Odpisy na zakładowy fudusz świadczeń socjalnych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odpisy na zakładowy fudusz świadczeń socjalnych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy Spółka może w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dodatkowy odpis na zfśs, jeżeli został on ustalony w regulaminie wynagradzania na podstawie art. 4 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28 marca 2008 r. (data wpływu 10 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji dodatkowego odpisu na ZFŚS do kosztu uzyskania przychodów – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy zwiększony odpis w 2007 roku na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2-krotności odpisu podstawowego, wynikający z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, zarejestrowanego 24 kwietnia 2007 roku, stanowi w pełnej wysokości koszt uzyskania przychodów, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych i w jakim momencie ?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami)postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych, oceniając stanowisko Wnioskodawcy w zakresie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, przedstawione we wniosku z dnia 08.06.2007r. ( wpływ do Urzędu 11.06.2007r.) o udzielenie interpretacji jako prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę Zakładowy układ zbiorowy pracy Spółki z o.o. został wpisany do rejestru zakładowych układów zbiorowych pracy w dniu 24 kwietnia 2007 roku przez Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie. Układ ten został zawarty w dniu 8 marca 2007 roku. Szczegółowe zapisy układu mówią, że w latach 2007 – (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik w toku swojej działalności organizuje spotkania integracyjne, imprezy okolicznościowe dla pracowników. Celem tych spotkań jest integracja pracowników i promocja firmy. Czy wydatki przeznaczone na ten cel można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku C. S.A. z dnia 12.06.2006 r. (...) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych - Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, postanawia uznać, że w przedstawionym stanie faktycznym stanowisko zawarte we wniosku jest prawidłowe . Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego opisanego we wniosku wynika, że podatnik w toku swojej działalności organizuje spotkania integracyjne, imprezy okolicznościowe dla pracowników. Celem tych spotkań jest integracja pracowników i promocja firmy. Wątpliwości podatnika sprowadzają się do pytania czy wydatki przeznaczone (...)

2011
1
lut

Istota:

Równowartość dokonanego odpisu na ZFŚS naliczonego w każdym roku kalendarzowym przekazywaliśmy na rachunek bankowy funduszu. Od roku 2003 skorzystaliśmy z możliwości zrezygnowania z naliczania funduszu na czas określony (trzy lata ). W związku z powyższym nie było odpisów na fundusz w 2004 roku , które by obciążały koszty 2994 r . Przedsiębiorstwo znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i nie miało dostatecznych środków na pokrycie zobowiązań , dlatego zmuszone było do skorzystania z rachunku bankowego funduszu . Na saldzie funduszu znajduje się znaczna kwota nie wykorzystana na przestrzeni kilku lat i trudna do wykorzystania w obecnym okresie , Nadmieniamy że rok rocznie saldo konta funduszu równało się rachunkowi bankowemu funduszu . W obecnej syruacji nie stać jest przedsiębiorstwa na uzupełnienie konta bankowego funduszu . Wobec powyższego nasuwają się następujące pytania :1. Czy różnica między saldem funduszu , a rachunkiem funduszu powinna być opodatkowana podatkiem dochodowym w 2004 r pomimo , że nie było odpisu na fundusz w danym roku ,2. Co będzie w przyszłym roku jeśli powtórzy się sytuacja , a w rozliczeniu za 2004 r przedsiębiorstwo od różnicy która nie ma pokrycia w rachunku bankowym zapłaci podatek dochodowy ,3. Czy w ewidencji księgowej należy pomniejszyć o tę kwotę koszty i będzie miało to wpływ na wynik finansowy , czy tylko na podstawę opodatkowania podatkoem dochodowym

Fragment:

(...) POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a oraz art. 216 - ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 Nr 8 poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w po rozpatrzeniu wniosku z dn. 21. 01. 2005 postanawiauznać za prawidłowe stanowisko że przeznaczenie części środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na działalność podstawową nie ma wpływu na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym prowadzonej działalności. UZASADNIENIEW dn. 21. 01. 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w wpłynął wniosek p. z prośbą o wyjaśnienie zastosowania w rozliczeniu rocznym za 2004 r. art. 23 ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z treści pisma podatnika wynika że przedsiębiorstwo od roku 2003 skorzystało z możliwości zrezygnowania z naliczania funduszu na czas określony (trzy lata). W związku z powyższym nie było odpisów na fundusz w 2004 r., przedsiębiorstwo znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i nie (...)

2011
1
lut

Istota:

Spółka dokonała odpisu i przelewu środków na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Następnie z rachunku Funduszu przelano środki na rachunek bieżący Spółki, dokonując w ten sposób pożyczki środków z rachunku Funduszu z przeznaczeniem na bieżącą działalność Spółki. Czy odpis na ZFŚS za 2004 r. będzie kosztem uzyskania przychodu 2004 r.? W jaki sposób należy określić wysokość ewentualnych odsetek od pożyczonych środków ?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 9 lit b ustawy z 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 54 poz. 654 z późn. zm. ) w brzmieniu obowiązującym w 2004r., kosztem uzyskania przychodów są odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek Funduszu. Spółka kwotę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2004r. przelała na rachunek Funduszu, w związku z czym na podstawie cytowanego wyżej przepisu, jest ona kosztem uzyskania przychodów roku 2004. W przypadku przelewu środków z rachunku Funduszu na rachunek bieżący zastosowanie znajduje art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w myśl którego przychodem jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń oraz przychodów w (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy przekazanie na cele Funduszu Socjalnego wyprodukowanych przez firmę podatnika brykietów opałowych, a następnie przekazanie ich pracownikom będzie korzystało ze zwolnienia z VAT w sytuacji, gdy nie są finansowane ze środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych ?

Fragment:

(...) W katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem zawartym w art. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (j.t.Dz. U. z 1993 r. Nr 11 poz. 50, ze zm.), zwanej w dalej ustawą o VAT, mieści się przekazanie towarów na potrzeby osobiste pracowników (ust. 3 pkt 2). W opisanej sytuacji spełnione są przesłanki takiego przekazania. Co do zasady więc, planowana czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Opisując stan faktyczny podatnik stwierdził jednak, że z uwagi na sytuację finansowa firmy nie zgromadzi na wyodrębnionym rachunku bankowym Funduszu Socjalnego odpowiednich środków finansowych. Tut. organ informuje, że Minister Finansów przewidział od zasady opodatkowania takich czynności wyjątek, wprowadzając przepisem § 67 ust. 1 pkt 1 lit. l zwolnienie z podatku od towarów i usług świadczeń okolicznościowych na rzecz pracowników jeżeli są one finansowane w co najmniej 30 % z funduszy specjalnych (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy „świadczenie urlopowe” wypłacane przez podatnika na podstawie Układu Zbiorowego Pracy pracowników „X”- spółki z o.o. stanowi koszt uzyskania przychodów w myśl art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) ?

Fragment:

(...) Z treści pisma oraz dołączonego do niego Protokołu Dodatkowego do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników „X”- spółki z o.o. (...) wynika, że Spółka, jako pracodawca do dnia 31 grudnia 2003 r. na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j. t. Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) była zobowiązana tworzyć zakładowy funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Natomiast od dnia 1 stycznia 2004 r. tj. od dnia wejścia w życie ww. Protokołu nie tworzy tego funduszu, a pracownikom przysługuje raz w roku „świadczenie urlopowe” wypłacane na zasadach określonych w regulaminie UZP (zgodnie z przepisami o ZFŚS), przy czym środki ZFŚS, który był tworzony do 31.12.2003 roku, będą wykorzystane, aż do wyczerpania, według zasad określonych w obowiązującym dotychczas regulaminie ZFŚS. Przepis art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej (...)