ILPB2/415-425/08-4/JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Kapitały pieniężne. Odliczenie straty.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 20 czerwca 2008 r. (data wpływu 23 czerwca 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 15 września 2008 r. (data wpływu 18 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia straty – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia straty.

W związku ze stwierdzeniem braków formalnych, pismem z dnia 5 września 2008 r. nr ILPB2/415-425/08-2/JK, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia – w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego wezwania – wniosku poprzez doprecyzowanie treści przedstawionego stanu faktycznego.

Jednocześnie poinformowano, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ, a jego uzupełnieniem przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 5 września 2008 r., zaś w dniu 18 września 2008 r. (data nadania 15 września 2008 r.) do tut. organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie, w której Wnioskodawca doprecyzował stan faktyczny przedstawiony we wniosku ORD-IN.

W przedmiotowym wniosku oraz piśmie uzupełniającym wniosek został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w 2005 roku w wyniku sprzedaży akcji osiągnął dochód w wysokości 15442 zł. Zapłacił On podatek w wysokości 2934 zł. Wówczas Zainteresowany nie odjął strat poniesionych w latach 2000 – 2003. Zamierza dokonać tego teraz dokonując korekty PIT – 38 za rok 2005.

W latach 2000-2003 Wnioskodawca kupował i sprzedawał akcje na Giełdzie Papierów Wartościowych. Kupował je drożej, a sprzedawał taniej. W związku z powyższym powstawały straty. Zainteresowany dodaje, że sytuacja uległa zmianie w 2004 roku – kiedy to inwestycje zaczęły przynosić zyski i kiedy to został wprowadzony podatek giełdowy, który w kolejnych latach był odprowadzany przez Niego do Urzędu Skarbowego.

Wnioskodawca uważa, że sprzedaż akcji nie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nie płacił w tych latach żadnego podatku.

Nie były to akcje pracownicze, czy w jakiś sposób uprzywilejowane ale kupione na rynku wtórnym, w obrocie publicznym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w korekcie PIT – 38 za 2005 rok Zainteresowany może odliczyć straty poniesione w latach 2000 – 2003 czyli za okres kiedy podatek od zysków kapitałowych jeszcze nie obowiązywał...

Zdaniem Wnioskodawcy, może On odliczyć straty z ostatnich pięciu lat.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zwanej dalej updof, jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych.

Natomiast w myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) updof, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia tytułu własności udziałów w spółkach, akcji oraz innych papierów wartościowych, w tym także pochodnych instrumentów od papierów wartościowych.

W myśl art. 9 ust. 3 updof, o wysokość straty ze źródła przychodów poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym, że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% tej straty. Zgodnie z art. 9 ust. 3a pkt 2 updof, ww. przepis nie ma zastosowania do strat ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika, że zamierza On dokonać korekty zeznania podatkowego za rok 2005 (PIT - 38), w którym odliczy straty poniesione ze sprzedaży akcji w latach 2000 -2003.

Zgodnie z art. 44 ust. 8 updof w brzmieniu obowiązującym w 2000 roku, podatnicy osiągający dochody ze sprzedaży udziałów, akcji, obligacji lub innych papierów wartościowych, z zastrzeżeniem art. 52 pkt 1 lit. a), byli obowiązani wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 20% uzyskanego dochodu z tej sprzedaży w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskali dochód, i w tym terminie składać urzędowi skarbowemu deklarację według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego dochodu.

W myśl art. 44 ust. 8 pkt 1 updof w brzmieniu obowiązującym w latach 2001 -2003 podatnicy osiągający dochody z odpłatnego zbycia udziałów, akcji, obligacji lub innych papierów wartościowych, z zastrzeżeniem art. 52 pkt 1 byli obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 19% dochodu za miesiące, w których uzyskali ten dochód, w terminie do dnia 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień w terminie złożenia zeznania podatkowego. W terminach płatności zaliczek podatnicy zobowiązani byli składać urzędom skarbowym deklarację o wysokości uzyskanego dochodu. Dochód ten należało wykazać w zeznaniu rocznym.

Jednocześnie ustawodawca na podstawie art. 52 pkt 1 lit. a) updof, w brzmieniu obowiązującym w roku 2000 zwolnił z opodatkowania dochody ze sprzedaży obligacji Skarbu Państwa wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. oraz obligacji wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1997 r. przez jednostki samorządu terytorialnego, a także akcji dopuszczonych do obrotu publicznego, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym; zwolnienie nie miało zastosowania, jeżeli sprzedaż tych obligacji lub akcji jest przedmiotem działalności gospodarczej. Natomiast w myśl art. 52 pkt 1b updof w brzmieniu obowiązującym od 2001 roku zwolnione z opodatkowania w latach 2001 – 2003 były dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które dopuszczone były do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytymi na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym.

Reasumując, stwierdzić należy, że Zainteresowany nie może odliczyć strat ze sprzedaży akcji poniesionych w latach 2000-2003 od dochodu uzyskanego z tego źródła w 2005 roku, gdyż sprzedaż akcji w tych latach podlegała zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Nadmienia się, iż zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), rozpoznawanie spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych dotyczących wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę. Powyższe rozporządzenie, zgodnie z brzmieniem § 3, wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 11 października 2008 r.

W związku z powyższym tut. organ informuje, że jeżeli skarga na niniejszą interpretację będzie składana po dniu 10 października 2008 r., właściwym do jej rozpoznania będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.