Odpłatne przekazanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odpłatne przekazanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
21
lip

Istota:

Czy należności, za odpłatne przekazanie sieci wodociągowej Wnioskodawcy, stanowią dla podatnika przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy osobie fizycznej należy wystawić informację PIT-8C?

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku): Czy należności, za odpłatne przekazanie sieci wodociągowej Wnioskodawcy, stanowią dla podatnika przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Czy osobie fizycznej należy wystawić informację PIT-8C... Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), jako płatnik uznał, że wypłacona należność za odpłatne przekazanie urządzeń wodociągowych Wnioskodawcy, stanowi dla podatnika przychód z innych źródeł, zgodnie z art. 20 ust. 1, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) i wystawił osobom fizycznym PIT 8C. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

2016
26
lut

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z odpłatnym przejęciem urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

Fragment:

Po jego wybudowaniu na podstawie pisemnego wniosku i z przyjęciem za podstawę prawną art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków lub art. 49 § 2 Kodeksu cywilnego zwraca się do Przedsiębiorstwa o odpłatne przekazanie urządzenia. W przypadku zgody Przedsiębiorstwa zostaje zawarta pisemna umowa odpłatnego przejęcia urządzenia, w której, w przypadkach uzasadnionych okolicznościami konkretnej sprawy ustanawiana jest czasami na rzecz Przedsiębiorstwa służebność przesyłu w rozumieniu art. 305 1 Kodeksu cywilnego. Następnie Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych wystawia informację PIT-8C. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie. Na podstawie ww. umowy, osobom tym w zamian za przekazanie przedmiotowych urządzeń przedsiębiorstwu lub gminie dokonywana jest refundacja kosztów ich budowy. Rozliczenie z podmiotem, który przekazał infrastrukturę techniczną, powinno być dokonane na podstawie umowy, uwzględniającej zasady ekwiwalentności wzajemnych świadczeń. Powyższe wskazuje, że odpłatne przekazanie przedsiębiorstwu wybudowanych przez inną osobę urządzeń nie jest obowiązkiem, lecz możliwością (co oznacza, że przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne takiego nabycia (przejęcia) nie musi dokonać) oraz, że warunki finansowe tego przekazania muszą być uzgodnione w umowie, mogą więc być różne – umówione wynagrodzenie może odpowiadać kosztom wybudowania urządzenia, ale może też być od nich niższe lub wyższe.

2015
27
wrz

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z odpłatnym przekazaniem urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy należności jakie otrzymuje inwestor w związku z odpłatnym przekazaniem urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych stanowią dla niego przychód ze zbycia innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i czy w związku z powyższym na Wnioskodawcy ciąży obowiązek sporządzenia informacji PIT-8, o której mowa w art. 42a ww. ustawy... Zdaniem Wnioskodawcy, wypłaconą należność za odpłatne przekazanie urządzeń wodno-kanalizacyjnych należy zakwalifikować do źródła jakim jest odpłatne zbycie innych rzeczy, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że „ źródłami przychodów są: odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 (...) innych rzeczy, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany. ” Zgodnie z art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz.

2015
8
lip

Istota:

Czy podatnik w zeznaniu rocznym PIT 36 za 2010 r. ma prawo pomniejszyć uzyskany przychód z tytułu odpłatnego przekazania Gminie sieci wodociągowej o udokumentowane koszty związane z jej wybudowaniem?

Fragment:

W konsekwencji należało, z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie przez ten organ, że (...) uzyskane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu odpłatnego przekazanie Gminie wybudowanego przez siebie, z własnych środków, urządzenia wodociągowego, zgodnie z dyspozycją art. 20 ust. 1 w związku z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi przychód z innych źródeł (...), jest nieprawidłowe. Zmieniona interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

2012
15
sie

Istota:

Nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy i Powiatu nakładów poniesionych przez Wnioskodawcę na rozbudowę infrastruktury drogowej nie będzie stanowić czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

Fragment:

Wywiązanie się z zobowiązania do wybudowania lub zmodernizowania infrastruktury drogowej w zakresie uzgodnionym z Miastem i Powiatem jest zatem wynikającym z przepisów prawa obowiązkiem Wnioskodawcy. W przypadku niewybudowania lub niezmodernizowania omawianej infrastruktury, Wnioskodawca nie będzie mógł prowadzić działalności gospodarczej polegającej na wynajmie powierzchni handlowej i usługowej, tracąc tym samym podstawowe źródło dochodów. Ad b). Niezbędnym warunkiem budowy oraz normalnego funkcjonowania Galerii jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury drogowej wokół obiektu. Z uwagi na fakt, że teren przeznaczony pod inwestycję nie posiadał do tej pory odpowiedniego (tj. pozwalającego na obsługę wzmożonego ruchu samochodowego) połączenia z infrastrukturą dróg publicznych, w celu umożliwienia dojazdu przyszłym klientom oraz dostawcom Galerii, Wnioskodawca zmuszony jest ponieść nakłady inwestycyjne związane z rozbudową omawianej infrastruktury łączącej budowany obiekt z układem komunikacyjnym. W konsekwencji, Wnioskodawca budując (rozbudowując) odpowiednią infrastrukturę drogową dąży do zapewnienia sobie źródła przychodów, które będą uzyskiwane z tytułu wynajmu powierzchni handlowo - usługowej. Istnienie odpowiedniego dojazdu do obiektu handlowego przekłada się zatem wprost na możliwość uzyskania tych dochodów.

2012
25
lip

Istota:

Podstawą opodatkowania czynności nieodpłatnego świadczenia usług na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą podatnika, które podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, jest kwota netto (bez VAT) wynikająca z faktury wystawionej przez usługodawcę, od którego Spółka nabywa przedmiotowe usługi.

Fragment:

(...) jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów; nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Ponadto, na podstawie art. 29 ust. 12 ustawy, w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy, podstawą opodatkowania jest koszt świadczenia tych usług poniesiony przez podatnika.

2011
1
sie

Istota:

Odpłatne przekazanie paliwa przez Komendę Policji na rzecz Straży Granicznej. Przekazanie na podstawie porozumienia uznanego za umowę cywilnoprawną. Brak podstaw do zastosowania art. 15 ust. 6 ustawy o VAT.

Fragment:

Odpłatne przekazanie paliwa przez Komendę Wojewódzką Policji na rzecz Oddziału Służby Granicznej nastąpiło w zakresie nałożonych na te organy zadań przez art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. ustawy o Policji oraz art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że z prawnego punktu widzenia zawarte porozumienie należy zakwalifikować jako umowę cywilną. Przedstawiona we wniosku transakcja (odpłatne przekazanie paliwa) wprawdzie mieści się w zakresie realizowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji (Komendę Wojewódzką Policji) zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których został on powołany, jednak – jak wskazał Wnioskodawca – jest ona wykonywana na podstawie umowy cywilnoprawnej. w związku z tym w analizowanym przypadku nie będzie miało zastosowanie wyłączenie z opodatkowania, o którym w art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. z uwagi na treść przepisu art. 5 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług bez znaczenia pozostaje również fakt, że Wnioskodawca nie posiada koncesji na sprzedaż paliwa. Reasumując, odpłatne przekazanie paliwa przez Komendę Wojewódzką Policji na rzecz Oddziału Straży Granicznej należy traktować jako sprzedaż towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i w związku z tym powyższą transakcję należy udokumentować fakturą VAT.

2011
1
sie

Istota:

Odpłatne przekazanie paliwa przez Komendę Policji na rzecz Straży Granicznej. Przekazanie na podstawie porozumienia uznanego za umowę cywilnoprawną. Brak podstaw do zastosowania art. 15 ust. 6 ustawy o VAT.

Fragment:

Odpłatne przekazanie paliwa przez Komendę Wojewódzką Policji na rzecz Oddziału Służby Granicznej nastąpiło w zakresie nałożonych na te organy zadań przez art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. ustawy o Policji oraz art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że z prawnego punktu widzenia zawarte porozumienie należy zakwalifikować jako umowę cywilną. Na podstawie ww. stanu faktycznego w interpretacji nr ILPP1/443-1289/09-2/MK z dnia 28 grudnia 2009 r., stwierdzono, iż czynność odpłatnego przekazania paliwa pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji oraz Oddziałem Straży Granicznej jest dostawą w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Podstawowa stawka podatku – w myśl art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy o VAT, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku a nawet zwolnienie od podatku. Regulacje stanowiące o obniżonej stawce podatku lub o zwolnieniu od podatku od towarów i usług nie obejmują swym zakresem dostawy paliwa.

2011
1
lip

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynności nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy wybudowanej przez Spółkę infrastruktury drogowej i towarzyszącej (infrastruktura techniczna, media)?

Fragment:

Za przyjęciem takiego stanowiska przemawiają m.in. następujące fakty: Ad a) Jak stanowi art. 16 ustawy o drogach publicznych, budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia. Szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg określa umowa między zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej. Obowiązek wybudowania lub przebudowy infrastruktury drogowej przez Spółkę wynika zatem wprost z przepisów prawa. W celu realizacji obowiązku wynikającego z przywołanego przepisu, Spółka zawarła Porozumienia z Gminą, z „ ZX ” oraz z „ ZY ”. W porozumieniach tych został określony szczegółowy zakres niezbędnych do wykonania prac oraz warunki przekazania wybudowanej lub zmodernizowanej infrastruktury drogowej na rzecz Gminy/Powiatu. Jak wskazano w przedstawionym stanie faktycznym wywiązanie się z zobowiązania do wybudowania/zmodernizowania dróg publicznych i infrastruktury im towarzyszącej w zakresie uzgodnionym z Gminą oraz jej nieodpłatne przekazanie na majątek Gminy/Powiatu stanowi warunek konieczny uzyskania przez Spółkę pozwolenia na użytkowanie centrum handlowo-rozrywkowego. Oznacza to, że w przypadku niewybudowania infrastruktury drogowej w otoczeniu nowopowstającego centrum handlowo-rozrywkowego, Spółka nie uzyska pozwolenia na użytkowanie centrum handlowo-rozrywkowego i nie będzie mogła prowadzić działalności gospodarczej polegającej na wynajmie powierzchni handlowej i usługowej, tracąc tym samym podstawowe źródło dochodów.

2011
1
lip

Istota:

Czy nieodpłatne lub częściowo odpłatne przekazanie Przedsiębiorstwu sp. z o.o. wybudowanego odcinka sieci wodociągowej będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Zatem, odpłatne przekazanie odcinka sieci wodociągowej podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, natomiast nieodpłatne jego przekazanie, podlegać będzie opodatkowaniu na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego bądź częściowo odpłatnego przekazania odcinka sieci wodociągowej na rzecz innego podmiotu. Natomiast, kwestia dotycząca zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku w związku z nieodpłatnym bądź częściowo odpłatnym przekazaniem odcinka sieci wodociągowej na rzecz innego podmiotu została rozstrzygnięta w interpretacji z dnia 10 lipca 2009 r. nr ILPP1/443-502/09-3/AI . Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul.