Odpisy amortyzacyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odpisy amortyzacyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
29
wrz

Istota:

Czy w związku z fuzją transgraniczną, Spółka będzie zobowiązana do dokonania korekty odpisów amortyzacyjnych dokonanych uprzednio przez Spółki Przejmowane od środków trwałych sfinansowanych ze środków pochodzących z udzielanych sobie wzajemnie przez Spółki Przejmowane pożyczek (kredytów) zarówno w części kapitałowej jak i odsetkowej tych pożyczek (kredytów)

Fragment:

Jest to, w ocenie Wnioskodawcy, co zresztą potwierdzają przytoczone wyroki sądów administracyjnych, zdarzenie całkowicie neutralne podatkowo i nie będzie rodzić obowiązku korekty przez Spółkę (ani w swoim imieniu, ani w imieniu Spółek Przejmowanych) kosztów uzyskania przychodów w części odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej środków trwałych przez Spółki Przejmowane. W szczególności Spółka nie będzie zobowiązana do dokonania korekty odpisów amortyzacyjnych od nabytych lub wytworzonych we własnym zakresie przez Spółki Przejmowane środków trwałych wstecz, poprzez wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów ujętych uprzednio wydatków poprzez odpisy amortyzacyjne w części sfinansowanej z części kapitałowej oraz odsetkowej otrzymanych pożyczek. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Rozpatrując kwestię poruszoną we wniosku w pierwszej kolejności należy wskazać, że Organ przyjął założenie, że Wnioskodawca formułując pytanie w zakresie korekty odpisów amortyzacyjnych, oczekiwał w istocie uzyskania interpretacji w zakresie korekty odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych, co wynika z powołanych we wniosku przepisów podatkowych i uzasadnienia własnego stanowiska Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 491 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1577 z późn. zm., dalej jako: „ KSH ”) spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną.

2018
2
sie

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej praw do znaków słowno-graficznych, przez wspólnika spółki przekształconej, proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku tej spółki.

Fragment:

W powyższym zakresie jedyną (aczkolwiek istotną) konsekwencją zmiany formy prawnej TC będzie obowiązek rozpoznawania odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez TC od wartości początkowej WNiP dla celów podatkowych bezpośrednio przez Spółkę, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o CIT. Należy jednakże podkreślić, iż z perspektywy Spółki będzie ona dokonywała jedynie stosownej alokacji części przychodów podatkowych/kosztów podatkowych rozpoznawanych pierwotnie przez TC (obejmujących również odpisy amortyzacyjne od WNiP widniejących w Ewidencji prowadzonej przez TC), natomiast nie będzie dokonywała samodzielnie odpisów amortyzacyjnych od praw do Znaków. Uwzględniając powyższe, skoro po przekształceniu TC w SPK prawa do Znaków wciąż stanowiły będą WNiP po stronie TC (a nie po stronie Spółki) i to właśnie TC dokonywała będzie odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej ww. WNiP (a nie Spółka), art. 16 ust. 1 pkt 64a ustawy o CIT nie będzie znajdował zastosowania przy ocenie prawa Spółki do rozpoznawania kosztów podatkowych ujmowanych w księgach TC (w tym odpisów amortyzacyjnych od praw do Znaków) jako własnych kosztów uzyskania przychodów. W ocenie Spółki, powyższe stanowisko znajduje również potwierdzenie na gruncie wykładni funkcjonalnej przepisów ustawy o CIT.

2018
28
cze

Istota:

Korekta odpisów amortyzacyjnych.

Fragment:

(...) odpisów amortyzacyjnych od kwoty 90.000 zł, co oznacza, że 90% każdego odpisu amortyzacyjnego jest do tego momentu kosztem podatkowym). Zwrot dokonanych na dany moment wydatków należy zatem proporcjonalnie przypisać do odpisów amortyzacyjnych za cały okres amortyzacji i w takiej części korygować koszty podatkowe w odniesieniu do już dokonanych odpisów amortyzacyjnych oraz w takiej części uznawać, że nie będą stanowiły kosztu podatkowego przyszłe odpisy amortyzacyjne (np. jeżeli dany środek amortyzuje się przez 10 lat (120 miesięcznych odpisów amortyzacyjnych), to dokonany zwrot np. 12.000 zł należy podzielić na te 120 miesięcy odpisów amortyzacyjnych (po 100 zł na każdy miesięczny odpis amortyzacyjny) i w tym zakresie korygować koszty podatkowe w części dotyczącej już dokonanych odpisów amortyzacyjnych (jeżeli do tej pory dokonano 20 odpisów amortyzacyjnych, to koszty korygowane są o kwotę 2.000 zł, tj. 20 odpisów*100 zł) oraz uznawać, że wyłączona z kosztów podatkowych będzie kwota po 100 zł z każdego kolejnego odpisu amortyzacyjnego). Korekty kosztu podatkowego z tytułu wyłączenia z kosztów części odpisów amortyzacyjnych za okresy sprzed otrzymania zwrotu nakładu można dokonywać jednorazowo w miesiącu otrzymania danego zwrotu nakładu.

2018
22
cze

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych po połączeniu spółek.

Fragment:

Jeśli zaś chodzi o literę c), to zasadę kontynuacji należy rozumieć jedynie w ten sposób, że np. w przypadku sprzedaży środków trwałych przejętych przez Wnioskodawcę, Wnioskodawca do kosztów sprzedaży może zaliczyć ich wartość niezamortyzowaną, obliczoną poprzez odjęcie od wartości początkowej: odpisów amortyzacyjnych dokonanych w okresie posiadania środków trwałych przez Spółkę Zależną, tj. z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) Ustawy o CIT oraz odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez Wnioskodawcę w okresie po przejęciu środków trwałych od Spółki Zależnej. W szczególności, zdaniem Wnioskodawcy, nie można interpretować ww. przepisów art. 16g ust. 9 oraz art. 16h ust. 3 Ustawy o CIT w ten sposób, jakoby Wnioskodawcę jako następcę prawnego Spółki Zależnej obowiązywały ograniczenia z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) Ustawy o CIT − tj. zakaz zaliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od wartości aportu nieprzekazanego na kapitał zakładowy w Spółce Zależnej, albo na kapitał zakładowy Wnioskodawcy. Reasumując, ponieważ Wnioskodawca nie objął środków trwałych w wyniku otrzymania wkładu niepieniężnego, lecz w wyniku połączenia przez przejęcie, ograniczenia z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) nie mogą go dotyczyć. W konsekwencji Wnioskodawca będzie w okresie używania przejętych środków trwałych uprawniony do pełnego zaliczania do swoich kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od ich wartości początkowej, z zastrzeżeniem, że ta wartość początkowa powinna być przejęta z ksiąg Spółki Zależnej, stosownie do art. 16g ust. 9 oraz art. 16h ust. 3 Ustawy o CIT.

2018
20
cze

Istota:

Możliwość rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości zakupionej w 2012 roku.

Fragment:

Na podstawie art. 22h ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy: odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 22k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu), z zastrzeżeniem art. 22e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których, zgodnie z art. 23 ust. 1, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Powyższy przepis określa więc moment rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych wprowadzonych do ewidencji. W jego myśl odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych należy dokonywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały wprowadzone do ewidencji. W przepisie tym ustawodawca użył zwrotu „ dokonuje się ”, a zatem wprowadzenie środka trwałego do stosownej ewidencji zobowiązuje podatnika do rozpoczęcia naliczania odpisów amortyzacyjnych. Mając na uwadze powołane przepisy należy stwierdzić, że Wnioskodawca w momencie zakupu nieruchomości powinien wprowadzić do ewidencji środek trwały – budynek oraz wartość niematerialną i prawną – prawo wieczystego użytkowania gruntu.

2018
16
cze

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w sytuacji nabycia praw i obowiązków w spółce osobowej w drodze darowizny.

Fragment:

(...) odpisów amortyzacyjnych, a także z uwzględnieniem dotychczas dokonanych odpisów amortyzacyjnych? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku otrzymania w drodze Darowizny OPiO Spółki Osobowej do majątku objętego Spółką Cywilną, Wnioskodawca, będący wspólnikiem Spółki Cywilnej, dla potrzeb PDOF uprawniony będzie do rozliczania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów od dotychczasowej wartości początkowej ŚT bądź WNiP (tj. takiej, według której zostały wprowadzone do ewidencji Spółki Osobowej), w proporcji do przypadającego na OPiO udziału w zysku, z uwzględnieniem proporcji wynikającej z udziału Wnioskodawcy w zyskach Spółki Cywilnej, oraz z zastosowaniem dotychczasowej metody amortyzacji, wysokości odpisów amortyzacyjnych, a także z uwzględnieniem dotychczas dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy a) Transparentność spółek osobowych W pierwszej kolejności należy wskazać, że na gruncie przepisów ustaw podatkowych spółki osobowe (niebędące osobami prawnymi) co do zasady nie są traktowane jako podatnicy podatku dochodowego (poza spółką komandytowo-akcyjną). Jednocześnie, zgodnie z właściwymi regulacjami ustawy z dnia 15 września 2000 r.

2018
16
cze

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w sytuacji nabycia praw i obowiązków w spółce osobowej w drodze darowizny.

Fragment:

(...) odpisów amortyzacyjnych, a także z uwzględnieniem dotychczas dokonanych odpisów amortyzacyjnych? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku otrzymania w drodze Darowizny OPiO Spółki Osobowej do majątku objętego Spółką Cywilną, Wnioskodawca, będący wspólnikiem Spółki Cywilnej, dla potrzeb PDOF uprawniony będzie do rozliczania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów od dotychczasowej wartości początkowej ŚT bądź WNiP (tj. takiej, według której zostały wprowadzone do ewidencji Spółki Osobowej), w proporcji do przypadającego na OPiO udziału w zysku, z uwzględnieniem proporcji wynikającej z udziału Wnioskodawcy w zyskach Spółki Cywilnej, oraz z zastosowaniem dotychczasowej metody amortyzacji, wysokości odpisów amortyzacyjnych, a także z uwzględnieniem dotychczas dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy a) Transparentność spółek osobowych W pierwszej kolejności należy wskazać, że na gruncie przepisów ustaw podatkowych spółki osobowe (niebędące osobami prawnymi) co do zasady nie są traktowane jako podatnicy podatku dochodowego (poza spółką komandytowo-akcyjną). Jednocześnie, zgodnie z właściwymi regulacjami ustawy z dnia 15 września 2000 r.

2018
20
kwi

Istota:

Dotyczy ustalenia, czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 3 uCIT, może zaliczyć pełne odpisy amortyzacyjne za dany rok podatkowy dokonane po 1 stycznia 2016 r. w związku z wykorzystywaniem środków trwałych opisanych w pkt IV.2. stanu faktycznego, w przypadku, gdy wdrożenie miało miejsce przed 1 stycznia 2016 r., natomiast odpisy amortyzacyjne są nadal dokonywane.

Fragment:

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 8 jest kwestia ustalenia, czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 3 uCIT, może zaliczyć pełne odpisy amortyzacyjne za dany rok podatkowy dokonane po 1 stycznia 2016 r. w związku z wykorzystywaniem środków trwałych opisanych w pkt IV.2. stanu faktycznego, w przypadku, gdy wdrożenie miało miejsce przed 1 stycznia 2016 r., natomiast odpisy amortyzacyjne są nadal dokonywane. Odnosząc się do treści pytania w pierwszej kolejności wskazać należy, że co do zasady odpisy amortyzacyjne dokonane od dnia 1 stycznia 2016 r. od środków trwałych wykorzystywanych w działalności badawczo-rozwojowej, również w przypadku ich wcześniejszego nabycia czy też wdrożenia, mogą być objęte omawianą ulgą badawczo-rozwojową przy spełnieniu warunków wskazanych w art. 18d uCIT. Zatem, istnieje możliwość zaliczenia do kosztów kwalifikowanych w rozumieniu art. 18d ust. 3 uCIT, w ramach limitów, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych jeżeli są one rzeczywiście wykorzystywane do działalności badawczo-rozwojowej. Natomiast, jeżeli służą one bieżącej działalności, odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowią kosztów kwalifikowanych. Jak wynika z opisu stanu faktycznego, Wnioskodawca wykorzystuje (...)

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie odpisów amortyzacyjnych

Fragment:

Powyższa regulacja pozwala m.in. na wyciągnięcie wniosków, iż informacje dotyczące określonego środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych, niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych wprowadza się do przedmiotowej ewidencji w sytuacji, w której odpisy te będą obliczane i ujmowane w ciężar kosztów uzyskania przychodów. Zastosowanie odmiennego podejścia, tj. uznanie za konieczne wprowadzanie ww. informacji do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych pomimo, że: podatnik podjął decyzję o rezygnacji z ujmowania odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów uzyskania przychodów, lub dokonanie odpisów amortyzacyjnych (tak jak w przypadku Wnioskodawcy) byłoby obiektywnie (tj. na mocy obowiązującego prawa) niemożliwe należałoby uznać za bezcelowe z punktu widzenia PDOP. Mając powyższe na uwadze Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż nie jest zobowiązany do umieszczania w ramach ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m ustawy o PDOP. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pełnych odpisów amortyzacyjnych od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład nabytego w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Fragment:

Ponadto Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Spółka będzie miała prawo do zaliczania do kosztów podatkowych odpisowi amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wniesionych aportem w pełnej wysokości liczonej od wartości początkowej ustalonej zgodnie z art. 16g ust. l0a w związku z ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez Wnioskodawcę, nawet jeśli prawo takie nie przysługiwało podmiotowi wnoszącemu aport (Wnioskodawcy) z uwagi na ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) tej ustawy." Dyrektor Izby Skarbowej Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 19 lipca 2013 r., sygn. IBPBI/2/423-489/13/SD zauważył, iż „przepis art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o pdop, ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy przedmiotem aportu są składniki majątku niestanowiące przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Natomiast w zakresie ustalania wartości początkowej oraz kosztów uzyskania przychodu w postaci odpisów amortyzacyjnych znajdują zastosowanie odrębne uregulowania zawarte w art. 16g ust 9 - 10a oraz art. 16h ust. 3 - 3a ustawy o pdop. Reasumując, Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczania do kosztów podatkowych pełnych odpisów amortyzacyjnych (...)