Odpady (śmieci) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odpady (śmieci). Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
12
sie

Istota:

Opodatkowanie opłaty śmieciowej.

Fragment:

Z drugiej strony, należy zwrócić uwagę, że dla celów VAT każde świadczenie powinno być zwykle uznawane za odrębne i niezależne, o czym stanowi art. 1 ust. 2 akapit drugi Dyrektywy VAT. Z utrwalonego orzecznictwa TSUE wynika, że w pewnych okolicznościach formalnie odrębne świadczenia, które mogą być wykonywane oddzielnie, a zatem takie, które mogą oddzielnie podlegać opodatkowaniu lub zwolnieniu, należy uważać za jedną transakcję, jeżeli nie są one od siebie niezależne. W celu ustalenia czy świadczenia stanowią kilka niezależnych transakcji, czy jedno świadczenie, należy dokonać analizy elementów charakterystycznych dla danej transakcji. W wyroku z 16 kwietnia 2015 r. w sprawie C-42/14 Minister Finansów przeciwko Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie, kierując się ogólną zasadą wynikającą z art. 1 ust. 2 akapit drugi Dyrektywy VAT, zgodnie z którą każde świadczenie należy traktować jako odrębne, TSUE rozstrzygnął, że najem nieruchomości i związane z nim: dostawa wody, energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wywóz nieczystości, co do zasady, należy uważać za odrębne i niezależne świadczenia, które winno się oceniać oddzielnie z punktu widzenia podatku od wartości dodanej, chyba, że elementy transakcji, które obejmują również ekonomiczne przesłanki zawarcia umowy, są ze sobą tak ściśle związane, że tworzą obiektywnie tylko jedno niepodzielne świadczenie ekonomiczne, którego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny.

2013
24
gru

Istota:

Opodatkowanie opłat za gospodarowanie odpadami, którymi są obciążani najemcy

Fragment:

Jak wynika z przepisu art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Tak więc oddanie rzeczy innej osobie do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony na podstawie umowy najmu związane jest z wzajemnym świadczeniem najemcy polegającym na zapłacie umówionego czynszu. Z powyższego wynika, że umówiony między stronami czynsz jest wynagrodzeniem za możliwość korzystania z cudzej rzeczy i stanowi świadczenie wzajemne należne za używanie lokalu użytkowego przez jego najemcę. Podstawową usługą świadczoną na rzecz najemcy jest natomiast usługa najmu. W ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 391 ze zm.) w rozdziale 3a – „ Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę ” wskazano, iż gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (art. 6c pkt 1 i 2).

2013
21
gru

Istota:

Brak opodatkowania czynności przenoszenia kosztów „opłat śmieciowych” na właścicieli lokali użytkowych przez wspólnotę.

Fragment:

Natomiast w drugim przypadku, gdy wydatki ponoszone są przez właściciela wyłącznie w związku z odrębną własnością lokalu, Wspólnota w zakresie nabywanych towarów i usług (tj. głównie mediów) celem zaopatrzenia poszczególnych lokali, występuje w odmiennej roli. Nabywa bowiem towary i usługi w swoim imieniu jednakże na rzecz właścicieli poszczególnych lokali, którzy dokonują na poczet tych zakupów stosownych wpłat. Wydatki te nie stanowią partycypacji w kosztach wspólnych nieruchomości, bowiem finalnym nabywcą towarów i usług świadczonych przez podmioty np. odprowadzające śmieci i służących zaspokajaniu indywidualnych potrzeb każdego z członków Wspólnoty jest nie Wspólnota, a każdy z jej członków z osobna. W przedmiotowej sprawie właściciele lokali użytkowych ponoszą m.in. wydatki związane z utrzymaniem własnych lokali (m.in. wywóz śmieci). Wspólnota rozliczając ten zakup na poszczególne lokale, w rzeczywistości dokonuje ich odsprzedaży. W świetle powyższego należy przyjąć, iż nawet jeśli podmiot faktycznie nie świadczy usługi (osobiście nie wykonuje czynności), jednakże pośrednio bierze udział w jej świadczeniu (czego nie należy utożsamiać z pośrednictwem w jej świadczeniu) – a jego udział przejawia się w odsprzedaży takiej usługi – to dla potrzeb podatku VAT, takie zachowanie jest traktowane na równi ze świadczeniem konkretnej usługi.

2013
26
wrz

Istota:

Czy w świetle obowiązujących przepisów, przeniesienie kwoty „opłaty śmieciowej” (dodatkowy składnik opłat za mieszkanie czy lokal usługowy) na najemcę jest świadczeniem usług w rozumieniu ustawy VAT i w przypadku lokali mieszkalnych opłata jest zwolniona z VAT, natomiast w przypadku lokali usługowych opłata ta podlegać będzie opodatkowaniu 23% podatku, czy jest to opłata nie podlegająca ustawie VAT i przeniesienie jej na najemcę winno odbywać się na podstawie noty obciążeniowej?

Fragment:

W myśl art. 6h tej ustawy właściciele nieruchomości, o których mowa w art. 6c, są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W myśl natomiast art. 2 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy ilekroć jest mowa o właścicielach nieruchomości rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Wobec powyższego obowiązek deklarowania i wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ciąży na ww. podmiotach. Ze złożonego wniosku wynika, że Spółka wynajmuje lokale użytkowe i mieszkalne. W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Spółka – będąc właścicielem lokali – zobowiązana jest do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Następnie Spółka opłaty te zamierza „ przenieść na swoich najemców ”. Odnosząc się do powyższego należy zauważyć, że umowa najmu jest cywilnoprawną umową nakładającą na strony – zarówno wynajmującego, jak i najemcę – określone przepisami obowiązki. W myśl art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

2012
3
paź

Istota:

Rozliczenie nabycia stłuczki szklanej oraz stłuczki uszlachetnionej.

Fragment:

Stosownie do art. 5a tej ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 lipca 2011 r. art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, jeżeli dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, niekorzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, a dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2. Natomiast załącznik nr 11 określający wykaz towarów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, obejmuje: ex 24.10.14.0 – granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali – wyłącznie wlewki lub gęsi zwykle ze stali wysokostopowej, otrzymywane przez przetopienie i odlaniedrobniutkich odpadów lub złomu ex 24.45.30.0 – pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – (...)

2012
22
cze

Istota:

Czy przekazanie mieszanki popiołowo-żużlowej nieodpłatnie osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej nie związanym ze Spółką Wnioskodawcy, spowoduje u tych osób powstanie przychodów z innych źródeł, na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 10 ust. 1 pkt 9, a Wnioskodawca będzie miał obowiązek wystawienia PIT-8C za 2011 rok?

Fragment:

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszystkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochody, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Wnioskodawca uważa, że nie ma obowiązku wystawienia PIT-8C na to nieodpłatne przekazanie za 2011 r. Zadając pytanie odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych, Wnioskodawca interpretuje, iż nie należało i nie należy obliczać, pobierać i odprowadzać podatku w 2011 roku i w przyszłości, od momentu, kiedy mieszankę popiołowo-żużlową uznaje jako odpad. Wnioskodawca uzupełniając wniosek nadmienił, że swoje stanowisko w sprawie zajął opierając się na piśmie podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, stanowiącym odpowiedź na interpelację poselską nr 15051 z dnia 12 marca 2010 r. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r.

2011
1
lip

Istota:

Czy sprzedaż materiału rozbiórkowego 30-letniego, nabytego bez podatku od towarów i usług, podlega opodatkowaniu tym podatkiem?

Fragment:

Zatem pozyskane materiały stanowią dla Pana towary handlowe, bowiem zostały one odzyskane (nabyte) z rozbieranych obiektów budowlanych w celu późniejszej ich odsprzedaży. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy stwierdzić należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, jak również aktów wykonawczych do niej, nie przewidują stosowania w odniesieniu do dostawy towarów odzyskanych z rozbieranych obiektów budowlanych wyłączenia z opodatkowania lub zwolnienia od podatku. Zatem na podstawie ww. art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dostawa odzyskanych materiałów rozbiórkowych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy pozostaje wiek pozyskanych przez Pana towarów. Ponadto zauważyć należy, iż wskazany w treści wniosku przepis art. 43 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług dotyczy towarów używanych, rozumianych jako ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel. Dostawa takich towarów używanych - na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy - korzysta ze zwolnienia od podatku, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

2011
1
maj

Istota:

Czy prawidłowe jest przedstawione we wniosku stanowisko, dotyczące ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie dotyczącym powstałych w toku produkcji i wykorzystanych dla potrzeb zakładu odpadów?

Fragment:

Oznacza to, że w momencie dokonania zakupu towarów handlowych (materiałów) należy je zaksięgować w kol. 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Jeżeli podatnik podejmie decyzję o innym wykorzystaniu nabytych towarów handlowych, bądź materiałów to w dniu wykorzystania tych towarów (materiałów) np. na potrzeby związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa np. jako materiał opałowy do ogrzania zakładu, wówczas towary (materiały) te przestają być towarami handlowym i materiałami, dla ewidencjonowania których przewidziana jest kol. 10 księgi. Podatnik winien dokonać wówczas przesunięcia wartości tych towarów (materiałów) z kolumny 10 księgi przychodów i rozchodów, do odpowiedniej kol. księgi, w której ewidencjonowane są „pozostałe koszty” (pozostałe wydatki) związane z funkcjonowaniem zakładu. W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym nie mamy do czynienia z opisaną powyżej sytuacją ponieważ, jak wyjaśnia podatnik, wszystkie zakupione materiały podstawowe, których zakup ujęto w kol. 10 księgi, zostały przekazane do przerobu, tym samym nie jest zasadne wyksięgowanie ich z kol. 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Podatnik wyjaśnia, że w toku przerobu tych materiałów powstają odpady: wióry, kawałki drewna, odpady te zdefiniowane są w § 3 pkt 1 lit. g powołanego powyżej rozporządzenia jako materiały, które na skutek procesów technologicznych lub na skutek zniszczenia albo uszkodzenia utraciły całkowicie swą pierwotną wartość użytkową.

2011
1
maj

Istota:

Czy prawidłowe jest przedstawione we wniosku stanowisko, dotyczące ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej, dotyczących powstałych w toku produkcji i wykorzystanych dla potrzeb zakładów odpadów?

Fragment:

Oznacza to, że w momencie dokonania zakupu towarów handlowych (materiałów) należy je zaksięgować w kol. 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Jeżeli podatnik podejmie decyzję o innym wykorzystaniu nabytych towarów handlowych, bądź materiałów to w dniu wykorzystania tych towarów (materiałów) np. na potrzeby związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa np. jako materiał opałowy do ogrzania zakładu, wówczas towary (materiały) te przestają być towarami handlowym i materiałami, dla ewidencjonowania których przewidziana jest kol. 10 księgi. Podatnik winien dokonać wówczas przesunięcia wartości tych towarów (materiałów) z kolumny 10 księgi przychodów i rozchodów, do odpowiedniej kol. księgi, w której ewidencjonowane są „pozostałe koszty” (pozostałe wydatki) związane z funkcjonowaniem zakładu. W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym nie mamy do czynienia z opisaną powyżej sytuacją ponieważ, jak wyjaśnia podatnik, wszystkie zakupione materiały podstawowe, których zakup ujęto w kol. 10 księgi, zostały przekazane do przerobu, tym samym nie jest zasadne wyksięgowanie ich z kol. 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Podatnik wyjaśnia, że w toku przerobu tych materiałów powstają odpady: wióry, kawałki drewna, odpady te zdefiniowane są w § 3 pkt 1 lit.g powołanego powyżej rozporządzenia jako materiały, które na skutek procesów technologicznych lub na skutek zniszczenia albo uszkodzenia utraciły całkowicie swą pierwotną wartość użytkową.

2011
1
mar

Istota:

Czy koszty rozbiórki pozostałości nieukończonego zbiornika niebędącego środkiem trwałym na terenie oczyszczalni są kosztami uzyskania przychodu?

Fragment:

Przedmiotowe: gruz i pręty stanowią odpady w rozumieniu Załącznika Nr 1 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 - ze zm.). „podlegające poddaniu odzyskowi lub unieszkodliwieniu, stosownie do art: 7 ust. 1, i 2 tej ustawy. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 cyt. u.p.d.o.p. W świetle powyższego, wszystkie poniesione wydatki po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z przychodami, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio związane z uzyskiwanym przychodem oraz koszty dotyczące całokształtu działalności podatnika, czyli związane z funkcjonowaniem firmy. Podatnik ma zatem możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wszelkich kosztów, pod warunkiem, że wykaże związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu, oraz, że wydatek został prawidłowo udokumentowany i zaewidencjonowany. W odniesieniu do kosztów, których nie można bezpośrednio powiązać z uzyskiwanymi przychodami, gdyż są związane z całokształtem działalności podatnika, podlegają one zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu z chwilą ich faktycznego poniesienia.