Odpisy amortyzacyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odpisy amortyzacyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
gru

Istota:

W zakresie ustalenia czy wydatki poniesione przez Spółkę na Projekty mogą być uznane za koszty prac badawczych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT, w konsekwencji czego mogą być amortyzowane zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 16m ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT.

Fragment:

Stosownie do treści art. 15 ust. 6 ustawy o CIT, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a - 16m, z uwzględnieniem art. 16. Zgodnie natomiast z art. 16f ust. 3 ustawy o CIT, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z art. 16h-16m, gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 10.000 zł. W przypadku gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10.000 zł, podatnicy, z zastrzeżeniem art. 16d ust. 1, mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16h-16m albo jednorazowo w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym. Natomiast w myśl art. 16d ust. 1 ustawy o CIT, podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o których mowa w art. 16a i 16b, których wartość początkowa określona zgodnie z art. 16g nie przekracza 10.000 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania. W myśl art. 16b ust. 1 ustawy o CIT, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte od innego podmiotu, nadające się (...)

2018
8
lis

Istota:

Korekta odpisów amortyzacyjnych w związku z niewynajmowaniem części nieruchomości (budynku i parkingów) oraz dokonywanie odpisów amortyzacyjnych w okresie, w którym część nieruchomości (budynku i parkingów) nie będzie wynajmowana.

Fragment:

(...) odpisu amortyzacyjnego przy zastosowaniu stawki rocznej w wys. 2,5%. Z powyższego wynika, że Wnioskodawca, dokonując odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej, ustalił wartość stanowiącą podstawę dokonania odpisu amortyzacyjnego z uwzględnieniem proporcji powierzchni lokali biurowo-usługowych wynajmowanej innym przedsiębiorcom w stosunku do całkowitej powierzchni użytkowej budynku. Dokonany w ten sposób odpis amortyzacyjny został w całości odniesiony do kosztów uzyskania przychodu roku 2017. Podobna jak wyżej zasada została przyjęta w odniesieniu do odpisu amortyzacyjnego dokonanego od parkingów, tj. dokonanie odpisu od wartości ustalonej z uwzględnieniem proporcji powierzchni parkingowej wynajmowanej w trakcie całego roku do powierzchni parkingowej ogółem. Wnioskodawca jednak powziął wątpliwość, czy przyjęty zgodnie z powyższym opisem sposób obliczenia wysokości odpisu amortyzacyjnego, tj. z uwzględnieniem wspomnianego art. 22f ust. 4 updof, w przedstawionych okolicznościach faktycznych, jest prawidłowy. Należy bowiem zauważyć, iż Wnioskodawca wprowadził przedmiotową nieruchomość (budynek i parkingi) do ewidencji środków trwałych w całości, tj. przeznaczył do wynajmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej całą powierzchnię użytkową budynku.

2018
4
lis

Istota:

Czy wszystkie wydatki wymienione w stanie faktycznym, które będą powiększać wartość początkową środków trwałych a tym samym będą wchodzić w skład odpisów amortyzacyjnych będą stanowić tzw. koszt finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12 ustawy o CIT?

Fragment:

Na podstawie art. 15 ust. 6 updop, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16. Zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 1 updop, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Odnosząc powyższe do przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, należy zauważyć, że wskazane we wniosku wydatki, które będą powiększać wartość początkową środków trwałych a tym samym będą wchodzić w skład odpisów amortyzacyjnych będą stanowić tzw. koszty finasowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12 updop. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wydatki wymienione w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, które będą powiększać wartość początkową środków trwałych a tym samym będą wchodzić w skład odpisów amortyzacyjnych nie będą stanowić tzw. kosztu finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12 ustawy o CIT, należy uznać za nieprawidłowe.

2018
4
lis

Istota:

Ustalenie wielkości kwoty odpisów amortyzacyjnych jakie będą podlegały zaliczeniu do limitu wynikającego z art. 15c ustawy o CIT

Fragment:

Znak: 0111-KDIB1-3.4010-. 429.2018.1.MO, będącej odpowiedzią na pytanie oznaczone we wniosku nr 2, wydatki jakie spółka komandytowa poniosła w związku z zawartą umową kredytu, które będą powiększać wartość początkową środków trwałych a tym samym będą wchodzić w skład odpisów amortyzacyjnych będą stanowić tzw. koszty finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12 updop. W tym miejscu zaznaczyć należy, że co do zasady, w celu obliczenia nadwyżki kosztów finansowania dłużnego należy zsumować wszystkie poniesione w danym okresie i zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne, koszty finansowania dłużnego oraz wszystkie uzyskane w tym samym okresie przychody o charakterze odsetkowym. Zgodzić należy się z Wnioskodawcą, że limit, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 14 pkt 1 updop, powinien zostać odniesiony nie do łącznej wartości odsetek oraz kosztów kredytu zawartego w wartości początkowej danego środka trwałego, ale limit należy odnieść oddzielnie do każdego roku podatkowego, w którym będą dokonywane odpisy amortyzacyjne i zaliczane do kosztów podatkowych. Liczy się bowiem podatkowe ujęcie tego rodzaju wydatków - w tym przypadku poprzez odpisy amortyzacyjne. Zatem, do kwoty limitu wynikającego z art. 15c ust. 1 oraz 15c ust. 14 ustawy o CIT będzie wchodziła część opisów amortyzacyjnych naliczonych i podlegających zaliczeniu do kosztów podatkowych w proporcji na tą część dotyczącą odsetek i innych wydatków wskazanych we wniosku przypadająca na Wnioskodawcę (jako wspólnika spółki komandytowej) w stosunku rocznym - zgodnie z proporcją do udziału w zyskach spółki komandytowej określonej w umowie spółki komandytowej, zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 updop.

2018
24
paź

Istota:

W zakresie ustalenia, czy odpisy amortyzacyjne od Budynku będą podlegały ograniczeniu w zakresie uznania ich za koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 15e ust. 1 updop oraz potwierdzenia sposobu wyliczenia części odpisów amortyzacyjnych podlegającej ograniczeniu

Fragment:

Zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 1 updop, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Stosownie natomiast z art. 16i ust. 1 ww. ustawy, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 16j-16ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1. W opisanej sytuacji Wnioskodawca będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej, w skład której wchodzić będą koszty „ kwalifikowane ” (wymienione w art. 15e ust. 1 updop). Część odpisu amortyzacyjnego nie będzie mogła zatem być od razu zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, ale będzie musiała zostać zweryfikowana pod kątem zastosowania art. 15e ust. 1 updop i uwzględniana przy wyliczaniu limitu, o którym mowa w tym przepisie.

2018
29
wrz

Istota:

Czy w związku z fuzją transgraniczną, Spółka będzie zobowiązana do dokonania korekty odpisów amortyzacyjnych dokonanych uprzednio przez Spółki Przejmowane od środków trwałych sfinansowanych ze środków pochodzących z udzielanych sobie wzajemnie przez Spółki Przejmowane pożyczek (kredytów) zarówno w części kapitałowej jak i odsetkowej tych pożyczek (kredytów)

Fragment:

Jest to, w ocenie Wnioskodawcy, co zresztą potwierdzają przytoczone wyroki sądów administracyjnych, zdarzenie całkowicie neutralne podatkowo i nie będzie rodzić obowiązku korekty przez Spółkę (ani w swoim imieniu, ani w imieniu Spółek Przejmowanych) kosztów uzyskania przychodów w części odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej środków trwałych przez Spółki Przejmowane. W szczególności Spółka nie będzie zobowiązana do dokonania korekty odpisów amortyzacyjnych od nabytych lub wytworzonych we własnym zakresie przez Spółki Przejmowane środków trwałych wstecz, poprzez wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów ujętych uprzednio wydatków poprzez odpisy amortyzacyjne w części sfinansowanej z części kapitałowej oraz odsetkowej otrzymanych pożyczek. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Rozpatrując kwestię poruszoną we wniosku w pierwszej kolejności należy wskazać, że Organ przyjął założenie, że Wnioskodawca formułując pytanie w zakresie korekty odpisów amortyzacyjnych, oczekiwał w istocie uzyskania interpretacji w zakresie korekty odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych, co wynika z powołanych we wniosku przepisów podatkowych i uzasadnienia własnego stanowiska Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 491 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1577 z późn. zm., dalej jako: „ KSH ”) spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną.

2018
2
sie

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej praw do znaków słowno-graficznych, przez wspólnika spółki przekształconej, proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku tej spółki.

Fragment:

W powyższym zakresie jedyną (aczkolwiek istotną) konsekwencją zmiany formy prawnej TC będzie obowiązek rozpoznawania odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez TC od wartości początkowej WNiP dla celów podatkowych bezpośrednio przez Spółkę, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o CIT. Należy jednakże podkreślić, iż z perspektywy Spółki będzie ona dokonywała jedynie stosownej alokacji części przychodów podatkowych/kosztów podatkowych rozpoznawanych pierwotnie przez TC (obejmujących również odpisy amortyzacyjne od WNiP widniejących w Ewidencji prowadzonej przez TC), natomiast nie będzie dokonywała samodzielnie odpisów amortyzacyjnych od praw do Znaków. Uwzględniając powyższe, skoro po przekształceniu TC w SPK prawa do Znaków wciąż stanowiły będą WNiP po stronie TC (a nie po stronie Spółki) i to właśnie TC dokonywała będzie odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej ww. WNiP (a nie Spółka), art. 16 ust. 1 pkt 64a ustawy o CIT nie będzie znajdował zastosowania przy ocenie prawa Spółki do rozpoznawania kosztów podatkowych ujmowanych w księgach TC (w tym odpisów amortyzacyjnych od praw do Znaków) jako własnych kosztów uzyskania przychodów. W ocenie Spółki, powyższe stanowisko znajduje również potwierdzenie na gruncie wykładni funkcjonalnej przepisów ustawy o CIT.

2018
28
cze

Istota:

Korekta odpisów amortyzacyjnych.

Fragment:

(...) odpisów amortyzacyjnych od kwoty 90.000 zł, co oznacza, że 90% każdego odpisu amortyzacyjnego jest do tego momentu kosztem podatkowym). Zwrot dokonanych na dany moment wydatków należy zatem proporcjonalnie przypisać do odpisów amortyzacyjnych za cały okres amortyzacji i w takiej części korygować koszty podatkowe w odniesieniu do już dokonanych odpisów amortyzacyjnych oraz w takiej części uznawać, że nie będą stanowiły kosztu podatkowego przyszłe odpisy amortyzacyjne (np. jeżeli dany środek amortyzuje się przez 10 lat (120 miesięcznych odpisów amortyzacyjnych), to dokonany zwrot np. 12.000 zł należy podzielić na te 120 miesięcy odpisów amortyzacyjnych (po 100 zł na każdy miesięczny odpis amortyzacyjny) i w tym zakresie korygować koszty podatkowe w części dotyczącej już dokonanych odpisów amortyzacyjnych (jeżeli do tej pory dokonano 20 odpisów amortyzacyjnych, to koszty korygowane są o kwotę 2.000 zł, tj. 20 odpisów*100 zł) oraz uznawać, że wyłączona z kosztów podatkowych będzie kwota po 100 zł z każdego kolejnego odpisu amortyzacyjnego). Korekty kosztu podatkowego z tytułu wyłączenia z kosztów części odpisów amortyzacyjnych za okresy sprzed otrzymania zwrotu nakładu można dokonywać jednorazowo w miesiącu otrzymania danego zwrotu nakładu.

2018
22
cze

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych po połączeniu spółek.

Fragment:

Jeśli zaś chodzi o literę c), to zasadę kontynuacji należy rozumieć jedynie w ten sposób, że np. w przypadku sprzedaży środków trwałych przejętych przez Wnioskodawcę, Wnioskodawca do kosztów sprzedaży może zaliczyć ich wartość niezamortyzowaną, obliczoną poprzez odjęcie od wartości początkowej: odpisów amortyzacyjnych dokonanych w okresie posiadania środków trwałych przez Spółkę Zależną, tj. z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) Ustawy o CIT oraz odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez Wnioskodawcę w okresie po przejęciu środków trwałych od Spółki Zależnej. W szczególności, zdaniem Wnioskodawcy, nie można interpretować ww. przepisów art. 16g ust. 9 oraz art. 16h ust. 3 Ustawy o CIT w ten sposób, jakoby Wnioskodawcę jako następcę prawnego Spółki Zależnej obowiązywały ograniczenia z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) Ustawy o CIT − tj. zakaz zaliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od wartości aportu nieprzekazanego na kapitał zakładowy w Spółce Zależnej, albo na kapitał zakładowy Wnioskodawcy. Reasumując, ponieważ Wnioskodawca nie objął środków trwałych w wyniku otrzymania wkładu niepieniężnego, lecz w wyniku połączenia przez przejęcie, ograniczenia z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) nie mogą go dotyczyć. W konsekwencji Wnioskodawca będzie w okresie używania przejętych środków trwałych uprawniony do pełnego zaliczania do swoich kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od ich wartości początkowej, z zastrzeżeniem, że ta wartość początkowa powinna być przejęta z ksiąg Spółki Zależnej, stosownie do art. 16g ust. 9 oraz art. 16h ust. 3 Ustawy o CIT.

2018
20
cze

Istota:

Możliwość rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości zakupionej w 2012 roku.

Fragment:

Na podstawie art. 22h ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy: odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 22k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu), z zastrzeżeniem art. 22e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których, zgodnie z art. 23 ust. 1, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Powyższy przepis określa więc moment rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych wprowadzonych do ewidencji. W jego myśl odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych należy dokonywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały wprowadzone do ewidencji. W przepisie tym ustawodawca użył zwrotu „ dokonuje się ”, a zatem wprowadzenie środka trwałego do stosownej ewidencji zobowiązuje podatnika do rozpoczęcia naliczania odpisów amortyzacyjnych. Mając na uwadze powołane przepisy należy stwierdzić, że Wnioskodawca w momencie zakupu nieruchomości powinien wprowadzić do ewidencji środek trwały – budynek oraz wartość niematerialną i prawną – prawo wieczystego użytkowania gruntu.