Odpisy amortyzacyjne | Interpretacje podatkowe

Odpisy amortyzacyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odpisy amortyzacyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pełnych odpisów amortyzacyjnych od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych i WNiP wchodzących w skład nabytego w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
Fragment:
Ponadto Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Spółka będzie miała prawo do zaliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wniesionych aportem w pełnej wysokości liczonej od wartości początkowej ustalonej zgodnie z art. 16g ust. 10a w związku z ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez Wnioskodawcę, nawet jeśli prawo takie nie przysługiwało podmiotowi wnoszącemu aport (Wnioskodawcy) z uwagi na ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) tej ustawy.” Dyrektor Izby Skarbowej Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 19 lipca 2013 r., sygn. IBPBI/2/423-489/13/SD zauważył, iż „przepis art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o pdop, ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy przedmiotem aportu są składniki majątku niestanowiące przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Natomiast w zakresie ustalania wartości początkowej oraz kosztów uzyskania przychodu w postaci odpisów amortyzacyjnych znajdują zastosowanie odrębne uregulowania zawarte w art. 16g ust. 9-10a oraz art. 16h ust. 3-3a ustawy o pdop. Reasumując, Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczania do kosztów podatkowych pełnych odpisów amortyzacyjnych (...)
2017
24
maj

Istota:
CIT w zakresie: momentu dokonania korekty wartości początkowej poszczególnych środków trwałych wchodzących w skład infrastruktury sieciowej oraz momentu dokonania korekty wysokości odpisów amortyzacyjnych poszczególnych środków trwałych wchodzących w skład infrastruktury sieciowej
Fragment:
Zgodnie z przepisami ustawy o CIT, kosztem podatkowym są odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16a-16m ustawy o CIT od wartości początkowej środka trwałego określonej zgodnie z art. 16g tej ustawy. Podatnik ma obowiązek prawidłowo ustalić dochód i wysokość podatku dochodowego. W przypadku ustalenia błędnej wartości podstawy do obliczenia odpisów amortyzacyjnych (wartości początkowej), niż wynika to z przepisów o podatku dochodowym, następuje zaniżenie, bądź zawyżenie odpisów amortyzacyjnych i tym samym wykazanie błędnej wysokości kosztów uzyskania przychodów. W związku z powyższym, w przypadku zawyżenia wartości początkowej środka trwałego podatnik powinien dokonać obniżenia podstawy dokonywania odpisów amortyzacyjnych od dnia przyjęcia środka trwałego do używania (zakładając, że już w tym momencie nastąpiło zawyżenie wartości początkowej) i skorygować odpowiednio wartość dokonanych już odpisów amortyzacyjnych za ten okres. Zatem, w sytuacji nieprawidłowego ustalenia podstawy dokonywania odpisów amortyzacyjnych zachodzi konieczność dokonania korekty wartości początkowej z datą wsteczną. Korekta wartości początkowej skutkuje zmianą wysokości dokonanych odpisów amortyzacyjnych, co umożliwia prawidłowe określenie wysokości należnego podatku.
2017
18
maj

Istota:
Ustalenia, czy do zastosowania ulgi o której mowa w art. 18d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawca będzie mógł włączyć odpisy amortyzacyjne od sprzętu komputerowego oraz licencji wchodzących w skład wdrażanego Systemu.
Fragment:
Tym samym, odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych (sprzętu komputerowego) oraz licencji wchodzących w zakres wdrażanego Systemu, nie mogą być uznane za koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 3 updop. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że zgodnie z ww. przepisem kosztem kwalifikowanym są odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Zatem, gdyby nawet zgodzić się z Wnioskodawcą (z czym jak wykazano powyżej tut. Organ się nie zgadza), że samo nabycie sprzętu komputerowego wraz z licencją i wdrożenie systemu komputerowego noszą znamiona działalności badawczo-rozwojowej, to należy zauważyć, że wskazane środki trwałe i wartości niematerialne i prawne nie służą działalności badawczo-rozwojowej, bowiem jak wskazał Wnioskodawca, system będzie służył zarządzaniu procesem produkcyjnym prowadzonym przez Wnioskodawcę. W konsekwencji powyższego, Wnioskodawca nie będzie mógł o dokonane odpisy amortyzacyjne pomniejszyć podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, zgodnie z art. 18d ust. 1 updop. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.
2017
11
maj

Istota:
Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 3 uCIT może zaliczyć odpisy amortyzacyjne dokonane po 1 stycznia 2016 r. w związku z wdrożeniem nowego i innowacyjnego oprogramowania oraz najnowocześniejszych maszyn i urządzeń celem zastosowania nowych technologii i optymalizacji procesu produkcji, w tym w przypadku, gdy wdrożenie miało miejsce przed 1 stycznia 2016 r., natomiast odpisy amortyzacyjne są nadal dokonywane, a także gdy zakup oprogramowania oraz wdrożenie najnowocześniejszych maszyn i urządzeń zostało częściowo sfinansowane z przyznanych funduszy wojewódzkich, a częściowo przez Wnioskodawcę?
Fragment:
Reasumując w oparciu o art. 18d ust. 3 ustawy za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym stanowiące koszty uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Ustawodawca wyłączył jednak z tej kategorii kosztów kwalifikowanych odpisy amortyzacyjne od będących środkami trwałymi: samochodów osobowych, budowli, budynków, lokali będących odrębną własnością. Oczywiście koszty amortyzacji mogą podlegać odliczeniu zgodnie z limitem wskazanym w art. 18d ust. 7 ustawy. Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że w pierwszej kolejności podatnik powinien ustalić wysokość kosztów kwalifikowanych odnośnie dokonywanych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z wyłączeniem samochodów osobowych, budowli, budynków oraz lokali będących odrębna własnością, a następnie dla ustalenia wysokości przysługującego odliczenia, o którym mowa w art. 18d ust. 7 ustawy, wyłączyć tą ich cześć, która odpowiada wydatkom jakie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie. Odnosząc się do treści pytania w pierwszej kolejności wskazać należy, że co do zasady odpisy amortyzacyjne dokonane od dnia 1 stycznia 2016 r. od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności badawczo-rozwojowej, również w przypadku ich wcześniejszego nabycia czy też wdrożenia, jak słusznie wskazuje Spółka mogą być objęte omawianą ulgą badawczo-rozwojową przy spełnieniu warunków wskazanych w art. 18d ustawy.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie nieuznania transakcji zbycia nieruchomości za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz kontynuacji dokonywania odpisów amortyzacyjnych w odniesieniu do inwestycji w obcym środku trwałym i budynków/budowli wzniesionych na cudzym gruncie i rozpoznawania odpisów amortyzacyjnych w kosztach podatkowych
Fragment:
(...) odpisów amortyzacyjnych w odniesieniu do inwestycji w obcym środku trwałym i budynków/budowli wzniesionych na cudzym gruncie i rozpoznawania odpisów amortyzacyjnych w kosztach podatkowych (pytanie 8) - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 27 grudnia 2016 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie nieuznania transakcji zbycia nieruchomości za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz kontynuacji dokonywania odpisów amortyzacyjnych w odniesieniu do inwestycji w obcym środku trwałym i budynków/budowli wzniesionych na cudzym gruncie i rozpoznawania odpisów amortyzacyjnych w kosztach podatkowych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawcy są podatnikami VAT czynnymi. Zainteresowany będący stroną postępowania X GmbH (dalej: X) prowadzi działalność gospodarczą na terytorium kraju w formie Oddziału przedsiębiorcy zagranicznego „ X GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce ” (dalej: X Oddział w Polsce) na podstawie przepisów rozdziału 6 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie ustalenia, czy Spółka jest uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych w odniesieniu do modernizacji nieruchomości używanych przez Podmioty Lecznicze, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa, co do których Spółka nie posiada żadnego tytułu prawnego.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Spółka jest uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych w odniesieniu do modernizacji nieruchomości używanych przez Podmioty Lecznicze, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa, do których Spółka nie posiada żadnego tytułu prawnego? Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych w odniesieniu do modernizacji nieruchomości używanych przez Podmioty Lecznicze, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa, do których Spółka nie posiada żadnego tytułu prawnego. Zgodnie z art. 16a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ updop ”), amortyzacji podlegają z zastrzeżeniem art. 16 stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budynki i budowle oraz lokale będące odrębną własnością - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.
2017
10
maj

Istota:
Która z spółek zaliczy do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych („ŚT”) oraz wartości niematerialnych i prawnych („WNiP”) wchodzących w skład majątku ZCP za miesiąc podziału tj. styczeń 2013 r.? (pytanie oznaczone we wniosku nr 9 w zakresie zdarzenia przyszłego)
Fragment:
Stanowisko takie zaprezentował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 13 kwietnia 2016 r., sygn. akt I SA/Gd 198/16 stwierdzając, na tle podobnego stanu faktycznego (podział przez wydzielenie ZCP), że: „ W treści art. 16h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca przewidział bowiem, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środka trwałego, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek ten wprowadzono do ewidencji. Skoro zatem Spółka "A" (będąca spółką przejmującą) przedmiotowy pawilon wprowadziła do ewidencji środków trwałych w dniu 29.09.2010 r., to odpisów amortyzacyjnych mogła dokonywać dopiero od następnego miesiąca, a więc od października 2010 r. ” Podsumowując, w świetle powyższego, to Wnioskodawca (Spółka Dzielona), a nie Spółka Przejmująca, winien ująć w swoich kosztach podatkowych odpisy amortyzacyjne za miesiąc styczeń 2013 r. Tym samym, za nieprawidłowe należało uznać stanowisko Wnioskodawcy (Spółki Dzielonej), zgodnie z którym, Spółka Przejmująca jest zobowiązana do uwzględnienia w kosztach podatkowych odpisy amortyzacyjne od składników majątkowych wchodzących w skład ZCP za miesiąc, w którym nastąpił podział przez wydzielenie, tj. za miesiąc styczeń 2013 r. Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.
2017
10
maj

Istota:
Która z spółek zaliczy do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych („ŚT”) oraz wartości niematerialnych i prawnych („WNiP”) wchodzących w skład majątku ZCP za miesiąc podziału tj. styczeń 2013 r.? (pytanie oznaczone we wniosku nr 9 w zakresie stanu faktycznego)
Fragment:
Stanowisko takie zaprezentował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 13 kwietnia 2016 r., sygn. akt I SA/Gd 198/16 stwierdzając, na tle podobnego stanu faktycznego (podział przez wydzielenie ZCP), że: „ W treści art. 16h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca przewidział bowiem, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środka trwałego, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek ten wprowadzono do ewidencji. Skoro zatem Spółka "A" (będąca spółką przejmującą) przedmiotowy pawilon wprowadziła do ewidencji środków trwałych w dniu 29.09.2010 r., to odpisów amortyzacyjnych mogła dokonywać dopiero od następnego miesiąca, a więc od października 2010 r. ” Podsumowując, w świetle powyższego, to Wnioskodawca (Spółka Dzielona), a nie Spółka Przejmująca, winien ująć w swoich kosztach podatkowych odpisy amortyzacyjne za miesiąc styczeń 2013 r. Tym samym, za nieprawidłowe należało uznać stanowisko Wnioskodawcy (Spółki Dzielonej), zgodnie z którym, Spółka Przejmująca jest zobowiązana do uwzględnienia w kosztach podatkowych odpisy amortyzacyjne od składników majątkowych wchodzących w skład ZCP za miesiąc, w którym nastąpił podział przez wydzielenie, tj. za miesiąc styczeń 2013 r. Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2017
10
maj

Istota:
Czy z chwilą otrzymania dofinansowania, będącego częściową refundacją poniesionych przez Spółkę wydatków na wytworzenie środków trwałych, dokonywane odpisy amortyzacyjne od takich środków trwałych winny zostać wyłączone (w dacie otrzymania dotacji) z kosztów uzyskania przychodów w proporcji, w jakiej Spółka uzyskała dofinansowanie do tych środków trwałych?
Fragment:
Co prawda, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje przypadki korekty rozliczenia w związku z amortyzacją, a nawet określa obowiązek zapłaty odsetek przez podatnika, jednakże łączy to z sytuacją, gdy kwalifikacja rzeczy, jako środka trwałego podlegającego odpisom amortyzacyjnym była konsekwencją woli samego podatnika. W przypadku Spółki przyczyna korekty kosztów (odpisów amortyzacyjnych) ma jednak charakter zewnętrzny – zwrot wydatków następuje na podstawie dyspozycji/polecenia płatności, złożonej przez Ministerstwo Gospodarki do Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Podobne stanowisko w zakresie momentu dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów poprzez skorygowanie dokonanych wcześniej odpisów amortyzacyjnych prezentują w swoich wyrokach Wojewódzkie Sądy Administracyjne, w tym: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 7 listopada 2012 r. (sygn. akt I SA/Lu 640/12), Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 13 kwietnia 2012 r. (sygn. akt I SA/Wr 166/12) oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z dnia 1 marca 2011 r. (sygn. akt I SA/Bd 968/10). W świetle obowiązującego stanu prawnego – uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 3 kwietnia 2014 r. sygn. akt I SA/Sz 1487/13 – stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego – jest prawidłowe.
2017
10
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych.
Fragment:
Zgodnie natomiast z brzmieniem art. 22f ust. 4 cytowanej ustawy: je?eli tylko czeoa nieruchomooci, w tym budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, jest wykorzystywana do prowadzenia dzia3alnooci gospodarczej b1dY wynajmowana lub wydzier?awiana – odpisów amortyzacyjnych dokonuje sie w wysokooci ustalonej od wartooci pocz1tkowej nieruchomooci, budynku lub lokalu odpowiadaj1cej stosunkowi powierzchni u?ytkowej wykorzystywanej do prowadzenia dzia3alnooci gospodarczej, wynajmowanej lub wydzier?awianej, do ogólnej powierzchni u?ytkowej tej nieruchomooci, budynku lub lokalu. W zwi1zku z powy?szym w sytuacji, gdy Wnioskodawca zmieni3 sposób u?ytkowania lokalu i tylko w czeoci przeznaczy3 go na cele prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej, odpisów amortyzacyjnych powinien dokonywaa w wysokooci ustalonej od wartooci pocz1tkowej wartooci niematerialnej i prawnej, tj. spó3dzielczego w3asnoociowego prawa, które mu do tego lokalu przys3uguje, odpowiadaj1cej stosunkowi powierzchni u?ytkowej lokalu wykorzystywanej w dzia3alnooci do ogólnej powierzchni u?ytkowej tej nieruchomooci. Reasumuj1c – Wnioskodawca powinien dokonywaa odpisów amortyzacyjnych w wysokooci ustalonej od wartooci pocz1tkowej wartooci niematerialnej i prawnej, tj. spó3dzielczego w3asnoociowego prawa do wskazanego we wniosku lokalu, odpowiadaj1cej stosunkowi powierzchni u?ytkowej wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej do ogólnej powierzchni u?ytkowej tego lokalu.
2017
15
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.