Odliczenie strat | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odliczenie strat. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
6
gru

Istota:

1. Czy Wnioskodawca będzie mógł w przyszłości rozliczyć opisane straty podatkowe prowadząc działalność gospodarczą, niezależnie od tego, czy będzie to jednoosobowa działalność gospodarcza, czy też Wnioskodawca działalność będzie prowadził jako wspólnik spółki osobowej?
2. Czy wypracowane straty powinny być rozliczone w taki sposób, że rozliczenie dokonywane jest przez ich odliczenie od dochodów w najbliższych kolejno następujących po sobie pięciu latach podatkowych, z tym, że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty?
3. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do rozliczenia wskazanych strat po założeniu działalności gospodarczej lub po przystąpieniu jako wspólnik do spółki osobowej pomimo, że przez pewien czas nie prowadził w żadnej formie działalności gospodarczej?

Fragment:

Zamknięcie działalności oznacza bowiem jedynie wygaśnięcie źródła przychodów u podatnika, w ramach którego mógłby on w latach następnych osiągnięty dochód pomniejszyć o część powstałej straty. Niemniej prawo do rozliczenia takiej straty wciąż mu przysługuje. Co więcej, bez znaczenia pozostanie tutaj wybrana forma opodatkowania dla nowej działalności gospodarczej (z wyłączeniem karty podatkowej). Stanowisko takie jest w pełni akceptowane przez organy podatkowe, przykładowo wskazać można na interpretację Urzędu Skarbowego w Kartuzach z dnia 31 października 2005 r. w sprawie DF/415- 48/05/JM Konsekwencją przyjęcia zasady, że stratę ze źródła przychodów można pokryć tylko z dochodu uzyskanego z tego źródła, jest utrata prawa do rozliczenia straty, jeżeli podatnik „ zlikwidował ” źródło przychodów. Likwidacja polega na tym że podatnik tak układa swoje sprawy majątkowe, że nie uzyskuje żadnych przychodów ze źródła, z którego poniósł stratę, ale w zamian za to uzyskuje przychody z innego źródła. Jak się podkreśla w literaturze (red. J. Marciniuk „ Podatek dochodowy od osób fizycznych ”, Podatkowe Komentarze Becka, Warszawa 2014), w przeciwieństwie do tego nie będzie likwidacją źródła zaprzestanie działalności, która była powodem straty i rozpoczęcie nowej, z której przychody także będą kwalifikowane do tego samego źródła przychodów.

2011
1
wrz

Istota:

Na gruncie przedmiotowej sprawy, nie jest możliwe odliczenie straty z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia akcji.

Fragment:

Reasumując, na gruncie przedmiotowej sprawy, nie jest możliwe odliczenie straty z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia akcji. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe. Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę wyroków sądów wskazać należy, iż rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw, podatników w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Nie stanowią one materialnego prawa podatkowego i nie mają mocy powszechnie obowiązującej. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
cze

Istota:

Kapitały pieniężne. Odliczenie straty.

Fragment:

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika, że zamierza On dokonać korekty zeznania podatkowego za rok 2005 (PIT - 38), w którym odliczy straty poniesione ze sprzedaży akcji w latach 2000 -2003. Zgodnie z art. 44 ust. 8 updof w brzmieniu obowiązującym w 2000 roku, podatnicy osiągający dochody ze sprzedaży udziałów, akcji, obligacji lub innych papierów wartościowych, z zastrzeżeniem art. 52 pkt 1 lit. a), byli obowiązani wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 20% uzyskanego dochodu z tej sprzedaży w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskali dochód, i w tym terminie składać urzędowi skarbowemu deklarację według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego dochodu. W myśl art. 44 ust. 8 pkt 1 updof w brzmieniu obowiązującym w latach 2001 -2003 podatnicy osiągający dochody z odpłatnego zbycia udziałów, akcji, obligacji lub innych papierów wartościowych, z zastrzeżeniem art. 52 pkt 1 byli obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 19% dochodu za miesiące, w których uzyskali ten dochód, w terminie do dnia 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień w terminie złożenia zeznania podatkowego. W terminach płatności zaliczek podatnicy zobowiązani byli składać urzędom skarbowym deklarację o wysokości uzyskanego dochodu.

2011
1
cze

Istota:

Czy istnieje możliwość odliczenia straty z tytułu uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych?

Fragment:

Zakazane jest jedynie odliczenie straty z tytułu uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych od dochodu z udziału w tych funduszach lub strat z kapitałów pieniężnych od dochodu z tytułu uczestnictwa w funduszach. A taka sytuacja w przypadku Wnioskodawcy nie zachodzi. Wobec tego odliczenie straty z udziału w funduszach inwestycyjnych od dochodu z kapitałów pieniężnych w rozliczeniu za 2007 r. jest prawidłowe. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Jak stanowi art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.), źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c). Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kapitałów pieniężnych zalicza się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych. Pojęcie papierów wartościowych zostało zdefiniowane w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy możliwości rozliczenia straty poniesionej na działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej i objętej zezwoleniem w świetle art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)

Fragment:

Zgodnie z powołanym stanem prawnym podatnikowi nie przysługuje odliczenie straty na działalności gospodarczej objętej zezwoleniem na podstawie art. 7 ust. 5 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż jest to strata ze źródła przychodów wolnego od podatku. W związku z powyższym tut.organ podatkowy uznając za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę orzekł jak w sentencji. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania postanowienia. Interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia na podstawie art. 14b § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.