Odpisy amortyzacyjne | Interpretacje podatkowe

Odpisy amortyzacyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odpisy amortyzacyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych.
Fragment:
Zgodnie natomiast z brzmieniem art. 22f ust. 4 cytowanej ustawy: je?eli tylko czeoa nieruchomooci, w tym budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, jest wykorzystywana do prowadzenia dzia3alnooci gospodarczej b1dY wynajmowana lub wydzier?awiana – odpisów amortyzacyjnych dokonuje sie w wysokooci ustalonej od wartooci pocz1tkowej nieruchomooci, budynku lub lokalu odpowiadaj1cej stosunkowi powierzchni u?ytkowej wykorzystywanej do prowadzenia dzia3alnooci gospodarczej, wynajmowanej lub wydzier?awianej, do ogólnej powierzchni u?ytkowej tej nieruchomooci, budynku lub lokalu. W zwi1zku z powy?szym w sytuacji, gdy Wnioskodawca zmieni3 sposób u?ytkowania lokalu i tylko w czeoci przeznaczy3 go na cele prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej, odpisów amortyzacyjnych powinien dokonywaa w wysokooci ustalonej od wartooci pocz1tkowej wartooci niematerialnej i prawnej, tj. spó3dzielczego w3asnoociowego prawa, które mu do tego lokalu przys3uguje, odpowiadaj1cej stosunkowi powierzchni u?ytkowej lokalu wykorzystywanej w dzia3alnooci do ogólnej powierzchni u?ytkowej tej nieruchomooci. Reasumuj1c – Wnioskodawca powinien dokonywaa odpisów amortyzacyjnych w wysokooci ustalonej od wartooci pocz1tkowej wartooci niematerialnej i prawnej, tj. spó3dzielczego w3asnoociowego prawa do wskazanego we wniosku lokalu, odpowiadaj1cej stosunkowi powierzchni u?ytkowej wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej do ogólnej powierzchni u?ytkowej tego lokalu.
2017
15
sty

Istota:
Ustalenie wartości początkowej prawa ochronnego do Znaku towarowego oraz możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych
Fragment:
W takiej wartości prawo ochronne do Znaku towarowego otrzymane w drodze darowizny powinno zostać wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a w konsekwencji, od tak ustalonej wartości początkowej winny być dokonywane odpisy amortyzacyjne. Ustawodawca na gruncie podatku dochodowego wprowadził zasadę, że nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych rozliczane jest kosztowo poprzez odpisy amortyzacyjne. Odpisy amortyzacyjne są określonym ułamkiem wartości środka trwałego, czy też wartości niematerialnej i prawnej. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych podczas okresu amortyzowania danego środka trwałego (wartości niematerialnej i prawnej) pozwala na definitywne rozliczenie kosztowe zakupionych środków. Emanacją tej zasady jest art. 22 ust. 8 podatku dochodowego od osób fizycznych, wedle którego kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23. Odnosząc się do zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisów dotyczących amortyzacji, należy zauważyć, że ustawodawca przewiduje dwa sposoby wejścia w posiadanie przez podatnika składników majątkowych w postaci środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych, tj. poprzez wytworzenie we własnym zakresie bądź też nabycie.
2016
17
gru

Istota:
Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nagrody otrzymanej w ramach przeprowadzonej loterii promocyjnej
Fragment:
W myśl art. 22 ust. 8 ww. ustawy kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23. Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny, jeżeli: nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku. A contario, z przepisu tego wynika, że odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych nieodpłatnie mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w sytuacji, gdy nabycie takiego środka trwałego stanowi dla podatnika przychód z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Rozważając możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych należy najpierw ustalić, czy nabycie przez podatnika środka trwałego stanowi dla niego przychód, czy dochód z tego tytułu nie jest zwolniony od podatku, czy też od dochodu tego nie zaniechano poboru podatku.
2016
15
gru

Istota:
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wniesionych przez Spółkę Kapitałową w postaci przedsiębiorstwa do Spółki Komandytowej w formie aportu
Fragment:
W konsekwencji, w stosunku do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych na poziomie Spółki Komandytowej nie ma podstaw do tego, aby zastosowanie znalazło ograniczenie wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) u.p.d.o.p., z uwzględnieniem którego to przepisu odpisów amortyzacyjnych dokonywała uprzednio Spółka Kapitałowa. Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: „ u.p.d.o.f. ”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. W myśl art. 22 ust. 8 u.p.d.o.f., kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23. Stosownie do treści art. 22a ust. 1 u.p.d.o.f., amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: budowle, budynki (...)
2016
2
gru

Istota:
Ustalenia, czy z uwagi na skutki zdarzenia losowego - pożaru, Spółka może zaprzestać naliczania odpisów amortyzacyjnych od wyłączonego z użytkowania budynku sortowni oraz linii technologicznej do czasu przywrócenia tych środków do stanu sprzed pożaru
Fragment:
Z kolei zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, co do zasady, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. Suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Przedmiotowe wyłączenia nie znajdują zastosowania w analizowanym stanie faktycznym. Zatem obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych ustaje również wtedy, gdy: pozostawiono dany środek trwały lub wartość niematerialną i prawną w stan likwidacji, zbyto (np. sprzedano, darowano) środek trwały lub wartość niematerialną i prawną, stwierdzono niedobór środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Poza wymienionymi przypadkami nie można zaprzestać dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego, którego amortyzacja już się rozpoczęła. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka realizuje obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami - Gminy „ B ”, która jest jego 100% właścicielem.
2016
2
gru

Istota:
Czy Spółka będzie mogła zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od składników majątku będących przedmiotem Wkładu Niepieniężnego?
Fragment:
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy Spółka będzie mogła zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od składników majątku będących przedmiotem Wkładu Niepieniężnego? Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka będzie mogła zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od składników majątku będących przedmiotem Wkładu Niepieniężnego i wniesionych aportem do Spółki przez Gminę (poza procedurą przekształceniową) (z wyłączeniem gruntów / prawa wieczystego użytkowania gruntów). Począwszy od 1 stycznia 2017 r. żaden z przepisów Ustawy CIT, odnoszący się do zagadnienia odpisów amortyzacyjnych jako kosztów uzyskania przychodów nie będzie wyłączał prawa do zaliczenia przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych od Gminy w drodze wkładu niepieniężnego. W szczególności, w analizowanym zdarzeniu przyszłym, nie znajdzie zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d Ustawy CIT, zgodnie z którym, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki.
2016
2
gru

Istota:
W zakresie ustalenia, czy do kalkulacji podstawy ulgi opisanej w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych można włączyć odpisy amortyzacyjne od licencji na specjalistyczne programy komputerowe służące wykonywaniu prac inżynieryjnych niezależnie od czasu nabycia tych licencji
Fragment:
Z powołanego wyżej art. 18d ust. 3 updop wynika, że dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej stanowią koszty kwalifikowane. Dla skorzystania z odpisu kosztów kwalifikowanych znaczenie ma data dokonania odpisu amortyzacyjnego (przy założeniu, że odpis jest dokonywany zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów art. 16a-16m updop). Zatem do kalkulacji podstawy ulgi opisanej w art. 18d updop można włączyć odpisy amortyzacyjne od licencji na specjalistyczne programy komputerowe służące wykonywaniu prac inżynieryjnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Nadmienia się, że w zakresie pytań nr 1-3 (stan faktyczny i zdarzenie przyszłe), nr 4 (zdarzenie przyszłe) oraz nr 5-6 (stan faktyczny i zdarzenie przyszłe), wydano odrębne rozstrzygnięcia.
2016
30
lis

Istota:
Czy do kalkulacji podstawy ulgi opisanej w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie można włączyć odpisy amortyzacyjne od licencji na specjalistyczne programy komputerowe służące wykonywaniu prac inżynieryjnych niezależnie od czasu nabycia tych licencji
Fragment:
Z powołanego wyżej art. 18d ust. 3 updop wynika, że dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej stanowią koszty kwalifikowane. Dla skorzystania z odpisu kosztów kwalifikowanych znaczenie ma data dokonania odpisu amortyzacyjnego (przy założeniu, że odpis jest dokonywany zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów art. 16a-16m updop). Zatem do kalkulacji podstawy ulgi opisanej w art. 18d updop można włączyć odpisy amortyzacyjne od licencji na specjalistyczne programy komputerowe służące wykonywaniu prac inżynieryjnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Nadmienia się, że w zakresie pytań nr 1-3 (stan faktyczny i zdarzenie przyszłe), nr 4 (stan faktyczny) oraz nr 5-6 (stan faktyczny i zdarzenie przyszłe), wydano odrębne rozstrzygnięcia.
2016
30
lis

Istota:
Czy Wnioskodawca, jako wspólnik spółki komandytowej, będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od przedmiotowego budynku, dokonywanych przy zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10% rocznie, na podstawie art. 16j ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 16j ust. 3 ustawy o CIT?
Fragment:
Podkreślić również należy, że o ile spółka osobowa (spółka komandytowa) dokonuje odpisów amortyzacyjnych w księgach rachunkowych, to ich skutki w sferze prawa podatkowego dotyczyć będą każdego ze wspólników osobno, jako podatników podatku dochodowego. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., zwana dalej również: „ ustawa ”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...). Z uwagi na to, że składniki majątku wykorzystywane są przez podatników w dłuższym okresie czasu, a nie tylko w roku ich nabycia, ustawodawca przyjął zasadę, że wydatki te zalicza się do kosztów sukcesywnie, w miarę ich zużycia. Jak stanowi bowiem art. 15 ust. 6 ustawy, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16. Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność (...)
2016
28
lis

Istota:
W zakresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych
Fragment:
W myśl art. 22h ust. 1 pkt 1 tej ustawy, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 22k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu), z zastrzeżeniem art. 22e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których, zgodnie z art. 23 ust. 1, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych stanowi wartość początkowa, której zasady ustalania zawarto w art. 22g ww. ustawy. Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne - jeżeli przedmiot wkładu był amortyzowany.
2016
28
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.