Odpisy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odpisy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
gru

Istota:

Nieruchomość w darowiźnie – odpisy amortyzacyjne po dniu - 1 stycznia 2018 r.

Fragment:

Dodatkowo zgodnie art. 22 ust. 8 Ustawy PIT, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a) Ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2017 r., za koszty uzyskania przychodów nie uważa się odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny, jeżeli: nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku. Zatem do końca 2017 r. Wnioskodawczyni miała prawo zaliczać odpisy amortyzacyjne od nieruchomości w całości do kosztów uzyskania przychodów (przepis art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a) Ustawy PIT nie miał zastosowania do przypadków nabycia środka trwałego w wyniku darowizny). Ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustawodawca dokonał zmiany treści art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a) Ustawy PIT.

2018
6
sty

Istota:

Czy Spółdzielnia będzie mogła dokonywać odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów tylko od wartości wynikającej z modernizacji pawilonów użytkowych i nadal dokonywać odpisów umorzeniowych w ciężar funduszu zasobowego od części wartości już istniejącej?

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych tylko od wartości wynikającej z modernizacji pawilonów, przy jednoczesnej możliwości dokonywania odpisów umorzeniowych w ciężar funduszu zasobowego od części wartości już istniejącej. Odnosząc powyższe do przedstawionego wcześniej stanu prawnego sprawy stwierdzić należy, że skoro od pawilonów, których dotyczy wniosek Spółdzielnia nie dokonywała odpisów amortyzacyjnych obciążających koszty uzyskania przychodów, ale dokonywała ich umorzenia w ciężar funduszu zasobowego, nie jest możliwe dokonywanie tej amortyzacji od samych nakładów poniesionych na ich ulepszenie. Jak wcześniej wskazano, powołując się na konkretne przepisy, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych, a nakłady na ich ulepszenie na wartość tę wpływają (art. 16g ust. 13 updop), ale jej nie stanowią. Wnioskodawca, nie ma zatem możliwości dalszego dokonywania odpisów umorzeniowych w ciężar funduszu zasobowego od części wartości już istniejącej, a odpisów amortyzacyjnych od dokonanych nakładów na ulepszenie ww. środków trwałych. Nakłady na ulepszenie podobnie jak środki trwałe których dotyczą winny być umarzane w ciężar funduszu zasobowego.

2017
30
cze

Istota:

1. Czy Spółka Przejmująca będzie uprawniona do rozpoznania, w pełnej wysokości, jako koszty uzyskania przychodów, odpisów amortyzacyjnych za miesiąc, w którym dojdzie do połączenia, dotyczących przejętych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki Przejmowanej, w sytuacji gdy Dzień Połączenia nastąpi przed dniem ujęcia odpisów amortyzacyjnych od przejmowanych składników majątku w koszty uzyskania przychodów przez Spółkę Przejmowaną,
2. Czy Spółka Przejmowana będzie uprawniona do rozpoznania, w pełnej wysokości, jako koszty uzyskania przychodów, odpisów amortyzacyjnych za miesiąc, w którym dojdzie do połączenia, dotyczących środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki Przejmowanej, w sytuacji gdy Dzień Połączenia nastąpi po dniu ujęcia odpisów amortyzacyjnych od przejmowanych składników majątku w koszty uzyskania przychodów przez Spółkę Przejmowaną

Fragment:

W świetle art. 16h ust. 3 ustawy o CIT, podmioty powstałe m.in. w wyniku połączenia podmiotów oraz podmioty, które przejęły całość lub część innego podmiotu w wyniku połączenia, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot połączony. Zasadę ogólną sposobu dokonywania odpisów amortyzacyjnych precyzuje zaś art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, zgodnie z którym amortyzacja dla potrzeb CIT może być dokonywana począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do ewidencji. Zgodnie natomiast z art. 16h ust. 4 ustawy o CIT, podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co miesiąc albo w równych ratach co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego, z uwzględnieniem art. 16i. Suma odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonanych w pierwszym roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, nie może przekroczyć wartości tych odpisów przypadających za okres od wprowadzenia ich do ewidencji do końca tego roku podatkowego. Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, ustawodawca nie uregulował wprost w przepisach zagadnienia sposobu rozliczania odpisów amortyzacyjnych za miesiąc, w którym dojdzie do połączenia podmiotów prawa podatkowego.

2016
16
lut

Istota:

Odpis na fundusz remontowy od lokali użytkowych stanowi koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a updop. Jednakże odpis na fundusz remontowy nie może obciążać kosztów gospodarki mieszkaniowej w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 44 updop. W związku z tym, w tym zakresie stanowisko spółdzielni jest nieprawidłowe.

Fragment:

U. z 2013 r., poz. 1222, ze zm.), spółdzielnia ma obowiązek tworzenia funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych, a odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. W związku z powyższym zadano następujące pytanie : czy Spółdzielnia może tworzyć fundusz na remonty lokali użytkowych w najmie, lokali użytkowych z własnościowym prawem do lokalu, lokali użytkowych z odrębną własnością, usytuowanych w budynku mieszkalnym i niemieszkalnym... Czy możliwe jest dokonanie odpisu na fundusz remontowy dotyczącego ww lokali... Jeśli tak, to czy odpis ten jest kosztem uzyskania przychodu..., a jeśli jest kosztem uzyskania przychodu, to czy jest to koszt uzyskania przychodu gospodarki zasobami mieszkaniowymi, czy też koszt działalności podatkowej spółdzielni... Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie ww przepisów, Spółdzielnia zobowiązana jest do tworzenia funduszu na remonty lokali użytkowych. Zdaniem Spółdzielni należy to robić w formie odpisu, a odpis ten stanowi koszty uzyskania przychodu gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając z upoważnienia Ministra Finansów (na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego; Dz.

2015
31
lip

Istota:

Czy po przekształceniu Sp. z o. o. w Spółkę Komandytową, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznawania jako swoich kosztów uzyskania przychodów części odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych proporcjonalnej do prawa Wnioskodawcy do udziału w zysku Spółki Komandytowej, przy czym odpisy te winny być dokonywane:-od wartości początkowej Składników Majątkowych ustalonej w oparciu o wartość początkową określoną w ewidencji Sp. z o. o., orazprzy uwzględnieniu dotychczasowej wysokości odpisów dokonanej przez Sp. z o. o., oraz-z zachowaniem stosowanej przez Sp. z o. o. dotychczasowej metody amortyzacji?

Fragment:

Analogicznie, przy dokonywaniu odpisów, Spółka Komandytowa powinna uwzględnić wysokość odpisów już dokonanych w Sp. z o. o. a także kontynuować stosowaną przez Sp. z o. o. metodę amortyzacji. Powyższy obowiązek wynika z art. 22h ust. 3 ustawy o PIT zgodnie, z którym podmioty powstałe w wyniku zmiany formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, o których mowa w art. 22g ust. 12 lub 13 (ustawy o PIT), dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot o zmienionej formie prawnej, podzielony albo połączony, z uwzględnieniem art. 22i ust. 2-7 (ustawy o PIT). Reasumując, w ocenie Wnioskodawca, Spółka Komandytowa powinna dokonywać odpisów amortyzacyjnych od Składników Majątkowych: w oparciu o wartość początkową określoną w ewidencji Sp. z o. o., oraz przy uwzględnieniu dotychczasowej wysokości odpisów dokonanej przez Sp. z o. o., oraz z zachowaniem stosowanej przez Sp. z o. o. dotychczasowej metody amortyzacji. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

2015
11
mar

Istota:

Czy opisane w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym wpłaty dokonywane na ZFŚS stanowią koszty uzyskania przychodów?

Fragment:

Zgodnie z powyższym przepisem: „Nie uważa się za koszt uzyskania przychodów: (...) odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem uzyskania przychodów są jednak: podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy, odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek Funduszu (...)”. Intencją ustawodawcy było zatem wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów odpisów i wpłat na różnego rodzaje fundusze. Jednakże ustawodawca uznał za dopuszczalny wyjątek od tej zasady, pozwalając pracodawcom na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów i zwiększeń, które zostały efektywnie wpłacone przez pracodawcę na rachunek ZFŚS. W kontekście powyższego nie może ulegać wątpliwości, że przepis art. 16 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT nie kreuje dodatkowych wymagań dotyczących możliwości potrącenia od przychodu zwiększeń przekazanych na ZFŚS, a w szczególności nie uzależnił zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów spornych wydatków od źródeł finansowania, w tym od wypłaty z zysku netto.

2015
11
mar

Istota:

Czy opisane w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym wpłaty dokonywane na ZFŚS stanowią koszty uzyskania przychodów?

Fragment:

Zgodnie z powyższym przepisem: „Nie uważa się za koszt uzyskania przychodów: (...) odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem uzyskania przychodów są jednak: podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy, odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek Funduszu (...)”. Intencją ustawodawcy było zatem wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów odpisów i wpłat na różnego rodzaje fundusze. Jednakże ustawodawca uznał za dopuszczalny wyjątek od tej zasady, pozwalając pracodawcom na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów i zwiększeń, które zostały efektywnie wpłacone przez pracodawcę na rachunek ZFŚS. W kontekście powyższego nie może ulegać wątpliwości, że przepis art. 16 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT nie kreuje dodatkowych wymagań dotyczących możliwości potrącenia od przychodu zwiększeń przekazanych na ZFŚS, a w szczególności nie uzależnił zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów spornych wydatków od źródeł finansowania, w tym od wypłaty z zysku netto.

2013
10
wrz

Istota:

Czy naliczony odpis w 2013 r. zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o ZFŚS na lekarzy rezydentów zatrudnionych na umowę o pracę w celu odbycia szkolenia specjalistycznego w ramach podpisanej umowy z Ministerstwem Zdrowia i przekazany coroczny odpis podstawowy na rachunek bankowy Funduszu zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS na lekarzy rezydentów stanowi koszt uzyskania przychodu przez Wnioskodawcę?

Fragment:

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b) ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem uzyskania przychodów są jednak odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek Funduszu. Innymi słowy, aby zaliczyć dane odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych konieczne jest oprócz warunków określonych w art. 15 ust. 1 cytowanej ustawy, spełnienie przez nie dodatkowo dwóch warunków, mianowicie: odpisy i zwiększenia muszą obciążać koszty działalności pracodawcy na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 592 ze zm. – dalej ustawa o ZFŚS); środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń muszą zostać wpłacone na rachunek Funduszu. Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o ZFŚS, fundusz tworzą, z zastrzeżeniem ust. 2, pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 1 ustawy o ZFŚS, u pracodawców, o których mowa w art. 3 ust. 1, układ zbiorowy pracy może dowolnie kształtować wysokość odpisu na Fundusz; może również postanawiać, że Fundusz nie będzie tworzony.

2011
11
gru

Istota:

Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na nabycie składników majątku wykorzystywanych przy wykonywaniu działalności statutowej stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, potrącane w dacie poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d Ustawy CIT?

Fragment:

Wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem pkt 8a, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia. Z uwagi na fakt, że składniki majątku wykorzystywane są przez podatników w dłuższym okresie czasu, a nie tylko w roku ich nabycia, ustawodawca przyjął zasadę, że wydatki te zalicza się do kosztów sukcesywnie, w miarę ich zużycia. Jak stanowi bowiem art. 15 ust. 6 powołanej ustawy, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16. Wykluczając możliwość jednorazowego uznania wydatku na nabycie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej za koszt uzyskania przychodu, ustawodawca kierował się zasadą współmierności kosztów i przychodów podatkowych. W innym bowiem przypadku jednorazowe uznanie wydatku za koszty uzyskania przychodów pozwalałoby podatnikom w skrajnych przypadkach przy dużych wydatkach inwestycyjnych, na wykazywanie przez kilka lat podatkowych wyższych kosztów nad przychodami podatkowymi.

2011
15
lis

Istota:

Czy zastosowany sposób amortyzacji (w pierwszym roku amortyzacja jednorazowa, a w kolejnych latach amortyzacja degresywna) jest prawidłowy?

Fragment:

Od następnego roku podatkowego podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ust. 1 lub art. 22i; suma odpisów amortyzacyjnych, w tym dokonanych w pierwszym roku podatkowym oraz niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 1, nie może przekroczyć wartości początkowej tych środków trwałych. Zgodnie z brzmieniem art. 22h ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 22k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu), z zastrzeżeniem art. 22e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór: suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których, zgodnie z art. 23 ust. 1, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Przepisy art. 22h ust. 2 cytowanej ustawy określają, że podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22l i 22ł, dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji określonej w art. 22i-22k dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzacji; wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego.