IBPB-1-1/4510-41/16/SG | Interpretacja indywidualna

W zakresie zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych dot. wskazanej we wniosku nieruchomości
IBPB-1-1/4510-41/16/SGinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. odpisy amortyzacyjne
 3. wartość początkowa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 stycznia 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 5 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych dot. wskazanej we wniosku nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lutego 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych dot. wskazanej we wniosku nieruchomości.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest polskim rezydentem podatkowym i podlega na terytorium Polski opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W przyszłości otrzyma od innej spółki (kapitałowej spółki prawa handlowego; dalej: „Spółka aportująca”) wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „CIT”) lub jego zorganizowanej części w rozumieniu art. 4a pkt 4 (dalej: „Przedsiębiorstwo”), na które składać się będzie m.in. nieruchomość (dalej: „Nieruchomość”). Na moment aportu nieruchomość będzie ujęta w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spółki aportującej.

W zamian za wniesiony aport, spółka wyemituje na rzecz spółki aportującej udziały, których sumaryczna wartość nominalna będzie odpowiadać wartości rynkowej przedsiębiorstwa.

Wartość przedsiębiorstwa spółki aportującej będzie odpowiadać co najmniej wartości rynkowej nieruchomości.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle tak przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nieruchomości wynikającej z ewidencji środków trwałych spółki aportującej...

Zdaniem Wnioskodawcy, spółka będzie uprawiona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nieruchomości, wynikającej z ewidencji środków trwałych spółki aportującej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1s pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa CIT”), w przypadku nabycia w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa wartość poszczególnych składników tego wkładu, w tym składników wchodzących w skład majątku przedsiębiorstwa, ustala się w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład - w przypadku składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Z kolei art. 16g ust. 9 Ustawy CIT stanowi, że w przypadku przekształcenia formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu przekształcanego, połączonego albo dzielonego. Zgodnie z ust. 10a, przepis ten stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa w drodze wkładu niepieniężnego.

Art. 16h ust. 3 Ustawy CIT stwierdza, że podmioty powstałe z przekształcenia, podziału albo połączenia podmiotów oraz podmioty, które przejęły całość lub część innego podmiotu na skutek tych zdarzeń, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot przekształcony, podzielony, połączony. Przepis ten stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego, jeżeli składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego taki wkład (ust. 3a powyższego przepisu).

Analiza powyższych regulacji pozwala na stwierdzenie, że w przypadku dokonania przez jeden podmiot wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa, wartość składników ustala się w wysokości wartości początkowej, która została określona w ewidencji środków trwałych podmiotu, który wkładu niepieniężnego dokonuje. Następnie, odpisy amortyzacyjne powinny być dokonywane przez podmiot otrzymujący wkład niepieniężny z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz metody przyjętej przez podmiot, który wkładu dokonał (tak też: Małecki P., Mazurkiewicz M., CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz, Lex 2015 r.).

Odnosząc powyższe rozważania do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, w ocenie Wnioskodawcy, spółka będzie uprawiona do kontynuowania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nieruchomości, wynikającej z ewidencji środków trwałych spółki aportującej.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał:

 1. interpretacje indywidualne wydane przez:
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 11 lutego 2015 r., Znak: IPTPB3/423-411/14-2/KC w której wskazał, że Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do zaliczenia do kosztówuzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od otrzymanych w drodze aportu Składników Majątku stanowiących środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Jednakże uprawnienie to będzie ograniczone poprzez zastosowanie w tym przypadku zasady kontynuacji amortyzacji, skutkującej obowiązkiem określenia wartości początkowej przyjętej przez wnoszącego aport (Spółkę) oraz zastosowania przyjętej przez niego metody amortyzacji oraz
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 15 kwietnia 2014 r., Znak: IPTPB3/423-10/14-4/KJ w której wskazał, że (...) Wnioskodawca otrzymał aport w postaci przedsiębiorstwa (...) Wnioskodawca będzie zobowiązany do ustalenia wartości początkowej otrzymanych aportem w ramach przedsiębiorstwa składników (...) w wysokości wartości początkowej określonej w tej ewidencji oraz winien dokonywać odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuować metodę amortyzacji przyjętą przez spółkę kapitałową w ramach prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej;
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 sierpnia 2014 r., Znak: IPPB5/423-536/14-2/MK w której wskazał, że (...) jeżeli przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część to (...) wartość początkową tych składników majątku określa się w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład;
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 sierpnia 2014 r., Znak: IBPBI/2/423-682/14/BG w której wskazał, że Mając, zatem na uwadze przytoczone przepisy oraz fakt, że w analizowanym stanie faktycznym (...) przedmiotem wkładu do Spółki będzie przedsiębiorstwo bądź zorganizowana część przedsiębiorstwa, Spółka powinna określić wartość początkową nabytych składników majątkowych w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych u podmiotu wnoszącego aport oraz powinna dokonywać odpisów amortyzacyjnych od tych składników majątkowych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuować metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot wnoszący aport;
 2. wyrok NSA z 23 marca 2012 r., sygn. akt II FSK 2315/10, w którym sąd stwierdził, że (...) przedmiotem aportu mają być wszystkie składniki majątkowe i niemajątkowe związane z działalności produkcyjną, tj. m.in: nieruchomości (...) Trafnie zatem w zaskarżonym wyroku sąd pierwszej instancji przyjął, że podatnik otrzymujący aport w formie przedsiębiorstwa (...). jest obowiązany - w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład tego aportu, a wprowadzonych do ewidencji środków trwałych podmiotu wnoszącego wkład - do dokonywania odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów i do kontynuowania metody amortyzacji przyjętej przez podmiot wnoszący aport (wspólnika).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.