IPTPP2/4512-606/15-3/PRP | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania
IPTPP2/4512-606/15-3/PRPinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) i w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1649, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2015 r. (data wpływu 23 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 31 grudnia 2015 r. (data wpływu 5 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „.....” w części dotyczącej:

 • zakupu 20 autobusów niskopodłogowych oraz wprowadzania rozwiązań z zakresu inteligentnych systemów transportowych – jest prawidłowe,
 • parkingu dla rowerów zlokalizowanego w pobliżu peryferyjnych przystanków transportu publicznego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „.....”. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 31 grudnia 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina Miasto .... przygotowuje się do realizacji zadania pn. „....”, które może uzyskać dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa .... na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski. Planowane zadanie należy do zadań własnych Gminy. Gmina Miasto wykonuje usługi publiczne z zakresu lokalnego transportu zbiorowego zgodnie z zapisami: art. 7 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08.03.1990 r. – (tekst jednolity Dz. U 2013.594, z późniejszymi zmianami) za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, którego Gmina Miasto jest w 100% udziałowcem. Przedmiotowa usługa wykonywana jest na podstawie:

 1. Uchwały nr .... Rady Miejskiej .... z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przekształcenia Samorządowego Zakładu Budżetowego w Miejski Zakład Komunikacyjny w .... poprzez likwidację w celu utworzenia spółki Miejski Zakład Komunikacyjny ..... w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 2. Umowy wykonawczej nr .... z dnia 1.12.2013 r., regulującej warunki realizacji zobowiązania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego powierzonego przez Gminę Miasto .... Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu .... spółce z o.o. wraz z późniejszymi aneksami.
 3. Aktu notarialnego z dnia 20.11.2013 r. Repertorium A nr .... w sprawie przekształcenia Samorządowego Zakładu Budżetowego w Miejski Zakład Komunikacyjny ...... Gmina Miasto ..... jest założycielem i jedynym udziałowcem Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego ..... Sp. z o.o. i zgodnie z prawem Gmina Miasto może wykonywać zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego przez taki podmiot.

Gmina Miasto jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Wszystkie faktury dotyczące realizowanego projektu „.....” wystawiane będą na Gminę Miasto ......

Przedmiotem ww. projektu będą:

 1. Zakup 20 autobusów niskopodłogowych przeznaczonych do regularnej komunikacji miejskiej.
 2. Wprowadzenie rozwiązań z zakresu inteligentnych systemów transportowych:
  • zainstalowanie w pojazdach urządzeń umożliwiających przekazywanie wymaganych informacji,
  • oprogramowanie, infrastruktura zajezdniowa umożliwiająca działanie SIP,
  • montaż tablic informacyjnych, które będą dostarczały pasażerom informacji o prognozowanym czasie odjazdu pojazdu obsługującego określoną linię z wybranego przystanku. Udogodnieniem dla osób niedowidzących będzie przycisk umożliwiający odtwarzanie głosowe.
 3. Parking dla rowerów zlokalizowany w pobliżu peryferyjnych przystanków transportu publicznego, wg zasady „Zaparkuj rower i jedź komunikacją publiczną.

Wyłączając parkingi dla rowerów, które pozostaną w zarządzie Gminy Miasto ....., zakupiony majątek w postaci 20 autobusów wraz z oprogramowaniem, infrastrukturą zajezdniową umożliwiającą działanie SIP, tablice informacyjne z montażem, po zakończeniu realizacji projektu zostanie przekazany aportem na podstawie Uchwały Rady Miejskiej i zostanie udokumentowany wystawioną przez Gminę Miasto na spółkę fakturą VAT. Gmina Miasto uzyska możliwość odliczenia podatku VAT. Podstawę naliczenia należnego podatku VAT stanowić będzie wartość rynkowa wniesionego wkładu niepieniężnego towaru, pomniejszona o kwotę podatku. Wobec powyższego, podatek ten powinien zostać Gminie Miastu przez spółkę wypłacony.

Finansowanie bieżących napraw i eksploatacji należeć będzie do spółki. Przychody z tytułu sprzedaży biletów za korzystanie z komunikacji miejskiej bezpośrednio będzie uzyskiwał Miejski Zakład Komunikacji Miejskiej ......

Uzyskanie niniejszej interpretacji indywidualnej jest niezbędne celem przedłożenia w Urzędzie Marszałkowskim ..... jako załącznik obligatoryjny do wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa .... na lata 2011-2020 Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski.

W piśmie z dnia 31 grudnia 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, wskazano, iż:

 1. Na pytanie o treści: „Do jakich czynności będą wykorzystywane towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego zadania pn. „.....” w części dotyczącej zakupu 20 autobusów niskopodłogowych oraz wprowadzania rozwiązań z zakresu inteligentnych systemów transportowych, tj. czy do czynności:
  • opodatkowanych podatkiem od towarów i usług,
  • zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
  • niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...”
  Wnioskodawca podał, że będzie wykorzystywał zakupiony w ramach projektu majątek, do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ występuje bezpośredni związek wykorzystania tego majątku ze świadczeniem usług podlegających opodatkowaniu VAT.
 1. Na pytanie o treści: „Do jakich czynności będą wykorzystywane towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego zadania pn. „.....” w części dotyczącej parkingu dla rowerów zlokalizowanego w pobliżu peryferyjnych przystanków transportu publicznego, tj. czy do czynności:
  • opodatkowanych podatkiem od towarów i usług,
  • zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
  • niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...”
  Wnioskodawca podał, że będzie wykorzystywał zakupiony w ramach projektu majątek, który będzie pozostawał w jego zarządzie, do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ nie występuje bezpośredni związek wykorzystania tego majątku ze świadczeniem usług podlegających opodatkowaniu VAT.

Ponadto Wnioskodawca uzupełnił opis sprawy o następujące informacje:

W przedstawionym stanie faktycznym zdarzenia przyszłego wszystkie zakupy towarów i usług dokonywane w ramach projektu przez Wnioskodawcę będą dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę.

Wnioskodawca przekaże w formie aportu 20 autobusów niskopodłogowych oraz rozwiązania z zakresu inteligentnych systemów transportowych do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. ....., który w imieniu Gminy będzie go wykorzystywał do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, czyli do świadczenia usług w zakresie transportu zbiorowego.

Ponadto przekazanie nabytych w ramach projektu składników rzeczowych na rzecz spółki Miejski Zakład Komunikacyjny zostanie dokonane w ramach czynności opodatkowanej - wniesienia aportu przez Gminę.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zatem zarówno wniesienie przedmiotów uzyskanych w ramach projektu w formie aportu, jak również ich dalsze wykorzystanie dla świadczenia usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. ....., stanowiących realizacje zadań własnych Gminy Miasto uznane powinny być jako czynności opodatkowane.

Dlatego stwierdzić należy, iż w przedmiotowym zakresie zostanie spełniona przesłanka z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT warunkująca prawo podatnika - Gminy Miasto do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ poniesione wydatki w ramach realizacji projektu: „.....” w części dotyczącej zakupu 20 autobusów niskopodłogowych oraz wprowadzania rozwiązań z zakresu inteligentnych systemów transportowych będą służyły wykonywaniu przez Gminę Miasto czynności opodatkowanych. Zatem wystąpi bezpośredni związek podatku naliczonego przy zakupach poczynionych w ramach projektu z czynnością generującą podatek należny.

Przy realizacji zadania pn. „.....” w części dotyczącej parkingu dla rowerów zlokalizowanego w pobliżu peryferyjnych przystanków transportu publicznego, Gmina Miasto uważa, że nie przysługuje jej prawo do odzyskania podatku VAT, ponieważ obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi za nabycie, których podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Stanowisko Wnioskodawcy na dzień złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, tj. z dnia 13.11.2015 r. podatek VAT w części: parkingi dla rowerów zlokalizowane w pobliżu peryferyjnych przystanków transportu publicznego pozostaje więc wydatkiem kwalifikowalnym do refundacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast podatek VAT naliczony w części dotyczącej 20 autobusów niskopodłogowych oraz rozwiązania z zakresu inteligentnych systemów transportowych nie będzie kosztem kwalifikowalnym i nie będzie podlegał refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Beneficjent w tym przypadku Gmina Miasto ma prawo odzyskania podatku od towarów i usług.

W związku z ogłoszeniem w dniu 31.12.2015 r. przez Zarząd Województwa .... Konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.l Niskoemisyjny Transport Miejski. Poddziałanie III.1.2. Niskoemisyjny Transport Miejski podatek od towarów i usług (VAT) uznaje się za niekwalifikowalny.

Wobec powyższego Gmina Miasto ma prawo odzyskania podatku od towarów i usług w całości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z realizacją zadania pn. „.....” Gmina Miasto ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego...

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie posiadał możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących poniesione wydatki w związku z realizacją ww. zadań inwestycyjnych, ponieważ występuje bezpośredni związek wykorzystania tego majątku ze świadczeniem usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zatem przy realizacji przedmiotowego zadania mogącego uzyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej podatek VAT nie będzie kosztem kwalifikowalnym i nie będzie podlegał refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W przedstawionym opisie sprawy wszystkie zakupy towarów i usług dokonywane w ramach projektu przez Wnioskodawcę będą dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę. Zainteresowany przekaże w formie aportu nabyty majątek MZK Sp. z o.o., który w imieniu Gminy będzie go wykorzystywał do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, czyli do świadczenia usług komunikacji publicznej.

Ponadto przekazanie nabytych w ramach projektu składników rzeczowych na rzecz spółki MZK zostanie dokonane w ramach czynności opodatkowanej – wniesienia aportu przez Gminę.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zatem zarówno wniesienie przedmiotów uzyskanych w ramach projektu w formie aportu, jak również ich dalsze wykorzystanie dla świadczenia usług transportu publicznego na terenie Gminy przez MZK Sp. z o.o., stanowiących realizacje zadań własnych Gminy Miasto kwalifikowane winny być jako czynności opodatkowane.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „.....” w części dotyczącej:
 • zakupu 20 autobusów niskopodłogowych oraz wprowadzania rozwiązań z zakresu inteligentnych systemów transportowych – jest prawidłowe,
 • parkingu dla rowerów zlokalizowanego w pobliżu peryferyjnych przystanków transportu publicznego – jest nieprawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powołanych wyżej przepisów o podatku VAT wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 ustawy).

W świetle art. 9 ust. 1 cyt. ustawy o samorządzie gminnym, w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie (art. 9 ust. 2 ww. ustawy).

Jak stanowi art. 9 ust. 3 powołanej wyżej ustawy, formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.

W analizowanej sprawie, Gmina Miasto przystąpi do realizacji zadania pn. „.....” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa .... na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski. Jak wskazał Wnioskodawca, wyłączając parkingi dla rowerów, które pozostaną w zarządzie Gminy Miasto, zakupiony majątek w postaci 20 autobusów wraz z oprogramowaniem, infrastrukturą zajezdniową umożliwiającą działanie SIP, tablice informacyjne z montażem, po zakończeniu realizacji projektu zostanie przekazany aportem na podstawie Uchwały Rady Miejskiej i zostanie udokumentowany wystawioną przez Gminę Miasto na spółkę fakturą VAT.

Ponadto Wnioskodawca podał, że będzie wykorzystywał zakupiony w ramach projektu majątek w części dotyczącej zakupu 20 autobusów niskopodłogowych oraz wprowadzania rozwiązań z zakresu inteligentnych systemów transportowych do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ występuje bezpośredni związek wykorzystania tego majątku ze świadczeniem usług podlegających opodatkowaniu VAT.

Natomiast towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego zadania w części dotyczącej parkingu dla rowerów zlokalizowanego w pobliżu peryferyjnych przystanków transportu publicznego będą wykorzystywane do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ nie występuje bezpośredni związek wykorzystania tego majątku ze świadczeniem usług podlegających opodatkowaniu VAT.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W świetle art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zarówno dostawa towarów jak i świadczenie usług mieszczą się w definicji sprzedaży, określonej w art. 2 pkt 22 ustawy, według której sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zatem, w celu rozstrzygnięcia, czy konkretna transakcja podlega opodatkowaniu niezbędne jest ustalenie czy jest ona odpłatna, czy nieodpłatna. Wskazać należy, że z odpłatnością za dostawę towarów lub świadczenie usług mamy do czynienia w sytuacji, gdy pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usługi a zapłatą istnieje adekwatny związek. Odpłatność może przybierać różne formy – nie jest warunkiem to, aby została ustalona lub dokonana w pieniądzu. Odpłatnością jest więc także np. otrzymanie udziałów spółki, w związku z którym wnoszący aport uzyskuje pewną, wymierną korzyść. Z tego względu należy uznać wniesienie aportu za odpłatną dostawę towarów lub za odpłatne świadczenie usług, w zależności od przedmiotu aportu.

W tym miejscu należy wskazać, że aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aporty pieniężne), rzeczy lub prawa (aporty rzeczowe) oraz umiejętności, kompetencje techniczne, czy zawodowe.

Z charakteru prawnego wniesienia wkładu do spółki wynika pewna dwoistość świadczeń dokonywanych w ramach takiej operacji. Z jednej strony wnoszący wkład (aport) przenosi na spółkę, do której dokonuje wkładu, prawo do rozporządzania określonymi składnikami majątku (materialnymi i niematerialnymi), w zamian za co otrzymuje pewne uprawnienia (udziały), które posiadają określoną wartość.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy stwierdzić należy, że wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) w postaci towarów do spółki spełnia definicję dostawy towarów – następuje tutaj przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Wobec powyższego, mamy do czynienia z odpłatną dostawą towarów w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powyższego wynika, że wniesienie aportem majątku w postaci 20 autobusów wraz z oprogramowaniem, infrastrukturą zajezdniową umożliwiającą działanie SIP, tablice informacyjne z montażem spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, a tym samym w rozumieniu powołanego art. 2 pkt 22 ustawy, uznane jest za sprzedaż. Przy czym, jak wskazał Wnioskodawca, będzie wykorzystywał zakupiony w ramach projektu majątek w części dotyczącej zakupu 20 autobusów niskopodłogowych oraz wprowadzania rozwiązań z zakresu inteligentnych systemów transportowych do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Natomiast towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego zadania w części dotyczącej parkingu dla rowerów zlokalizowanego w pobliżu peryferyjnych przystanków transportu publicznego będą wykorzystywane do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ nie występuje bezpośredni związek wykorzystania tego majątku ze świadczeniem usług podlegających opodatkowaniu VAT.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz okoliczności sprawy należy wskazać, iż Wnioskodawca w związku z realizacją zadania pn. „.....” będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w części dotyczącej zakupu 20 autobusów niskopodłogowych oraz wprowadzania rozwiązań z zakresu inteligentnych systemów transportowych przekazanych w formie aportu Spółce, ponieważ zakupione do tej części zadania towary i usługi będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Natomiast wydatki związane z pozostałą częścią zadania, tj. parkingu dla rowerów zlokalizowanego w pobliżu peryferyjnych przystanków transportu publicznego nie będą miały związku z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi, a tym samym Zainteresowany nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami w tej części.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku
ITPP3/4512-384/15/EK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.