IBPB-1-2/4510-136/15/KP | Interpretacja indywidualna

Możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej firmy w postaci, różnicy pomiędzy ceną nabycia udziałów/akcji Spółek Zależnych, a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przenoszonej na Wnioskodawcę w ramach podziału przez wydzielenie.
IBPB-1-2/4510-136/15/KPinterpretacja indywidualna
 1. odpisy amortyzacyjne
 2. podział spółki
 3. wartość firmy
 4. wartość początkowa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 21 maja 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 26 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej firmy w postaci, różnicy pomiędzy ceną nabycia udziałów/akcji Spółek Zależnych, a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przenoszonej na Wnioskodawcę w ramach podziału przez wydzielenie (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 maja 2015 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej firmy w postaci, różnicy pomiędzy ceną nabycia udziałów/akcji Spółek Zależnych, a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przenoszonej na Wnioskodawcę w ramach podziału przez wydzielenie.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: „Spółka”) jest spółką, która poza prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej posiada również lub planuje nabyć (objąć) udziały i akcje w innych spółkach kapitałowych (dalej: „Spółka Zależna”, „Spółki Zależne”). Udziały i akcje są nabywane lub nabywane w zależności od strategii Grupy lub w związku z podejmowanymi działaniami restrukturyzacyjnymi. Udziały/akcje w spółkach będą przez Spółkę nabywane w ramach umowy sprzedaży w zamian za środki pieniężne lub obejmowane w zamian za wkład pieniężny (dalej jako: „nabycie udziałów/akcji”). W związku z nabywaniem udziałów/akcji Spółka może ponosić szereg dodatkowych wydatków. Wydatki te mogą obejmować koszty usług doradztwa prawnego związanego z transakcją, koszty analiz oraz wyceny nabywanych udziałów/akcji, a także koszty badania „due dilligence” podmiotów, których udziały/akcje są nabywane. Obecnie w związku posiadanymi udziałami i akcjami w spółkach zależnych Spółka planuje działania restrukturyzacyjne w grupie kapitałowej Spółki, które obejmować będą podziały Spółek Zależnych przez wydzielenie przeprowadzane w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 ust. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH”). Zważywszy, że na moment restrukturyzacji Spółka będzie większościowym lub jedynym wspólnikiem Spółek Zależnych i jednocześnie spółką przejmującą w ramach Podziału, Spółce nie zostaną przyznane żadne udziały/akcje w kapitale zakładowym Spółki w związku z podziałem (Spółka przejmie zatem zorganizowaną część przedsiębiorstwa, niemniej nie będą Spółce wydawane nowo wykreowane udziały/akcje w kapitale zakładowym Spółki w związku z Podziałem). Podziały Spółek Zależnych w praktyce będą miały miejsce w przypadku, gdy dzielone podmioty są zorganizowane w sposób, który pozwala na wydzielenie części biznesu stanowiącej na tyle wyodrębnioną część, że może ona stanowić samodzielnie działającą całość i takie rozdzielenie działalności wpisuje się w plany i strategię Grupy. W konsekwencji majątek przejmowany oraz pozostający w spółce dzielonej będą stanowiły zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W skład wydzielanych zorganizowanych części przedsiębiorstwa spółek dzielonych wchodzić mogą zwłaszcza składniki majątkowe, takie jak w szczególności wierzytelności, środki trwałe, licencje czy też nieruchomości. Nastąpi zatem sukcesja prawna oraz podatkowa w zakresie wydzielanej ze Spółki Zależnej i przenoszonej na Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Obecnie, ze względów biznesowych i ekonomicznych, może dojść do podziału przez wydzielenie Spółki Zależnej w ten sposób, że ze Spółki Zależnej zostałyby wydzielone samodzielne jednostki organizacyjne, a następnie część Spółki Zależnej stanowiąca zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa zostałyby połączona ze Spółką, natomiast pozostała część Spółki Zależnej, również stanowiąca zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa, pozostałaby w Spółce Zależnej.

W przypadku transakcji podziału przez wydzielenie dojść może:

i.do zmniejszenia liczby udziałów/akcji, które Spółka posiada w Spółkach Zależnych (unice-stwienie części udziałów/akcji w ramach procedury podziału przez wydzielenie, polegające zgodnie z art. 199 i art. 359 KSH na definitywnym zlikwidowaniu praw udziałowych związa-nych z akcją/udziałem, powodującym zmniejszenie ogólnej liczby udziałów/akcji w kapitale zakładowym),

ii. bądź do proporcjonalnego obniżenia wartości nominalnej tych udziałów/akcji, bez zmniejsze-nia ich łącznej liczby posiadanej przez Spółkę (obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 455 KSH i 263 KSH, poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji/udziału, bez zmiany ogólnej liczby udziałów/akcji - prawa udziałowe do akcji/udziału nadal istnieją ze względu na brak ich unicestwienia).

Alternatywnie, możliwy jest także wariant, w którym podział przez wydzielenie (w tym podział Spółki Zależnej) może zostać zrealizowany zarówno bez zmniejszania liczby udziałów/akcji posiadanych przez Spółkę w Spółkach Zależnych (brak unicestwienia udziałów/akcji), jak i bez proporcjonalnego obniżania wartości nominalnej wszystkich udziałów/akcji posiadanych przez Spółkę w Spółkach Zależnych - wówczas podział przez wydzielenie sfinansowany zostałby w całości z kapitałów własnych zależnej spółki dzielonej, innych niż kapitał zakładowy (np. z kapitału zapasowego, kapitału rezerwowego czy zysku z lat ubiegłych). W powyższej sytuacji, ilość i wartość nominalna wszystkich udziałów/akcji posiadanych przez Spółkę w dzielonych Spółkach Zależnych (w tym w Spółce Zależnej) pozostałaby niezmienna w ramach procedury podziału przez wydzielenie (po zarejestrowaniu podziału przez wydzielenie we właściwym sądzie rejestrowym, wartość nominalna i ilość udziałów/akcji spółki dzielonej, posiadanych przez Spółkę, byłaby analogiczna jak przed dniem złożenia wniosku o rejestrację podziału przez wydzielenie).

Nie jest również wykluczona dalsza restrukturyzacja grupy, w toku której Spółka będzie zbywać udziały w Spółkach Zależnych. Spółka wskazuje, że wskazane powyżej działania restrukturyzacyjne przeprowadzone zostaną każdorazowo z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych i biznesowych, tj. głównym bądź jednym z głównych celów transakcji nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy CIT.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej firmy w postaci, różnicy pomiędzy ceną nabycia udziałów/akcji Spółek Zależnych a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przenoszonej w ramach podziału przez wydzielenie na Spółkę... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Spółki, będzie uprawniona ona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej firmy w postaci różnicy pomiędzy ceną nabycia udziałów/akcji Spółek Zależnych a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przenoszonej w ramach podziału przez wydzielenie na Spółkę.

Stosownie do art. 16b ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. – dalej: „ustawa o CIT”), amortyzacji podlega wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze kupna. Natomiast zgodnie z art. 16g ust. 2 ustawy o CIT, wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica pomiędzy ceną nabycia przedsiębiorstwa ustaloną zgodnie z art. 16g ust. 3 i 5, a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego przedsiębiorstwa.

Transakcja stanowi kupno:

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym zachodzi przesłanka zastosowania art. 16b ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy o CIT, to jest dochodzi do zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Należy zauważyć, że nie należy zawężać pojęcia „kupna” na gruncie art. 16b ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy CIT jedynie do przypadku zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego. Jak wynika z definicji pojęcia „kupno”, wskazanej w internetowym wydaniu Słownika Języka Polskiego PWN, oznacza ono nabywanie czegoś na własność. Natomiast zgodnie z internetowym wydaniem Wielkiego Słownika Języka Polskiego (www.wsjp.pl, projekt koordynowany przez Instytut Języka Polskiego PAN), pojęcie „kupno” oznacza otrzymanie czegoś za określoną sumę pieniędzy. Zatem przez kupno należy rozumieć każdą odpłatną transakcję prowadzącą do przeniesienia własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa nawet, jeżeli nie przybiera ona formy umowy sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego.

Pogląd, że pojęcie „kupna” w rozumieniu art. 16b ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy CIT obejmuje również inne odpłatne czynności prowadzące do przeniesienia własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa potwierdza orzecznictwo organów podatkowych.

Przykładowo:

 • Dyrektor izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 3 czerwca 2013 r. Znak: IPPB3/423-257/14-2/AG potwierdził, że w przypadku gdy kupno przedsiębiorstwa przez Wnioskodawcę zostanie zrealizowane w ramach wykonania przez Kontrahenta zobowiązania do zapłaty na rzecz Wnioskodawcy kwoty pieniężnej z tytułu umowy pożyczki albo objęcia obligacji (Udzie-lenie finansowania/Finansowanie). Podstawą prawną nabycia przez Wnioskodawcę tytułu prawnego do przedsiębiorstwa Kontrahenta będzie zatem instytucja prawna świadczenia w miejsce wykonania (tzw. datio in solutum), o której mowa w art. 453 kc. (...) to, ponieważ z ekonomicznego punktu widzenia przeprowadzenie transakcji przy wykorzystaniu instytucji prawnej datio in solutum ma identyczny skutek jak przeniesienie przedsiębiorstwa w drodze umowy sprzedaży a następnie rozliczenie w drodze umownego potrącenia ceny sprzedaży (zo-bowiązania Wnioskodawcy) z wierzytelnością Wnioskodawcy z tytułu pożyczki udzielonej przez Kontrahenta (albo wyemitowanych obligacji). (...) postała wartość firmy będzie podlegała amortyzacji zgodnie z art. 16b ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, ponieważ powstała ona w drodze kupna przedsiębiorstwa w ramach transakcji stanowiącej jego odpłatne nabycie (odpłatne przeniesienie przedsiębiorstwa w ramach instytucji datio in solutum).
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 8 maja 2013 r. Znak: ITPB3/423-94a/13/PS potwierdził, że w przypadku spłacenie długu poprzez wydanie przedsiębiorstwa w ramach świadczenia w miejsce wykonania (tzw. datio in solutum) na podstawie art. 453 Ko-deksu cywilnego - czyli rozliczyć jak przy potrąceniu wzajemnych zobowiązań; powstanie war-tość firmy.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 18 października 2013 r. Znak: IL-PB4/423-265/13-3/ŁM potwierdził, że w przypadku zawarcia porozumienia skutkującego za-spokojeniem wierzytelności kredytowej Banku i wygaśnięciem zobowiązania Spółki z tego tytu-łu w zamian za spełnienie innego świadczenia, to jest przeniesienia na rzecz Banku przedsię-biorstwa ZCP Spółki zgodnie z art. 453 Kodeksu cywilnego, powstanie podlegająca amortyza-cji wartość firmy.

Należy podkreślić, że Spółka poniosła wydatek na nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakupu akcji/udziałów w Spółkach Zależnych. W wyniku podziału przez wydzielenie dojdzie natomiast do przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Spółkę. Zatem istotą ekonomiczną transakcji opisanej w zdarzeniu przyszłym jest odpłatne nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zakup akcji/udziałów Spółek Zależnych i ich podział przez wydzielenie (gdzie ZCP przechodzi na Spółkę) prowadzą do takich samych konsekwencji ekonomicznych, jak sytuacja, w której Spółka zawarłaby umowę kupna-sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa ze Spółka Zależną. Nie należy różnicować skutków podatkowych nieróżniących się istotnie sytuacji. To samo zdarzenie nie powinno być opodatkowane w sposób odmienny, jeżeli jedyną różnicą jest forma prawna czynności. Wyłącznym celem Spółki jest nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzonej przez daną Spółkę Zależną. Z biznesowego punktu widzenia wartość dla Spółki przedstawia jedynie zorganizowana część przedsiębiorstwa wydzielana ze Spółki Zależnej i przenoszona na Spółkę. Spółka nie jest natomiast zainteresowana tym by Spółka Zależna generowała koszty związane z funkcjonowaniem wydzielanej i przenoszonej na Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W konsekwencji, zdaniem Spółki, transakcja opisana w zdarzeniu przyszłym stanowi „kupno” zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 16b ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy o CIT, a tym samym Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od powstałej dodatniej wartości firmy.

Współmierność przychodów i kosztów:

Ogólną zasadą podatku od dochodów osób prawnych, którą można wywieść z przepisów ustawy o CIT, jest zasada współmierności przychodów i kosztów. Zgodnie z tą zasadą, rozpoznaniu przez jedną stronę transakcji przychodu podatkowego powinno towarzyszyć rozpoznaniu kosztu podatkowego przez drugą stronę transakcji. Zatem nie powinno dochodzić, do sytuacji, w której jedna strona transakcji rozpoznaje koszt podatkowy, mimo że druga strona transakcji nie wykazuje przychodu. Prowadziłoby to bowiem do unikania przez podatników opodatkowania. Analogicznie, jeżeli jedna ze stron transakcji rozpoznaje przychód podatkowy, to druga strona powinna być uprawniona do rozpoznania kosztu podatkowego. Pogląd powyższy wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 27 maja 2014 r. sygn. II FSK 1541/12. Zgodnie z wyrokiem, wykładnia przepisów ustawy CIT wymaga uwzględnienia szerszego kontekstu, wynikającego z konieczności odwołania się w omawianym przypadku do reguł wykładni systemowej wewnętrznej. Przy dokonywaniu wykładni przytoczonej normy prawnej pożądane jest respektowanie kluczowych zasad związanych z istotą podatków dochodowych, a to: zasady współmierności przychodów i kosztów ich uzyskania oraz reguły, w świetle której instytucja kosztów uzyskania przychodów ma odniesienie wyłącznie do przysporzeń, które stosownie do ustawy podatkowej mogą być rozpoznane jako przychody podatkowe.

W świetle zasady współmierności, skoro zbywca przedsiębiorstwa obowiązany jest do rozpoznania przychodu podatkowego, to nabywca powinien być uprawniony do rozpoznania kosztu podatkowego. Spółka nabywa akcje/udziały w Spółkach Zależnych. W rezultacie, co do zasady, sprzedawca akcji/udziałów powinien rozpoznać przychód podatkowy. W konsekwencji, Spółka odpowiednio powinna być uprawniona do rozpoznania kosztu podatkowego w drodze odpisów amortyzacyjnych od dodatniej wartości firmy. Wobec powyższego, Spółka wnosi o potwierdzenie, że Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej firmy w postaci różnicy pomiędzy ceną nabycia udziałów/akcji Spółek Zależnych, a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przenoszonej w ramach podziału przez wydzielenie na Spółkę.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. dalej: „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Na podstawie art. 15 ust. 6 updop, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a - 16m, z uwzględnieniem art. 16.

W myśl art. 16b ust. 2 updop, amortyzacji podlega Amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 16c, niezależnie od przewidywanego okresu używania:

1.(uchylony)

2.wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorgani-zowanej części w drodze:

 1. kupna,
 2. przyjęcia do odpłatnego korzystania, a odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z przepisami roz-działu 4a, dokonuje korzystający,
 3. wniesienia do spółki na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji,

3.koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, który może być wykorzystany na potrzeby działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 1. produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojo-wych wiarygodnie określone, oraz
 2. techniczna przydatność produktu lub technologii została przez podatnika odpowiednio udo-kumentowana i na tej podstawie podatnik podjął decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii, oraz
 3. z dokumentacji dotyczącej prac rozwojowych wynika, że koszty prac rozwojowych zostaną pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania techno-logii,

4.składniki majątku, wymienione w ust. 1, niestanowiące własności lub współwłasności podatni-ka, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy określonej w art. 17a pkt 1, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami albo upraw-nionymi do korzystania z tych wartości - jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a odpisów amor-tyzacyjnych dokonuje korzystający

-zwane także wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Stosownie do art. 16c pkt 4 updop, amortyzacji nie podlega wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w inny sposób niż określony w art. 16b ust. 2 pkt 2.

Natomiast w myśl art. 16g ust. 9 updop, w razie przekształcenia formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, z zastrzeżeniem ust. 19, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu przekształcanego, połączonego albo podzielonego. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi.

Zgodnie z ust. 19 ww. artykułu, przepisu tego nie stosuje się do podziału podmiotów, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w podmiocie dzielonym, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W takim przypadku dla wyceny przejmowanego majątku przepisy ust. 1 pkt 4 lub ust. 10 stosuje się odpowiednio.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje nabyć udziały/akcje w spółkach kapitałowych. W wyniku planowanej restrukturyzacji tych spółek może dojść do ich podziału, poprzez wydzielenie. W wyniku podziału Wnioskodawca przejmie część majątku spółki podzielonej stanowiącą zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a jednocześnie majątek pozostały w spółce podzielonej również będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy powstałej w wyniku przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa wydzielonego ze spółki w której będzie on udziałowcem/akcjonariuszem.

Odnosząc powyższe przepisy do przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że w niemniejszej sprawie Wnioskodawca nie nabędzie majątku stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w drodze kupna tylko przejmie go w wyniku podziału spółki kapitałowej w której będzie udziałowcem/akcjonariuszem. Zatem w niniejszej sprawie, na podstawie art. 16c pkt 4 updop, amortyzacji nie będzie podlegała wartość firmy, gdyż nie powstała w sposób określony we art. 16b ust. 2 pkt 2 updop.

Potwierdzeniem takiego stanowiska Organu jest brzmienie powołanego wcześniej art. 16g ust. 9 updop, który w sytuacji przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa nakazuje ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podmiotu podzielonego. Jest to bowiem przepis „lex specjalis” ściśle odnoszący się do sytuacji przedstawionej we wniosku.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji

W zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 1, 3-5 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.