ILPB4/4510-1-86/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zatorów płatniczych w odniesieniu do amortyzacji autorskich praw majątkowych.
ILPB4/4510-1-86/15-2/MCinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. odpisy amortyzacyjne
 4. potrącenie (kompensata)
 5. spółka jawna
 6. spółka komandytowa
 7. zatory płatnicze
 8. znak towarowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Amortyzacja praw i wartości niematerialnych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez pełnomocnika, z dnia 17 lutego 2015 r. (data wpływu 20 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zatorów płatniczych w odniesieniu do amortyzacji autorskich praw majątkowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zatorów płatniczych w odniesieniu do amortyzacji autorskich praw majątkowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) ma zamiar kupić utwór lub utwory, będące przedmiotem autorskich praw majątkowych (dalej: Prawo Autorskie) – prawo autorskie do znaku towarowego. Zbywca w związku z przeniesieniem prawa własności Prawa Autorskiego wystawi na Wnioskodawcę fakturę VAT. Wnioskodawca zamierza wykorzystywać nabyte Prawa Autorskie do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres dłuższy niż jeden rok. W związku z powyższym Wnioskodawca zamierza przyjąć do swojej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabyte Prawa Autorskie jako wartość niematerialną i prawną oraz dokonywać od wartości początkowej tej wartości niematerialnej i prawnej odpisów amortyzacyjnych.

Niewykluczone, iż podmiot zbywający Prawa Autorskie udzieli Wnioskodawcy oprocentowanej pożyczki pieniężnej. Zbywca Praw Autorskich będzie zatem zobowiązany względem Wnioskodawcy z tytuły wydania na rzecz Wnioskodawcy przedmiotu pożyczki. Jednocześnie Wnioskodawca pozostanie dłużnikiem zbywcy Praw Autorskich z tytułu transakcji nabycia tych praw. Przewiduje się, że wartość pożyczki będzie nie niższa niż wartość zobowiązania Wnioskodawcy względem zbywcy z tytułu sprzedaży Prawa Autorskich. Z uwagi na fakt istnienia wzajemnych wyżej wskazanych zobowiązań, Zbywca Praw Autorskich oraz Wnioskodawca zamierzają dokonać potrącenia wzajemnych zobowiązań i wierzytelności. Wnioskodawca zakłada, iż potrącenie nastąpi nie później niż 30 dnia licząc od dnia przeniesienia własności Praw Autorskich na Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będzie mieć prawo do zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od nabytych Praw Autorskich, w szczególności uwzględniając treść przepisu art. 15b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej „updop”)...

Zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do zaliczenia do swoich kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych Praw Autorskich. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym uwzględniając treść przepisu art. 15b updop należy uznać, iż Wnioskodawca w wyniku potrącenia uregulował kwotę wynikającą z faktury dokumentującej nabycie przez Wnioskodawcę Praw Autorskich.

Uzasadnienie.

W świetle art. 15 ust. 6 updop kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a–16m, z uwzględnieniem art. 16 updop.

Z kolei w świetle art. 16b ust. 1 updop amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c updop, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 5. licencje,
 6. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.),
 7. wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1 jako wartości niematerialne i prawne.

Zdaniem Spółki w przedstawionym zdarzeniu przyszłym otrzymane przez Spółkę Prawa Autorskie, które będą wykorzystywane w działalności gospodarczej Spółki, przy czym przewidywany okres ich wykorzystywania przekroczy rok, stanowić będą dla Spółki wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji podatkowej, albowiem spełnione zostaną warunki przewidziane w art. 16b updop, w szczególności:

 • Prawa Autorskie mieszczą się w katalogu art. 16b ust. 1 updop, tj. stanowi autorskie lub pokrewne prawa majątkowe (art. 16b ust. 1 pkt 4 updop);
 • Prawa Autorskie zostaną przez Spółkę nabyte i będą nadawały się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania;
 • Prawo Autorskie będzie wykorzystywane przez Spółkę na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i przewidywany okres jego wykorzystywania przekroczy rok.

Mając na uwadze powyższe Spółka uważa, że będzie uprawniona do ujęcia w/w Praw Autorskich w ewidencji jako wartości niematerialnej i prawnej oraz do dokonywania podatkowych odpisów amortyzacyjnych od Praw Autorskich.

W świetle opisu zdarzenia przyszłego Wnioskodawca zakupi Prawa Autorskie, które to prawa będą wykorzystane przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym przewidywany okres używania tego prawa będzie dłuższy niż rok Ponadto, jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca wprowadzi do swojej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabyte Prawa Autorskie. Zdaniem Wnioskodawcy w tak przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, mając w szczególności na uwadze treść przepisów art. 15 ust. 6 oraz art. 16b ust. 1 updop, odpisy amortyzacyjne dokonywane przez Wnioskodawcę od wartości początkowej wyżej wskazanych Praw Autorskich będą stanowić koszty podatkowe dla Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy rozstrzygając o możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych należy jednak uwzględnić również treść wprowadzonego od 1 stycznia 2013 roku do updop przepisu art. 15b updop. Zgodnie z art. 15b ust. 6 przepisy art. 15b ust. 1-5 updop stosuje się odpowiednio w przypadku nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych, do tej części odpisów amortyzacyjnych, które podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów. Z kolei, w świetle ust. 1 wyżej wskazanego przepisu, w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) – kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów. W przypadku, gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni wówczas, zgodnie z treścią ust. 2 przepisu art. 15b updop, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie. Odnosząc się do kwestii nabycia m.in. wartości niematerialnych i prawnych w ust. 7 art. 15b updop ustawodawca wskazał, że jeżeli termin, o którym mowa w ust. 1 lub 2 art. 15b updop, upływa nie później niż w miesiącu następującym po miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się odpisy amortyzacyjne od tych wartości niematerialnych i prawnych w części, w jakiej ich cena nabycia wynikająca z dokumentów, o których mowa w ust. 1, została uregulowana w terminie określonym w ust. 1 lub 2. Jeżeli zobowiązanie zostało uregulowane w terminie późniejszym, podatnik w miesiącu uregulowania tego zobowiązania zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę odpisów amortyzacyjnych, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie zdania poprzedniego.

Mając na uwadze treść wyżej przywołanych ustępów art. 15b updop należy stwierdzić, iż istotnym elementem pozwalającym na zaliczenie odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości niematerialnej i prawnej do kosztów podatkowych jest uregulowanie zobowiązania wynikającego z faktury lub innego dokumentu potwierdzającego nabycie tego prawa, który to dokument lub faktura stanowią co do zasady podstawę określenia wartości początkowej takiego prawa, jako podstawy do naliczania odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów podatkowych. Wprowadzając przepis art. 15b updop ustawodawca nie wyjaśnił jednak co należy rozumieć pod pojęciem „uregulowania” ceny nabycia wartości niematerialnej i prawnej. Mając na uwadze cel jaki przyświecał ustawodawcy wprowadzającemu przepis art. 15b updop, czyli usunięcie w gospodarce zatorów płatniczych, należy zdaniem Wnioskodawcy wskazać, iż pod pojęciem uregulowania należałoby rozumieć taką sytuację, w której zobowiązania wynikające z faktury będące podstawą do ujęcia w kosztach danego kosztu ostatecznie wygaśnie, a nabywcy nie będzie można już uznać za dłużnika z tytułu zobowiązania wynikającego z takiej faktury.

W ocenie Wnioskodawcy pod pojęciem „uregulowania” nie należy zatem rozumieć tylko i wyłącznie dokonania zapłaty zobowiązania w gotówce. Gdyby bowiem celem ustawodawcy było takie właśnie uregulowanie, w treści przepisu art. 15b updop ustawodawca użyłby pojęcia „zapłata”, a nie „uregulowanie”. W konsekwencji za uregulowanie zobowiązania wynikającego z faktury będącej podstawą do ujęcia danego kosztu w kosztach podatkowych (poprzez odpisy amortyzacyjne) będzie również sytuacja, w której zobowiązanie to wygaśnie na skutek jego potrącenia z wierzytelnością przysługującą podatnikowi. Co warto podkreślić, w wyniku potrącenia strony uznają, iż ich wzajemne zobowiązania są uregulowane i strony te nie będą się domagały już uregulowania tych zobowiązań.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca dokona potrącenia zobowiązania wynikającego z faktury potwierdzającej nabycie Praw Autorskich z roszczeniem, jakie Wnioskodawcy będzie przysługiwać od zbywcy tych praw z tytułu wydania przedmiotu pożyczki przez zbywcę Wnioskodawcy. Do potrącenia dojdzie nie później niż 30 dnia licząc od dnia przejścia na Wnioskodawcę prawa własności Praw Autorskich. Jak zostało to wyżej wykazane, potrącenie należy uznać za uregulowanie zobowiązania w rozumieniu przepisu art. 15b updop. Ponadto do uregulowania zobowiązania (potrącenia) wynikającego z faktury dokumentującej nabycie Praw Autorskich dojdzie przed upływem terminów określonych w przepisach art. 15b ust. 1, ust. 2 oraz ust. 7 updop. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, uwzględniając treść przepisu art. 15b updop w analizowanej sytuacji Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej Praw Autorskich, począwszy od pierwszego dokonanego odpisu amortyzacyjnego. Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 15b w rozpatrywanej sytuacji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany na podstawie art. 15b updop do wyłączania z kosztów podatkowych wartości odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej Praw Autorskich zaliczonych uprzednio do swoich kosztów podatkowych. W ocenie Wnioskodawcy należy również wskazać, iż gdyby nie uznać potrącenia, o którym mowa w treści opisu zdarzenia przyszłego, za uregulowanie zobowiązania w rozumieniu treści przepisu art. 15b updop oznaczałoby to trwałe wyłączenie z kosztów podatkowych wartości odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez Wnioskodawcę od wartości początkowej nabytych Praw Autorskich. Po dokonaniu potrącenia w żaden innych sposób nie dojdzie bowiem w przyszłości do uregulowania zobowiązania wynikającego z faktury otrzymanej przez Wnioskodawcę z tytułu nabycia Praw Autorskich – nie jest bowiem możliwe dokonanie uregulowania zobowiązania, które już uprzednio wygasło w wyniku potrącenia.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do zaliczenia do swoich kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych Praw Autorskich. W przedstawionym zdarzeniu przeszłym, uwzględniając treść przepisu art. 15b updop, należy uznać, iż Wnioskodawca w wyniku potrącenia uregulował kwotę wynikającą z faktury dokumentującej nabycie przez Wnioskodawcę Praw Autorskich.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy poinformować, że w obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. opublikowanym w Dzienniku Ustaw z dnia 27 czerwca 2014 r., poz. 851 został ogłoszony jednolity tekst ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.