IBPBI/2/423-980/14/JD | Interpretacja indywidualna

Od kiedy odpisy amortyzacyjne od nabytych wartości intelektualnych będą stanowić dla Przyszłej spółki kapitałowej koszt uzyskania przychodu?
IBPBI/2/423-980/14/JDinterpretacja indywidualna
  1. amortyzacja
  2. ewidencja
  3. nabycie
  4. odpisy amortyzacyjne
  5. wartość początkowa
  6. znak towarowy
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 8 sierpnia 2014 r. (wpływ do tut. Biura 11 sierpnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, od kiedy odpisy amortyzacyjne od nabytych wartości intelektualnych będą stanowić dla przyszłej spółki kapitałowej koszt uzyskania przychodu (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2014 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, od kiedy odpisy amortyzacyjne od nabytych wartości intelektualnych będą stanowić dla przyszłej spółki kapitałowej koszt uzyskania przychodu.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką kapitałową, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej również jako: „Wnioskodawca”). W przyszłości Wnioskodawca może założyć spółkę kapitałową (z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce w zakresie PDOP; dalej: „Przyszła spółka kapitałowa”). Przyszła spółka kapitałowa może nabyć w drodze kupna w szczególności prawo ochronne do znaku towarowego (dalej „znak towarowy” lub „wartości intelektualne”). Po nabyciu wartości intelektualnych Przyszła spółka kapitałowa będzie pobierać opłaty z tytułu ich udostępniania na rzecz innych podmiotów (na podstawie odrębnych umów). Działalność ta będzie wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Przyszła spółka kapitałowa planuje wykorzystywanie wartości intelektualnych w okresie przekraczającym jeden rok.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Od kiedy odpisy amortyzacyjne od nabytych wartości intelektualnych będą stanowić dla Przyszłej spółki kapitałowej koszt uzyskania przychodu... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Spółki, odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej nabytych wartości intelektualnych będą stanowić koszty uzyskania przychodu Przyszłej spółki kapitałowej od momentu rozpoczęcia przez Przyszłą spółkę kapitałową amortyzacji, tj. począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wprowadzenie ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Przyszłej spółki kapitałowej (miesiącu przekazania WNiP do używania).

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. dalej „ustawa o CIT”), kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16. Art. 16b ust. 1 ustawy o CIT wskazuje, że amortyzacji podlegają wartości niematerialne i prawne (...) o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą (...) zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi. Zgodnie z art. 16f ust. 1 ustawy o CIT, podatnicy (...) dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (...). Powyższe oznacza, że w przypadku nabytych przez Przyszłą spółkę kapitałową WNiP, które spełniać będą warunki wskazane w art. 16b ust. 1 ustawy o CIT, odpisy amortyzacyjne od ich wartości początkowej będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodu. Na podstawie art. 16d ust. 2 ustawy o CIT, wartości niematerialne i prawne wymienione w art. 16b ust. 1 ustawy o CIT wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (...) najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Art. 16h ust. 1 ustawy o CIT wskazuje natomiast, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (...) począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (...).

Zgodnie z powołanymi powyżej przepisami, WNiP (nabyte wartości intelektualne) powinny zostać wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Przyszłej spółki kapitałowej najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania, natomiast odpisów amortyzacyjnych od WNiP Przyszła spółka kapitałowa powinna dokonywać od pierwszego miesiąca po miesiącu, w którym WNiP zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Przyszła spółka kapitałowa planuje korzystać ze znaku towarowego w okresie przekraczającym jeden rok, w związku z czym obowiązana jest wprowadzić go do swojej ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Tym samym odpisy amortyzacyjne od podlegających amortyzacji WNiP będą stanowić koszty uzyskania przychodu Przyszłej spółki kapitałowej od momentu rozpoczęcia przez Przyszłą spółkę kapitałową amortyzacji, tj. począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wprowadzenie WNiP do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Przyszłej spółki kapitałowej (miesiącu przekazania WNiP do używania).

Na marginesie należy wskazać, że na powyższe nie będzie miał wpływu moment formalnej rejestracji nowego uprawnionego ze znaku towarowego w bazie Urzędu Patentowego. Data ta pozostaje bowiem bez znaczenia dla momentu przejścia praw ze znaku, gdyż stosowny wpis ma jedynie charakter deklaratoryjny i determinuje powoływanie się na dane ze wpisu wobec osób trzecich. Zasady takie obowiązują na gruncie krajowym, gdzie zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej, Przeniesienie patentu staje się skuteczne wobec osób trzecich z chwilą wpisu tego przeniesienia do rejestru patentowego jak i unijnego - art. 17 ust. 6 Rozporządzenia. Jak podkreśla orzecznictwo, Rejestracja umowy dotyczącej przeniesienia prawa ochronnego na znak towarowy wywołuje jej skuteczność wobec osób trzecich, ale nie stanowi przedmiotowo istotnej przesłanki przeniesienia praw (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 19 listopada 2008 r., sygn.. VIII SA/Wa 373/08). Analogicznie podnosi się w doktrynie Zgodnie z ustawą - Prawo własności przemysłowej, do przeniesienia prawa ochronnego na znak towarowy ze skutkiem między stronami dochodzi z chwilą zawarcia umowy w formie pisemnej. Jest oczywiste, że skoro udzielone prawo ochronne zostało wpisane w rejestrze znaków towarowych, to nabywca tego prawa ma uzasadniony interes w tym, aby również wpisać się w rejestrze jako następca prawny zbywcy. Wpis ten w związku z art. 67 ust. 3 PrWłPrzem nie ma charakteru konstytutywnego, lecz legitymacyjny względem osób trzecich (Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Ryszard Skubisz, Edyta Całka, Andrzej Jakubecki - § 246, uwaga nr 51).

Analogiczne stanowisko prezentuje Minister Finansów w wydawanych interpretacjach indywidualnych (Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 października 2012 r., sygn. IPPB3/423-554/12-3/PK1 - dalej cytowane stanowisko podatnika uznane za prawidłowe bez dodatkowego uzasadnienia) powyższe przepisy wskazują również, że dla określenia momentu rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych od WNIP bez znaczenia będzie data przerejestrowania wchodzących w skład WNIP praw do zarejestrowanych znaków towarowych z nabywcy na Spółkę. Zgodnie z art. art. 67 ust. 2 w związku z art. 162 ust. 1 Prawa WP dla skutecznego przeniesienia prawa z rejestracji znaku towarowego wystarczy zachowanie formy pisemnej. W odniesieniu do podobnego zagadnienia rozpoczęcia amortyzacji składników majątku otrzymanych w drodze wniosek ten potwierdził Minister Finansów w piśmie „Skutki podatkowe otrzymania przez spółkę znaku towarowego, wchodzącego w skład przedsiębiorstwa, wniesionego do niej tytułem wkładu niepieniężnego” zamieszczonym w Biuletynie Skarbowym Ministra Finansów nr 4/2007. Minister Finansów wskazał, że skoro amortyzacji podlegają nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu ich przyjęcia do używania prawa, o których mowa w Prawie WP, to w przypadku zachowania formy pisemnej przy ich przenoszeniu spółka, do której został wniesiony wkład obejmujący prawo do znaku towarowego, może (...) dokonywać amortyzacji tego prawa. Bez znaczenia w tym przypadku pozostaje to, czy i kiedy dokonany zostanie wpis w rejestrze patentowym przeniesienia prawa do znaku towarowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.