Odpisy aktualizujące | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odpisy aktualizujące. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
24
paź

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów aktualizujących wartość nieściągalnych wierzytelności z tytułu należności za wykonane usługi

Fragment:

Należy zauważyć, że art. 23 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależnia możliwość zaliczenia odpisów aktualizujących do kosztów uzyskania przychodów od łącznego spełnienia przesłanek podatkowych (o których mowa w art. 23 ust. 3 ww. ustawy – w zakresie uprawdopodobnienia nieściągalności), jak i rachunkowych (tj. dokonania odpisu aktualizującego z zachowaniem warunków określonych ustawą o rachunkowości). Koszt podatkowy nie wystąpi więc w sytuacji uprawdopodobnienia nieściągalności należności, jeżeli nie został dokonany odpis aktualizujący tę należność, bowiem kosztem tym jest odpis aktualizujący, a nie wierzytelność czy należność, której nieściągalność została uprawdopodobniona. Koszt podatkowy nie wystąpi również w sytuacji dokonania odpisu aktualizującego należność, jeżeli nie dojdzie do uprawdopodobnienia nieściągalności takiej należności. Zatem, odpisy aktualizujące należności zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów w dacie łącznego spełnienia dwóch warunków: musi być rachunkowo dokonany odpis aktualizujący wartość należności, oraz nieściągalność wierzytelności powinna być uprawdopodobniona. Jeżeli zatem odpis aktualizujący zostanie dokonany przed uprawdopodobnieniem nieściągalności, spełnienie drugiego z warunków nastąpi w momencie uprawdopodobnienia nieściągalności. Natomiast w przypadku, gdy do uprawdopodobnienia nieściągalności doszłoby przed dokonaniem odpisu aktualizującego, jego zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nastąpi dopiero w momencie jego dokonania.

2018
8
sie

Istota:

Która Spółka: EW czy EC będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności odpisane jako nieściągalne lub odpisy aktualizujące wartość należności, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne w ECB stanowiącego część EW, a których nieściągalność została udokumentowana przez EC w sposób określony w art. 16 ust. 2 lub art. 16 ust. 2a UPDOP? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Fragment:

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 26a updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów aktualizujących, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust. 2a pkt 1. Z powyższego przepisu wynika, że ustawodawca wyłącza zatem odpisy aktualizujące z kategorii kosztów podatkowych. Wyjątkiem są odpisy spełniające łącznie następujące warunki: są odpisami aktualizującymi wartość należności, określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.); dotyczą należności bądź jej części uprzednio zaliczonej do przychodów należnych, na podstawie art. 12 ust. 3 updop; nieściągalność należności została uprawdopodobniona zgodnie z art. 16 ust. 2a pkt 1 updop; wierzytelność, której odpis dotyczy, nie uległa przedawnieniu (art. 16 ust. 1 pkt 20 ww. ustawy). Do kosztów uzyskania przychodu mogą zostać zaliczone tylko odpisy aktualizujące od tych wierzytelności, które uprzednio zostały zarachowane jako przychód należny (art. 12 ust. 3 updop).

2018
25
lip

Istota:

Czy wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo, w przypadku nie otrzymania od Inwestorów zapłaty za wykonane na podstawie umów zawartych z dłużnikiem robót instalacyjnych, które to usługi zostaną udokumentowane przez stronę fakturami oraz zewidencjonowane w księdze rachunkowej jako przychód należny podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w okresie trwania postępowania restrukturyzacyjnego wobec dłużnika, utworzenia odpisów aktualizujących wartość wierzytelności za wykonane roboty instalacyjne oraz odpisów aktualizujących wierzytelności z tytułu pobranych przez dłużnika z wynagrodzeń przedsiębiorcy kaucji gwarancyjnych, zaewidencjonowania ww. odpisów aktualizujących po dniu 10 kwietnia 2018 r. księdze rachunkowej oraz zaliczenia ww. wydatku do kosztów uzyskania przychodu danego okresu rozliczeniowego?

Fragment:

Należy zauważyć, że art. 23 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależnia możliwość zaliczenia odpisów aktualizujących do kosztów uzyskania przychodów od łącznego spełnienia przesłanek podatkowych (o których mowa w art. 23 ust. 3 ww. ustawy – w zakresie uprawdopodobnienia nieściągalności), jak i rachunkowych (tj. dokonania odpisu aktualizującego z zachowaniem warunków określonych ustawą o rachunkowości). Koszt podatkowy nie wystąpi więc w sytuacji uprawdopodobnienia nieściągalności należności, jeżeli nie został dokonany odpis aktualizujący tę należność, bowiem kosztem tym jest odpis aktualizujący, a nie wierzytelność czy należność, której nieściągalność została uprawdopodobniona. Koszt podatkowy nie wystąpi również w sytuacji dokonania odpisu aktualizującego należność, jeżeli nie dojdzie do uprawdopodobnienia nieściągalności takiej należności. Zatem, odpisy aktualizujące należności zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów w dacie łącznego spełnienia dwóch warunków: musi być rachunkowo dokonany odpis aktualizujący wartość należności, oraz nieściągalność wierzytelności powinna być uprawdopodobniona. Jeżeli zatem odpis aktualizujący zostanie dokonany przed uprawdopodobnieniem nieściągalności, spełnienie drugiego z warunków nastąpi w momencie uprawdopodobnienia nieściągalności. Natomiast w przypadku, gdy do uprawdopodobnienia nieściągalności doszłoby przed dokonaniem odpisu aktualizującego, jego zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nastąpi dopiero w momencie jego dokonania.

2018
21
cze

Istota:

Czy wniesienie przez Dłużnika zarzutów do Sądu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym w sprawie o zapłatę zaległych należności, które Spółka zaliczyła uprzednio do przychodów należnych na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz utworzyła na nie odpis aktualizujący zgodnie z art. 35b ustawy o rachunkowości, stanowi przesłankę uprawdopodobniającą nieściągalność, która w myśl art. 16 ust. 2a pkt 1 updop, umożliwia Spółce zaliczenie kwot netto tych wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 26a updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów aktualizujących, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust. 2a pkt 1. Z powyższego przepisu wynika, że ustawodawca wyłącza zatem odpisy aktualizujące z kategorii kosztów podatkowych. Wyjątkiem są odpisy spełniające łącznie następujące warunki: są odpisami aktualizującymi wartość należności, określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.); dotyczą należności bądź jej części uprzednio zaliczonej do przychodów należnych, na podstawie art. 12 ust. 3 updop; nieściągalność należności została uprawdopodobniona zgodnie z art. 16 ust. 2a pkt 1 updop; wierzytelność, której odpis dotyczy, nie uległa przedawnieniu (art. 16 ust. 1 pkt 20 ww. ustawy). Do kosztów uzyskania przychodu mogą zostać zaliczone tylko odpisy aktualizujące od tych wierzytelności, które uprzednio zostały zarachowane jako przychód należny (art. 12 ust. 3 updop).

2018
20
cze

Istota:

Możliwość zaliczenia do KUP odpisu aktualizującego.

Fragment:

Należy zauważyć, że art. 23 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależnia możliwość zaliczenia odpisów aktualizujących do kosztów uzyskania przychodów od łącznego spełnienia przesłanek podatkowych (o których mowa w art. 23 ust. 3 ww. ustawy – w zakresie uprawdopodobnienia nieściągalności), jak i rachunkowych (tj. dokonania odpisu aktualizującego z zachowaniem warunków określonych ustawą o rachunkowości). Koszt podatkowy nie wystąpi więc w sytuacji uprawdopodobnienia nieściągalności należności, jeżeli nie został dokonany odpis aktualizujący tę należność, bowiem kosztem tym jest odpis aktualizujący, a nie wierzytelność czy należność, której nieściągalność została uprawdopodobniona. Koszt podatkowy nie wystąpi również w sytuacji dokonania odpisu aktualizującego należność, jeżeli nie dojdzie do uprawdopodobnienia nieściągalności takiej należności. Zatem, odpisy aktualizujące należności zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów w dacie łącznego spełnienia dwóch warunków: musi być rachunkowo dokonany odpis aktualizujący wartość należności, oraz nieściągalność wierzytelności powinna być uprawdopodobniona. Jeżeli zatem odpis aktualizujący zostanie dokonany przed uprawdopodobnieniem nieściągalności, spełnienie drugiego z warunków nastąpi w momencie uprawdopodobnienia nieściągalności. Natomiast w przypadku, gdy do uprawdopodobnienia nieściągalności doszłoby przed dokonaniem odpisu aktualizującego, jego zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nastąpi dopiero w momencie jego dokonania.

2018
27
kwi

Istota:

Zastosowanie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175) oraz art. 16 ust. 1 pkt 26c lit. b) tiret drugie ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2343 ze zm.) w związku z przejściem z MSR 39 na MSSF 9

Fragment:

Brak przepisu przejściowego w powyższym zakresie powodowałby brak obowiązku „ odwrócenia ” w przychody istniejących do tej pory odpisów aktualizujących. Jednocześnie takie podejście powoduje, że przepis przejściowy zapewnia neutralność podatkową zmiany standardu sprawozdawczości finansowej, chyba że zgodnie z nowym standardem wysokość zawiązanego odpisu na straty kredytowe okaże się wyższa lub niższa w stosunku do dotychczasowego odpisu aktualizującego. Wówczas zmiana standardu pociąga za sobą odpowiednio powstanie korzystnego lub niekorzystnego efektu podatkowego. Tym samym, na dzień 1 stycznia 2018 r., w związku z rozwiązaniem dotychczasowych odpisów aktualizujących utworzonych zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 39, Bank jest zobowiązany do rozpoznania w przychodach wartości odpisów aktualizujących, w takiej wartości, w jakiej do dnia 31 grudnia 2017 r. zaliczył je do kosztów uzyskania przychodów. Podsumowując, na dzień 1 stycznia 2018 r. Bank dokona następujących operacji: Rozwiązania odpisów aktualizujących wartość wierzytelności utworzonych pod MSR 39 oraz zaliczenia w przychody podatkowe wartości odpisów aktualizujących do wysokości, w jakiej zostały zaliczone uprzednio do KUP Zawiązania odpisów na straty kredytowe pod MSSF 9 oraz zaliczeniem do KUP ich wartości pod warunkiem spełnienia przesłanek uprawdopodobnienia nieściągalności zgodnie ze znowelizowanymi przepisami art. 16 ust. 1 pkt 26c oraz ust. 2a ustawy CIT.

2018
16
kwi

Istota:

Ustalenie prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów aktualizujących należności uznanych za nieściągalne z powodu ogłoszenia upadłości dłużnika za 2013 r

Fragment:

Koszt podatkowy nie wystąpi zatem w sytuacji uprawdopodobnienia nieściągalności należności, jeżeli nie został dokonany odpis aktualizujący tę należność, bowiem kosztem tym jest odpis aktualizujący, a nie wierzytelność czy należność, której nieściągalność została uprawdopodobniona. Koszt ten nie może być również rozpoznany w dowolnym, późniejszym terminie po roku podatkowym, w którym został dokonany odpis aktualizujący, bowiem kosztami uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, a zatem odpisy dokonane. Jeżeli zatem wystąpiły podatkowe okoliczności uprawdopodobnienia nieściągalności należności, koszt podatkowy wystąpi w dacie dokonania odpisu aktualizującego należność, której nieściągalność została uprawdopodobniona. W przypadku, gdy w danym roku podatkowym wystąpiły podatkowe okoliczności uprawdopodobnienia nieściągalności, a odpis aktualizujący te należności, w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości, został dokonany w roku następnym, koszt podatkowy wystąpi w roku, w którym został dokonany odpis, jednak nie później, niż przed upływem okresu przedawnienia przedmiotowych wierzytelności. Zatem, odpisy aktualizujące należności zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów w dacie łącznego spełnienia 2 warunków: musi być rachunkowo dokonany odpis aktualizujący wartość należności, oraz nieściągalność wierzytelności powinna być uprawdopodobniona.

2018
16
kwi

Istota:

Ustalenie prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów aktualizujących należności uznanych za nieściągalne z powodu ogłoszenia upadłości dłużnika za 2010 r

Fragment:

Koszt podatkowy nie wystąpi zatem w sytuacji uprawdopodobnienia nieściągalności należności, jeżeli nie został dokonany odpis aktualizujący tę należność, bowiem kosztem tym jest odpis aktualizujący, a nie wierzytelność czy należność, której nieściągalność została uprawdopodobniona. Koszt ten nie może być również rozpoznany w dowolnym, późniejszym terminie po roku podatkowym, w którym został dokonany odpis aktualizujący, bowiem kosztami uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, a zatem odpisy dokonane. Jeżeli zatem wystąpiły podatkowe okoliczności uprawdopodobnienia nieściągalności należności, koszt podatkowy wystąpi w dacie dokonania odpisu aktualizującego należność, której nieściągalność została uprawdopodobniona. W przypadku, gdy w danym roku podatkowym wystąpiły podatkowe okoliczności uprawdopodobnienia nieściągalności, a odpis aktualizujący te należności, w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości, został dokonany w roku następnym, koszt podatkowy wystąpi w roku, w którym został dokonany odpis, jednak nie później, niż przed upływem okresu przedawnienia przedmiotowych wierzytelności. Zatem, odpisy aktualizujące należności zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów w dacie łącznego spełnienia 2 warunków: musi być rachunkowo dokonany odpis aktualizujący wartość należności, oraz nieściągalność wierzytelności powinna być uprawdopodobniona.

2017
26
sie

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że odpis aktualizujący wartość należności stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodów potrącalny w dacie jego utworzenia na skutek zakwestionowania przez NFZ zasadności wypłaty wynagrodzenia Spółce w całości lub części na etapie przedsądowym?

Fragment:

Powyższe regulacje oznaczają w praktyce, że co do zasady odpisy aktualizujące, podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów w CIT. Ustawodawca dopuszcza jednak możliwość uznania odpisu aktualizującego wartość należności za koszt uzyskania przychodów przy założeniu, że podatnik spełni określone poniżej warunki: i. podatnik dokonał odpisu aktualizującego wartość należności w swoich księgach rachunkowych, zgodnie z regulacjami wynikającymi z ustawy o rachunkowości; ii. należność objęta odpisem aktualizującym została wcześniej zaliczona przez podatnika do przychodów należnych; iii. nieściągalność należności została odpowiednio uprawdopodobniona i udokumentowana przez podatnika. Zdaniem Spółki, dokonywane przez nią odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu procedur w stanach nagłych wykonane ponad limity określone w umowie z NFZ spełniają wszystkie z powyższych warunków. Ad. i. Istotnym jest by podatnik dokonał odpisu aktualizującego wartość należności dla celów rachunkowych oraz ujął odpis w księgach, gdyż brak dokonania odpisu aktualizującego wartość należności wyklucza możliwość zaliczenia ww. odpisu do kosztów uzyskania przychodów stosownie do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy o CIT.

2017
11
sie

Istota:

Ustalenia, czy odpis aktualizujący wartość należności, stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodów, potrącalny w dacie jego utworzenia na skutek zakwestionowania przez NFZ zasadności wypłaty wynagrodzenia Spółce w całości lub części na etapie przedsądowym

Fragment:

Powyższe regulacje oznaczają w praktyce, że co do zasady, odpisy aktualizujące podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów w CIT. Ustawodawca dopuszcza jednak możliwość uznania odpisu aktualizującego wartość należności za koszt uzyskania przychodów przy założeniu, że podatnik spełni określone poniżej warunki: podatnik dokonał odpisu aktualizującego wartość należności w swoich księgach rachunkowych, zgodnie z regulacjami wynikającymi z ustawy o rachunkowości; należność objęta odpisem aktualizującym została wcześniej zaliczona przez podatnika do przychodów należnych; nieściągalność należności została odpowiednio uprawdopodobniona i udokumentowana przez podatnika. Zdaniem Spółki, dokonywane przez nią odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu procedur w stanach nagłych wykonane ponad limity określone w umowie z NFZ spełniają wszystkie z powyższych warunków. Ad. 1. Istotnym jest, by podatnik dokonał odpisu aktualizującego wartość należności dla celów rachunkowych oraz ujął odpis w księgach, gdyż brak dokonania odpisu aktualizującego wartość należności wyklucza możliwość zaliczenia ww. odpisu do kosztów uzyskania przychodów stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy o CIT.