IBPB-1-2/4510-200/16/MW | Interpretacja indywidualna

Ustalenie,
- czy cena, pomniejszona o kwotę naliczonego podatku od towarów i usług, stanowi dla Spółki wartość początkową autorskich praw majątkowych do Programu zgodnie z art. 16g ust. 14 ustawy o CIT, która może być zaliczana do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne,
- przez jaki okres powinny być dokonywane odpisy amortyzacyjne od autorskich praw majątkowych do Programu
IBPB-1-2/4510-200/16/MWinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. odpisy amortyzacyjne
 4. prawa autorskie
 5. wartość początkowa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 30 grudnia 2015 r. (data wpływu do BKIP 31 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

 • czy cena, pomniejszona o kwotę naliczonego podatku od towarów i usług, stanowi dla Spółki wartość początkową autorskich praw majątkowych do Programu zgodnie z art. 16g ust. 14 ustawy o CIT, która może być zaliczana do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne,
 • przez jaki okres powinny być dokonywane odpisy amortyzacyjne od autorskich praw majątkowych do Programu

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

 • czy cena, pomniejszona o kwotę naliczonego podatku od towarów i usług, stanowi dla Spółki B wartość początkową autorskich praw majątkowych do Programu zgodnie z art. 16g ust. 14 ustawy o CIT, która może być zaliczana przez Spółkę B do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne,
 • przez jaki okres powinny być dokonywane odpisy amortyzacyjne od autorskich praw majątkowych do Programu.
We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną (dalej również: „Spółka B”) z siedzibą na terytorium Polski, zarejestrowaną jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Począwszy od dnia 1 października 2015 r., Spółka B jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Spółka B jest jednym z komandytariuszy w spółce komandytowej z siedzibą na terytorium Polski, również zarejestrowaną jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, działającej pod firmą I spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej: „Spółka A”).

Spółka B zawarła ze Spółką A w dniu 21 września 2015 r. umowę sprzedaży (dalej: „Umowa Sprzedaży”), na mocy której Spółka B nabyła autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego (dalej: „Program”), które przysługiwały Spółce A. Program będzie wykorzystywany przez Spółkę B w prowadzonej przez nią działalności gospodarczej i w celu generowania przez tę spółkę określonych przychodów, osiąganych w wyniku udzielania odpłatnych licencji na korzystanie z Programu.

Zgodnie z Umową Sprzedaży, w zamian za nabycie autorskich praw majątkowych do Programu Spółka B jest zobowiązana do zapłaty określonej w umowie kwoty pieniędzy uwzględniającej należny podatek od towarów i usług naliczony przez sprzedawcę, tj. Spółkę A (dalej: „Cena”). Cena powinna zostać uregulowana przez Spółkę B w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury od Spółki A, przy czym płatność Ceny może nastąpić jednorazowo lub w transzach. Cena zbywanych autorskich praw majątkowych do Programu została określona w umowie w sposób sztywny (ryczałtowy) i nie jest uzależniona od wysokości przychodów osiąganych przez Spółkę B z praw do Programu, w tym z tytułu udzielonych przez Spółkę B licencji na korzystanie z Programu. Cena zbywanych autorskich praw majątkowych do Programu, pomniejszona o kwotę naliczonego przez sprzedawcę (Spółkę A) podatku od towarów i usług, przekracza kwotę 3.500 PLN.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 • Czy Cena, pomniejszona o kwotę naliczonego podatku od towarów i usług, stanowi dla Spółki B wartość początkową autorskich praw majątkowych do Programu zgodnie z art. 16g ust. 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), która może być zaliczana przez Spółkę B do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne...
 • Przez jaki okres powinny być dokonywane odpisy amortyzacyjne od autorskich praw majątkowych do Programu...

Zdaniem Wnioskodawcy, przy założeniu, że podatek od towarów i usług uwzględniony w Cenie stanowi podatek naliczony dla Spółki B, a Spółce B przysługuje prawo obniżenia kwoty należnego podatku od towarów i usług o ten podatek naliczony lub prawo zwrotu różnicy podatku w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, tekst jednolity ze zmianami, dalej: „ustawa o VAT”) - Cena, pomniejszona o kwotę naliczonego podatku od towarów i usług, stanowi dla Spółki B niewątpliwie wartość początkową autorskich praw majątkowych do Programu zgodnie z art. 16g ust. 14 ustawy o CIT, która może być zaliczana przez Spółkę B do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Zgodnie z kolei z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o CIT kosztem uzyskania przychodów nie są wydatki poniesione na nabycie wartości niematerialnych i prawnych - wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, są jednak kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia.

Zasadniczo autorskie prawa majątkowe, o wartości początkowej wynoszącej przynajmniej 3.500 PLN oraz o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, podlegają amortyzacji (zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT). W tym miejscu warto podkreślić, że odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a - 16m ustawy o CIT, z uwzględnieniem art. 16 ustawy o CIT, są, po myśli art. 15 ust. 6 ustawy o CIT, kosztem uzyskania przychodów. W efekcie, koszty nabycia autorskich praw majątkowych o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywanych przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, których wartość początkowa wynosi przynajmniej 3500 PLN, są zasadniczo rozliczane przez podatnika w kosztach uzyskania przychodu przez określony czas za pomocą odpisów amortyzacyjnych a nie uwzględniane w tych kosztach jednorazowo w roku nabycia przedmiotowych praw.

Stosownie do art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, odpisów amortyzacyjnych od autorskich praw majątkowych (czyli wartości niematerialnych i prawnych) dokonuje się od ich wartości początkowej, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym te prawa zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wartością początkową autorskich praw majątkowych jest ich cena nabycia (art. 16g ust. 14 ustawy o CIT ab initio), przy czym jeżeli wynagrodzenie (opłaty) wynikające z umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych jest uzależnione od wysokości przychodów z autorskich praw majątkowych uzyskanych przez nabywcę, przy ustalaniu wartości początkowej autorskich praw majątkowych nie uwzględnia się tej części wynagrodzenia. Jednocześnie, zgodnie z art. 16g ust. 3 ustawy o CIT, przez cenę nabycia należy rozumieć kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Z uwagi na fakt, że Cena nie jest uzależniona od przychodów osiąganych przez Spółkę B z autorskich praw majątkowych do Programu, w tym z tytułu udzielanych przez Spółkę B licencji na korzystanie z Programu, lecz została określona w Umowie Sprzedaży w sposób sztywny (ryczałtowy), w omawianym przypadku wartość początkową autorskich praw majątkowych do Programu należy co do zasady określić w oparciu o Cenę. Przy czym, opierając się na treści art. 16g ust. 3 ustawy o CIT, przy założeniu, że podatek od towarów i usług uwzględniony w Cenie stanowi podatek naliczony dla Spółki B, a Spółce B przysługuje prawo obniżenia kwoty należnego podatku od towarów i usług o ten podatek naliczony lub prawo zwrotu różnicy podatku w rozumieniu ustawy o VAT, podatek ten nie podlega uwzględnieniu przy określeniu wartości początkowej autorskich praw majątkowych do Programu nabytych przez Spółkę B.

Mając na uwadze powyższe, Spółka B stwierdza, że Cena, jako niezależna od przychodów Spółki B osiąganych z tytułu wykorzystywania Programu w ramach prowadzonej przez Spółkę B działalności gospodarczej, stanowi wartość początkową autorskich praw majątkowych do Programu, od której to wartości Spółka B, jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, może dokonywać odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów. Zakładając jednocześnie, że podatek od towarów i usług uwzględniony w Cenie stanowi dla Spółki B podatek naliczony, a Spółce B przysługuje prawo obniżenia kwoty należnego podatku od towarów i usług o podatek naliczony lub prawo zwrotu różnicy podatku w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), wartością początkową autorskich praw majątkowych do Programu, od której to wartości Spółka B, jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, może dokonywać odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, będzie Cena, pomniejszona o kwotę naliczonego podatku od towarów i usług.

Powyższy pogląd znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 marca 2014 r. sygn. IBPBI/2/423-1711/13/JD oraz interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 6 maja 2014 r. sygn. IPPB5/423-107/14-2/IŚ.

Zdaniem Spółki B, odpisy amortyzacyjne od autorskich praw majątkowych do Programu nabytych przez Spółkę B powinny być dokonywane przez okres nie krótszy niż 24 miesiące.

Zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 16ł ust. 1-3, okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich nie może być krótszy niż 24 miesiące.

Jednocześnie ustawodawca nie wskazuje, ile może wynosić maksymalny okres amortyzacji tego rodzaju praw (autorskich praw majątkowych do programu komputerowego). Innymi słowy, przepisy ustawy o CIT określają tylko minimalny okres amortyzacji tych praw. W rezultacie, zdaniem Spółki B, na gruncie ustawy o CIT, możliwe jest dokonywanie odpisów od autorskich praw majątkowych do Programu przez okres dłuższy niż 24 miesiące np. 60 lub 120 miesięcy i przyjęcie właściwej podatkowej stawki amortyzacyjnej ustalonej dla całego tak określonego okresu amortyzacji.

Powyższy pogląd znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 19 lutego 2014 r. sygn. ILPB4/423-447/13-4/MC oraz z 2 lutego 2015 r. sygn. ILPB4/4510-1-3/15-4/DS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851, ze zm., dalej: „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami. Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Kosztem uzyskania przychodów są również, stosownie do art. 15 ust. 6 updop, odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a - 16m, z uwzględnieniem art. 16. W myśl art. 16b ust. 1 updop, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 5. licencje,
 6. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r. poz.1410),
 7. wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

-o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części - wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów (art. 16h ust.1 pkt 1 updop).

Z przytoczonego wyżej przepisu art. 16h ust. 1 pkt 1 updop wynika, że podatnik by móc dokonywać odpisów amortyzacyjnych od nabytego majątkowego prawa autorskiego, musi ustalić jego wartość początkową. Stosownie do art. 16g ust. 1 pkt 1 updop za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia. Za cenę nabycia, w myśl art. 16g ust. 3 updop, uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku. Ponadto, stosownie do art. 16g ust. 14 updop, wartość początkową praw majątkowych, w tym licencji i autorskich praw majątkowych, stanowi cena nabycia tych praw; jeżeli wynagrodzenie (opłaty) wynikające z umowy licencyjnej albo z umowy o przeniesienie innych praw majątkowych jest uzależnione od wysokości przychodów z licencji lub praw uzyskanych przez licencjobiorcę albo nabywcę, przy ustalaniu wartości początkowej praw majątkowych, w tym licencji, nie uwzględnia się tej części wynagrodzenia. Stosownie do art. 16m ust. 1 pkt 1 updop, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 16ł ust. 1-3, okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych (licencje - sublicencje - na programy komputerowe oraz prawa autorskiego) nie może być krótszy niż 24 miesiące.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka B zawarła ze Spółką A umowę sprzedaży na mocy której nabyła autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, które przysługiwały Spółce A. Program będzie wykorzystywany przez Spółkę B w prowadzonej przez nią działalności gospodarczej i w celu generowania określonych przychodów, osiąganych w wyniku udzielania odpłatnych licencji na korzystanie z Programu.

Zgodnie z Umową Sprzedaży, w zamian za nabycie autorskich praw majątkowych do Programu Spółka B jest zobowiązana do zapłaty określonej w umowie kwoty pieniędzy (ceny) uwzględniającej należny podatek od towarów i usług naliczony przez sprzedawcę. Cena powinna zostać uregulowana przez Spółkę B w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury od Spółki A, przy czym płatność może nastąpić jednorazowo lub w transzach. Cena zbywanych autorskich praw majątkowych do Programu została określona w umowie w sposób sztywny (ryczałtowy) i nie jest uzależniona od wysokości przychodów osiąganych przez Spółkę B z praw do Programu, w tym z tytułu udzielonych przez Spółkę B licencji na korzystanie z Programu. Cena zbywanych autorskich praw majątkowych do Programu, pomniejszona o kwotę naliczonego przez sprzedawcę (Spółkę A) podatku od towarów i usług, przekracza kwotę 3.500 PLN.

Reasumując, w momencie nabycia za wynagrodzeniem autorskich praw majątkowych Wnioskodawca zobowiązany będzie do zaliczenia ich do wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji podatkowej. Wydatek (cena) poniesiony na nabycie autorskich praw majątkowych pomniejszony o podatek od towarów i usług zostanie zaliczony do kosztów uzyskania przychodów przez odpisy amortyzacyjne w okresie nie krótszym niż 24 miesiące. Stanowisko Spółki jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.