Odmowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odmowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Błędne jest stanowisko organów podatkowych, że rozstrzygnięcie co do sposobu obliczenia podatku VAT od wartości netto czy brutto nie należy do kompetencji organu podatkowego, jako zagadnienie pozostające poza regulacją ustawy o PTU.

Fragment:

(...) UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 27 stycznia 2006 r. Gmina ... zwróciła się w trybie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej-do Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego o wyjaśnienie czy do opłat pobieranych z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste należy doliczać VAT, czy tez należy uznać, iż kwota VAT jest zawarta w kwocie pobieranej opłaty. W ocenie wnioskodawcy VAT jako podatek obciążający konsumenta powinien być doliczony do opłat za użytkowanie wieczyste, których wysokość winna być traktowana jako wartość netto. Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 165a Ordynacji podatkowej, postanowieniem z dnia 24 marca 2006 r. Nr DP1/443-25/06/MS/24792 odmówił udzielenia interpretacji w sprawie będącej przedmiotem ww. wniosku. Stwierdził bowiem, iż kwestia dotycząca możliwości zwiększenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, poprzez doliczenie do nich należnego VAT nie może być rozstrzygnięta (...)

2011
1
mar

Istota:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona w styczniu 2005 r. otrzymała od kontrahenta fakturę VAT za usługi świadczone w grudniu 2004 r. Zdaniem Strony wartość tej faktury była zawyżona. W związku z tym Strona zwracała się kilkakrotnie do wystawcy faktury o wystawienie faktury korygującej. Kontrahent odmówił jej wystawienia twierdząc, iż Strona może rozliczyć tylko tę część faktury, którą akceptuje . W rezultacie Strona przedmiotową fakturę wyksięgowała i odesłała usługodawcy. W związku z tym Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż nie ma prawa do częściowego odliczenia VAT z ww. faktury, tzn. w wysokości, którą akceptuje jako związaną z rzeczywistą wartością świadczenia.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona w styczniu 2005 r. otrzymała od kontrahenta fakturę VAT za usługi świadczone w grudniu 2004 r. Zdaniem Strony wartość tej faktury była zawyżona. W związku z tym Strona zwracała się kilkakrotnie do wystawcy faktury o wystawienie faktury korygującej. Kontrahent odmówił jej wystawienia twierdząc, iż Strona może rozliczyć tylko tę część faktury, którą akceptuje . W rezultacie Strona przedmiotową fakturę (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaki jest zakres zastosowania przepisów ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, w związku z Państwa pismem z dnia 07.07.2003 r., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa, na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta, mają obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zacytowany powyżej przepis wskazuje jednoznacznie, że organ podatkowy udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatnika, (...)

2011
1
lut

Istota:

Jak należy ustalić symbol PKWiU danego towaru lub usługi?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 10.10.2003 r. (wpływ do tutejszego Urzędu: 28.10.2003 r.), uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości organ podatkowy na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zacytowany powyżej przepis wskazuje jednoznacznie, że organ podatkowy udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach Podatnika. Jest to równoznaczne z ograniczeniem (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy można udzielić informacji w indywidualnej sprawie co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sytuacji, gdy w tej sprawie toczy się postępowanie podatkowe?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 28.11.2003 r. (wpływ do tut. Urzędu: 01.12.2003 r.), uprzejmie informuje. Na podstawie przywołanego art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa, na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta, mają obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zacytowany przepis ustanawia przesłanki, które muszą zostać spełnione aby móc otrzymać informacje w trybie tego artykułu. Przepis powyższy zawiera (...)