ITPP1/443-1503/11/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy beneficjent posiada prawną możliwość odzyskania podatku VAT w trakcie realizacji projektu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2011 r. (data wpływu 7 listopada 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu rozbudowy infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 listopada 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu rozbudowy infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jako beneficjent realizuje projekt rozbudowy infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów (stanowisk komputerowych umożliwiających dostęp do Internetu). Projekt zakłada zwiększenie dostępu do sieci Internet i wykorzystania technik informatycznych w gospodarce i sferze społecznej poprzez uruchomienie do końca 2011 r. na terenie 113 gmin, w tym 2 gmin na prawach powiatu, oraz 19 powiatów województwa, 640 PIAP-ów, w tym 290 infomatów, utworzenie 33 telecentrów oraz rozbudowę dostępu do sieci szerokopasmowej o 290 hot-spotów. Infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu stanowić będzie mienie Wnioskodawcy i umożliwi dostęp do szerokopasmowego Internetu wszystkim zainteresowanym podmiotom bez ponoszenia kosztów. Partnerom projektu (gminom i powiatom) sprzęt niezbędny do realizacji projektu zostanie użyczony na podstawie odrębnej umowy użyczenia (bez pobierania opłat). W trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu zakupione towary i usługi nie będą służyły czynnościom opodatkowanym (brak przychodów w trakcie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu będzie skutkowało brakiem generowania dochodu w projekcie).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy beneficjent posiada prawną możliwość odzyskania podatku VAT w trakcie realizacji przedmiotowego projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, w omówionym projekcie beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT, ponieważ w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu zakupione towary i usługi nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, z uwagi na fakt, iż partnerom projektu (gminom i powiatom) sprzęt niezbędny do realizacji projektu zostanie użyczony na podstawie odrębnych umów użyczenia - bez pobierania opłat oraz umożliwiony zostanie dostęp do szerokopasmowego Internetu wszystkim zainteresowanym podmiotom bez ponoszenia kosztów.

Brak prawnej możliwości odzyskania podatku VAT w trakcie realizacji projektu skutkuje uznaniem go jako wydatku kwalifikowalnego w realizowanym projekcie.

Do projektów, które są realizowane w okresie programowania 2007-2013 w zakresie wydatków kwalifikowalnych znajdują bowiem zastosowanie "Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013". Wytyczne zostały wydane na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. NR 227, poz. 1658) oraz art. 56 ust.4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r.) Zgodnie z rozdziałem 5 podrozdziałem 15 pt. "Podatek od towarów i usług i inne podatki" ww. Krajowych wytycznych, (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego):

  1. Podatek od towarów i usług może być uznany za wydatek kwalifikowany tylko wtedy gdy:
    1. został faktycznie poniesiony przez beneficjenta, oraz
    2. beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT
  2. Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie informuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń