Odpłatne kształcenie w szkole wyższej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odpłatne kształcenie w szkole wyższej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą na wyszukiwaniu na rynku i sprzedaży najkorzystniejszych dla klienta kredytów hipotecznych, gotówkowych i samochodowych oraz funduszy inwestycyjnych a także ubezpieczeń majątkowych, życiowych i samochodowych. Klientami są zarówno osoby o narodowości polskiej jak też obcokrajowcy. Podatnik ma wątpliwości czy może zaliczyć w koszty wydatki związane z opłatą za studia oraz wydatki na naukę języka angielskiego. Ponadto prosi o informację w jakiej formie powinny być udokumentowane w/w wydatki.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 oraz art.14a §1 i§ 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Bemowo stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 19.10.2006r ( data wpływu 20.10.2006r) uzupełnione pismem w dniu 05.12.2006r. dotyczące zaliczenia wydatków poniesionych z tytułu opłaty za studia i naukę języka angielskiego do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20.10.2006r wpłynął do tutejszego Urzędu Pana wniosek uzupełniony pismem w dniu 05.12.2006r w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w trybie art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr.8 poz.60 z późn.zm.) dotyczący zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy dowodem dokumentującym wydatki na studia winna być faktura VAT?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani z dnia 28.11.2005r. w sprawie dokumentowania kosztów z tytułu opłat za studia podjęte w celu podnoszenia kwalifikacji na Licencjackich Studiach wieczorowych Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Architektury i Wzornictwa stwierdzam, że stanowisko przedstawione w złożonym wniosku nie jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego . Uzasadnienie Pani prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług związanych z reklamą, poligrafią, projektowaniem graficznym. W celu zwiększenia profesjonalności swoich usług, a tym samym konkurencyjności swojej działalności, zwiększenia ilości kontrahentów oraz możliwości świadczenia szerszego rodzaju usług Podatniczka zamierza podjąć naukę na Licencjackich Studiach wieczorowych Architektury Wnętrz (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego opłaty na tego typu kształcenie mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej, zaś wystarczającym dowodem poniesienia wydatku będzie polecenie przelewu na konto Uczelni?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 217 oraz art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. / Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa ? Bielany, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę. U Z A S A D N I E N I E Wnioskiem z dnia 19.12.2005r. / data wpływu do Urzędu Skarbowego 22.12.2005r. / zwrócił się Pan, na podstawie przepisu art. 14 a ustawy Ordynacja podatkowa o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż od października 2005r. rozpoczął Pan działalność gospodarczą w zakresie konserwacji i naprawy maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego. W 2003r. podjął Pan studia zaoczne w Wyższej Szkole (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego opłaty na tego typu kształcenie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu spółki "XXX"?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 217 oraz art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm. / Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę. U Z A S A D N I E N I E Wnioskiem z dnia 25.10.2005r. / data wpływu do Urzędu Skarbowego 21.11.2005r. / zwrócił się Pan, na podstawie przepisu art. 14 a ustawy Ordynacja podatkowa o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż od trzech lat prowadzi Pan działalność gospodarczą w spółce cywilnej, zajmującej się usługami księgowymi. Obok małych podmiotów spółka "XXX" zajmuje się również rachunkowością tzw. dużych (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy można odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej koszt dowozu niepełnosprawnego dziecka własnym samochodem do szkoły oraz czy można odliczyć od dochodu lub od podatku koszty czesnego i wpisowego?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 21.02.2005, który wpłynął w dniu 21.02.2005 o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości odliczenia od dochodu wydatków w wysokości 2.280 zł związanych z używaniem samochodu osobowego na dowozy niepełnosprawnego syna do szkoły oraz odliczenia od dochodu lub podatku kosztów czesnego i wpisowego w szkole syna jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21.02.2005 r. do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 02.03.2005 r. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy można odliczyć za rok 1999 wydatki na odpłatne kształcenie w szkole wyższej pozostającego na utrzymaniu syna, który w tym czasie nie osiągał dochodów oraz złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamienna Górze stwierdza, że stanowisko.......... przedstawione we wniosku z dnia 16 sierpnia 2005 r., który wpłynął w dniu 17 sierpnia 2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości odliczenia za rok 1999 wydatków na odpłatne kształcenie w szkole wyższej pozostającego na utrzymaniu syna, który w tym czasie nie ukończył 25 roku życia i nie osiągał dochodów oraz zwrócenia się z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 lipca 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kamienna Górze wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik w 2003 roku poniósł wydatki na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych i skorzystał z odliczenia z tego tytułu. Następnie przerwał studia i rozpoczął je ponownie w 2004 r. w tej samej uczelni lecz na innym kierunku. Kwota czesnego zapłacona uprzednio i stanowiąca podstawę do skorzystania z ulgi została zaliczona na poczet czesnego należnego obecnie.
Czy w tej sytuacji podatnik traci prawo do ulgi i ma obowiązek zwrotu otrzymanej nadpłaty ? Zdaniem podatnika nie traci on prawa do ulgi.

Fragment:

(...) Wypełniając dyspozycję art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) po rozpatrzeniu złożonego w dniu 17.12.2004 r. wniosku w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zwrotu podatku do urzędu skarbowego w związku z przeniesieniem czesnego wpłaconego do uczelni w 2003 r. na kontynuację studiów na tej samej uczelni lecz na innym kierunku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim przychyla się do stanowiska zawartego w zapytaniu. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity - Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) pozwala na podstawie art. 27a ust. 1 pkt 2c obniżyć w 2003 r. podatek o kwotę wydatków poniesionych na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub przepisów o szkołach zawodowych. Odliczeniu podlegają wydatki dotyczące opłat za studia (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy wydatki ponoszone na odpłatne kształcenie w szkole wyższej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli kierunek studiów jest zgodny z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej ?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie działając na podstawie art.14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) udziela pisemnej informacji na zapytanie z dnia 03.10.2004 r. dotyczące zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych na podnoszenie wiedzy zawodowej na Politechnice Opolskiej, Wydział Elektroniki i Automatyki, kierunek Informatyka. W wyżej wymienionym piśmie przedstawił Pan następujący stan faktyczny. Prowadzi Pan działalność gospodarczą – Usługi informatyczne, jednocześnie ponosi Pan wydatki związane z kształceniem na Politechnice Opolskiej, Wydział Elektroniki, kierunek Informatyka. Zdaniem Pana działalność, którą wykonuje wymaga ciągłego dokształcania się by móc wykonywać usługi na najwyższym poziomie. W związku z powyższym uważa Pan, że wydatki związane z kształceniem, ponoszone są w celu „podniesienia poziomu wiedzy zawodowej” i jako takie, zgodnie z art.22 ust.1 (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy wydatki popniesione w związku z nauką na odpłatnych studiach doktoranckich organizowanych przez Uniwersytet X stanowią podstawę do pomniejszenia podatku?

Fragment:

(...) podatnik poniósł wydatki na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub przepisów o wyższych szkołach zawodowych. Stosownie do art. 27a ust 3 pkt 1 lit c) w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. kwota o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć za rok podatkowy 19% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 760 zł. Prawo do odliczeń z tyt. wydatków poniesionych na odpłatne kształcenie w szkole wyższej w myśl art. 27a ust 11 w/w ustawy w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. przysługuje : -podatnikowi kształcącemu się w szkole wyższej – o ile nie ukończył 35 roku życia -podatnikowi, na którego utrzymaniu pozostaje osoba kształcąca się – o ile osoba ta nie ukończyła 25 roku życia i nie uzyskuje dochodów, z wyjątkiem dochodów opodatkowanych zgodnie z art. 28 i 30, zwolnionych od podatku dochodowego lub w wysokości nie powodującej (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy przusługuje odliczenie od podatku wydatków poniesionych w 2003 r. na kształcenie dziecka na Uniwersytecie ... - Podyplomowe Studium "Fundusze Unii Europejskiej".

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 29.02.2004r. uzupełnione w dniu 10.03.2004r. tutejszy organ podatkowy wyjaśnia, co następuje: Na podstawie art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003r. (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatek dochodowy zmniejsza się jeżeli podatnik poniósł wydatki na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub przepisów o wyższych szkołach zawodowych. Zgodnie z brzmieniem art. 27a ust. 11 ustawy, prawo do odliczeń przysługuje podatnikowi kształcącemu się w szkole wyższej – o ile nie ukończył 35 roku życia oraz podatnikowi, na którego utrzymaniu pozostaje osoba kształcąca się o ile osoba ta nie ukończyła 25 roku życia i nie uzyskuje dochodów, z wyjątkiem dochodów (...)