2461-IBPB-1-3.4510.870.2016.2.WLK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy Spółka będzie mogła zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od składników majątku będących przedmiotem Wkładu Niepieniężnego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 28 września 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 29 września 2016 r.), uzupełnionym 21 listopada 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od składników majątku będących przedmiotem Wkładu Niepieniężnego (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od składników majątku będących przedmiotem Wkładu Niepieniężnego. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 16 listopada 2016 r., Znak: 2461-IBPB-1-3.4510.870.2016.1.WLK, wezwano do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia wniosku dokonano 21 listopada 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - Gmina, planuje dokonać przekształcenia zakładu budżetowego (dalej: „Zakład”) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałów posiadać będzie Gmina (dalej: „Spółka”). Zakład stanowi gminną jednostkę organizacyjną (wyodrębnioną w strukturze wewnętrznej Gminy), nieposiadającą osobowości prawnej, wykonującą zadania z zakresu użyteczności publicznej w postaci prowadzenia działalności polegającej na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która wyposażona jest przez Gminę w stosowne mienie.

Przekształcenie zostanie dokonane na zasadach opisanych w art. 16 ust. 1, 5 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r„ poz. 885, dalej: „Ustawa o finansach publicznych”) oraz w art. 22 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1-3 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2016 r„ poz. 573, dalej: „Ustawa o gospodarce komunalnej”).

Kapitał zakładowy Spółki pokryty zostanie przez Gminę, co do zasady, składnikami mienia Zakładu, tj. wkładem niepieniężnym w postaci środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących składnikami mienia likwidowanego Zakładu (stanowiącymi zorganizowaną część przedsiębiorstwa Zakładu w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710, ze zm.). W zamian za wniesiony w ramach procedury przekształceniowej wkład wszystkie udziały w Spółce na dzień założenia zostaną w całości objęte przez Gminę. W ramach procedury przekształceniowej do Spółki nie zostaną wniesione przez Gminę tytułem wkładu niepieniężnego wszystkie składniki majątku znajdujące się dotychczas w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Zakładu.

Składniki mienia Zakładu obejmują nieruchomości wraz z posadowionymi na nich budynkami i budowlami, infrastrukturę przesyłową, a także sprzęt i wyposażenie techniczne.

W ramach procedury przekształceniowej do Spółki zostaną wniesione przez Gminę tytułem wkładu niepieniężnego tylko niektóre składniki majątku znajdujące się dotychczas w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Zakładu. Znaczna część składników majątku pozostanie w Gminie i nie zostanie wniesiona do Spółki w ramach przekształcenia. Prawo korzystania z przedmiotowych składników zostanie zagwarantowane na rzecz Spółki na podstawie zawartej (jednocześnie z wnoszeniem aportu w ramach przekształcenia) umowy dzierżawy czy innej podobnej umowy zobowiązaniowej (np. umowa leasingu), na podstawie której ustanowione zostanie na rzecz Spółki prawo odpłatnego korzystania.

Spółka utworzona w wyniku przekształcenia po likwidacji Zakładu wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością Zakładu przejmując jego należności i zobowiązania. Spółka zapewni ciągłość działalności wykonywanej przez Zakład, pracownicy przekształconego Zakładu staną się z mocy prawa pracownikami Spółki.

Spółka, przy użyciu wniesionego aportem majątku po zlikwidowanym Zakładzie oraz majątku użytkowanego na podstawie umowy dzierżawy/leasingu/innej umowy o podobnym charakterze, będzie kontynuować dotychczasową działalność Zakładu. Po przekształceniu zatem w Spółce będzie funkcjonować już przedsiębiorstwo i wniesione w ramach przekształcenia środki trwałe, a także środki trwałe użytkowane na podstawie umowy dzierżawy/leasingu/innej umowy o podobnym charakterze, będą w nim wykorzystywane.

Po zakończeniu przekształcenia (tj. po wpisie Spółki do rejestru przedsiębiorców) Gmina rozważa wniesienie do Spółki (już poza procedurą przekształceniową), tytułem pokrycia udziałów w podwyższanym kapitale zakładowym Spółki, następujących składników majątku (dalej: „Wkład Niepieniężny”):

  • składniki majątku nie wniesione do Spółki w ramach procedury przekształceniowej, a znajdujące się dotychczas w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Zakładu, przy czym wkład w tym zakresie może dotyczyć wszystkich bądź niektórych z niewniesionych uprzednio w ramach procedury przekształceniowej składników,
  • możliwe jest także wniesienie do Spółki innych dodatkowych składników majątku, w które Zakład przed jego przekształceniem nie był wyposażony.

Wartość Wkładu Niepieniężnego zostanie odniesiona w dominującej części na kapitał zapasowy Spółki. Wniesiony do Spółki Wkład Niepieniężny nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. dalej: „Ustawa CIT”).

Aport dokonywany poza procedurą przekształceniową (Wkład Niepieniężny) będzie miał miejsce po dniu 1 stycznia 2017 r.

Składniki majątku wniesione w drodze Wkładu Niepieniężnego do Spółki będą spełniały warunki do uznania ich w Spółce za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 16a i 16b Ustawy CIT.

Gmina wskazuje, że przedmiotem niniejszego wniosku są tylko i wyłącznie składniki majątku będące przedmiotem Wkładu Niepieniężnego, tj. te które zostaną wniesione przez Gminę do Spółki w drodze aportu, poza procedurą przekształceniową.

Gmina wskazuje, że w niniejszej sprawie Gmina występuje z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej jako podmiot planujący zawiązanie Spółki, która powstanie z przekształcenia Zakładu (i do której następnie, po przekształceniu, wniesiony zostanie Wkład Niepieniężny na pokrycie podwyższanego kapitału tejże Spółki (poza procedurą przekształceniową). Gmina bowiem, jako podmiot planujący zawiązanie Spółki może, w oparciu o art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, zwrócić się do organów podatkowych o wydanie interpretacji indywidualnej potwierdzającej zastosowanie przepisów podatkowych w zakresie dotyczącym działalności Spółki.

W odpowiedzi na wezwanie, pismem z 18 listopada 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 21 listopada 2016 r.), Wnioskodawca wskazał, że dane przyszłej spółki z o.o., która powstanie z przekształcenia Zakładu, przedstawiają się następująco:

  • planuje się, że firma spółki z o.o. otrzyma brzmienie: Zakład Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • planowane jest, że siedziba spółki z o.o., będzie znajdowała się pod tym samym adresem co siedziba przekształcanego Zakładu. 
  • Stopień zaawansowania przygotowań związanych z utworzeniem spółki z o.o. kształtuje się następująco:
  • obecnie tworzona jest dokumentacja prawna niezbędna do założenia spółki, m.in. umowa spółki, dokumentacja do KRS,
  • trwa inwentaryzacja mienia Zakładu, które ma zostać wniesione do spółki z o.o. tytułem wkładu,
  • zawiązanie spółki z o.o. (tj. podpisanie umowy spółki przed notariuszem) planowane jest, w zależności od decyzji Gminy oraz postępów prac w zakresie inwentaryzacji mienia Zakładu w okresie grudzień 2016 r. - luty 2017 r.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Spółka będzie mogła zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od składników majątku będących przedmiotem Wkładu Niepieniężnego?

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka będzie mogła zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od składników majątku będących przedmiotem Wkładu Niepieniężnego i wniesionych aportem do Spółki przez Gminę (poza procedurą przekształceniową) (z wyłączeniem gruntów / prawa wieczystego użytkowania gruntów).

Począwszy od 1 stycznia 2017 r. żaden z przepisów Ustawy CIT, odnoszący się do zagadnienia odpisów amortyzacyjnych jako kosztów uzyskania przychodów nie będzie wyłączał prawa do zaliczenia przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych od Gminy w drodze wkładu niepieniężnego.

W szczególności, w analizowanym zdarzeniu przyszłym, nie znajdzie zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d Ustawy CIT, zgodnie z którym, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Przepis ten bowiem z dniem 1 stycznia 2017 r. zostanie uchylony ustawą z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1550).

Ponadto, zastosowania nie znajdzie również art. 16 ust. 1 pkt 64 Ustawy CIT, stanowiący, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych wniesionych do spółki albo spółki nie będącej osobą prawną, w postaci wkładu niepieniężnego, stanowiących równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how). W analizowanej sprawie przedmiotem aportu nie będą uzyskane informacje związane z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how), lecz przede wszystkim nieruchomości, wraz z posadowionymi na nich budynkami i budowlami, infrastruktura przesyłowa, a także sprzęt i wyposażenie techniczne.

Jedyny wyjątek od zasady zaliczania przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dotyczy składników majątku wniesionych do Spółki będących przedmiotem Wkładu Niepieniężnego Gminy, które zgodnie z Ustawą CIT w ogóle nie podlegają amortyzacji, jak np. grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Wnioskodawca stoi zatem na stanowisku, że Spółka będzie miała prawo do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących przedmiotem Wkładu Niepieniężnego (z wyłączeniem gruntów/prawa wieczystego użytkowania gruntów).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.