ŁUS-II-2-423/129/07/JB | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy możliwości rozliczenia straty poniesionej na działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej i objętej zezwoleniem w świetle art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)

ŁUS-II-2-423/129/07/JB

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. dochody wolne od podatku
  2. odliczenie strat
  3. pomoc publiczna
  4. rozliczanie straty
  5. specjalna strefa ekonomiczna
  6. ustalanie dochodu
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie przepisów art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie możliwości rozliczenia straty poniesionej na działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej i objętej zezwoleniem w świetle art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)u z n a j e za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku.

Pismem z dnia 30.04.2007r. Spółka wystąpiła z pytaniem w sprawie możliwości rozliczenia straty poniesionej na działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej i objętej zezwoleniem na prowadzenie takiej działalności z przewidywanym dochodem wygenerowanym w kolejnych latach obrotowych przez Spółkę w ramach działalności strefowej.
Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Spółka podejmuje działania w celu uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej obejmującej w szczególności produkcję komputerów i sprzętu komputerowego na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W toku przygotowań do realizacji inwestycji oraz w trakcie jej prowadzenia Spółka ponosi szereg kosztów w szczególności o charakterze inwestycyjnym, związanych z uruchomieniem produkcji. Z chwilą zakończenia inwestycji i oddania środków trwałych do używania Spółka rozpocznie działalność operacyjną i możliwym stanie się osiąganie przychodów. W bieżącym roku obrotowym Spółka spodziewa się, że poniesie stratę podatkową z tytułu działalności prowadzonej w ramach ŁSSE, lecz zgodnie z przewidywaniami i założeniami strategicznymi w kolejnych latach obrotowych powinna generować zyski.
Zdaniem Wnioskodawcy:
* strata podatkowa dotycząca działalności strefowej, poniesiona przez Spółkę od dnia uzyskania zezwolenia strefowego może zostać uwzględniona przy kalkulacji dochodu realizowanego na działalności strefowej w kolejnych latach obrotowych; dochód skalkulowany z uwzględnieniem straty z lat ubiegłych podlegał będzie zwolnieniu z opodatkowania z tytułu funkcjonowania w specjalnej strefie ekonomicznej w ramach określonych limitów pomocy regionalnej/publicznej;
* sama możliwość rozliczania straty podatkowej wynika z przepisów ogólnych ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nie stanowi formy pomocy publicznej, tym samym rozliczana w kolejnych latach kwota straty dotyczącej działalności strefowej nie będzie podlegać limitom pomocy regionalnej/publicznej.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) przedmiotem opodatkowania jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.
Przepis art. 7 ust. 2 w/w ustawy stanowi, że dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.
Jak wynika z treści art. 7 ust. 3 w/w ustawy przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się m.in. wymienionych w pkt 1 - przychodów ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku, przychodów wymienionych w art. 21 i 22, o których mowa w pkt 2 oraz wymienionych w pkt 3 - kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w pkt 1 i pkt 2.
Oznacza to, że przy ustalaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu nie uwzględnia się, zarówno przychodów, jak i kosztów uzyskania przychodów mających wpływ na dochód wolny od podatku, natomiast, zgodnie z art. 7 ust. 4 w/w ustawy przy ustalaniu straty nie uwzględnia się przychodów i kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 3 (...).
Stosownie do art. 7 ust. 5 w/w ustawy o wysokość straty, o której mowa w ust. 2, poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 % kwoty tej straty.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20.10.1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 ze zm.) dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Jak wynika z treści art. 17 ust. 1 pkt 34 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20.10.1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.
Przy czym, stosownie do art. 17 ust. 4 w/w ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34 tej ustawy, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej jest niezapłacony przez niego podatek obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie właściwego zezwolenia. Wielkość tego zwolnienia jest uzależniona m. in. od wysokości poniesionych wydatków inwestycyjnych.
Strata, której dotyczy pytanie Spółki nie stanowi straty w rozumieniu art. 7 ust. 2 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z powołanym stanem prawnym podatnikowi nie przysługuje odliczenie straty na działalności gospodarczej objętej zezwoleniem na podstawie art. 7 ust. 5 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż jest to strata ze źródła przychodów wolnego od podatku.

W związku z powyższym tut.organ podatkowy uznając za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę orzekł jak w sentencji.
Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania postanowienia.
Interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia na podstawie art. 14b § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.