ILPP2/4512-1-202/15-4/PR | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej.
ILPP2/4512-1-202/15-4/PRinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie wydatków na zakup kasy rejestrującej
 2. wydatki na zakup kasy rejestrującej
 3. zwrot wydatków na zakup kasy rejestrującej
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2015 r. (data wpływu 11 marca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 21 maja 2015 r. (data wpływu 22 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 21 maja 2015 r. (data wpływu 22 maja 2015 r.) o doprecyzowanie opisanego stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 1 lutego 2015 r. Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług kosmetycznych. W związku z faktem świadczenia usług na rzecz osób fizycznych 31 stycznia 2015 r. dokonał fiskalizacji kasy fiskalnej. Wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT, korzysta ze zwolnienia do 150 tys. zł. Pierwszej sprzedaży na rzecz osoby fizycznej dokonał 2 lutego 2015 r. Nie zawiadomił urzędu skarbowego o zamiarze rozpoczęcia ewidencjonowania przed rozpoczęciem ewidencjonowania. Nie zgłosił do urzędu skarbowego danych kasy fiskalnej w ciągu 7 dni od dnia jej fiskalizacji. Zawiadomienie o miejscu instalacji kasy fiskalnej i liczbie kas oraz zgłoszenie danych dotyczących kasy fiskalnej zostały złożone do urzędu skarbowego 20 lutego 2015 r. Urząd skarbowy nadał kasie fiskalnej numer ewidencyjny. Faktura za zakup kasy fiskalnej została w pełnej wysokości zapłacona.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że zgodnie z § 4 pkt 2 lit. j i § 9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 4 listopada 2014 r. – obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych powstał 1 maja 2015 r.

Ponadto, zawiadomienie o miejscu instalacji kasy fiskalnej i liczbie kas złożone do urzędu skarbowego 20 lutego 2015 r. jest zgłoszeniem, o którym mowa w § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. 2013 poz. 363 z późn. zm.) w zw. z załącznikiem nr 2 do tego rozporządzenia. Wnioskodawca uzupełnił wniosek o dwa pisma. W pierwszym piśmie stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących stanowiącym zawiadomienie Wnioskodawca poinformował, że z dniem 1 lutego 2015 r. rozpoczął ewidencjonowanie przy zastosowaniu jednej kasy rejestrującej znajdującej się na ul. K. Natomiast drugie pismo stanowi „Zgłoszenie przez podatnika danych dotyczących kasy”. Oba pisma zostały złożone do urzędu skarbowego 20 lutego 2015 r.

Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku wskazał również, że powstał obowiązek instalacji jednej sztuki kasy fiskalnej. Sprzedaż jest ewidencjonowana w jednym miejscu na jednej kasie fiskalnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej, tj. otrzymania zwrotu kwoty 90% wartości zakupionej kasy fiskalnej nie więcej niż 700 zł...

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu prawo do ulgi na zakup kasy fiskalnej (tj. otrzymania zwrotu 90% nie więcej niż 700 zł wartości zakupionej kasy fiskalnej).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn zm.), zwanej dalej ustawą o VAT – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Art. 2 pkt 6 ustawy o VAT stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy o VAT – przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy o VAT. Stosownie do ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z art. 111 ust. 1a ustawy o VAT – do obrotu wykazywanego w ewidencji, o której mowa w ust. 1 nie wlicza się kwoty podatku należnego.

Należy jednak zauważyć, że na mocy delegacji ustawowej zawartej w przepisie art. 111 ust. 8 ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w obowiązującym stanie prawnym reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie zwolnień z kas.

W § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas wskazano, że zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

W § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas wskazano, że zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł. Zgodnie z § 4 pkt 2 lit. j rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas – zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych – z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy, oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. i, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia.

Natomiast § 9 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas stanowi, że w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, którzy rozpoczynają po dniu 31 grudnia 2014 r. świadczenie usług, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. c–j, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę, nie dłużej jednak niż do dnia utraty mocy zwolnień, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2.

Z opisu sprawy wynika, że 1 lutego 2015 r. Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług kosmetycznych. W związku z faktem świadczenia usług na rzecz osób fizycznych 31 stycznia 2015 r. dokonał fiskalizacji kasy fiskalnej. Wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT, korzysta ze zwolnienia do 150 tys. zł. Pierwszej sprzedaży na rzecz osoby fizycznej dokonał 2 lutego 2015 r. nie zawiadomił urzędu skarbowego o zamiarze rozpoczęcia ewidencjonowania przed jego rozpoczęciem. Nie zgłosił do urzędu skarbowego kasy fiskalnej w ciągu 7 dni od dnia jej fiskalizacji. Zawiadomienie o miejscu instalacji kasy fiskalnej i liczbie kas oraz zgłoszenie danych dotyczących kasy fiskalnej zostały złożone do urzędu skarbowego 20 lutego 2015 r. Urząd skarbowy nadał kasie fiskalnej numer ewidencyjny. Faktura za zakup kasy fiskalnej została w pełnej wysokości zapłacona. Ponadto Wnioskodawca doprecyzował że obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych powstał w jego przypadku 1 maja 2015 r. Ponadto, zawiadomienie o miejscu instalacji kasy fiskalnej i liczbie kas złożone do urzędu skarbowego 20 lutego 2015 r. jest zgłoszeniem, o którym mowa w § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących w zw. z załącznikiem nr 2 do tego rozporządzenia, tj. „Zgłoszenie przez podatnika danych dotyczących kasy”. Wnioskodawca zaznaczył, że powstał obowiązek instalacji jednej sztuki kasy fiskalnej, ponieważ sprzedaż jest ewidencjonowana w jednym miejscu na jednej kasie fiskalnej. Ponadto Wnioskodawca złożył zawiadomienie stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, w którym poinformował, że rozpoczyna ewidencjonowanie z użyciem kasy z dniem 1 lutego 2015 r. Pismo to złożył również 20 lutego 2015 r.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej, tj. otrzymania zwrotu kwoty 90% wartości zakupionej kasy fiskalnej (nie więcej niż 700 zł).

Jak wspomniano wyżej – obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy o VAT.

Powyższy przepis art. 111 ust. 1 ustawy o VAT określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Jak wynika z powyższego przepisu, odliczenie (ulga) przysługuje tylko przy zakupie kas w związku z wypełnieniem powstającego po raz pierwszy u danego podatnika obowiązku ewidencjonowania.

Stosownie do art. 111 ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w ust. 4 na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek bankowy podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika.

Kwestia odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej została szczegółowo uregulowana przepisami aktów wykonawczych do ustawy o VAT.

I tak, na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 7 pkt 1 ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia określi sposób, warunki i tryb odliczania od kwoty podatku należnego (zwrotu) kwoty, o której mowa w ust. 4 i 5, uwzględniając obowiązki podatników związane ze składaniem deklaracji podatkowej oraz przeciwdziałanie nadużyciom związanym z wypłatą (zwrotem) tych kwot.

W tym zakresie obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 163), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie ulgi na zakup kas.

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas – odliczenia kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, zwanego dalej „odliczeniem”, lub jej zwrotu można dokonać pod warunkiem:

 1. złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania;
 2. rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
 3. posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

W przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego jedną kasę rejestrującą, zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – może być dokonane na formularzu zgłoszenia o miejscu instalacji kasy rejestrującej, zgodnie z przepisami dotyczącymi kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania, jeżeli zgłoszenie to zostało złożone przed terminem obowiązkowego rozpoczęcia ewidencjonowania tych kwot – tak stanowi § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas.

W myśl § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. 2013 poz. 363) – rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przez podatnika poprzedzone jest:

 1. złożeniem zawiadomienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że będzie przez niego prowadzona ewidencja przy zastosowaniu kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia – w celu odliczenia lub zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy; zawiadomienie zawiera informację o liczbie kas i miejscu (adresie) ich używania;
 2. dokonaniem fiskalizacji kasy.

Natomiast zgodnie z § 13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących – w przypadku podatnika, który zamierza stosować do prowadzenia ewidencji jedną kasę, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może być dokonane na formularzu zgłoszenia przez podatnika danych dotyczących kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Wskazać również należy, że w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy podatnik składa do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenie danych dotyczących kasy, w celu otrzymania numeru ewidencyjnego. Wzór zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia (§ 13 ust. 5 i 6 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących).

Jak wynika z opisu sprawy, obowiązek rozpoczęcia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (jednej kasy rejestrującej) powstał u Wnioskodawcy 1 maja 2015 r.

Stosownie do § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas – odliczenie może być dokonane w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

W myśl § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas – w przypadku podatników, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy o VAT, zwrot kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, jest dokonywany na wniosek podatnika składany do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Jak wynika z przepisu art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, odliczenie (ulga) przysługuje przy zakupie kas w związku z wypełnieniem powstającego po raz pierwszy u danego podatnika obowiązku ewidencjonowania, jak również w przypadku, gdy podatnik, który mimo braku takiego obowiązku dobrowolnie rozpoczyna ewidencjonowanie przy użyciu kasy fiskalnej. Przepis ten stanowi bowiem o ulgach przysługujących przy zakupie kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania.

Zatem podsumowując – podatnik, który chce skorzystać z przywileju odliczenia ulgi na zakup kas rejestrujących, ma możliwość dokonania tego odliczenia wyłącznie po spełnieniu wszystkich niżej wymienionych warunków:

 • posiadanie przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;
 • złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania. W przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania jedną kasę rejestrującą, zgłoszenie może być dokonane ma formularzu zawiadomienia o miejscu instalacji kasy rejestrującej zgodnie z przepisami dotyczącymi kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników, o ile zawiadomienie to zostało złożone przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania;
 • rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że kasy te spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca rozpoczął ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku przy użyciu kasy fiskalnej w obowiązującym terminie, posiada fakturę dokumentującą zakup i poniósł wydatek. Złożył również do urzędu skarbowego przed terminem obowiązkowego rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego (tj. przed 1 maja 2015 r.) zawiadomienie na formularzu zgłoszenia o miejscu instalacji kasy rejestrującej stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, spełniając tym samym normę prawną przepisu § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie ulgi na zakup kas.

Z uzupełnienia do wniosku wynika, że Zainteresowany również złożył do urzędu skarbowego, na dokumencie stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie kas, zawiadomienie o zamiarze prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas, na którym wskazał datę rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy – 1 lutego 2015 r. Data ta nie jest równoznaczna z datą powstania obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kas rejestrujących.

Zatem w świetle przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, że Wnioskodawca spełnił wszystkie warunki z § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas i przysługuje mu prawo do skorzystania z ulgi na zakup kasy rejestrującej, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Ponadto wskazać należy, że złożenie zgłoszenia danych dotyczących kasy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego po upływie 7 dni od dnia jej fiskalizacji, o którym mowa w przepisach rozporządzenia w sprawie kas, nie skutkuje utratą prawa do skorzystania z ww. ulgi.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, w którym uważa, że przysługuje mu prawo do ulgi na zakup kasy fiskalnej (tj. otrzymania zwrotu 90% wartości zakupionej kasy fiskalnej, nie więcej niż 700 zł) – należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Tut. Organ wskazuje ponadto, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie wydatków na zakup kasy rejestrującej
IBPP4/443-511/11/JP | Interpretacja indywidualna

wydatki na zakup kasy rejestrującej
IBPP1/443-863/09/ES | Interpretacja indywidualna

zwrot wydatków na zakup kasy rejestrującej
IBPP1/443-690/08/JP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.