Odpisy amortyzacyjne | Interpretacje podatkowe

Odpisy amortyzacyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odpisy amortyzacyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pełnych odpisów amortyzacyjnych od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych i WNiP wchodzących w skład nabytego w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
Fragment:
Ponadto Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Spółka będzie miała prawo do zaliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wniesionych aportem w pełnej wysokości liczonej od wartości początkowej ustalonej zgodnie z art. 16g ust 10a w związku z ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez Wnioskodawcę, nawet jeśli prawo takie nie przysługiwało podmiotowi wnoszącemu aport (Wnioskodawcy) z uwagi na ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) tej ustawy.” Dyrektor Izby Skarbowej Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 19 lipca 2013 r., sygn. IBPBI/2 /423-489/13/SD zauważył, iż „przepis art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o pdop, ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy przedmiotem aportu są składniki majątku niestanowiące przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Natomiast w zakresie ustalania wartości początkowej oraz kosztów uzyskania przychodu w postaci odpisów amortyzacyjnych znajdują zastosowanie odrębne uregulowania zawarte w art. 16g ust. 9-10a oraz art. 16h ust. 3-3a ustawy o pdop. Reasumując, Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczania do kosztów podatkowych pełnych odpisów amortyzacyjnych (...)
2017
22
cze

Istota:
W zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pełnych odpisów amortyzacyjnych od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych i WNiP wchodzących w skład nabytego w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
Fragment:
Ponadto Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Spółka będzie miała prawo do zaliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wniesionych aportem w pełnej wysokości liczonej od wartości początkowej ustalonej zgodnie z art. 16g ust 10a w związku z ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez Wnioskodawcę, nawet jeśli prawo takie nie przysługiwało podmiotowi wnoszącemu aport (Wnioskodawcy) z uwagi na ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) tej ustawy.” Dyrektor Izby Skarbowej Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 19 lipca 2013 r., sygn. IBPBI/2 /423-489/13/SD zauważył, iż „przepis art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o pdop, ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy przedmiotem aportu są składniki majątku niestanowiące przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Natomiast w zakresie ustalania wartości początkowej oraz kosztów uzyskania przychodu w postaci odpisów amortyzacyjnych znajdują zastosowanie odrębne uregulowania zawarte w art. 16g ust. 9-10a oraz art. 16h ust. 3-3a ustawy o pdop. Reasumując, Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczania do kosztów podatkowych pełnych odpisów amortyzacyjnych (...)
2017
14
cze

Istota:
W zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w związku z transakcją sprzedaży pawilonu, którego budowa została sfinansowana wkładem budowlanym
Fragment:
Stosownie do art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (...). Zgodnie z dyspozycją przywołanego art. 16 ust. 1 pkt 1 wydatki na nabycie, wytworzenie we własnym zakresie i ulepszenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych stanowią koszt podatkowy w momencie uzyskania przychodu z tytułu ich zbycia w części niepokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych. Powyższe oznacza, że w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych do kosztów uzyskania przychodów zalicza się wartość niezamortyzowaną, która jest wartością początkową pomniejszoną o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne (stanowiące i niestanowiące kosztów uzyskania przychodów). Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca, Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa (dalej: Spółdzielnia) zawarła umowę z P., w której zobowiązała się do wybudowania pawilonu handlowego (dalej: Pawilon). P. przekazało środki finansowe (wkład budowlany) na inwestycję, a Spółdzielnia wybudowała i przekazała w użytkowanie pawilon P. w dniu 1 kwietnia 1992 r. Spółdzielnia zaliczyła pawilon do środków trwałych.
2017
2
cze

Istota:
W zakresie obowiązku rozliczenia dochodów z najmu przez zarządcę przymusowego oraz możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych.
Fragment:
Do chwili zgłoszenia tego żądania Wnioskodawca nie dokonywał odpisów amortyzacyjnych, co spowodowane było brakiem umożliwiającej to dokumentacji. Wnioskodawca powziął wątpliwość co do możliwości i podstawy dokonywania takich odpisów. Zwrócił się więc do profesjonalnego doradcy podatkowego o wyrażenie opinii w sprawie (zał. 3). W ocenie Wnioskodawcy opinia ta okazała się jednak nieprzydatna. Wnioskodawca skierował się do Urzędu Skarbowego w celu skonsultowania zaistniałego stanu faktycznego. Na podstawie tych ustaleń doszedł do przekonania o słuszności swojego stanowiska, a w konsekwencji dokonał korekty zeznań podatkowych o wcześniej nie ujęte odpisy amortyzacyjne. Korekty te zostały przyjęte i nie były kwestionowane przez organy podatkowe. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca jest uprawniony do rozliczania podatku od nieruchomości, nad którymi sprawuje zarząd przymusowy, i czy jest uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wskazanych nieruchomości? Zdaniem Wnioskodawcy, jest on uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotowych nieruchomości. Powyższe stwierdzenie znajduje, w ocenie Wnioskodawcy, (...)
2017
2
cze

Istota:
W zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pełnych odpisów amortyzacyjnych od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych i WNiP wchodzących w skład nabytego w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
Fragment:
Ponadto Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Spółka będzie miała prawo do zaliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wniesionych aportem w pełnej wysokości liczonej od wartości początkowej ustalonej zgodnie z art. 16g ust. 10a w związku z ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez Wnioskodawcę, nawet jeśli prawo takie nie przysługiwało podmiotowi wnoszącemu aport (Wnioskodawcy) z uwagi na ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) tej ustawy.” Dyrektor Izby Skarbowej Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 19 lipca 2013 r., sygn. IBPBI/2/423-489/13/SD zauważył, iż „przepis art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o pdop, ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy przedmiotem aportu są składniki majątku niestanowiące przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Natomiast w zakresie ustalania wartości początkowej oraz kosztów uzyskania przychodu w postaci odpisów amortyzacyjnych znajdują zastosowanie odrębne uregulowania zawarte w art. 16g ust. 9-10a oraz art. 16h ust. 3-3a ustawy o pdop. Reasumując, Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczania do kosztów podatkowych pełnych odpisów amortyzacyjnych (...)
2017
24
maj

Istota:
CIT w zakresie: momentu dokonania korekty wartości początkowej poszczególnych środków trwałych wchodzących w skład infrastruktury sieciowej oraz momentu dokonania korekty wysokości odpisów amortyzacyjnych poszczególnych środków trwałych wchodzących w skład infrastruktury sieciowej
Fragment:
Zgodnie z przepisami ustawy o CIT, kosztem podatkowym są odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16a-16m ustawy o CIT od wartości początkowej środka trwałego określonej zgodnie z art. 16g tej ustawy. Podatnik ma obowiązek prawidłowo ustalić dochód i wysokość podatku dochodowego. W przypadku ustalenia błędnej wartości podstawy do obliczenia odpisów amortyzacyjnych (wartości początkowej), niż wynika to z przepisów o podatku dochodowym, następuje zaniżenie, bądź zawyżenie odpisów amortyzacyjnych i tym samym wykazanie błędnej wysokości kosztów uzyskania przychodów. W związku z powyższym, w przypadku zawyżenia wartości początkowej środka trwałego podatnik powinien dokonać obniżenia podstawy dokonywania odpisów amortyzacyjnych od dnia przyjęcia środka trwałego do używania (zakładając, że już w tym momencie nastąpiło zawyżenie wartości początkowej) i skorygować odpowiednio wartość dokonanych już odpisów amortyzacyjnych za ten okres. Zatem, w sytuacji nieprawidłowego ustalenia podstawy dokonywania odpisów amortyzacyjnych zachodzi konieczność dokonania korekty wartości początkowej z datą wsteczną. Korekta wartości początkowej skutkuje zmianą wysokości dokonanych odpisów amortyzacyjnych, co umożliwia prawidłowe określenie wysokości należnego podatku.
2017
18
maj

Istota:
Ustalenia, czy do zastosowania ulgi o której mowa w art. 18d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawca będzie mógł włączyć odpisy amortyzacyjne od sprzętu komputerowego oraz licencji wchodzących w skład wdrażanego Systemu.
Fragment:
Tym samym, odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych (sprzętu komputerowego) oraz licencji wchodzących w zakres wdrażanego Systemu, nie mogą być uznane za koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 3 updop. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że zgodnie z ww. przepisem kosztem kwalifikowanym są odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Zatem, gdyby nawet zgodzić się z Wnioskodawcą (z czym jak wykazano powyżej tut. Organ się nie zgadza), że samo nabycie sprzętu komputerowego wraz z licencją i wdrożenie systemu komputerowego noszą znamiona działalności badawczo-rozwojowej, to należy zauważyć, że wskazane środki trwałe i wartości niematerialne i prawne nie służą działalności badawczo-rozwojowej, bowiem jak wskazał Wnioskodawca, system będzie służył zarządzaniu procesem produkcyjnym prowadzonym przez Wnioskodawcę. W konsekwencji powyższego, Wnioskodawca nie będzie mógł o dokonane odpisy amortyzacyjne pomniejszyć podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, zgodnie z art. 18d ust. 1 updop. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.
2017
11
maj

Istota:
Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 3 uCIT może zaliczyć odpisy amortyzacyjne dokonane po 1 stycznia 2016 r. w związku z wdrożeniem nowego i innowacyjnego oprogramowania oraz najnowocześniejszych maszyn i urządzeń celem zastosowania nowych technologii i optymalizacji procesu produkcji, w tym w przypadku, gdy wdrożenie miało miejsce przed 1 stycznia 2016 r., natomiast odpisy amortyzacyjne są nadal dokonywane, a także gdy zakup oprogramowania oraz wdrożenie najnowocześniejszych maszyn i urządzeń zostało częściowo sfinansowane z przyznanych funduszy wojewódzkich, a częściowo przez Wnioskodawcę?
Fragment:
Reasumując w oparciu o art. 18d ust. 3 ustawy za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym stanowiące koszty uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Ustawodawca wyłączył jednak z tej kategorii kosztów kwalifikowanych odpisy amortyzacyjne od będących środkami trwałymi: samochodów osobowych, budowli, budynków, lokali będących odrębną własnością. Oczywiście koszty amortyzacji mogą podlegać odliczeniu zgodnie z limitem wskazanym w art. 18d ust. 7 ustawy. Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że w pierwszej kolejności podatnik powinien ustalić wysokość kosztów kwalifikowanych odnośnie dokonywanych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z wyłączeniem samochodów osobowych, budowli, budynków oraz lokali będących odrębna własnością, a następnie dla ustalenia wysokości przysługującego odliczenia, o którym mowa w art. 18d ust. 7 ustawy, wyłączyć tą ich cześć, która odpowiada wydatkom jakie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie. Odnosząc się do treści pytania w pierwszej kolejności wskazać należy, że co do zasady odpisy amortyzacyjne dokonane od dnia 1 stycznia 2016 r. od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności badawczo-rozwojowej, również w przypadku ich wcześniejszego nabycia czy też wdrożenia, jak słusznie wskazuje Spółka mogą być objęte omawianą ulgą badawczo-rozwojową przy spełnieniu warunków wskazanych w art. 18d ustawy.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie nieuznania transakcji zbycia nieruchomości za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz kontynuacji dokonywania odpisów amortyzacyjnych w odniesieniu do inwestycji w obcym środku trwałym i budynków/budowli wzniesionych na cudzym gruncie i rozpoznawania odpisów amortyzacyjnych w kosztach podatkowych
Fragment:
(...) odpisów amortyzacyjnych w odniesieniu do inwestycji w obcym środku trwałym i budynków/budowli wzniesionych na cudzym gruncie i rozpoznawania odpisów amortyzacyjnych w kosztach podatkowych (pytanie 8) - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 27 grudnia 2016 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie nieuznania transakcji zbycia nieruchomości za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz kontynuacji dokonywania odpisów amortyzacyjnych w odniesieniu do inwestycji w obcym środku trwałym i budynków/budowli wzniesionych na cudzym gruncie i rozpoznawania odpisów amortyzacyjnych w kosztach podatkowych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawcy są podatnikami VAT czynnymi. Zainteresowany będący stroną postępowania X GmbH (dalej: X) prowadzi działalność gospodarczą na terytorium kraju w formie Oddziału przedsiębiorcy zagranicznego „ X GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce ” (dalej: X Oddział w Polsce) na podstawie przepisów rozdziału 6 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie ustalenia, czy Spółka jest uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych w odniesieniu do modernizacji nieruchomości używanych przez Podmioty Lecznicze, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa, co do których Spółka nie posiada żadnego tytułu prawnego.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Spółka jest uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych w odniesieniu do modernizacji nieruchomości używanych przez Podmioty Lecznicze, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa, do których Spółka nie posiada żadnego tytułu prawnego? Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych w odniesieniu do modernizacji nieruchomości używanych przez Podmioty Lecznicze, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa, do których Spółka nie posiada żadnego tytułu prawnego. Zgodnie z art. 16a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ updop ”), amortyzacji podlegają z zastrzeżeniem art. 16 stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budynki i budowle oraz lokale będące odrębną własnością - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.
2017
10
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.