. Całkowity koszt budowy sieci wyniósł 30 500,00 zł, na dowód czego Wnioskodawca dysponuje fakturą VAT wystawioną przez wykonawcę w dniu 14 września 2010 r.

Na podstawie umowy zawartej z Gminą, w trybie art. 31 powołanej wyżej ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. Wnioskodawca odpłatnie przekazał wybudowane przez siebie urządzenia wodociągowe Gminie otrzymując z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości 17 000,00 zł. W lutym 2011 r. Wnioskodawca otrzymał sporządzoną przez Gminę informację o wysokości przychodów z innych źródeł PIT–8C.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy podatnik w zeznaniu rocznym PIT 36 za 2010 r. ma prawo pomniejszyć uzyskany przychód z tytułu odpłatnego przekazania Gminie sieci wodociągowej o udokumentowane koszty związane z jej wybudowaniem...

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje Mu pomniejszenie uzyskanego przychodu z tytułu przekazania Gminie sieci wodociągowej o poniesione i udokumentowane nakłady na jej budowę.

Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r., dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Z kolei art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Z powołanych powyżej przepisów prawa podatkowego wynika, że poniesiony przez podatnika koszt realizacji budowy sieci wodociągowej jest niewątpliwie kosztem uzyskania przychodu z tytułu jej odpłatnego przekazania Gminie i jako taki powinien zostać uwzględniony przy obliczaniu dochodu/straty z tzw. innych źródeł przychodu, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy za przedstawionym stanowiskiem przemawiają również:

 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu sygn. ILPB2/415 -575/10-2/ES,
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy sygn. ITPB2/415 -638/09/AD.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 10 czerwca 2011 r. nr ILPB2/415-299/11-2/MK, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe, wskazując m.in., że (...)uzyskane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu odpłatnego przekazania Gminie wybudowanego przez siebie, z własnych środków, urządzenia wodociągowego, zgodnie z dyspozycją art. 20 ust. 1 w związku z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi przychód z innych źródeł. W konsekwencji, w analizowanej sprawie Wnioskodawca może pomniejszyć przedmiotowy przychód o poniesione przez siebie koszty związane z wybudowaniem ww. urządzenia (...).

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego wydana przez upoważniony organ nie jest prawidłowa.

Stosownie do art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.), osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie.

Z przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w 2010 r. wykonał przyłączenie do sieci wodociągowej. Następnie podpisał umowę odpłatnego przekazania urządzenia wodociągowego Gminie.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121), urządzenia, między innymi wodociągowo-kanalizacyjne, z chwilą ich fizycznego połączenia z siecią należącą do gminy przestają być częścią składową nieruchomości i uzyskują status samoistnych rzeczy ruchomych.

Przechodząc na grunt przepisów prawa podatkowego należy zauważyć, że ustawodawca w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), jako odrębne źródło przychodów wyodrębnił odpłatne zbycie innych rzeczy. Skoro urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne, jak wyżej wskazano, mają status rzeczy ruchomej i nie stanowią części nieruchomości to przychód z tytułu ich odpłatnego przekazania na rzecz gminy należy przyporządkować do źródła wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie np. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2012 r., sygn. akt II FSK 421/11. Sąd w orzeczeniu tym stwierdził m.in., że: (...) Urządzenie wodociągowo-kanalizacyjne, służące do doprowadzania do nieruchomości wody i odprowadzania z niej ścieków, z chwilą połączenia z siecią przestaje być częścią składową nieruchomości, uzyskując status samoistnej rzeczy ruchomej. Wynagrodzenie otrzymane przez osobę, która urządzenie takie wybudowała z własnych środków i zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) odpłatnie przekazała je gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, stanowi przychód z odpłatnego zbycia innych rzeczy w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) (...).

Powołany przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy stanowi, że źródłem przychodu jest odpłatne zbycie innych rzeczy - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Zasady ustalania dochodu z odpłatnego zbycia rzeczy, reguluje art. 24 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli przychód z odpłatnego zbycia nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, to dochodem jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia rzeczy a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy.

Z kolei, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Jeżeli odpłatne zbycie rzeczy dokonane zostało przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie rzeczy, to wówczas istnieje obowiązek wykazania, w zeznaniu podatkowym, uzyskanej kwoty przychodu, kosztów uzyskania przychodu oraz dochodu.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca, poniesiony wydatek na wybudowanie sieci wodociągowej w 2010r., udokumentował fakturą VAT, która może stanowić podstawę do pomniejszenia przychodu z tytułu odpłatnego przekazania gminie sieci wodociągowej.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zaistniałego stanu faktycznego stwierdzające, iż (...) poniesiony przez podatnika koszt realizacji budowy sieci wodociągowej jest niewątpliwie kosztem uzyskania przychodu z tytułu jej odpłatnego przekazania Gminie i jako taki powinien zostać uwzględniony przy obliczaniu dochodu/straty (...) jest prawidłowe, natomiast zakwalifikowanie uzyskanego przychodu z tytułu odpłatnego przekazania gminie sieci wodociągowej do (...) tzw. innych źródeł przychodu, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...), jest nieprawidłowe.

Minister Finansów, jeżeli stwierdzi nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, stosownie do art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej dokonuje, z urzędu, jej zmiany, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może z urzędu zmienić ją w każdym czasie.

W konsekwencji należało, z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie przez ten organ, że (...) uzyskane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu odpłatnego przekazanie Gminie wybudowanego przez siebie, z własnych środków, urządzenia wodociągowego, zgodnie z dyspozycją art. 20 ust. 1 w związku z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi przychód z innych źródeł (...), jest nieprawidłowe.

Zmieniona interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.