ITPP2/443-1082/14/EB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy Spółka ma obowiązek uznać za usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, według stawki podatkowej w wysokości 23% refundację otrzymaną w kwocie 20.000,00 zł na utworzenie jednego stawiska pracy? Czy Spółka ma prawo w rozliczeniu za miesiąc „lipiec 2012 r.” ująć w ewidencji prowadzonej dla celów podatku od towarów i usług, podatek naliczony w kwocie 6.731,71 zł wynikający z faktury z dnia 14 lipca 2014 r. dokumentującej nabycie przecinarki taśmowej do metalu i pomniejszyć podatek należny o podatek naliczony w tej kwocie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia „5 lutego” 2014 r. (data wpływu 11 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 27 października 2014 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie niepodlegania opodatkowaniu refundacji otrzymanej na utworzenie stanowiska pracy, prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabycia przecinarki taśmowej do metalu oraz momentu, w którym powstaje to prawo – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 27 października 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie niepodlegania opodatkowaniu refundacji otrzymanej na utworzenie stanowiska pracy, prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabycia przecinarki taśmowej do metalu oraz momentu, w którym powstaje to prawo.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka prowadząca działalność pod firmą: B. Marek B. spółka jawna z siedzibą w miejscowości S., zajmuje się m.in. wykonywaniem na zamówienie konstrukcji metalowych. W roku podatkowym 2014 r. wspólnicy w imieniu Spółki są zobowiązani do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W przyszłości Spółka zamierza prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów. Spółka jest podatnikiem VAT czynnym zobowiązanym w zakresie podatku od towarów i usług, do składania deklaracji miesięcznych. W dniu 26 czerwca 2014 r. popisała z Powiatowym Urzędem Pracy umowę w sprawie refundacji kosztów wyposażenia jednego stanowiska pracy na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.), w ramach której zobowiązała się utworzyć i wyposażyć jedno stanowisko pracy i nabyć przecinarkę do metali z własnych środków finansowych. Za utworzenie stanowiska pracy uzyska z Powiatowego Urzędu Pracy refundację w wysokości 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). W dniu 14 lipca 2014 r. w ramach popisanej umowy Spółka nabyła od podatnika VAT czynnego przecinarkę do metali za kwotę brutto 36.000,00 zł, w tym podatek naliczony „6.7371,71 zł”. Przedmiotowe nabycie zostało udokumentowane przez sprzedawcę fakturą, „zaewidencjonowaną przez Spółkę w ewidencji prowadzonej dla podatku od towarów i usług za miesiąc lipiec 2014 r. W umowie o refundację stanowiska pracy z dnia 26 czerwca 2014 r. zażądał od Spółki zwrotu odzyskanego (w rozliczeniu za miesiąc lipiec 2014 r.) przez Spółkę podatku od towaru i usług związanego z nabyciem przecinarki taśmowej do metalu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  • Czy Spółka ma obowiązek uznać za usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, według stawki podatkowej w wysokości 23% refundację otrzymaną w kwocie 20.000,00 zł na utworzenie jednego stawiska pracy...
  • Czy Spółka ma prawo w rozliczeniu za miesiąc „lipiec 2012 r.” ująć w ewidencji prowadzonej dla celów podatku od towarów i usług, podatek naliczony w kwocie 6.731,71 zł wynikający z faktury z dnia 14 lipca 2014 r. dokumentującej nabycie przecinarki taśmowej do metalu i pomniejszyć podatek należny o podatek naliczony w tej kwocie...

Zdaniem Wnioskodawcy, nabycie środka trwałego o nazwie przecinarka do metalu jest związane z prowadzoną działalnością. Z uwagi na powyższe na Spółce nie spoczywa obowiązek uznania otrzymanej refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 20.000,00 zł na utworzenie jednego stawiska pracy za usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki w wysokości 23%, a na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług ma prawo w rozliczeniu za miesiąc „lipiec 2012 r.” ująć w ewidencji prowadzonej dla celów podatku od towarów i usług podatek naliczony w kwocie 6.731,71 zł udokumentowany fakturą z dnia 14 lipca 2014 r. oraz pomniejszyć podatek należny o podatek naliczony w kwocie 6.731,71 zł wynikający z faktury dokumentującej nabycie przecinarki taśmowej do metalu. Natomiast bez znaczenia w przedmiotowej sprawie należy uznać fakt, że przecinarka do metalu została nabyta częściowo z refundacji oraz fakt, że podatek naliczony związany z nabyciem ww. przecinarki odliczony od podatku należnego za miesiąc lipiec 2014 r. jest zwracany przez stronę na podstawie umowy z dnia 26 czerwca 2014 r. do Powiatowego Urzędu Pracy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak wynika z art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Z przywołanego wyżej przepisów wynika, że do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wlicza się tyko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu dostawy lub świadczenia usługi.

Z powyższego wynika, że otrzymane dotacje i inne dopłaty podlegają opodatkowaniu jako składnik ceny czynności, z którą są związane. Jeżeli dotacja, subwencja lub inna dopłata o podobnym charakterze przekazywana jest w celu sfinansowania dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług – istnieje bezpośredni związek między otrzymaną dopłatą a dostawą towarów lub świadczeniem usług i ich ceną – to stanowi ona obrót w rozumieniu art. 29a ust. 1 cyt. ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W takiej sytuacji mamy do czynienia z dotacją przedmiotową, która podlega opodatkowaniu według takiej stawki jak czynności, których dotyczy.

Natomiast otrzymana dotacja (dopłata o podobnym charakterze) mająca na celu ogólne dofinansowanie działalności podatnika, nieuzależniona od ilości i wartości dostarczanych towarów lub świadczonych usług, która nie ma bezpośredniego wpływu na cenę towaru lub usługi, nie zwiększa podstawy opodatkowania w zakresie podatku od towarów i usług.

Dla określenia, czy dane dotacje mają, czy też nie, bezpośredni wpływ na cenę dostarczanych towarów lub świadczonych usług, a co za tym idzie, czy podlegają opodatkowaniu, istotne są zatem szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Zatem, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług.

W tym miejscu należy się odnieść do przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, starosta z Funduszu Pracy może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia;

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z treści cytowanego przepisu wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego podatnik może zrealizować w terminach określonych w art. 86 ust. 10-13 ustawy.

Jak postanowiono w art. 86 ust. 10 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Stosownie do treści art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d, 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy).

Z treści przywołanych wyżej przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego generalnie skorelowane jest z momentem, w którym podatek VAT staje się wymagalny, czyli z momentem powstania obowiązku podatkowego. Jednakże, aby podatnik nabył prawo do odliczenia muszą zostać spełnione jeszcze dwie przesłanki, tj. transakcja faktycznie zaistniała i podatnik posiada fakturę dokumentującą tę transakcję.

Analiza treści wniosku oraz przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że skoro refundacja z Urzędu Pracy przeznaczona była na utworzenie stanowiska pracy i nie stanowiła dopłaty do ceny świadczonych usług, ani sprzedawanych towarów, nie stanowiła obrotu w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, który podlegałby opodatkowaniu.

Niezależnie od powyższego należy stwierdzić, że w kontekście treści art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zawierającego definicję odpłatnego świadczenia usług należy zauważyć, że nie ma prawnej możliwości uznania otrzymanej refundacji za usługę.

Jednocześnie należy stwierdzić, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia przecinarki taśmowej do metalu, ze względu na związek dokonanego zakupu z czynnościami opodatkowanymi, o ile nie zaszły wyłączenia, o których mowa w art. 88 ustawy. Prawo to – zgodnie z treścią art. 86 ust. 10 w związku z ust. 10b pkt 1 tego artykułu – przysługuje za okres, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej jednak niż za okres, w którym Spółka otrzymała fakturę. Zatem jeśli u sprzedawcy w miesiącu lipcu 2014 r. powstał obowiązek podatkowy i w tym okresie Spółka otrzymała fakturę, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego za ten okres.

Fakt, że zakup ww. przecinarki został w części zrefundowany przez Urząd Pracy oraz, że kwota odliczonego podatku jest zwracana do Powiatowego Urzędu Pracy nie ma wpływu na prawo do odliczenia podatku naliczonego od tego zakupu.

Jednocześnie należy zauważyć, że w świetle powyższej konkluzji, rozstrzygnięcie kwestii stawki podatku w związku z otrzymaniem refundacji stało się bezzasadne.

Końcowo należy stwierdzić, że niniejsze rozstrzygnięcie dotyczy wyłącznie skutków podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług w związku z otrzymaną dotacją na utworzenie stanowiska pracy, natomiast pozostałe kwestie powołane przez Spółkę w stanowisku, w tym związane ze zwrotem kwoty podatku do UP, nie były przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.