IPPB3/4510-704/15-4/EŻ | Interpretacja indywidualna

Czy w świetle zaprezentowanego powyżej opisu zdarzenia przyszłego, Spółka powstała na skutek przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do kontynuowania dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów amortyzacyjnych oraz do kontynuowania metody amortyzacji przyjętej przez Wnioskodawczynię w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej oraz czy będzie miała prawo zaliczyć tak ustalone odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów?
IPPB3/4510-704/15-4/EŻinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. odpisy amortyzacyjne
 3. przekształcanie
 4. spółka kapitałowa
 5. wartość początkowa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Zasady szczegółowe dokonywania odpisów amortyzacyjnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r. poz. 613) oraz § 4 pkt . 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r,, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 sierpnia 2015r. (data wpływu 19 sierpnia 2015r.) uzupełnionym na wezwanie z dnia 19 października 2015r., (data doręczenia: 23 października 2015r.) nr IPPB3/4510-704/15-2/EŻ, data wpływu: 29 października 2015r. w sprawie o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości kontynuowania dokonywania odpisów amortyzacyjnych w przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2015r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości kontynuowania dokonywania odpisów amortyzacyjnych w przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną, która zamierza prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą. Do swojej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni będzie wykorzystywał składniki majątku będące środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi, od których wartości początkowej będzie dokonywać odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z art. 22 ust. 8 oraz 22a-22o ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361, ze zm.). Środki trwałe oraz wartości niematerialne, które będą wykorzystane przez Wnioskodawczynię zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, która będzie prowadzona przez Wnioskodawczynię.

W przyszłości Wnioskodawczyni zamierza dokonać przekształcenia prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”) na podstawie 5841-58413 Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 19 kwietnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, dalej: KSH). W zależności od wyników finansowych osiąganych przez Wnioskodawczynię w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej oraz konieczności zaciągania kredytów lub pożyczek w celu jej finansowania, Wnioskodawczyni alokuje całość lub część wartości rynkowej majątku Spółki na kapitał zakładowy bądź zapasowy Spółki, zgodnie z art. 156 § 3 KSH oraz z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. 2013 r. poz. 330 ze zm.). W uzupełnieniu na wezwanie tutejszego Organu, Wnioskodawca podał dane identyfikacyjne Spółki, która powstanie na skutek przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej, o której mowa we wniosku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle zaprezentowanego powyżej opisu zdarzenia przyszłego, Spółka powstała na skutek przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do kontynuowania dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów amortyzacyjnych oraz do kontynuowania metody amortyzacji przyjętej przez Wnioskodawczynię w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej oraz czy będzie miała prawo zaliczyć tak ustalone odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów...

Zdaniem Wnioskodawcy, utworzona przez nią w przyszłości Spółka powstała na skutek przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do kontynuowania dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów amortyzacyjnych oraz do kontynuowania metody amortyzacji przyjętej przez Wnioskodawczynię w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej oraz będzie miała prawo zaliczyć tak ustalone odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów.

Prawna możliwość przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność jako osoba fizyczna w spółkę kapitałową wprowadzona została do KSH (art. 584I-58413) na mocy art. 26 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622 ze zm.). Przedsiębiorca podlegający przekształceniu staje się spółką kapitałową z dniem wpisu do rejestru zgodnie z art. 5841 § 1 KSH. Natomiast zgodnie z art. 5842 KSH nowopowstałej spółce przysługują wszelkie prawa i obowiązki przysługujące przedsiębiorcy przekształcanemu. Tym samym przepisy te potwierdzają prawo Wnioskodawczyni do przekształcenia działalności w jednoosobową spółkę kapitałową. Warto zaznaczyć, że w przepisach KSH dotyczących przedmiotowego przekształcenia nie istnieją żadne restrykcje odnoszące się do przepisów prawa podatkowego.

Zgodnie z art. 16h ust. 3 ustawy o CIT: „Podmioty, o których mowa w art. 16g ust. 9 powstałe z przekształcenia, podziału, z zastrzeżeniem ust. 5, albo połączenia podmiotów oraz podmioty, które przejęły całość lub część innego podmiotu na skutek tych zdarzeń, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot przekształcony, podzielony, połączony, z uwzględnieniem art. 16i ust. 2-7”. Natomiast art. 16h ust. 3d stanowi, że: przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku określonym w art. 16g ust. 1 pkt 4a lit. a oraz w pkt 4b lit. a. ”. Zgodnie z przywoływany wyżej art. 16g ust. 1 pkt 4b lit. a w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych należy ustalić w wysokości wartości początkowej, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne przez tego przedsiębiorcę.

Mając na uwadze art. 16g ust. 1 pkt 4b lit. a, Spółka będzie zobowiązana kontynuować dokonywanie odpisów amortyzacyjnych przy uwzględnieniu metod amortyzacji stosowanych przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną oraz z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów. Powyższe przepisy są jasne i zdaniem Wnioskodawczyni nie budzą żadnych wątpliwości interpretacyjnych, dlatego nie istnieje potrzeba sięgania po inne metody wykładni niż wykładnia językowa. Mając na uwadze przytoczone wyżej przepisy oraz posługując się językową metodą wykładni Spółka będzie dokonywała odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów, oraz będzie kontynuowała przyjęte metody amortyzacji.

Natomiast wartość początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zostanie ustalona zgodnie z przywoływanym już wyżej art. 16g ust. 1 pkt 4b lit. a ustawy o CIT, który stanowi, że wartością początkową w razie przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobę fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową będzie wartość początkowa, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne. Ustalona w ten sposób wartość początkowa będzie stanowić podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Również i w tym przypadku nie ma zdaniem Wnioskodawczyni potrzeby sięgania po inne metody wykładni niż wykładnia językowa, która daje precyzyjny i klarowny rezultat, przedstawiony przez Wnioskodawczynię wyżej.

W konsekwencji ustalone w oparciu o powyższe zasady odpisy amortyzacyjne będą mogły być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 6 ustawy o CIT.

Stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie kontynuacji zasad amortyzacji przyjętych przez przekształcanego przedsiębiorcę znajduje potwierdzenie w interpretacji prawa podatkowego wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w dniu 8 maja 20l3r., IPTPB3/423-71/13-2/IR, w której to organ stwierdził: Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma prawo do kontynuowania amortyzacji składników majątku na dotychczasowych zasadach (choć już w oparciu o inną podstawę prawną), tj. przy zastosowaniu tych samych wartości początkowych, stawek i metod amortyzacji środków trwałych, które znajdowały zastosowanie w przypadku osoby fizycznej, a w konsekwencji - tak ustalane odpisy amortyzacyjne - może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów.(...) W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe”.

Wnioskodawczyni wskazuje ponadto, że od dnia 1 stycznia 2013 r. do przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa wprowadzono przepis art. 93a § 4, zgodnie z którym „jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych”. Powyższa regulacja oznacza, że w przypadku przekształcenia spółka kapitałowa, o której mowa w art. 93 a § 4 wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek. Należy podkreślić, że sukcesja ta nie ma charakteru sukcesji pełnej, gdyż nie obejmuje ona zobowiązań podatkowych przedsiębiorcy przekształcanego, a jedynie prawa wynikające z przepisów prawa podatkowego (Rafał Dowgier, Komentarz do ustawy Ordynacja Podatkowa red. L. Etel, C. Kosikowski, Warszawa 2013, s. 639). Jednak taka spółka kapitałowa odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z tą osobą za powstałe do dnia przekształcenia zaległości podatkowe przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą na zasadach przewidzianych dla odpowiedzialności osób trzecich przewidzianych w rozdziale 15 Ordynacji Podatkowej, a w szczególności w art. 112b Ordynacji Podatkowej. W zaistniałym stanie faktycznym nie znajdzie jednak zastosowania art. 93a § 4 Ordynacji Podatkowej, gdyż ma on charakter lex generali w stosunku do art. 16h ust. 3 w związku z art. 16h ust. 3d ustawy o CIT oraz art. 16g ust. 1 pkt 4b lit. a ustawy o CIT. Został on jednak przywołany przez Wnioskodawczynię w celu ukazania całościowego kontekstu ustawy, która oprócz zasady kontynuacji amortyzacji przewiduje sukcesję praw w stosunku do spółki kapitałowej powstałej w ten sposób. Wnioskodawczyni zaznacza też, że nie istnieją żadne ograniczenia wyłączające w jakimkolwiek zakresie obowiązek kontynuowania odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów amortyzacyjnych oraz metody amortyzacji przyjętej w odniesieniu do poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie sukcesji praw w stosunku do spółki kapitałowej powstałej z przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, jako osoba fizyczna znajduje potwierdzenie w następujących interpretacjach prawa podatkowego:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 13 maja 2013 r. (sygn. IPTPP2/443-580/12-2/PR):
  Mając na uwadze opis sprawy oraz znowelizowany przepis art. 93a § 4 Ordynacji podatkowej należy stwierdzić, że z chwilą dokonania przekształcenia działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową; Spółka wstąpi co do zasady we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem jedynie tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych. Zatem z powyższego przepisu wynika, że Spółka nie wstąpi jedynie w takie prawa wcześniej przysługujące osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, które nie mogą być kontynuowane przez Spółkę w myśl przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych”.
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 2 kwietnia 2015 r. (sygn. IPPP1/4512-119/15-2/MP):
  Sukcesję przy przekształceniu przedsiębiorstwa osoby fizycznej w jednoosobową spółkę kapitałową przewidują również przepisy prawa podatkowego, a w szczególności art. 93a § 4 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z treścią tego przepisu, jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych. Reasumując, na gruncie przywołanych regulacji, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku planowanego przekształcenia będzie następcą prawnym przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, sukcesorem praw przekształcanego przedsiębiorcy (Wnioskodawcy) zarówno w zakresie stosunków cywilnoprawnych jak i w zakresie prawa podatkowego ”.
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 24 lutego 2015 r. (sygn. IBPBI/1/415-1384/14/AB):
  „Sukcesję przy przekształceniu przedsiębiorstwa osoby fizycznej w jednoosobową spółkę kapitałową przewidują również przepisy prawa podatkowego, a w szczególności art. 93a § 4 Ordynacji podatkowej.
  Zgodnie z treścią tego przepisu, jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych. Reasumując, na gruncie przywołanych regulacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku planowanego przekształcenia będzie następcą prawnym przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, sukcesorem praw przekształcanego przedsiębiorcy (Wnioskodawcy) zarówno w zakresie stosunków cywilnoprawnych jak i w zakresie prawa podatkowego”.

Zgodnie z treścią tego przepisu, jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych. Reasumując, na gruncie przywołanych regulacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku planowanego przekształcenia będzie następcą prawnym przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, sukcesorem praw przekształcanego przedsiębiorcy (Wnioskodawcy) zarówno w zakresie stosunków cywilnoprawnych jak i w zakresie prawa podatkowego”.

Z ostrożności procesowej Wnioskodawczyni pragnie też zaznaczyć, że legitymacja do wystąpienia z wnioskiem o interpretację prawa podatkowego, która to interpretacja będzie posiadała walor ochronny w stosunku do utworzonej przez nią w przyszłości Spółki, przysługuje jej zgodnie z art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji Podatkowej,

Zgodnie bowiem z artykułem 14n § 1 pkt 1 Ordynacji Podatkowej przepisy art. 14k i art. 14m stosuje się odpowiednio w przypadku zastosowania się przez spółkę do interpretacji indywidualnej wydanej przed powstaniem spółki na wniosek osób planujących utworzenie tej spółki - w zakresie dotyczącym działalności tej spółki. Zdaniem Wnioskodawczyni przez pojęcie „utworzenie spółki” należy rozumieć także spółkę powstałą na skutek przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę kapitałową. Termin „utworzenie spółki” nie został zdefiniowany w Ordynacji Podatkowej. Zdaniem Wnioskodawczyni nie należy przez niego rozumieć wyłącznie powołania lub zawiązania nowej spółki, o w znaczeniu nadanym w przepisach Kodeksu spółek handlowych, ale również przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę kapitałową, o którym mowa w art. 584I-58413 KSH. Bowiem istotą powyższego przekształcenia jest utworzenie nowej spółki kapitałowej, co ma miejsce również w przypadku standardowego utworzenia nowej spółki kapitałowej. Przekształcenie, o którym mowa powyżej nie jest więc prostą transformacją ustrojową, tylko de facto powołaniem/utworzeniem nowego bytu prawnego w postaci spółki kapitałowej.

Stanowisko Wnioskodawczyni o tym, że przez pojęcie „utworzenia spółki”, o którym mowa w art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji Podatkowej należy również rozumieć przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę kapitałową znajduje potwierdzenie w wyroku NSA z 5 grudnia 2014 r. II FSK 2630/12. W orzeczeniu tym sąd stwierdził: „opisywana instytucja przekształcenia (jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) nie jest formą transformacji ustrojowej istniejącego już podmiotu (...). W wyniku przekształcenia mamy bowiem do czynienia z tym samym podmiotem prawa, tymczasem nie ulega wątpliwości, że przekształcenie przedsiębiorcy, o którym jest mowa w art. 5841 KSH, prowadzi do utworzenia spółki prawa handlowego, która wcześniej nie istniała(...) W świetle powyższego zgodzić się należy z sądem pierwszej instancji, że "przekształcenie", o którym jest mowa w art. 5841 KSH, odpowiada pojęciu "utworzenia", którym posłużono się w art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Naczelny Sąd Administracyjny podziela tym samym stanowisko wyrażone w zaskarżonym wyroku, że Skarżącą jest osobą zainteresowaną w sprawie jej wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, ponieważ planowała utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Powyższy wyrok jest więc potwierdzeniem stanowiska Wnioskodawczyni, że posiada ona legitymację do wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji prawa podatkowego w przedstawionym wyżej stanie faktycznym. Tym samym Wnioskodawczyni uważa, że będzie ona posiadała status „zainteresowanego”, o którym mowa w art. 14b § 1, który jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawczyni, Spółka powstała na skutek przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów amortyzacyjnych oraz do kontynuowania metody amortyzacji przyjętej przez Wnioskodawczynię w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej oraz będzie miała prawo zaliczyć tak ustalone odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów.

Wnioskodawczyni jest świadoma, że przedstawione powyżej interpretacje indywidualne nie posiadają w stosunku do niej waloru ochronnego, jednak ze względu na tożsamość stosowanych regulacji prawa podatkowego, stanowią potwierdzenie ugruntowanej linii interpretacyjnej organów podatkowych i mogą zostać potraktowane, jako wskazówka interpretacyjna w opisanym zdarzeniu przyszłym przedstawionym w niniejszym wniosku.

W świetle przedstawionego powyżej stanowiska, Wnioskodawczyni uprzejmie prosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie przedstawione w niniejszym wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, w tym zakresie odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.