Odpisy aktualizujące | Interpretacje podatkowe

Odpisy aktualizujące | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odpisy aktualizujące. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że odpis aktualizujący wartość należności stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodów potrącalny w dacie jego utworzenia na skutek zakwestionowania przez NFZ zasadności wypłaty wynagrodzenia Spółce w całości lub części na etapie przedsądowym?
Fragment:
Powyższe regulacje oznaczają w praktyce, że co do zasady odpisy aktualizujące, podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów w CIT. Ustawodawca dopuszcza jednak możliwość uznania odpisu aktualizującego wartość należności za koszt uzyskania przychodów przy założeniu, że podatnik spełni określone poniżej warunki: i. podatnik dokonał odpisu aktualizującego wartość należności w swoich księgach rachunkowych, zgodnie z regulacjami wynikającymi z ustawy o rachunkowości; ii. należność objęta odpisem aktualizującym została wcześniej zaliczona przez podatnika do przychodów należnych; iii. nieściągalność należności została odpowiednio uprawdopodobniona i udokumentowana przez podatnika. Zdaniem Spółki, dokonywane przez nią odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu procedur w stanach nagłych wykonane ponad limity określone w umowie z NFZ spełniają wszystkie z powyższych warunków. Ad. i. Istotnym jest by podatnik dokonał odpisu aktualizującego wartość należności dla celów rachunkowych oraz ujął odpis w księgach, gdyż brak dokonania odpisu aktualizującego wartość należności wyklucza możliwość zaliczenia ww. odpisu do kosztów uzyskania przychodów stosownie do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy o CIT.
2017
26
sie

Istota:
Ustalenia, czy odpis aktualizujący wartość należności, stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodów, potrącalny w dacie jego utworzenia na skutek zakwestionowania przez NFZ zasadności wypłaty wynagrodzenia Spółce w całości lub części na etapie przedsądowym
Fragment:
Powyższe regulacje oznaczają w praktyce, że co do zasady, odpisy aktualizujące podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów w CIT. Ustawodawca dopuszcza jednak możliwość uznania odpisu aktualizującego wartość należności za koszt uzyskania przychodów przy założeniu, że podatnik spełni określone poniżej warunki: podatnik dokonał odpisu aktualizującego wartość należności w swoich księgach rachunkowych, zgodnie z regulacjami wynikającymi z ustawy o rachunkowości; należność objęta odpisem aktualizującym została wcześniej zaliczona przez podatnika do przychodów należnych; nieściągalność należności została odpowiednio uprawdopodobniona i udokumentowana przez podatnika. Zdaniem Spółki, dokonywane przez nią odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu procedur w stanach nagłych wykonane ponad limity określone w umowie z NFZ spełniają wszystkie z powyższych warunków. Ad. 1. Istotnym jest, by podatnik dokonał odpisu aktualizującego wartość należności dla celów rachunkowych oraz ujął odpis w księgach, gdyż brak dokonania odpisu aktualizującego wartość należności wyklucza możliwość zaliczenia ww. odpisu do kosztów uzyskania przychodów stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy o CIT.
2017
11
sie

Istota:
Czy odpisy aktualizujące od należności nieściągalnych uznanych za przychód należny u Wnioskodawcy, będą stanowiły koszt uzyskania przychodu Spółki przekształconej (o ile ich nieściągalność zostanie uprawdopodobniona zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych)
Fragment:
Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, dalej: „ u.p.d.o.p. ”), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów aktualizujących, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust. 2a pkt 1. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym (winno być: zdarzeniem przyszłym) wierzytelności posiadane przez Wnioskodawcę staną się wierzytelnościami Spółki przekształconej i w konsekwencji będą po dniu przekształcenia spłacane przez dłużników Spółce przekształconej. Istnieje ryzyko, że część dłużników nie dokona zapłaty. Należności te będą spełniały warunki uznania ich za nieściągalne w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka przekształcona będzie dokonywała odpisów aktualizujących od należności nieściągalnych uznanych za przychód należny u przedsiębiorcy przekształcanego. Z dniem przekształcenia dłużnicy Wnioskodawcy staną się dłużnikami Spółki przekształconej i Spółka przekształcona będzie miała prawo domagać się od nich zapłaty za zrealizowane na ich rzecz dostawy towarów i usługi.
2017
13
maj

Istota:
Moment zaliczenia odpisu aktualizującego wartość należności do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
Fragment:
Cytowany powyżej przepisy 23 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależnia możliwość zaliczenia odpisów aktualizujących wartość należności do kosztów uzyskania przychodów od łącznego spełnienia przesłanek podatkowych, o jakich mowa w art. 23 ust. 3 ww. ustawy - w zakresie uprawdopodobnienia nieściągalności - jak i rachunkowych, tj. dokonania odpisu aktualizującego z zachowaniem warunków określonych ustawą o rachunkowości. Koszt podatkowy nie wystąpi zatem w dacie uprawdopodobnienia nieściągalności należności, jeżeli nie został dokonany odpis aktualizujący tę należność.Reasumując, jeżeli spełnione zostały podatkowe okoliczności uprawdopodobnienia nieściągalności należności w rozumieniu art. 23 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - koszt podatkowy wystąpi w dacie dokonania (zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości) odpisów aktualizujących wartość należności. Przedstawiając własne stanowisko w sprawie wnioskodawca zaznaczył, że spełnia wyżej wymienione warunki umożliwiające zaliczenie odpisu aktualizującego wartość należności w ciężar kosztów uzyskania przychodów m.in. stwierdził, że dokonał odpisu aktualizującego należności wyszczególnionej w art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości. Dlatego też, na gruncie przedmiotowej sprawy, za prawnie dopuszczalne uznać należy zaliczenie odpisu aktualizującego wartość należności w ciężar kosztów uzyskania przychodów w terminie wymienionym w zapytaniu - w miesiącu czerwcu 2007 r. , tj. po udokumentowaniu nieściągalność wierzytelności w sposób przewidziany w art. 23 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
8
maj

Istota:
Czy w zaistniałej sytuacji, odpisy aktualizujące utworzone przez Wnioskodawcę na należności od Spółki są odpisami aktualizującymi w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (winno być ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), a w konsekwencji czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów utworzone w niniejszej sprawie odpisy aktualizujące?
Fragment:
(...) odpisy aktualizujące? Zdaniem Wnioskodawcy, utworzone przez Wnioskodawcę odpisy aktualizujące należności od Spółki są odpisami aktualizującymi o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albowiem zostały utworzone zgodnie z art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości. Możliwe jest zatem zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów całych odpisów aktualizujących należności od Spółki, gdyż należności od Spółki były uprzednio zaliczone do przychodów należnych. Z art. 16 ust. 1 pkt 26a u.p.d.o.p. wynika, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów aktualizujących. Jednakże kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust. 2a pkt 1. W myśl art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości, wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do: należności od (...)
2016
21
gru

Istota:
W związku z powyższym, Spółka ma wątpliwości czy przedmiotowe odpisy aktualizujące mogą stanowić koszty uzyskania przychodów?
Fragment:
Koszt podatkowy nie wystąpi zatem w sytuacji uprawdopodobnienia nieściągalności należności, jeżeli nie został dokonany odpis aktualizujący tę należność, bowiem kosztem tym jest odpis aktualizujący, a nie wierzytelność czy należność, której nieściągalność została uprawdopodobniona. Koszt ten nie może być również rozpoznany w dowolnym, późniejszym terminie po roku podatkowym, w którym został dokonany odpis aktualizujący, bowiem kosztami uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, a zatem odpisy dokonane. Jeżeli zatem wystąpiły podatkowe okoliczności uprawdopodobnienia nieściągalności należności, koszt podatkowy wystąpi w dacie dokonania odpisu aktualizującego należność, której nieściągalność została uprawdopodobniona. W przypadku, gdy w danym roku podatkowym wystąpiły podatkowe okoliczności uprawdopodobnienia nieściągalności, a odpis aktualizujący te należności, w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości, został dokonany w roku następnym, koszt podatkowy wystąpi w roku, w którym został dokonany odpis, jednak nie później niż przed upływem okresu przedawnienia przedmiotowych wierzytelności. Zatem, odpisy aktualizujące należności zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów w dacie łącznego spełnienia 2 warunków: musi być rachunkowo dokonany odpis aktualizujący wartość należności, oraz nieściągalność wierzytelności powinna być uprawdopodobniona.
2016
28
lis

Istota:
Czy odpisy aktualizujące wartość należności od łotewskiej spółki, utworzone w związku z prawdopodobieństwem ich nieściągalności, w sytuacji gdy nieściągalność ta jest uprawdopodobniona otrzymanym przez Wnioskodawcę tłumaczeniem przysięgłym wyroku łotewskiego sądu o wszczęciu postępowania upadłościowego w rozumieniu łotewskich przepisów prawa upadłościowego, mogą stanowić dla Wnioskodawcy jako przedsiębiorcy koszty uzyskania przychodów roku 2016?
Fragment:
Koszt podatkowy nie wystąpi więc w sytuacji uprawdopodobnienia nieściągalności należności, jeżeli nie został dokonany odpis aktualizujący tę należność, bowiem kosztem tym jest odpis aktualizujący, a nie wierzytelność czy należność, której nieściągalność została uprawdopodobniona. Koszt podatkowy nie wystąpi również w sytuacji dokonania odpisu aktualizującego należność, jeżeli nie dojdzie do uprawdopodobnienia nieściągalności takiej należności. Zatem, odpisy aktualizujące należności zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów w dacie łącznego spełnienia dwóch warunków: musi być rachunkowo dokonany odpis aktualizujący wartość należności, oraz nieściągalność wierzytelności powinna być uprawdopodobniona. Gdy warunki te zostaną spełnione w różnych latach podatkowych, zaliczenie odpisu do kosztów uzyskania przychodów będzie możliwe w roku podatkowym, w którym spełniony zostanie drugi z warunków. Jeżeli zatem odpis aktualizujący został dokonany przed uprawdopodobnieniem nieściągalności, spełnienie drugiego z warunków nastąpi w momencie uprawdopodobnienia nieściągalności. Natomiast w przypadku gdy do uprawdopodobnienia nieściągalności doszłoby przed dokonaniem odpisu aktualizującego, jego zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nastąpi dopiero w momencie jego dokonania.
2016
28
lis

Istota:
Czy odpis aktualizujący wartość wierzytelności utworzony lub zwiększony zgodnie z odrębnymi przepisami już po spełnieniu przesłanki uprawdopodobnienia nieściągalności danej wierzytelności, stosownie do art. 16 ust. 2a pkt 3 lit. c tiret pierwsze Ustawy CIT, stanowić może koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy?
Fragment:
(...) odpisu aktualizującego wartość danej wierzytelności lub też zwiększenie uprzednio utworzonego odpisu, stosownie do przepisów Rozporządzenia MF. W ocenie Wnioskodawcy moment utworzenia lub zwiększenia wysokości odpisu aktualizującego nie wpływa na uprawnienie Wnioskodawcy do uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów wartości utworzonego (zwiększonego) odpisu aktualizującego w oparciu o przesłanki uprawdopodabniające nieściągalność wierzytelności, które wystąpiły wcześniej w odniesieniu do tej samej wierzytelności. Z uzasadnienia stanowiska Wnioskodawcy odnośnie pytania nr 1 wynika, iż jest on uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów aktualizujących wartość należności, przy czym możliwość ta uzależniona jest od spełnienia dwóch warunków: utworzenia odpisu aktualizującego wartość należności oraz uprawdopodobnienia nieściągalności należności w sposób określony w art. 16 ust. 2a pkt 3 Ustawy CIT. W efekcie, spełnienie obu tych przesłanek uprawnia Wnioskodawcę do uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów odpisu aktualizującego, przy czym możliwość ta pojawia się dopiero z chwilą spełnienia ostatniej z wymaganych przesłanek.
2016
27
lis

Istota:
Czy na podstawie złożonego wniosku o wszczęcie egzekucji możemy ująć ww. odpis aktualizujący w kosztach podatkowych w 2015 r.?
Fragment:
Należy dodać, że prawidłowe ujęcie odpisów aktualizujących należności w księgach rachunkowych jest niezbędne w celu zaliczenia ich w momencie uprawdopodobnienia do kosztów uzyskania przychodów. Koszt podatkowy nie wystąpi bowiem w sytuacji uprawdopodobnienia nieściągalności należności, jeżeli nie został dokonany odpis aktualizujący tę należność, bowiem kosztem tym jest odpis aktualizujący, a nie wierzytelność czy należność, której nieściągalność została uprawdopodobniona. Wskazać należy również, że katalog możliwości uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności wymieniony w art. 16 ust. 2a pkt 1 powyższej ustawy ma charakter otwarty, czyli są możliwe sytuacje, gdy wierzyciel w inny sposób uprawdopodobni, że dana wierzytelność jest nieściągalna. Wobec powyższego nieściągalność wierzytelności będzie uznana za uprawdopodobnioną w przypadkach określonych w ww. przepisie oraz gdy przesłanki uprawdopodobnienia będą miały charakter przesłanek o znaczeniu prawnym równorzędnym w stosunku do wskazanych w ww. przepisie. Uprawdopodobnienie nieściągalności jest środkiem zastępczym dowodu, a więc środkiem nie dającym pewności, lecz tylko prawdopodobieństwo twierdzenia o fakcie.
2016
17
maj

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisu aktualizującego.
Fragment:
Koszt podatkowy nie wystąpi więc w sytuacji uprawdopodobnienia nieściągalności należności, jeżeli nie został dokonany odpis aktualizujący tę należność, bowiem kosztem tym jest odpis aktualizujący, a nie wierzytelność czy należność, której nieściągalność została uprawdopodobniona. Koszt podatkowy nie wystąpi również w sytuacji dokonania odpisu aktualizującego należność, jeżeli nie dojdzie do uprawdopodobnienia nieściągalności takiej należności. Zatem, odpisy aktualizujące należności zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów w dacie łącznego spełnienia dwóch warunków: musi być rachunkowo dokonany odpis aktualizujący wartość należności, oraz nieściągalność wierzytelności powinna być uprawdopodobniona. Gdy warunki te zostaną spełnione w różnych latach podatkowych, zaliczenie odpisu do kosztów uzyskania przychodów będzie możliwe w roku podatkowym, w którym spełniony zostanie drugi z warunków. Jeżeli zatem odpis aktualizujący został dokonany przed uprawdopodobnieniem nieściągalności, spełnienie drugiego z warunków nastąpi w momencie uprawdopodobnienia nieściągalności. Natomiast w przypadku gdy do uprawdopodobnienia nieściągalności doszłoby przed dokonaniem odpisu aktualizującego, jego zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nastąpi dopiero w momencie jego dokonania.
2016
13
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.