IPPB3/4510-1126/15-2/MS | Interpretacja indywidualna

Ujęcie w kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych naliczonych za miesiąc, w którym dokonano podziału.
IPPB3/4510-1126/15-2/MSinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. odpisy amortyzacyjne
  3. podział spółki
  4. podział spółki przez wydzielenie
  1. Ordynacja podatkowa (ORD) -> Zobowiązania podatkowe -> Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych -> Wstąpienie w prawa i obowiązki
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Zasady szczegółowe dokonywania odpisów amortyzacyjnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że - stanowisko przedstawione przez Spółkę we wniosku z dnia 17 grudnia 2015r. (data wpływu 31 grudnia 2015r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład majątku ZCP za miesiąc podziału - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład majątku ZCP za miesiąc podziału.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej „Wnioskodawca” lub „G. PL”) w wyniku transakcji podziału przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2013.1030 z późn. zm.) zamierza przejąć część majątku spółki działającej pod firmą S. sp. z o.o. (dalej „S.”).

Skutkiem wyżej opisanej transakcji będzie przeniesienie części majątku S. na rzecz G. PL, które skutkować będzie również podwyższeniem kapitału zakładowego G. PL. Majątek S. przeniesiony na rzecz G. PL w wyniku wydzielenia stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki S. (dalej „ZCP”) w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2014.851 z późn. zm.), dalej zwana „ustawą o CIT” oraz art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011.177.1054 z późn. zm.), dalej zwana „ustawą o VAT”. Również majątek pozostający w S. stanowić będzie ZCP. Do składników majątku wchodzących w skład ZCP i przydzielonych G. PL mają należeć m. in. środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.

Przejęcie przez G. PL majątku składającego się na ZCP spółki S. ma zostać zarejestrowane przez sąd rejestrowy z dniem 4 stycznia 2016 roku (dzień podziału). Czynność wydzielenia ZCP stanowić będzie jednocześnie przejście części zakładu pracy S. na G. PL w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz.U.2014.1502 z późn. zm.) a G. PL z mocy prawa ma stać się stroną w dotychczasowych stosunkach pracy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Która ze spółek (G. PL czy S.) zaliczy do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład majątku ZCP za miesiąc podziału tj. za styczeń 2016 roku...

Zdaniem Wnioskodawcy to G. PL (czyli Wnioskodawca) powinien zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład majątku ZCP za miesiąc podziału tj. za styczeń 2016 r.

Zgodnie z przepisem art. 93c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2015 poz. 613) dalej zwana „OP” „Osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku”. Co ważne, przepis art. 93c § 1 OP stosuje się jedynie wtedy, gdy majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (art. 93c § 2 OP).

OP nie definiuje pojęcia "praw i obowiązków podatkowych", będących na podstawie art. 93c OP, przedmiotem sukcesji. Przedmiotem sukcesji prawno-podatkowej przewidzianej w ww. przepisie, powinny być zatem jedynie te prawa i obowiązki dzielonej osoby prawnej, które pozostają w związku z przydzielonymi sukcesorowi w planie podziału składnikami majątku. Przepis art. 93c OP, zakłada wyodrębnienie praw i obowiązków podatkowych związanych z poszczególnymi zorganizowanymi częściami majątku oraz wskazuje, że w odniesieniu do tak wyodrębnionych zespołów praw i obowiązków zachodzi sukcesja podatkowa.

Można zatem przyjąć, że przepis art. 93c OP wprowadza do systemu podatkowego zasadę sukcesji podatkowej częściowej. Zgodnie z tą zasadą, w przypadku podziału przez wydzielenie, podmiot przejmujący wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki podatkowe, które związane są z tą częścią majątku, która jest przejmowana.

W ocenie Wnioskodawcy, prawami i obowiązkami, o których mowa w art. 93c OP, jest m.in. prawo do ujęcia wydatków w ciężar kosztów uzyskania przychodów. Mając na względzie fakt, iż dzień wydzielenia (dzień podziału) nastąpi 4 stycznia 2016 r., G. PL powinien zatem zaliczyć do kosztów podatkowych miesiąca stycznia 2016 r. odpisy amortyzacyjne za miesiąc styczeń 2016 roku od przejętych w ramach ZCP środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Ponadto G. PL powinien kontynuować amortyzację wniesionych do G. PL (w ramach transferu ZCP) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na zasadach określonych w ustawie o CIT. Zgodnie z przepisem art. 16g ust. 9 ustawy o CIT wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych G. PL powinien określić w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez S.

Dodatkowo G. PL powinien dokonywać odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz G. PL powinien kontynuować metodę amortyzacji przyjętą przez SK (tak art. 16h ust. 3 ustawy o CIT).

Podsumowując, G. PL będzie zatem uprawniony do amortyzacji przejętych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosując zasadę kontynuacji, tj. uwzględniając ich wartość początkową, dotychczasową amortyzację oraz metodę amortyzacji stosowaną przez S. Zasada ta znajdzie zastosowanie od stycznia 2016 r. włącznie, tj. G. PL zaliczy do kosztów podatkowych miesiąca stycznia 2016 r. odpisy amortyzacyjne za miesiąc styczeń 2016 roku od przejętych w ramach ZCP środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy niżej wskazane stanowiska organów podatkowych potwierdzają przyjęty przez Wnioskodawcę pogląd:

  • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 października 2013 r., sygn. IPPB3/423-517/13-2/MS;
  • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16 października 2013 r.p sygn. IBPBI/2/423-871/13/MO.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art.54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

koszty uzyskania przychodów
ILPB1/4511-1-1705/15-2/PP | Interpretacja indywidualna

odpisy amortyzacyjne
IBPB-1-3/4510-210/16/AB | Interpretacja indywidualna

podział spółki
IBPB-2-1/4514-110/16/PM | Interpretacja indywidualna

podział spółki przez wydzielenie
IBPB-2-1/4514-455/15/BD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.