ITPP1/443-1149/14/BK | Interpretacja indywidualna

Czy podatek naliczony od zakupów na dostosowanie i wyposażenie obu pracowni może zostać odliczony od podatku należnego i w ten sposób odzyskany?
ITPP1/443-1149/14/BKinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2014 r. (data wpływu 23 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2014 r. został złożony wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Szkoła jest samorządową jednostką budżetową działającą w oparciu o art. 11 ustawy o finansach publicznych i posiada status szkoły publicznej. Szkoła jest „czynnym płatnikiem podatku VAT”, ponieważ dokonuje sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, polegających na odpłatnym wynajmie/wydzierżawianiu niektórych pomieszczeń szkolnych (sale dydaktyczne niewyposażone w sprzęt komputerowy i audiowizualny, stołówka, sklepik szkolny oraz blok sportowy). Z tego tytułu wszystkim nabywcom wystawianie są faktury i rozliczany jest podatek należny. Dzierżawca stołówki, sklepiku szkolnego i dzierżawca części budynku na sezon letni w celu organizacji kolonii w szkole dodatkowo ponoszą opłaty za zużyte media na podstawię wystawianych refaktur (energia elektryczna, energia cieplna, woda, ścieki i wywóz śmieci). Szkoła dokonuje odliczenia podatku naliczonego od sprzedaży tylko i wyłącznie refakturowanych mediów, w takiej wysokości w jakiej zostały one odsprzedane. Szkoła nigdy nie oddaje w najem/dzierżawę pracowni komputerowych/multimedialnych z uwagi na zagrożenie zniszczenia znajdującego się w nich sprzętu. W bieżącym roku Szkoła pozyskała dofinansowanie na realizację operacji pn. „........” w ramach PO R... . Realizacja projektu została przewidziana na okres styczeń-maj 2015 r. W ramach zadania w Szkole zostanie utworzone Centrum Eksperymentu, które składać się będzie z dwóch pracowni: Multicentrum (pracowania przyrodniczo-matematyczna) oraz IT-Centrum (pracownia informatyczna). Pierwsza pracownia zostanie utworzona od podstaw poprzez zaadoptowanie pustego pomieszczenia, które do tej pory służyło za magazyn – tu zostaną przeprowadzone roboty budowlane w celu dostawania pomieszczenia, polegające na rozprowadzeniu instalacji CO, montażu dodatkowych grzejników i montażu rolet wewnętrznych na oknach. Następnie do pracowni zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt audiowizualny, meble i pomoce dydaktyczne. Druga pracowania powstanie na bazie już istniejącej pracowni komputerowej i utworzenie jej będzie polegało tylko na wymianie starego sprzętu komputerowego na nowy oraz zakupie pomocy dydaktycznych do podstaw robotyki. Obie pracownie będą służyły tylko i wyłącznie do celów dydaktycznych Szkoły na rzecz własnych uczniów oraz wspólnych zajęć dydaktycznych realizowanych we współpracy z pozostałymi usteckimi szkołami dla ich uczniów (nieodpłatnie). Pracownie nigdy nie będą wynajmowane ani oddawane w dzierżawę oraz nie będą generować przychodów. Uzyskanie interpretacji jest niezbędne w celu uznania podatku VAT naliczonego w fakturach za wszystkie zakupy zaplanowane w budżecie projektu za wydatek kwalifikowany (podlegający refundacji w ramach dofinansowania z „PO R...”).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy podatek naliczony od zakupów na dostosowanie i wyposażenie obu pracowni może zostać odliczony od podatku należnego i w ten sposób odzyskany...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z faktem, iż wszystkie wydatki poczynione na utworzenie obu pracowni nie będą miały żadnego związku z czynnościami opodatkowanymi – pomieszczenia będą służyły tylko i wyłącznie do celów dydaktycznych Szkoły oraz wspólnych zajęć dydaktycznych realizowanych we współpracy z pozostałymi usteckimi szkołami na rzecz własnych uczniów (nieodpłatnie) i obie pracownie nigdy nie będą wynajmowane ani oddawane w dzierżawę, VAT naliczony od zakupów na dostosowanie i wyposażenie obu pracowni nie może zostać w żaden sposób przez Szkołę odliczony ani odzyskany.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r.).

Z powołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia i zwrotu podatku, ponieważ z treści wniosku wynika, że zakupione towary i usługi nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej. Wnioskodawcy nie będzie przysługiwał również zwrot podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wskazanymi w powołanych rozporządzeniach.

Interpretacja dotyczy opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku
ITPP2/443-1392/14/RS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.