Odliczenie wydatków na zakup kasy rejestrującej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odliczenie wydatków na zakup kasy rejestrującej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
18
maj

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej.

Fragment:

W przepisie § 9 ust. 6 ww. rozporządzenia zawarto regulację, zgodnie z którą w przypadku podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. świadczenie usług, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. c-j, którzy przed wykonaniem takiej usługi nie dokonali sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę. Z opisu sprawy wynika, że 1 lutego 2015 r. Wnioskodawczyni rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług kosmetycznych. Fiskalizacji kasy dokonała dobrowolnie 31 stycznia 2015 r. Pierwszej sprzedaży na rzecz osoby fizycznej dokonała 2 lutego 2015 r. Nie zawiadomiła urzędu skarbowego o zamiarze rozpoczęcia ewidencjonowania przed jego rozpoczęciem. Zawiadomienie o miejscu instalacji kasy fiskalnej i liczbie kas oraz zgłoszenie danych dotyczących kasy fiskalnej zostały złożone do urzędu skarbowego 20 lutego 2015 r. Faktura za zakup kasy fiskalnej została w pełnej wysokości zapłacona. Podatnik dobrowolnie rozpoczynając ewidencjonowanie przy zastosowaniu kasy rejestrującej (rezygnując ze zwolnienia wynikającego z § 9 ust. 6 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących), aby skorzystać z ulgi z tytułu zakupu kasy musi spełnić warunki wskazane w przepisach prawa, w tym musi dochować wskazanych przepisami prawa terminów.

2015
23
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej.

Fragment:

Pismo to złożył również 20 lutego 2015 r. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej, tj. otrzymania zwrotu kwoty 90% wartości zakupionej kasy fiskalnej (nie więcej niż 700 zł). Jak wspomniano wyżej – obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy o VAT. Powyższy przepis art. 111 ust. 1 ustawy o VAT określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

2011
1
paź

Istota:

Prawo do skorzystania z ulgi na zakup kas rejestrujących

Fragment:

Jak wynika z art. 111 ust. 7 pkt 1 ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia określi sposób, warunki i tryb odliczania od kwoty podatku należnego (zwrotu) kwoty, o której mowa w ust. 4 i 5, uwzględniając obowiązki podatników związane ze składaniem deklaracji podatkowej oraz przeciwdziałanie nadużyciom związanym z wypłatą (zwrotem) tych kwot. Od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje w tym zakresie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. Nr 257, poz. 1733). Z zapisu § 2 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia wynika, że odliczenia kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, lub jej zwrotu można dokonać pod warunkiem złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania. Cytowane wyżej przepisy wskazują, że ulga z tytułu zakupu kasy rejestrującej, przysługuje podatnikowi w sytuacji, gdy m.in. złoży on naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemne zgłoszenie o liczbie przewidywanych stanowisk kasowych wraz z podaniem miejsca instalacji kasy. Z powyższego wynika, że przedmiotowa ulga przysługuje tylko przy zakupie kas w związku z realizacją powstającego po raz pierwszy u danego podatnika obowiązku ewidencjonowania.

2011
1
wrz

Istota:

Uchybienie 7 dniowego terminu do zgłoszenia naczelnikowi US o fiskalizacji kas rejestrujących powoduję utratę prawa ulgi z tytułu zakupu tych kas

Fragment:

Przepis § 3 ust. 1 cyt. rozporządzenia określa, iż dokonanie odliczenia następuje pod warunkiem złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania. Odliczenia mogą dokonać podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie nie później niż w obowiązujących ich terminach, przy użyciu kas rejestrujących spełniających wymagania określone w przepisach dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (§ 3 ust. 2 rozporządzenia). Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338), określone zostały m. in. obowiązki podatników w zakresie stosowania kas rejestrujących. Z zapisu § 7 ust. 1 pkt 10 powołanego rozporządzenia wynika, że podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, z zastrzeżeniem ust. 2, obowiązani są m. in. do zgłoszenia kasy w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia.

2011
1
maj

Istota:

Czy przysługuje ulga na drugą kasę ( fiskalizacja 03.01.2004 r.). Pierwsza kasa zafiskalizowana 01.03.2001 r. uległa awarii (bez winy podatnika)- ulga została zwrócna.

Fragment:

Zgodnie z normą prawną wynikającą z w/w artykułu odliczenie to (ulga) przysługuje tylko tym podatnikom, którzy równocześnie spełnią następujące warunki:w obowiązujących ich terminach rozpoczną po raz pierwszy ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących spełniających wymogi określone w przepisach dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące,na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego określą ilość kas rejestrujących. Dodatkowym warunkiem do skorzystania z powyższej ulgi jest ewidencjonowanie obrotów i kwot podatku należnego za pomocą tej kasy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania. W przeciwnym przypadku zgodnie z art. 111 ust. 6 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy są zobowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania. Zdarzenia powodujące obowiązek zwrotu odliczonych kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej, w tym zaprzestanie użytkowania kasy w 2003 r. były określone w § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2002 r. Nr 234, poz. 1971 ze zm.). Tak więc spełnienie łącznie 3 w/w warunków daje prawo do skorzystania z ulgi.W dniu 13.02.2001 r. zawiadomił Pan tut.

2011
1
maj

Istota:

Spółka zakupiła oraz zainstalowała kasy rejestrujące. Przed rozpoczęciem ewdencjonowania sprzedaży, w dniu 13.01.2007 r. Spółka dokonała zawiadomienia urzędu skarbowego o ilości i miejscu zainstalowania kas. Fiskalizacja kas przez uprawniony podmiot została dokonana w dniu 07.02.2007 r., natomiast zgłoszenie do Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego zostało przesłane w dniu 02.03.2007 r. Czy w świetle powyżej opisanego stanu faktycznego uprawniona jest do skorzystania z ulgi na zakup kasy rejestrującej, opisanej w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT.

Fragment:

Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani prowadzić ewdencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Ponadto w świetle art. 111 ust. 4 cyt. Ustawy, podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 2.500 zł. Na podstawie delegacji zawartej w art. 111 ust. 7 pkt 1) Minister Finansów w drodze rozporządzenia określił sposób, warunki i tryb odliczania od kwoty podatku należnego (zwrotu) kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 i 5. I tak w § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 60, poz. 431 ze zm.) zostały określone przesłanki, które należy spełnić aby skorzystać z możliwości odliczenia kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Zgodnie z § 8 ust. 1 dokonanie odliczenia następuje pod warunkiem złożenia przez podatnika do naczelnika właściwego urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania pisemnego zgłoszenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania.

2011
1
maj

Istota:

Instalacja drugiej kasy rejestrującej

Fragment:

W myśl art. 111 ust. 4 ww. ustawy podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących, zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej niż 2.500,00 zł., a więc powyższe przepisy mają zastosowanie zarówno do tych podatników, u których występuje obowiązek ewidencjonowania obrotów i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, jak również do tych podatników, którzy mimo braku takiego obowiązku dobrowolnie rozpoczynają ewidencjonowanie. Zasady korzystania z ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U, Nr 51, poz. 375 ze zm.). Przepisy ustanowione niniejszym rozporządzeniem stanowią, iż dokonanie odliczenia następuje pod warunkiem złożenia przez podatnika do naczelnika właściwego urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania.

2011
1
maj

Istota:

Podatnik wniósł zapytanie w przedmiocie prawa do obniżenia podatku należnego o kwoty wydatkowane na zakup kas rejestrujących przez Spółkę Akcyjną, do której jako osoba fizyczna zamierza wnieść aportem przedsiębiorstwo.

Fragment:

Na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy o VAT podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 2.500 zł. Wyżej powołane przepisy nie wykluczają skorzystania z prawa do odliczenia kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących nabytych przez Spółkę.Z prawa tego korzystać mogą bowiem podatnicy, którzy spełnią łącznie warunki określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.03.2006r. w sprawie kas rejestrujących. W myśl § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.03.2006r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U.Nr 51, poz. 375 z 2006r., ost. zm. na 2007r. Dz.U. Nr 243, poz.1768), podatnik może skorzystać z prawa do odliczenia od podatku części kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, o których mowa w art. 111 ust. 4 ustawy VAT jednakże musi spełnić łącznie następujące warunki: - w obowiązujących terminach rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących spełniających wymogi określone przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 ze zm.), - złożyć do naczelnika właściwego urzędu skarbowego przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, - zgłosić kasy w terminie 7 dni od dnia ich fiskalizacji do właściwego urzędu skarbowego w celu nadania im numerów ewidencyjnych.

2011
1
kwi

Istota:

Czy w ramach rozszerzenia działalności gospodarczej o usługę „taxi osobowe”, instalując po raz pierwszy kasę fiskalną w taksówce Podatnik będzie mógł skorzystać ze zwrotu połowy wartości kasy, w przypadku gdy w działalności handlowej miał już zainstalowaną kasę i otrzymał zwrot połowy kosztów związanych z jej nabyciem?

Fragment:

Zgodnie z § 6 ust. 1 cyt. rozporządzenia w terminach wynikających z § 2, § 3 ust. 2-6 oraz § 4 podatnicy są obowiązani rozpocząć ewidencjonowanie przy zastosowaniu co najmniej 1/5 ( w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych) liczby kas rejestrujących, która zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy została zgłoszona przez podatnika do naczelnika właściwego urzędu skarbowego do prowadzenia ewidencji we wszystkich miejscach prowadzenia sprzedaży, na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Od pierwszego dnia każdego następnego miesiąca podatnicy są obowiązani zastosować do ewidencjonowania kolejne kasy rejestrujące, w liczbie nie mniejszej nią liczba kas rejestrujących przypadająca do ewidencjonowania w pierwszym miesiącu ewidencjonowania wynikająca z dokonanego przez podatnika zgłoszenia. Zgodnie z § 10 cyt. rozporządzenia odliczenia i zwroty, k których mowa w § 7-9, dotyczą również zakupu kas zintegrowanych w jednej obudowie z taksometrem, które spełniają wymogi określone w przepisach dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Zatem Podatnik przed rozpoczęciem ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej winien złożyć do właściwego urzędu skarbowego informację o liczbie wszystkich kas rejestrujących oraz miejscach ich zainstalowania.

2011
1
kwi

Istota:

Czy Podatnik był zobowiązany od 01.09.2006r. rozpocząć ewidencjonowanie obrotu na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej za pomocą kasy rejestrującej? Czy Podatnik w przedmiotowym przypadku utracił ulgę na zakup kasy rejestrującej?

Fragment:

Wg oświadczenia Podatnika w 2005r. oraz w okresie od 01.01.2006r. do dnia do dnia 31.08.2006r. nie przekroczył obrotów na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w wysokości 40.000 zł tj. w wysokości powodującej utratę prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej.Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatnik zajmuje się naprawą samochodów, a do dnia 01.09.2006r. dokonywał również sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów samochodowych ( PKWiU 34.30). Sprzedaż części i akcesoriów samochodowych Podatnik ponownie rozpoczął od dnia 01.10.2006r. Na mocy §4 pkt 4 w/w rozporządzenia zwolnień z ewidencjonowania nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy dostawie silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3). Na mocy § 13 cyt. rozporządzenia powyższy przepis wszedł w życie z dniem 1 września 2006r. Z powyższego wynika, że obowiązek ewidencjonowania obrotu na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej za pomocą kasy rejestrującej mają podatnicy, którzy po 01.09.2006r. prowadzą sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników ( PKWiU 34.3) na rzecz tych osób.