IPPB3/423-192/13-2/EŻ | Interpretacja indywidualna

Czy opisana zaplata za pomocą weksla będzie stanowiła formę uregulowania zobowiązania w świetle art. 15b ustawy o CIT i Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów z tytułu odpisów amortyzacyjnych o wartości początkowej odpowiadającej cenie nabycia Znaków Towarowych proporcjonalnie do posiadanego przez niego prawa do udziału w zysku (udziału) w Nowej SK zgodnie z art. 5 ustawy o CIT?
IPPB3/423-192/13-2/EŻinterpretacja indywidualna
 1. cena
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. nabycie
 4. odpisy amortyzacyjne
 5. udział w zyskach
 6. wartość początkowa
 7. weksel
 8. zapłata
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 21.03.2013r. (data wpływu: 25.03.2013r.) w sprawie o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25.03.2013r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w kwestii kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnośnie płatności za pomocą weksla.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Grupa S. (dalej: Grupa) planuje dalszą restrukturyzację, której celem jest konsolidacja w jednym podmiocie znaków towarowych należących obecnie do Grupy oraz nowych znaków towarowych, które spółki z Grupy planują nabyć na rynku. W ramach dalszej restrukturyzacji planowane jest m.in. przekształcenie funkcjonującej w grupie spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną (dalej: SKA) i utworzenie nowej spółki komandytowej lub innej spółki osobowej (dalej: Nowa SK). Jednym ze wspólników Nowej SK będzie L. Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca), a drugim S S.A.- spółka dominująca Grupy.

W ramach restrukturyzacji planowane jest, że S S.A. wystawi weksel własny tj. przyrzeczenie bezwarunkowe zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej z odroczonym terminem płatności. Weksel zostanie wniesiony przez S S.A. w formie wkładu niepieniężnego do Nowej SK.

W ramach restrukturyzacji planowane jest również, że Nowa SK nabędzie od SKA na podstawie umowy sprzedaży posiadane przez nią znaki towarowe (dalej: Znaki Towarowe). Znaki Towarowe będą wykorzystywane przez Nową SK w jej działalności gospodarczej w celu osiągnięcia przychodów podlegających opodatkowaniu, tj. Nowa SK zamierza m.in. udzielać odpłatnych licencji dotyczących Znaków Towarowych innym podmiotom z Grupy S . Znaki Towarowe będą spełniały definicję wartości niematerialnych i prawnych zawartą w art. 16b ust. 1 ustawy o CIT i zostaną ujęte w Ewidencji Środków Trwałych i Wartości Niematerialnych i Prawnych, która będzie prowadzona przez Nową SK.

W związku z umową sprzedaży Znaku Towarowego Nowa SK będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz SKA ustalonej ceny w ustalonym w umowie terminie. Zgodnie z umową, zapłata zostanie dokonana przez Nową SK w ustalonym w umowie terminie poprzez przeniesienie na SKA weksla otrzymanego wcześniej od S S.A. tytułem wkładu niepieniężnego.

Weksel będzie zatem pełnić funkcję płatniczą.

W związku z wyżej opisanym zdarzeniem przyszłym zadano następujące pytanie:

Czy opisana zaplata za pomocą weksla będzie stanowiła formę uregulowania zobowiązania w świetle art. 15b ustawy o CIT i Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów z tytułu odpisów amortyzacyjnych o wartości początkowej odpowiadającej cenie nabycia Znaków Towarowych proporcjonalnie do posiadanego przez niego prawa do udziału w zysku (udziału) w Nowej SK zgodnie z art. 5 ustawy o CIT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, opisana zaplata za pomocą weksla będzie stanowiła formę uregulowania zobowiązania w świetle art. 15b ustawy o CIT i Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów z tytułu odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej odpowiadającej cenie nabycia Znaków Towarowych proporcjonalnie do posiadanego przez niego prawa do udziału w zysku (udziału) w Nowej SK zgodnie art. 5 ustawy o CIT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źr6dła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, koszty poniesione na nabycie Znaków Towarowych będą stanowiły co do zasady koszty uzyskania przychodu w związku z tym, że nabyte Znaki Towarowe będą służył Nowej SK do osiągnięcia przychodów z tytułu udzielonych licencji. Przychody z tytułu licencji uzyskiwane przez Nową SK będą podlegały opodatkowaniu na poziomie jej wspólników, proporcjonalnie do posiadanego przez nich udziału w zysku (udziału) w Nowej SK.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o CIT, koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych (do których należ zaliczyć Znaki Towarowe jako prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000r. - Prawo własności przemysłowej Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm., dalej: PWP) zaliczane są do kosztów uzyskanie przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16 ustawy o CIT.

Ponadto, w świetle przepisów ustawy o CIT amortyzacji podlegają wartości niematerialne i prawne, które spełniają przesłanki wymienione w art. 16h ust. 1 tej ustawy. Znaki Towarowe jako prawa określone w PWP o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą będą spełniały przesłanki przewidziane w art. 16b ust 1 ustawy o CIT. W rezultacie, Znaki Towarowe będą podlegały amortyzacji dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 16f w zw. z art. 16g ustawy o CIT podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych (dalej: WNiP), która w przypadku, gdy wartości te został nabyte w drodze odpłatnego nabycia jest równa cenie ich nabycia.

Jednocześnie, wmyśl art. 15b ust. 6 w zw. z art. 15b ust. 1 ustawy o CIT obowiązującym od 1 stycznia 2013r., odpisy amortyzacyjne od WNiP mogą być co do zasady zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli cena nabycia WNiP wynikająca z faktury (lub innego dokumentu) została uregulowana przez podatnika we wskazanych w ustawie terminach. W przeciwnym przypadku podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do kwoty która nie została uregulowana.

Ustawa o CIT nie definiuje, co należy rozumieć pod pojęciem „uregulowania” ceny nabycia dla potrzeb art. 15b tej ustawy. Zdaniem Wnioskodawcy, zastosowanie terminu „uregulowanie” nie oznacza wymogu dokonania uregulowania poprzez zapłatę ceny za WNiP w formie pieniężnej, a zatem „uregulowanie” ceny może być dokonane w innej formie np. poprzez zapłatę za pomocą weksla. Za taką wykładnią przemawia również fakt, że ustawodawca posłużył się pojęciem „uregulowania” ceny, które zasadniczo jest pojęciem szerszym od pojęcie „zapłaty”.

W doktrynie jednoznacznie przyjmuje się że weksel może pełnić funkcję płatniczą. Funkcja płatnicza weksla polega na regulowaniu zobowiązań płatniczych poprzez wręczenie weksla zamiast zapłaty z tytułu zawartych transakcji gospodarczych.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, zapłata przez Nową SK za Znaki Towarowe za pomocą weksla otrzymanego od Wnioskodawcy w formie wkładu niepieniężnego powinna być uznana za formę „uregulowania” kwoty odpowiadającej cenie nabycia, o którym mowa w art. 15b ustawy o CIT. W konsekwencji, w przypadku uregulowania przez Nową SK zobowiązania z tytułu zapłaty za Znaki Towarowe za pomocą weksla w terminach wskazanych w ustawie możliwe będzie zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów pełnych

odpisów amortyzacyjnych od nabytych Znaków Towarowych. Podstawą odpisów amortyzacyjnych będzie wartość początkowa Znaków Towarowych równa cenie ich nabycia tj. cena wskazana na fakturze.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego nabywcą Znaków Towarowych będzie Nowa SK która będzie spółką osobową. Spółki osobowe nie są podatnikami CIT. W przypadku, gdy wspólnikami spółki osobowej są osoby prawne, zgodnie z art. 5 ustawy o CIT przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów.

W świetle powyższego, koszty z tytułu odpisów amortyzacyjnych od Znaków Towarowych nabytych przez Nowi SK powinny być rozpoznane u Wnioskodawcy i drugiego wspólnika Nowej SK proporcjonalnie do posiadanego przez nich udziału w zysku Nowej SK. W związku z zapłatą za pomocą weksla dojdzie do uregulowania ceny nabycia Znaków Towarowych a w konsekwencji spełnione zostaną warunki zaliczenia do kosztów uzyskani przychodów odpisów amortyzacyjnych od Znaków Towarowych u Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, w tym zakresie odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.