IPPB1/4511-225/15-4/AM | Interpretacja indywidualna

Czy po przekształceniu Sp. z o. o. w Spółkę Komandytową, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznawania jako swoich kosztów uzyskania przychodów części odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych proporcjonalnej do prawa Wnioskodawcy do udziału w zysku Spółki Komandytowej, przy czym odpisy te winny być dokonywane:-od wartości początkowej Składników Majątkowych ustalonej w oparciu o wartość początkową określoną w ewidencji Sp. z o. o., orazprzy uwzględnieniu dotychczasowej wysokości odpisów dokonanej przez Sp. z o. o., oraz-z zachowaniem stosowanej przez Sp. z o. o. dotychczasowej metody amortyzacji?
IPPB1/4511-225/15-4/AMinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. odpisy
 3. ograniczenie
 4. przekształcanie
 5. wspólnik
 6. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z nieruchomości udostępnionej bezpłatnie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 09 lutego 2015 r. (data wpływu 10 lutego 2015 r.) uzupełnionego pismem z dnia 5 maja 2015 r. (data wpływu 11 maja 2015 r.) na wezwanie IPPB1/4511-225/15-2/AM z dnia 30 kwietnia 2015 r. ( data nadania 30 kwietnia 2015 r., data odbioru 05 maja 2015 r. ) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych po przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych po przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą w Polsce. Wnioskodawca będzie wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Sp. z o. o.”). Sp. z o. o. zostanie przekształcona w spółkę komandytową (dalej: „Spółka Komandytowa”). Na dzień przekształcenia Sp. z o. o. może posiadać składniki majątkowe (środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne) podlegające amortyzacji (dalej: „Składniki majątkowe”).

Pismem uzupełniającym (data wpływu 03 kwietnia 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie organu z dnia 9 lutego 2015 r. Nr IPPB1/4511-16/15-2/AM Wnioskodawca uzupełnił wniosek wskazując, że: Wnioskodawca jest osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą w Polsce. Wnioskodawca będzie udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Sp. z o.o.”), będącej polskim rezydentem podatkowym podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: „CIT”) od całości osiąganych dochodów Sp. z o. o. zostanie przekształcona w spółkę komandytową (dalej: „Spółka Komandytowa”).

Na dzień przekształcenia Sp. z o. o. może posiadać składniki majątkowe (środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne) podlegające amortyzacji (dalej: „Składniki majątkowe”). Składniki majątkowe pochodzić będą z wniesienia do Sp. z o. o. przez jej nowego udziałowca (inną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu CIT w Polsce, dalej: „Nowy Udziałowiec”) wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa. W zamian za wniesiony wkład, Sp. z o. o. wyemituje dla Nowego Udziałowca udziały, których łączna wartość nominalna będzie odpowiadała wartości przedsiębiorstwa (a zatem cała wartość aportu zostanie odniesiona na kapitał zakładowy Sp. z o. o.).

Sp. z o. o., która zostanie przekształcona w Spółkę Komandytową, uzyskała interpretację indywidualną (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 kwietnia 2015 r., sygn. IPPB3/4510-161/15-2/MC), zgodnie z którą całość odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa zostanie ustalona zgodnie z art. 16g ust. l0a w zw. z ust. 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. w wysokości odpowiadającej wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Nowego Udziałowca) stanowić będzie dla Sp. z o. o. koszt uzyskania przychodów, z tym zastrzeżeniem, że Sp. z o. o. będzie zobowiązana do uwzględnienia wysokości odpisów amortyzacyjnych (zarówno podatkowych, jak i niepodatkowych) już dokonanych przez Nowego Udziałowca przed aportem.

W związku z powyższym, odpisy amortyzacyjne dokonywane przez Sp. z o. o. od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie będą podlegały ograniczeniu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy po przekształceniu Sp. z o. o. w Spółkę Komandytową, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznawania jako swoich kosztów uzyskania przychodów części odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych proporcjonalnej do prawa Wnioskodawcy do udziału w zysku Spółki Komandytowej, przy czym odpisy te winny być dokonywane:

 • od wartości początkowej Składników Majątkowych ustalonej w oparciu o wartość początkową określoną w ewidencji Sp. z o. o., oraz
 • przy uwzględnieniu dotychczasowej wysokości odpisów dokonanej przez Sp. z o. o., oraz
 • z zachowaniem stosowanej przez Sp. z o. o. dotychczasowej metody amortyzacji...

Zdaniem Wnioskodawcy, po przekształceniu Sp. z o. o. w Spółkę Komandytową będzie on uprawniony do rozpoznawania jako swoich kosztów uzyskania przychodów części odpisów amortyzacyjnych od Składników Majątkowych proporcjonalnej do prawa Wnioskodawcy do udziału w zysku Spółki Komandytowej, przy czym odpisy te winny być dokonywane:

 • od wartości początkowej składników majątkowych ustalonej w oparciu o wartość początkową określoną w ewidencji Sp. z o. o., oraz
 • przy uwzględnieniu dotychczasowej wysokości odpisów dokonanej przez Sp. z o. o., oraz
 • z zachowaniem stosowanej przez Sp. z o. o. dotychczasowej metody amortyzacji.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Spółka komandytowa, będąc spółką osobową, nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Przychody i koszty osiągane przez taką spółkę są rozliczane dla celów podatkowych na poziomie jej wspólników. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 ustawy o PIT przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (...) u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz (...) łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali (...).

W efekcie powyższego, odpisy amortyzacyjne od Składników Majątkowych dokonywane przez Spółkę Komandytową będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę prawa do udziału w zysku Spółki Komandytowej.

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka Komandytowa ustalając wysokość odpisów amortyzacyjnych powinna opierać się na wartości początkowej Składników Majątkowych ustalonej w ewidencji Sp. z o. o., a to ze względu na regulacje art. 22g ust. 12 ustawy o PIU zgodnie, z którą w razie zmiany formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu o zmienionej formie prawnej, podzielonego albo połączonego. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi.

Analogicznie, przy dokonywaniu odpisów, Spółka Komandytowa powinna uwzględnić wysokość odpisów już dokonanych w Sp. z o. o. a także kontynuować stosowaną przez Sp. z o. o. metodę amortyzacji. Powyższy obowiązek wynika z art. 22h ust. 3 ustawy o PIT zgodnie, z którym podmioty powstałe w wyniku zmiany formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, o których mowa w art. 22g ust. 12 lub 13 (ustawy o PIT), dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot o zmienionej formie prawnej, podzielony albo połączony, z uwzględnieniem art. 22i ust. 2-7 (ustawy o PIT).

Reasumując, w ocenie Wnioskodawca, Spółka Komandytowa powinna dokonywać odpisów amortyzacyjnych od Składników Majątkowych:

 • w oparciu o wartość początkową określoną w ewidencji Sp. z o. o., oraz
 • przy uwzględnieniu dotychczasowej wysokości odpisów dokonanej przez Sp. z o. o., oraz
 • z zachowaniem stosowanej przez Sp. z o. o. dotychczasowej metody amortyzacji.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002, r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.