ILPB4/4510-1-15/16-4/DS | Interpretacja indywidualna

Koszty uzyskania przychodów.
ILPB4/4510-1-15/16-4/DSinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. aport
 3. metody amortyzacji
 4. odpisy amortyzacyjne
 5. przedsiębiorstwa
 6. wartości niematerialne i prawne
 7. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 8. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Amortyzacja środków trwałych
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2016 r. (data wpływu 18 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 4 marca 2016 r. (data wpływu 8 marca 2016 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym.

Wnioskodawca planuje utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Spółka”) z siedzibą na terenie Polski, będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej „CIT”). Spółka ta będzie nosiła nazwę „A Sp. z o.o.”, a jej siedzibą będzie miasto P. Wnioskodawca składa niniejszy wniosek na podstawie art. 14n Ordynacji podatkowej, jako osoba planująca utworzenie Spółki.

Do Spółki przystąpi, bądź to w momencie utworzenia bądź też później na skutek zmiany umowy spółki, także inny udziałowiec – inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych w Polsce (dalej „Nowy Udziałowiec”). Przystąpienie Nowego Udziałowca do Spółki odbędzie się poprzez wniesienie przez niego wkładu niepieniężnego w postaci jego przedsiębiorstwa. W zamian za wniesiony wkład Spółka wyemituje dla Nowego Udziałowca udziały, których łączna wartość nominalna będzie odpowiadała ustalonej w akcie notarialnym wartości przedsiębiorstwa (a zatem cała wartość aportu zostanie odniesiona na kapitał zakładowy Spółki).

W skład przedsiębiorstwa Nowego Udziałowca wchodzić będą m.in. składniki majątkowe, które Nowy Udziałowiec wykorzystywał w prowadzonym przedsiębiorstwie. Nowy Udziałowiec będzie właścicielem m.in. środków trwałych (dalej zwanych „Aktywami”) o wartości początkowej ustalonej zgodnie z art. 16g ustawy o CIT. Wartość początkowa Aktywów w księgach Nowego Udziałowca, w przypadku Aktywów wniesionych do niego w drodze wkładu niepieniężnego, odpowiadać będzie ustalonej na dzień wniesienia wkładu wartości poszczególnych Aktywów, nie wyższej jednak od ich wartości rynkowej (przy czym w stosunku do całości lub części Aktywów Nowy Udziałowiec mógł wydać swoim udziałowcom udziały o wartości nominalnej niższej od wartości wkładu ustalonej na dzień aportu). Aktywa Nowego Udziałowca na moment wniesienia wkładu mogą pozostawać częściowo zamortyzowane, przy czym w takim przypadku w stosunku do Aktywów wniesionych w drodze wkładu niepieniężnego kosztem podatkowym Nowego Udziałowca będą odpisy amortyzacyjne wyłącznie od tej części ich wartości, która została przekazana na jego kapitał zakładowy. Elementem przedsiębiorstwa Nowego Udziałowca na moment aportu będą również zawarte umowy, w tym m.in. z kontrahentami. Nowy Udziałowiec dysponować będzie również środkami pieniężnymi. W skład jego przedsiębiorstwa będą też wchodzić należności i zobowiązania wynikające z jego bieżącej działalności.

W uzupełnieniu do powyższego opisu Wnioskodawca doprecyzował, że Spółka, którą Wnioskodawca zamierza utworzyć będzie miała siedzibę w P. Wnioskodawca pozostaje reprezentantem drugiego wspólnika Spółki, można więc mówić o istnieniu ustnego porozumienia (warunkowej umowy przedwstępnej) z pozostałymi wspólnikami w przedmiocie powołania Spółki. Ponadto Wnioskodawca powierzył kancelarii prawnej przeprowadzenie stosownych analiz poprzedzających utworzenie podmiotu, elementem których pozostaje złożony wniosek o wydanie interpretacji. Obecnie Wnioskodawca oczekuje z utworzeniem podmiotu na otrzymanie interpretacji indywidualnych, potwierdzających że planowane przez niego utworzenie spółki nie spowoduje dla niego żadnych niekorzystnych konsekwencji podatkowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy całość odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od Aktywów, których wartość początkowa zostanie ustalona zgodnie z art. 16g ust. 10a w zw. z ust. 9 ustawy o CIT (tj. w wysokości odpowiadającej wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Nowego Udziałowca) stanowić będzie koszt uzyskania przychodów Spółki, z tym zastrzeżeniem, że Spółka będzie zobowiązana do uwzględnienia wysokości odpisów amortyzacyjnych (zarówno podatkowych, jak i niepodatkowych) już dokonanych przez Nowego Udziałowca przed aportem...

Zdaniem Wnioskodawcy całość odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od Aktywów, których wartość początkowa zostanie ustalona zgodnie z art. 16g ust. 10a w zw. z ust. 9 ustawy o CIT (tj. w wysokości odpowiadającej wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Nowego Udziałowca) stanowić będzie koszt uzyskania przychodów Spółki, z tym zastrzeżeniem, że Spółka będzie zobowiązana do uwzględnienia wysokości odpisów amortyzacyjnych (zarówno podatkowych, jak i niepodatkowych) już dokonanych przez Nowego Udziałowca przed aportem.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 16g ust. 10a w zw. z ust. 9 ustawy o CIT w przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego, wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład. Jednocześnie, zgodnie z art. 16h ust. 3a w zw. z ust. 3 ustawy o CIT, spółka otrzymująca przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa w ramach wkładu niepieniężnego zobowiązana jest do kontynuowania metody amortyzacji przyjętej uprzednio przez wnoszącego aport oraz do uwzględnienia już dokonanych odpisów amortyzacyjnych.

Odnosząc powyższe regulacje do przedstawionego zdarzenia przyszłego, Spółka obowiązana będzie zatem do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od Aktywów otrzymanych od Nowego Udziałowca w ramach aportu przedsiębiorstwa z uwzględnieniem zasady kontynuacji w zakresie:

 1. ustalenia wartości początkowej Aktywów (co oznacza, że Spółka wprowadzi Aktywa nabyte w ramach aportu przedsiębiorstwa do ewidencji środków trwałych oraz ewidencji niematerialnych i prawnych ustalając ich wartość początkową w wysokości wartości początkowej pierwotnie ustalonej przez Nowego Udziałowca),
 2. uwzględnienia sumy dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych od Aktywów dokonanych przez Nowego Udziałowca (co oznacza, że Spółka będzie mogła dokonać odpisów amortyzacyjnych od Aktywów nabytych w ramach aportu przedsiębiorstwa w łącznej wysokości odpowiadającej różnicy między wartością początkową Aktywów ustaloną przez Nowego Udziałowca a sumą odpisów amortyzacyjnych uprzednio dokonanych przez Nowego Udziałowca przed dokonaniem aportu przedsiębiorstwa, przy czym suma ta obejmuje zarówno odpisy, które stanowiły dla Nowego Udziałowca koszty uzyskania przychodów, jak i odpisy z tych kosztów wyłączone),
 3. przyjętej metody amortyzacji (w odniesieniu do Aktywów sprowadza się to do przyjęcia przez Spółkę okresu ich amortyzacji równego okresowi przyjętemu przez Nowego Udziałowca przed dokonaniem aportu przedsiębiorstwa).

Wnioskodawca podkreśla, że wynikająca z przepisów ustawy o CIT zasada kontynuacji amortyzacji składników majątkowych nabytych przez podatnika w formie wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nie obejmuje innych elementów niż wskazane w punktach 1-3 powyżej.

Zdaniem Wnioskodawcy powołane przepisy (art. 16g ust. 10a w zw. z ust. 9 i art. 16h ust. 3a w zw. z ust. 3 ustawy o CIT) tworzą zamknięty katalog zasad szczególnych odnoszących się do odpisów amortyzacyjnych w przypadku otrzymania wkładu niepieniężnego jako przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Wnioskodawca pragnie zauważyć, że również przepisy innych aktów prawa podatkowego (w tym w szczególności Ordynacji podatkowej) nie przewidują dodatkowych zasad związanych z kontynuacją amortyzacji składników majątkowych nabytych przez podatnika w formie wkładu niepieniężnego w formie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Mając na uwadze powyższe, w szczególności fakt, iż w związku z aportem przedsiębiorstwa Nowy Udziałowiec obejmie udziały w Spółce o wartości nominalnej równej wartości wnoszonego aportem przedsiębiorstwa (a zatem cała wartość aportu zostanie odniesiona na kapitał zakładowy Spółki), zdaniem Wnioskodawcy, Spółka będzie mogła zaliczać do kosztów uzyskania przychodów pełną wartość odpisów amortyzacyjnych od Aktywów wniesionych do niej przez Nowego Udziałowca w ramach aportu przedsiębiorstwa z tym zastrzeżeniem, że będzie ona zobowiązana do uwzględnienia wysokości odpisów amortyzacyjnych (zarówno podatkowych, jak i niepodatkowych) już dokonanych przez Nowego Udziałowca.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach prawa podatkowego, a w szczególności:

 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 października 2015 r. (znak IPPB5/4510-823/15-2/AK), w której potwierdzono, że „Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodu pełne odpisy amortyzacyjne od składników majątkowych zakwalifikowanych do środków trwałych lub WNiP, wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa nabytego w drodze aportu. Wnioskodawca będzie miał obowiązek kontynuować dotychczasowy sposób amortyzacji wnoszącego skład w zakresie ustalenia wartości początkowej, metody amortyzacji oraz uwzględnieniu wysokości odpisów dokonanych przez podmiot wnoszący wkład. Nie ma przy tym znaczenia, czy wartość nabytego w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa podwyższy w całości kapitał zakładowy Wnioskodawcy, czy też część przedmiotu wkładu zostanie wniesiona na kapitał zapasowy Spółki”;
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 lipca 2013 r. (znak IBPBI/2/423-489/13/SD), w której organ stwierdził m.in. „(...) Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczania do kosztów podatkowych pełnych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych wniesionych aportem, od ich wartości początkowej ustalonej zgodnie z art. 16g ust. ba w zw. z ust. 9 ustawy o pdop, nawet jeśli prawo takie nie przysługiwało Udziałowcowi wnoszącemu aport (...)”;
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 25 maja 2012 r. (znak ILPB4/423-91/12-5/DS), w której organ potwierdził prawidłowość stanowiska podatnika, zgodnie z którym „(...) całość odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez Spółkę kapitałową od składników majątku wniesionych w ramach Aportu do Spółki kapitałowej stanowić będzie dla niej koszt podatkowy, albowiem w odniesieniu do Spółki kapitałowej zastosowania nie będzie mógł znaleźć art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (niezależnie od faktu, iż ograniczeniem takim objęte mogą być odpisy dokonywane przez Wnioskodawcę przed wniesieniem Aportu do Spółki kapitałowej). (...)”;
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 16 maja 2014 r. (znak ITPB3/423-96/14/DK), w której organ potwierdził, że „w sytuacji przejęcia składników majątkowych, w tym środków trwałych w związku z aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 4a pkt 4 Ustawy, Spółka pomimo przelania części wartości wnoszonego wkładu na kapitał zapasowy, będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pełną wysokość odpowiednio naliczonych odpisów amortyzacyjnych”;
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 maja 2014 r. (IBPBI/2/423-203/14/SD), w której potwierdzono że „po otrzymaniu aportem przedsiębiorstwa, Spółka ma prawo do zaliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wniesionych aportem na pokrycie kapitału zapasowego na gruncie przepisów ustawy o CIT”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.