IBPBI/1/423-76/14/JS | Interpretacja indywidualna

Możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od prawa ochronnego do znaków towarowych oraz zaliczenia tych odpisów do kosztów podatkowych.
IBPBI/1/423-76/14/JSinterpretacja indywidualna
  1. amortyzacja
  2. następstwo prawne
  3. odpisy amortyzacyjne
  4. połączenie
  5. przejęcie
  6. wartość początkowa
  7. łączenie spółek
  8. środek trwały
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 7 listopada 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 19 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od prawa ochronnego do znaków towarowych oraz zaliczenia tych odpisów do kosztów podatkowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2014 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od prawa ochronnego do znaków towarowych oraz zaliczenia tych odpisów do kosztów podatkowych.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca przejął spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (przejęcie przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na Wnioskodawcę) w zamian za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydała wspólnikom spółki przejmowanej. Do majątku spółki przejmowanej należały znaki towarowe, wycenione przez rzeczoznawcę majątkowego (wartość wszystkich znaków i każdego z osobna przekracza kwotę 3.500 zł). Wnioskodawca wprowadził otrzymane znaki towarowe do własnej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Znaki towarowe w dniu przyjęcia ich do używania przez Wnioskodawcę nadawały się do gospodarczego wykorzystania dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej i miały być w taki sposób wykorzystywane, a ich przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok. Znaki towarowe są zarejestrowane przez Urząd Patentowy i są objęte prawem ochronnym.

Istotne elementy stanu faktycznego przedstawiono również w stanowisku Wnioskodawcy w sprawie, gdzie wskazano, że nabyte przez Wnioskodawcę w wyniku przejęcia spółki z o.o. prawa ochronne do znaków towarowych, stanowiły w tej spółce podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jestem uprawniony do dalszego amortyzowania znaków towarowych po przejęciu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, do majątku której należały ww. znaki towarowe...

Czy zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jestem uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej ww. znaków towarowych...

Zdaniem Wnioskodawcy, uprawniony jest do amortyzowania w prowadzonej działalności gospodarczej praw do nabytych w drodze przejęcia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych znaków towarowych oraz do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej ww. znaków towarowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne). Zgodnie natomiast z art. 16b ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, amortyzacji podlegają nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania prawa określone w ustawie Prawo własności przemysłowej, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Wnioskodawca nabył w drodze przejęcia spółki z o.o. należące do niej prawa ochronne do znaków towarowych, stanowiące podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z tym, w ocenie Wnioskodawcy, uprawniony jest do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, które w świetle treści art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowią koszty uzyskania przychodu.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 maja 2014 r., Znak: IPPB5/423-130/14-4/MW.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”), połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). Stosownie do art. 494 § 1 KSH, spółka przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Art. 494 § 2 KSH dodaje ponadto, że na spółkę przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Przedmiotem następstwa osób prawnych są również prawa i obowiązki, wynikające z przepisów prawa podatkowego. W myśl art. 93 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Powyższa zasada, na podstawie art. 93 § 2 ww. ustawy, ma również zastosowanie w przypadku przejęcia przez osobę prawną innej osoby prawnej (osób prawnych) lub osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych), co oznacza, że spółka przejmująca, jako sukcesor, wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki poprzednika jako podatnika, płatnika i inkasenta.

Zatem w wyniku łączenia się spółek, o którym mowa w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, na spółkę przejmującą przechodzi nie tylko majątek spółki przejmowanej, lecz drogą sukcesji uniwersalnej przechodzą na nią wszystkie prawa i obowiązki, jakie spółka ta posiadała na dzień wykreślenia jej z rejestru sądowego. Ponadto proces łączenia się spółek przez przejęcie związany jest z sukcesją podatkową. Oznacza to, że spółka przejmująca wstępuje, co do zasady, we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej przewidziane w przepisach prawa podatkowego.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „ustawa o pdop” ), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o pdop. Zatem kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów bądź zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o pdop, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a - 16m, z uwzględnieniem art. 16.

Z art. 16g ust. 9 ustawy o pdop wynika, że w razie przekształcenia formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, z zastrzeżeniem ust. 19, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu przekształcanego, połączonego albo podzielonego. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi. W myśl art. 16g ust. 18 ustawy o pdop, przepis ust. 9 ma zastosowanie, jeżeli z odrębnych przepisów wynika, że podmiot powstały z przekształcenia, podziału albo połączenia lub podmiot istniejący, do którego przeniesiono w wyniku wydzielenia część majątku podmiotu dzielonego, wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki podmiotu przekształconego, połączonego albo podzielonego. Odrębne przepisy, to cyt. powyżej Ordynacja podatkowa, z której jednoznacznie wynika, że w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca będzie sukcesorem spółki przejętej w wyniku połączenia.

Ustawa o pdop w art. 16h ust. 3 przewiduje szczególny sposób dokonywania odpisów amortyzacyjnych w odniesieniu do składników majątku przejętych w wyniku połączenia podmiotów. Zgodnie z art. 16h ust. 3 ustawy o pdop, podmioty, o których mowa w art. 16g ust. 9, powstałe z przekształcenia, podziału, z zastrzeżeniem ust. 5, albo połączenia podmiotów oraz podmioty, które przejęły całość lub część innego podmiotu na skutek tych zdarzeń, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot przekształcony, podzielony, połączony, z uwzględnieniem art. 16i ust. 2-7.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca przejął spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (przejęcie przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na Wnioskodawcę) w zamian za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydała wspólnikom spółki przejmowanej. Do majątku spółki przejmowanej należały znaki towarowe, które Wnioskodawca wprowadził do własnej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Znaki towarowe w dniu przyjęcia ich do używania przez Wnioskodawcę nadawały się do gospodarczego wykorzystania dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej i w taki sposób są wykorzystywane, a ich przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok. Znaki towarowe są zarejestrowane przez Urząd Patentowy i są objęte prawem ochronnym. Nabyte przez Wnioskodawcę w wyniku przejęcia spółki z o.o. prawa ochronne do znaków towarowych, stanowiły w tej spółce podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle powyższego należy uznać, że Wnioskodawca jest zobowiązany do ustalenia wartości początkowej przejętych w wyniku połączenia praw ochronnych do znaków towarowych (wartości niematerialnych i prawnych) w wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółki przejmowanej. Następnie od tak ustalonej wartości początkowej, Wnioskodawca winien dokonywać odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuować metodę amortyzacji przyjętą przez spółkę przejmowaną. Odpisy te Wnioskodawca może zaliczać do kosztów podatkowych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-512 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.