ILPB4/4510-1-271/15-3/ŁM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych połączenia spółek.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2015 r. (data wpływu 23 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych po połączeniu spółek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

  • skutków podatkowych połączenia spółek,
  • zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych po połączeniu spółek.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką akcyjną z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającą opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów niezależnie od miejsca ich osiągania (dalej: „Wnioskodawca”).

Wnioskodawca jest akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Polsce (dalej: „SKA”) oraz w przyszłości zostanie wspólnikiem spółki komandytowej lub jawnej również z siedzibą w Polsce (dalej: „SK”).

W związku z reorganizacją grupy kapitałowej Wnioskodawcy w przyszłości rozważane jest połączenie SK z SKA. Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 2) KSH (w zw. z art. 491 § 2 oraz art. 517 i n. KSH), tj. poprzez zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „SPZOO”), na którą przejdzie majątek SK oraz SKA w zamian za udziały w SPZOO, które zostaną przyznane Wnioskodawcy i ewentualnie innym podmiotom, jako wspólnikom SK i SKA (dalej: „Połączenie”). Na moment Połączenia SKA będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 1 Ustawy o CIT.

W wyniku Połączenia całość majątku spółek łączących się SKA i SK zostanie przekazana na kapitał zakładowy oraz zapasowy/rezerwowy SPZOO. Wysokość kapitału zakładowego SPZOO, w tym wartość i liczba udziałów, które zostaną przyznane poszczególnym wspólnikom łączących się spółek określona zostanie w planie połączenia uzgodnionym przez SK i SKA (art. 518 KSH). Ustalenie kapitału zakładowego oraz struktury udziałowej w SPZOO nastąpi przy uwzględnieniu: (i) wartości majątków łączących się spółek; (ii) wartości udziałów kapitałowych wspólników w łączących się spółek; (iii) parytetu wymiany akcji Wnioskodawcy w SKA na udziały w SPZOO.

Połączenie będzie skuteczne z dniem wpisu SPZOO do rejestru przedsiębiorców KRS (dzień połączenia). Zgodnie z art. 494 KSH, z dniem Połączenia SPZOO wejdzie we wszelkie prawa i obowiązki połączonych SKA i SK.

Założycielami SPZOO powstałej w wyniku Połączenia będą wspólnicy połączonych SKA i SK, w tym Wnioskodawca. Niniejszy wniosek składany jest przez Wnioskodawcę jako osobę planującą utworzenie - w rozumieniu art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej - SPZOO w trybie opisanego Połączenia i dotyczy działalności SPZOO i związanych z nią konsekwencji podatkowych.

Odnośnie danych identyfikacyjnych SPZOO, Wnioskodawca wskazuje, że obecnie jej planowana nazwa to (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Planowanym adresem siedziby SPZOO będzie (...).

Odnośnie prac przygotowawczych związanych z utworzeniem SPZOO, to w związku ze szczególnym trybem utworzenia tej Spółki w ramach Połączenia prace takie obecnie nie toczą się, gdyż niniejszy wniosek dotyczy zdarzenia przyszłego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy opisane w zdarzeniu przyszłym Połączenie będzie wiązało się z powstaniem po stronie SPZOO przychodu podatkowego na gruncie UCIT...
  2. Czy po Połączeniu, SPZOO winna dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1 UCIT, prowadzonej przed Połączeniem przez łączące się SKA i SK...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie drugie. Jednocześnie wniosek Spółki w zakresie pytania nr 1 został rozpatrzony odrębną interpretacją z 22 września 2015 r. nr ILPB4/4510-1-271/15-2/ŁM.

Zdaniem Wnioskodawcy po Połączeniu SPZOO winna dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1 UCIT, prowadzonej przed Połączeniem przez łączące się SKA i SK.

Na wstępie Wnioskodawca wskazuje że na mocy odesłania zawartego w art. 14n § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa przepisy przewidujące zasady ochrony podatnika (tj. art. 14k i 14m Ordynacji podatkowej), który uzyskał indywidualną interpretację podatkową stosuje się odpowiednio w przypadku zastosowania się przez spółkę do interpretacji indywidualnej wydanej przed powstaniem spółki na wniosek osób planujących utworzenie tej spółki - w zakresie dotyczącym działalności tej spółki. Wnioskodawcy zatem, jako podmiotowi planującemu utworzenie SPZOO w ramach Połączenia przysługuje prawo do wystąpienia do organów podatkowych o wydanie interpretacji indywidualnej potwierdzającej zastosowanie przepisów podatkowych w zakresie dotyczącym działalności SPZOO, która z kolei w razie zastosowania się do wydanej interpretacji indywidualnej będzie korzystać z ochrony przewidzianej w przepisach art. 14k i 14m Ordynacji podatkowej.

Uzasadnienie.

  1. Stosownie do art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT podatnik dokonuje odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustalonej zgodnie z przepisami art. 16g tej ustawy.
  2. Zgodnie z art. 93 § 1 Ordynacji podatkowej osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych, osobowych spółek handlowych, osobowych i kapitałowych spółek handlowych, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Przepisy art. 93 Ordynacji podatkowej wprowadzają zasadę sukcesji generalnej w przypadku łączenia podmiotów gospodarczych. W praktyce oznacza to, że w wyniku Połączenia, SPZOO będzie sukcesorem praw i obowiązków podatkowych przejmowanych SKA i SK.
  3. Dodatkowo przepisy UCIT zawierają szczegółowe regulacje odnoszące się wprost do kwestii amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych po połączeniu spółek. Zgodnie bowiem z art. 16g ust. 9 UCIT w razie połączenia podmiotów wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu połączonego. Zgodnie ze zdaniem drugim powyższego przepisu, zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi. Dodatkowo, jak stanowi art. 16h ust. 3 UCIT, podmioty, o których mowa w art. 16g ust. 9 UCIT, powstałe z połączenia podmiotów oraz podmioty, które przejęły całość lub część innego podmiotu na skutek połączenia, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot połączony.
  4. Z powyższych przepisów wynika zatem wprost, że po Połączeniu SPZOO będzie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przejętych SKA i SK określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych tych spółek, o której mowa w art. 9 ust. 1 UCIT.
  5. Na marginesie Wnioskodawca wskazuje, że w opisanym w niniejszym wniosku zdarzeniu przyszłym nie znajdzie zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) UCIT. Przepis ten odnosi się bowiem wyłącznie do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych przez podatnika CIT w drodze wkładu niepieniężnego. Tymczasem w omawianym przypadku majątek spółek przejmowanych nie zostanie wniesiony do SPZOO w drodze wkładu niepieniężnego, lecz przeniesiony w wyniku Połączenia SKA i SK dokonanego zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu spółek handlowych. Powyższe wnioski wynikają z językowej wykładni art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) UCIT, który jako przepis wyjątkowo powinien być interpretowany ściśle. Brak możliwości rozszerzającej interpretacji powyższego przepisu został także ugruntowany w linii interpretacyjnej organów podatkowych - por. w szczególności ostatnie interpretacje Dyrektora tut. Izby Skarbowej z dnia 11 lipca 2014 r. (nr ILPB4/423-202/14-4/MC) oraz z dnia 4 listopada 2014 r. (nr ILPB4/423-372/14-2/ŁM).
  6. Reasumując z przytoczonych przepisów Ordynacji podatkowej oraz UCIT wynika, że po Połączeniu SPZOO będzie zobowiązana dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółek przejmowanych (SKA i SK) określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych tych spółki, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o CIT.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto należy wskazać, że w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.