ITPP2/443-1182/15/EB | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej.
ITPP2/443-1182/15/EBinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  2. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 grudnia 2015 r. (data wpływu 23 grudnia 2015 r. ), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zaplanowała na lata 2017-2018 wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami i przepompowniami odprowadzającymi ścieki z miejscowości Sz.-S.-T. z włączeniem do istniejącego kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej L.-N. S. Dnia 12 listopada 2014 r. Gmina, jako zamawiający, zawarła umowę z Panem T. F. prowadzącym działalność gospodarczą, jako Wykonawcą, któremu na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) zostało powierzone do dnia 30 listopada 2015 r., wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej ww. inwestycji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Dnia 3 grudnia 2015 r. Wykonawca wystawił fakturę VAT z adnotacją „metoda kasowa” (data dokonania sprzedaży 30 listopada 2015 r.; data wpływu do kancelarii ogólnej Urzędu Gminy 3 grudnia 2015 r.) tytułem: „wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej z przyłączami i przepompowniami odprowadzającymi ścieki z miejscowości Sz.-S.-T. z włączeniem do istniejącego kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej L.-N.S.” z terminem płatności 30 dni, na Zamawiającego – Gminę. Płatność powyższej faktury VAT będzie zrealizowana do końca grudnia 2015 r. ze środków własnych Gminy. Odliczenia podatku naliczonego z ww. faktury Gmina chce dokonać w deklaracji podatkowej za miesiąc grudzień 2015 r. Ponadto, zgodnie z założeniami przyjętymi w fazie projektowej, Gmina zamierza nowowybudowaną kanalizację sanitarną przekazać w odpłatny zarząd wykonawcy świadczącemu usługę eksploatacji sieci kanalizacyjnej na podstawie umowy dzierżawy. Z tytułu odpłatnego udostępnienia przedmiotowej kanalizacji na podstawie umowy dzierżawy Gmina będzie pobierać od dzierżawcy określone w umowie wynagrodzenie (czynsz dzierżawny). Gmina będzie wystawiać faktury VAT i rozliczać VAT należny z tytułu dzierżawy przedmiotowej kanalizacji sanitarnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatku polegającemu na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej...

Zdaniem Wnioskodawcy, w ramach planowanej inwestycji, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z wymaganą infrastrukturą odprowadzającą ścieki z miejscowości Sz.-S.-T. i włączeniem jej do istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej L.-N.S., koszt wykonania dokumentacji tego projektu, należy uznać za niezbędny do realizacji całości inwestycji, w związku z czym Gmina ma prawo odliczenia podatku. Zgodnie z art. 86 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ponadto, zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl ustawy umowa dzierżawy zaliczana jest do świadczenia usług (art. 8 ust. 1) bądź stanowi dostawę towarów po spełnieniu określonych warunków (art. 7 ust. 1 pkt 2). W związku z powyższym Gmina, jako podatnik VAT czynny, zobowiązana będzie do uiszczania podatku należnego z tytułu wydzierżawiania kanalizacji sanitarnej, więc powinna mieć jednocześnie prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatku związanego z przedmiotową inwestycją, który warunkuje możliwość świadczenia tej usługi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Istotna jest intencja nabycia, jeśli dany towar/usługa ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych, wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy (art. 88 cyt. ustawy) lub aktów wykonawczych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Według uregulowania art. 8 ust. 1 tej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W myśl art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Należy zauważyć, że umowa dzierżawy jest umową dwustronnie obowiązującą i wzajemną. Odpowiednikiem świadczenia wydzierżawiającego polegającego na oddaniu rzeczy do używania i pobierania pożytków, jest świadczenie dzierżawcy polegające na płaceniu umówionego czynszu. Zatem, umówiony między stronami czynsz jest wynagrodzeniem za możliwość korzystania z cudzej rzeczy (pobierania pożytków) i stanowi świadczenie wzajemne.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że – na postawie art. 86 ust. 1 ustawy – Gminie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od wydatku na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej, o ile – jak wynika z treści wniosku – po wybudowaniu ww. kanalizacja wykorzystywana będzie przez Gminę do czynności opodatkowanych. Prawo to przysługiwało pod warunkiem niezaistnienia okoliczności określonych w art. 88 ustawy.

Końcowo należy zaznaczyć, że kwestia terminu odliczenia podatku naliczonego z faktury za wykonanie dokumentacji projektowej, oznaczonej wyrazami „metoda kasowa”, nie była przedmiotem oceny tutejszego organu, bowiem Gmina nie przedstawiła w tym zakresie stanowiska i nie zadała pytania.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.