ITPP3/4512-274/16/BJ | Interpretacja indywidualna

Sposób opodatkowania dostawy budynku mieszkalnego lub jego części.
ITPP3/4512-274/16/BJinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., z poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 6 maja 2016 r. (data wpływu 25 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania dostawy budynku mieszkalnego lub jego części - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w powyższym zakresie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Spółka jest właścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego (dalej jako. „budynek”). W odniesieniu do budynku nastąpiło zdarzenie będące pierwszym zasiedleniem, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Spółka prowadziła w budynku prace modernizacyjne Wydatki, poniesione w związku z wszelkimi pracami prowadzonymi w budynku nie stanowią, ani nie przekraczają 30% wartości początkowej tego budynku, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Spółka planuje sprzedaż (dostawę) budynku lub jego części. Sprzedaż ta zostanie dokonana przed ewentualnym wyodrębnieniem w tym budynku lokali mieszkalnych, poprzez założenie dla tych lokali odrębnych ksiąg wieczystych - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2015 r. poz. 1892).

Planowana dostawa budynku lub jego części nastąpi po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia budynku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy planowana przez Spółkę dostawa budynku lub jego części będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku VAT...

Zdaniem Spółki, planowana dostawa budynku lub jego części będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku VAT. Opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT).

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W opinii Spółce mając na uwadze powyższe przepisy, przez pierwsze zasiedlenie budynku lub jego części w opinii należy rozumieć:

(i) oddanie do użytkowania,

(ii) w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu,

(iii) pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi,

(iv) budynku lub ich części, po ich

(v) wybudowaniu lub

(vi) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Zdaniem Spółki, oddanie do użytkowania budynku lub jego części pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi może nastąpić w wykonaniu dostawy, dzierżawy, najmu, leasingu lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Przedmiotowe oddanie do użytkowania musi nastąpić albo po wybudowaniu budynku lub jego części, albo po ulepszeniu budynku lub jego części, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej odpowiednio budynku lub jego części. Ponadto, do pierwszego zasiedlenia budynku/części budynku - po ich wybudowaniu lub ulepszeniu (o którym mowa powyżej) - może dojść tylko jeden raz.

Należy również zauważyć, że pojęcie pierwszego zasiedlenia odnosi się do budynku, budowli lub ich części. Przy czym - wobec braku odmiennego unormowania - za część budynku należy, zdaniem Spółki, uznać pewien fizycznie określony fragment jego struktury.

Odnosząc powyższe do analizowanej w niniejszym wniosku sytuacji Spółki, należy wskazać, iż:

budynek, będący własnością Spółki, został oddany przez Spółkę do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu, tj. w wykonaniu odpłatnej umowy najmu budynku, pierwszemu użytkownikowi tego budynku (pierwszemu najemcy) po jego wybudowaniu.

Ponadto, nie doszło do ulepszenia budynku, gdyż wydatki poniesione na wszelkie prace prowadzone w tym budynku nie stanowią, ani nie przekraczają 30% wartości początkowej tego budynku, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Budynek należący do Spółki, został już zatem zasiedlony po raz pierwszy w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Skoro cały budynek łącznie - i w efekcie jego poszczególne części - były przedmiotem transakcji spełniającej definicję pierwszego zasiedlenia, to żadna okoliczność (z wyjątkiem ulepszenia budynku, wydatki na które stanowiłyby co najmniej 30% wartości początkowej budynku) nie może powodować, że do pierwszego zasiedlenia budynku/jego części dojdzie po raz kolejny. Jak wskazano natomiast w stanie faktycznym wniosku, wydatki poniesione przez Spółkę w związku z wszelkimi pracami prowadzonymi w budynku nie stanowią, ani nie przekraczają 30% wartości początkowej tego budynku, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Jeżeli sprzedaż tego budynku lub sprzedaż jego części (jeszcze przed ewentualnym wyodrębnieniem w budynku lokali mieszkalnych - zgodnie z ustawą o własności lokali) zostanie dokonana przez Spółkę po upływie 2 lat od tego pierwszego zasiedlenia, spełnione zostaną wszystkie przesłanki do zastosowania zwolnienia z podatku VAT, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku VAT

Zdaniem Spółki, nawet formalne wyodrębnienie w budynku lokali mieszkalnych i założenie dla nich odrębnych ksiąg wieczystych, dokonane zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali, pozostawałoby bez wpływu na powyższe prawo do zwolnienia sprzedaży budynku/jego części z opodatkowania podatkiem VAT. Tym bardziej, sprzedaż budynku lub jego części, zrealizowana zanim nastąpi formalne wyodrębnienie lokali mieszkalnych i założenie dla nich odrębnych ksiąg wieczystych - zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali, będzie korzystała z powyższego zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.

Reasumując, planowana przez Spółkę dostawa budynku lub jego części będzie korzystała ze zwolnienia od opodatkowania VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy

Dodatkowo nadmienić należy, iż niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, co oznacza, iż w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r. poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku
ITPP3/4512-259/16/APR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.