IPTPB3/423-306/14-5/GG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy prawidłowe będzie po przeniesieniu na skutek aportu Znaku ze spółki zagranicznej do Spółki Komandytowej dokonywanie przez Wnioskodawcę odpisów amortyzacyjnych na podstawie art. 16g ust. 1 pkt 4a) lit. a od wartości początkowej Znaku ustalonej w wartości początkowej przyjętej do amortyzacji przez spółkę zagraniczną?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 sierpnia 2014 r. (data wpływu 8 września 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 4 grudnia 2014 r. (data wpływu 8 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej składnika aportu wniesionego do spółki komandytowej –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej składnika aportu wniesionego do spółki komandytowej.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), pismem z dnia 3 grudnia 2014 r., nr IPTPB3/423-306/14-3/GG (doręczonym w dniu 5 grudnia 2014 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie w dniu 8 grudnia 2014 r. wpłynęło do tutejszego Organu uzupełnienie wniosku nadane za pośrednictwem poczty z zachowaniem terminu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Wnioskodawca) jest polskim rezydentem podatkowym, komandytariuszem spółki N spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej: Spółka Komandytowa).

Do Spółki Komandytowej planowane jest przystąpienie nowego wspólnika – komandytariusza, będącego kapitałową spółką zagraniczną z rezydencją podatkową w kraju członkowskim Unii Europejskiej. Spółka zagraniczna wniesie do Spółki Komandytowej wkład niepieniężny (aport) w postaci znaku towarowego (dalej: Znak). Znak został uprzednio wniesiony aportem do spółki zagranicznej. Na podstawie przepisów obowiązujących w państwie siedziby spółki zagranicznej wartość początkowa Znaku została ustalona w wartości rynkowej.

Całkowita wartość Znaku została w części uwzględniona w kapitale zakładowym i w części w kapitale zapasowym spółki zagranicznej.

Amortyzacja Znaku w spółce zagranicznej w oparciu o przepisy państwa rezydencji spółki zagranicznej następowała od całkowitej wartości Znaku stanowiącej sumę wartości Znaku znajdujących się zarówno na kapitale zakładowym jak i zapasowym spółki zagranicznej. Obecnie, w związku z planowanym wniesieniem do Spółki Komandytowej aportem Znaku spółka zagraniczna otrzyma ogół praw i obowiązków komandytariusza w Spółce Komandytowej. Wnoszony Znak będzie używany przez Spółkę Komandytową w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez okres przekraczający rok.

Wnioskodawca planuje dokonywać odpisów amortyzacyjnych wniesionego przez spółkę zagraniczną do Spółki Komandytowej Znaku od jego pełnej wartości początkowej (uwzględniającej wartość stanowiącą sumę wartości Znaku w kapitale zakładowym i zapasowym spółki zagranicznej).

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca stwierdził, że z uwagi na transparentny podatkowo charakter konstrukcji spółki komandytowej, to Wnioskodawca działający jako wspólnik Spółki Komandytowej będzie podmiotem uprawnionym do dokonywania w swoich księgach odpisów amortyzacyjnych od wniesionego w ramach aportu do Spółki Komandytowej Znaku – proporcjonalnie do swojego udziału w zyskach spółki komandytowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostateczne sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy prawidłowe będzie po przeniesieniu na skutek aportu Znaku ze spółki zagranicznej do Spółki Komandytowej dokonywanie przez Wnioskodawcę odpisów amortyzacyjnych na podstawie art. 16g ust. 1 pkt 4a) lit. a od wartości początkowej Znaku ustalonej w wartości początkowej przyjętej do amortyzacji przez spółkę zagraniczną...

Zdaniem Wnioskodawcy, nabyty przez Spółkę Komandytową Znak, z uwagi na fakt, że Spółka Komandytowa będzie używać go na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w okresie przekraczającym rok, może podlegać amortyzacji w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji odpisy amortyzacyjne od Znaku będą stanowić koszty uzyskania przychodu Wnioskodawcy od momentu rozpoczęcia amortyzacji (proporcjonalnie do przypadającego Wnioskodawcy udziału w zysku tej Spółki Komandytowej), tj. począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wprowadzenie Znaku do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Prawidłowe będzie ustalenie wartości początkowej Znaku nabytego w formie wkładu niepieniężnego w wysokości wartości początkowej, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne w spółce zagranicznej. Na podstawie przepisów państwa rezydencji spółki zagranicznej, odpisy dokonane przez spółkę zagraniczną uwzględniały całkowitą wartość Znaku stanowiącą sumę wartości Znaku w kapitale zakładowym oraz zapasowym spółki zagranicznej.

Z uwagi na fakt, że Spółka Komandytowa jest podmiotem transparentnym podatkowo – podatnikiem nie jest spółka, ale jej wspólnicy, czyli m.in. Wnioskodawca.

Wobec powyższego, kwestie związane z amortyzacją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których nabycia dokona Spółka Komandytowa – istotne w kontekście rozliczeń podatkowych Wnioskodawcy jako wspólnika spółki będącego osobą prawną – powinny być rozpatrywane na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na podstawie art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) amortyzacji podlegają z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

  1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
  2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
  3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
  5. licencje,
  6. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1410),
  7. wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

­- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Ze względu na fakt, że Znak spełnia kryteria wskazane w ww. artykule (stanowi wartość niematerialną podlegającą amortyzacji, a przewidywany okres jego używania na potrzeby związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą jest dłuższy niż rok) należy uznać, że będzie on podlegał amortyzacji na podstawie przepisów u.p.d.o.p.

Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustalana jest w oparciu o przepisy art. 16g u.p.d.o.p. Zdaniem Wnioskodawcy, ze względu na okoliczność, że Znak podlegał w spółce zagranicznej amortyzacji a obecnie planowane jest jego wniesienie w formie wkładu niepieniężnego do Spółki Komandytowej, Wnioskodawca winien ustalić wartość początkową Znaku na podstawie art. 16g ust. 1 pkt 4a) lit. a. u.p.d.o.p., zgodnie z którym za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne – jeżeli przedmiot wkładu był amortyzowany. Tym samym, jeżeli wartość początkowa Znaku w oparciu o przepisy obowiązujące w kraju rezydencji podatkowej spółki zagranicznej została ustalona w wartości rynkowej, a dokonane przez spółkę zagraniczną odpisy amortyzacyjne następowały od pełnej wartości Znaku (stanowiącej sumę wartości Znaku uwzględnionych w kapitałach zakładowym i zapasowym spółki zagranicznej), wartość początkowa Znaku powinna zostać przyjęta w tej wartości.

W ocenie Wnioskodawcy, mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, jak i przytoczone przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w niniejszej sprawie zastosowanie znajdzie wspomniany przepis art. art. 16g ust. 1 pkt 4a) lit. a. u.p.d.o.p.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe będzie ustalenie wartości początkowej Znaku nabytego w formie wkładu niepieniężnego w wysokości wartości początkowej, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne w spółce zagranicznej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Spółki.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w , po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.