Odpisy aktualizujące | Interpretacje podatkowe

Odpisy aktualizujące | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odpisy aktualizujące. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy na podstawie złożonego wniosku o wszczęcie egzekucji możemy ująć ww. odpis aktualizujący w kosztach podatkowych w 2015 r.?
Fragment:
Należy dodać, że prawidłowe ujęcie odpisów aktualizujących należności w księgach rachunkowych jest niezbędne w celu zaliczenia ich w momencie uprawdopodobnienia do kosztów uzyskania przychodów. Koszt podatkowy nie wystąpi bowiem w sytuacji uprawdopodobnienia nieściągalności należności, jeżeli nie został dokonany odpis aktualizujący tę należność, bowiem kosztem tym jest odpis aktualizujący, a nie wierzytelność czy należność, której nieściągalność została uprawdopodobniona. Wskazać należy również, że katalog możliwości uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności wymieniony w art. 16 ust. 2a pkt 1 powyższej ustawy ma charakter otwarty, czyli są możliwe sytuacje, gdy wierzyciel w inny sposób uprawdopodobni, że dana wierzytelność jest nieściągalna. Wobec powyższego nieściągalność wierzytelności będzie uznana za uprawdopodobnioną w przypadkach określonych w ww. przepisie oraz gdy przesłanki uprawdopodobnienia będą miały charakter przesłanek o znaczeniu prawnym równorzędnym w stosunku do wskazanych w ww. przepisie. Uprawdopodobnienie nieściągalności jest środkiem zastępczym dowodu, a więc środkiem nie dającym pewności, lecz tylko prawdopodobieństwo twierdzenia o fakcie.
2016
17
maj

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisu aktualizującego.
Fragment:
Koszt podatkowy nie wystąpi więc w sytuacji uprawdopodobnienia nieściągalności należności, jeżeli nie został dokonany odpis aktualizujący tę należność, bowiem kosztem tym jest odpis aktualizujący, a nie wierzytelność czy należność, której nieściągalność została uprawdopodobniona. Koszt podatkowy nie wystąpi również w sytuacji dokonania odpisu aktualizującego należność, jeżeli nie dojdzie do uprawdopodobnienia nieściągalności takiej należności. Zatem, odpisy aktualizujące należności zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów w dacie łącznego spełnienia dwóch warunków: musi być rachunkowo dokonany odpis aktualizujący wartość należności, oraz nieściągalność wierzytelności powinna być uprawdopodobniona. Gdy warunki te zostaną spełnione w różnych latach podatkowych, zaliczenie odpisu do kosztów uzyskania przychodów będzie możliwe w roku podatkowym, w którym spełniony zostanie drugi z warunków. Jeżeli zatem odpis aktualizujący został dokonany przed uprawdopodobnieniem nieściągalności, spełnienie drugiego z warunków nastąpi w momencie uprawdopodobnienia nieściągalności. Natomiast w przypadku gdy do uprawdopodobnienia nieściągalności doszłoby przed dokonaniem odpisu aktualizującego, jego zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nastąpi dopiero w momencie jego dokonania.
2016
13
maj

Istota:
Ujmowania w rachunku podatkowym odpisów aktualizujących od wartości kredytów zakwalifikowanych do kategorii wątpliwych lub straconych.
Fragment:
(...) odpisu aktualizującego pokrywającą (tj. równą) 25% kwoty kredytu, gdy wartość odpisu aktualizującego jest niższa od 25% kwoty wierzytelności z tytułu kredytu zaliczonego do kategorii wątpliwych lub straconych to Bank zalicza do kosztów uzyskania przychodów pełną wartość odpisu aktualizującego. W związku z powyższym następujące pytanie: Czy opisany powyżej sposób ustalania kosztu uzyskania przychodów z tytułu odpisów aktualizujących od wartości kredytów zakwalifikowanych do kategorii wątpliwych lub straconych, udzielonych przez Bank po dniu 1 stycznia 1997 r., jest prawidłowy... Zdaniem Wnioskodawcy, stosowany przez Bank, opisany w stanie faktycznym, sposób ustalania kosztu uzyskania przychodów z tytułu odpisów aktualizujących od wartości kredytów zakwalifikowanych do kategorii wątpliwych lub straconych, udzielonych przez Bank po dniu 1 stycznia 1997 r. jest prawidłowy, tzn. Bank prawidłowo zalicza do kosztów uzyskania przychodów wartość odpisu aktualizującego odpowiadającego wysokości hipotetycznej rezerwy celowej na pokrycie wątpliwych lub straconych kredytów w kwocie nie wyższej niż 25% kwoty tych kredytów. Poniżej Bank uzasadnia swoje stanowisko.
2016
26
lut

Istota:
Dochód z tytułu umorzenia udziałów oraz zwolnienie z opodatkowania tj. zastosowania art.15 ust.1 i ust.4-4e, art.16 ust.1 pkt 26 updop oraz art. 38b
Fragment:
Według Wnioskodawcy, nie jest również uprawnione twierdzenie, iż kursem dla przeliczania wartości hipotetycznych rezerw celowych w walutach, powinien być średni kurs NBP kurs z dnia utworzenia, bądź dotworzenia odpisu aktualizującego dla celów bilansowych, albowiem: punktem odniesienia do ustalenia kwoty odpisów aktualizujących, które mogą stanowić kategorię podatkową jest równowartość hipotetycznych rezerw celowych kalkulowanych na podstawie art. 38b updop, a nie dokonane odpisy aktualizujące, wartość hipotetycznych rezerw celowych określa jaka część dokonanych odpisów aktualizujących może być uznana za koszt uzyskania przychodów, jeżeli wartość tych rezerw jest niższa od kwoty dokonanych odpisów, wartość hipotetycznych rezerw potwierdza zasadność zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, w pełnej wysokości, dokonanych odpisów aktualizujących, jeżeli wartość tych rezerw jest wyższa od kwoty dokonanych odpisów. Skoro punktem odniesienia przy kalkulacji równowartości odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytu, jest kwota hipotetycznej rezerwy celowej, jaka powinna być utworzona na dany kredyt, to zdaniem Wnioskodawcy, w pełni uzasadniony jest pogląd, iż kalkulacja tej kwoty w przypadku rezerw na kredyty walutowe, powinna uwzględniać średni kurs NBP z dnia zakwalifikowania danego kredytu do kategorii wątpliwych albo straconych, tj. z ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano takiej kwalifikacji w Banku.
2016
24
sty

Istota:
W zakresie możliwości oraz momentu zaliczenia wskazanego we wniosku odpisu aktualizującego do kosztów uzyskania przychodu
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, koszty utworzonych odpisów aktualizujących w księgach rachunkowych w 2011 r., a uprawdopodobnionych w roku 2013, na postawie art. 16 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów roku 2013. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Jednym ze sposobów zaliczenia wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów jest uprawdopodobnienie ich nieściągalności. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 26a ww. ustawy, nie uważa się za koszt uzyskania przychodów odpisów aktualizujących, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie art. 16 ust. 2a pkt 1. W związku z brakiem możliwości ściągnięcia należności od spółki X Wnioskodawca dokonał w 2011 roku odpisów aktualizujących zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
2016
13
sty

Istota:
1. Czy wydanie „Decyzji o zakończeniu sprawy procesu niewypłacalności” przez właściwy Sąd Łotewski oraz Decyzja Rejestru Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej w której Organ postanowił wykreślić przedsiębiorstwo z rejestru przedsiębiorstw stanowi uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności w związku z wykreśleniem dłużnika z ewidencji działalności gospodarczej lub z postawieniem dłużnika w stan likwidacji lub ogłoszeniem jego upadłości obejmującej likwidację majątku, o którym mowa w art. 23 ust. 3 pkt 1 w zw. z art. 23 ust.1 pkt 21 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), a co za tym idzie, kosztem uzyskania przychodów będzie odpis aktualizujący wartość należności, określony w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 14 do przychodów należnych?
2. Jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie jest pozytywna, to z jaką datą należy uznać, że uprawdopodobnieniu uległa nieściągalność wierzytelności w związku z wykreśleniem dłużnika z ewidencji działalności gospodarczej lub z postawieniem dłużnika w stan likwidacji lub ogłoszeniem jego upadłości obejmującej likwidację majątku, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 21 w zw. z art. 23 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym z jaką datą należy zaliczyć w koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 21, odpis aktualizujący wartość należności, określony w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 14 do przychodów należnych?
Fragment:
Koszt podatkowy nie wystąpi więc w sytuacji uprawdopodobnienia nieściągalności należności, jeżeli nie został dokonany odpis aktualizujący tę należność, bowiem kosztem tym jest odpis aktualizujący, a nie wierzytelność czy należność, której nieściągalność została uprawdopodobniona. Koszt podatkowy nie wystąpi również w sytuacji dokonania odpisu aktualizującego należność, jeżeli nie dojdzie do uprawdopodobnienia nieściągalności takiej należności. Zatem, odpisy aktualizujące należności zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów w dacie łącznego spełnienia dwóch warunków: musi być rachunkowo dokonany odpis aktualizujący wartość należności, oraz nieściągalność wierzytelności powinna być uprawdopodobniona. Gdy warunki te zostaną spełnione w różnych latach podatkowych, zaliczenie odpisu do kosztów uzyskania przychodów będzie możliwe w roku podatkowym, w którym spełniony zostanie drugi z warunków. Jeżeli zatem odpis aktualizujący został dokonany przed uprawdopodobnieniem nieściągalności, spełnienie drugiego z warunków nastąpi w momencie uprawdopodobnienia nieściągalności. Natomiast w przypadku gdy do uprawdopodobnienia nieściągalności doszłoby przed dokonaniem odpisu aktualizującego, jego zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nastąpi dopiero w momencie jego dokonania.
2015
19
lis

Istota:
W przedmiotowej sprawie spełnione zostały zarówno przesłanki podatkowe jak i rachunkowe, uzależniające zaliczenie odpisów aktualizujących należności do kosztów uzyskania przychodów. Nieściągalność wskazanych we wniosku wierzytelności została uprawdopodobniona zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem spółka została postawiona w stan likwidacji. Odpis aktualizujący wartość należności wyszczególnionej w art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości, uprzednio zaliczonej do przychodów należnych w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dokonany został w grudniu 2014 r. Zatem odpis aktualizujący będzie stanowił koszt podatkowy w grudniu 2014 r. Nie ma przeszkód, aby w sytuacji w której dłużnik jest podmiotem mającym siedzibę w innym państwie i jego likwidacja jest prowadzona na podstawie przepisów tego państwa, uznać należność za uprawdopodobnioną.
Fragment:
Koszt podatkowy nie wystąpi zatem w sytuacji uprawdopodobnienia nieściągalności należności, jeżeli nie został dokonany odpis aktualizujący tę należność, bowiem kosztem tym jest odpis aktualizujący, a nie wierzytelność czy należność, której nieściągalność została uprawdopodobniona. Koszt ten nie może być również rozpoznany w dowolnym, późniejszym terminie po roku podatkowym, w którym został dokonany odpis aktualizujący, bowiem kosztami uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, a zatem odpisy dokonane. Jeżeli zatem wystąpiły podatkowe okoliczności uprawdopodobnienia nieściągalności należności, koszt podatkowy wystąpi w dacie dokonania odpisu aktualizującego należność, której nieściągalność została uprawdopodobniona. W przypadku, gdy w danym roku podatkowym wystąpiły podatkowe okoliczności uprawdopodobnienia nieściągalności, a odpis aktualizujący te należności, w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości, został dokonany w roku następnym, koszt podatkowy wystąpi w roku, w którym został dokonany odpis, jednak nie później niż przed upływem okresu przedawnienia przedmiotowych wierzytelności. Zatem, odpisy aktualizujące należności zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów w dacie łącznego spełnienia 2 warunków: musi być rachunkowo dokonany odpis aktualizujący wartość należności, oraz nieściągalność wierzytelności powinna być uprawdopodobniona.
2015
6
paź

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej odpisu aktualizującego wartość nieściągalnej wierzytelności
Fragment:
Jak wskazuje Wnioskodawca, problematycznym jest to, że dotychczas nie dokonał on odpisów aktualizujących na podstawie art. 35b ustawy o rachunkowości. Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, należności na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Zachowanie ostrożności obliguje do oceny ryzyka realizacji rozrachunków i utworzenia odpisów aktualizujących wartość należności, w przypadku gdy istnieje niepewność co do ich ściągalności. Wnioskodawca powziął wiadomość o ogłoszeniu upadłości spółki akcyjnej z początkiem 2013 r. i w dniu 25 stycznia 2013 zgłosił wierzytelność do masy upadłości. Tak więc w jego ocenie sporządzając bilans za 2013 r. należało dokonać odpisu aktualizującego. W związku z czym możliwym się stanie wliczenie w koszty uzyskania przychodu odpisu aktualizującego. Biorąc pod uwagę, że odpis aktualizujący miał zostać dokonany w ramach bilansu za 2014 r., dlatego jest on kosztem uzyskania przychodu 2014 r., a ponieważ zostało podpisane Porozumienie obciążające Wnioskodawcę kwotą 150.000 zł, do kosztów uzyskania przychodu 2014 r. Wnioskodawca powinien zaliczyć kwotę netto pomniejszoną na podstawie Porozumienia, tj. kwotę 262.410,23 zł, stanowiącą różnicę kwot zatrzymanej kaucji netto w wysokości 426.683,30 zł oraz 150.000 zł kary umownej wynikającej z porozumienia.
2015
4
sie

Istota:
Możliwość zaliczenia w grudniu 2014 r. do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki jawnej pozarolniczej działalności gospodarczej, utworzonego odpisu aktualizującego wartość należności.
Fragment:
Zauważyć także należy, że koszt podatkowy nie wystąpi w sytuacji uprawdopodobnienia nieściągalności należności, jeżeli nie został dokonany odpis aktualizujący tę należność, bowiem kosztem tym jest odpis aktualizujący, a nie wierzytelność czy należność, której nieściągalność została uprawdopodobniona. Koszt ten nie może być również rozpoznany w dowolnym, późniejszym terminie po roku podatkowym, w którym został dokonany odpis aktualizujący, bowiem kosztami uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, a zatem odpisy dokonane. Jeżeli zatem wystąpiły podatkowe okoliczności uprawdopodobnienia nieściągalności należności, koszt podatkowy wystąpi w dacie dokonania odpisu aktualizującego należność, której nieściągalność została uprawdopodobniona. W przypadku, gdy w danym roku podatkowym wystąpiły podatkowe okoliczności uprawdopodobnienia nieściągalności, a odpis aktualizujący te należności, w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości, został dokonany w roku następnym, koszt podatkowy wystąpi w roku, w którym został dokonany odpis, jednak nie później, niż przed upływem okresu przedawnienia przedmiotowych wierzytelności. Zatem, odpisy aktualizujące wartość należności zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów w dacie łącznego spełnienia 2 warunków: musi być rachunkowo dokonany odpis aktualizujący wartość należności, oraz nieściągalność wierzytelności powinna być uprawdopodobniona.
2015
23
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisu aktualizującego wartość nieściągalnych wierzytelności.
Fragment:
(...) odpisy aktualizujące (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości). Art. 23 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależnia możliwość zaliczenia odpisów aktualizujących do kosztów uzyskania przychodów od łącznego spełnienia przesłanek podatkowych, o jakich mowa w art. 23 ust, 3 ww. ustawy, w zakresie uprawdopodobnienia nieściągalności, jak i rachunkowych, tj. dokonania odpisu aktualizującego z zachowaniem warunków określonych ustawą o rachunkowości. Koszt podatkowy nie wystąpi zatem w dacie uprawdopodobnienia nieściągalności należności, jeżeli nie został dokonany odpis aktualizujący tę należność, bowiem tym kosztem jest odpis aktualizujący, a nie należność, której nieściągalność została uprawdopodobniona. Koszt ten nie może być również rozpoznany w dowolnym, późniejszym terminie, po roku podatkowym, w którym został dokonany odpis aktualizujący, bowiem kosztami uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, a zatem odpisy dokonane. Jeżeli zatem wystąpiły podatkowe okoliczności uprawdopodobnienia nieściągalności należności, koszt podatkowy wystąpi w dacie dokonania odpisu aktualizującego należność, której nieściągalność została uprawdopodobniona.
2015
10
cze
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.