IPPP1/443-1750/11-2/EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Odliczenie podatku VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2011 r. (data wpływu 19 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku pod towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

OSP jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS. Jako organizacja rządowa, działająca na terenie miasta i gminy, która jest członkiem lokalnej grupy działania, zrealizowała operację PN: „Remont Świetlicy Wiejskiej – OSP” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” przewidzianego w ramach osi 4 programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. Na realizację operacji samorząd województwa przyznał pomoc w wysokości 21.000,00 zł. Jednym z wymaganych załączników do wniosku o płatność jest interpretacja indywidualna.

W ramach ww. operacji Wnioskodawca sfinansował koszty związane z wykonanym remontem, który polegał na wykuciu z muru i wstawieniu nowych okien zespolonych oraz wykuciu z muru i wstawieniu nowych drzwi zewnętrznych. Stowarzyszenie nigdy nie było i nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej, zakupione towary i usługi nie będą służyły do czynności opodatkowanych.

Operacja wpisuje się w cel zawarty w LSR, ponieważ celem operacji jest polepszenie jakości życia ludności wiejskiej poprzez rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wpływ na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. Ponadto operacja wpisuje się w cele zawarte w prow. 2007-2013 w odniesieniu do polepszenia jakości życia ludności wiejskiej. W wyniku realizacji operacji Ochotnicza Staż Pożarna nie osiągnie żadnych przychodów, za wyjątkiem pomocy będącej przedmiotem wniosku o płatność. Działalność OSP związana z realizacją ww. projektu nie będzie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego u wnioskodawcy w zakresie VAT. OSP nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy OSP ma możliwość odliczenia podatku VAT w związku z poniesionymi wydatkami na realizację zadania „Remont świetlicy wiejskiej-OSP”, wynikającymi z faktury, związanymi z realizacją operacji współfinansowanej przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach prow. 2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, podatek VAT dla OSP w ramach projektu jest kosztem kwalifikowanym, ponieważ Wnioskodawca, Ochotnicza Straż Pożarna, zarejestrowany w KRS, nie ma możliwości odzyskania podatku VAT poprzez odliczenie podatku naliczonego w ramach wymienionego projektu, OSP nie prowadzi działalności gospodarczej i nie dokonuje czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. Nr 177, poz.1054), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach projektu „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” przewidzianego w ramach osi 4 programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 r. zrealizował operację pn. „Remont świetlicy wiejskiej –OSP” Wnioskodawca wskazał, iż nigdy nie był i nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej, zakupione w ramach operacji towary i usługi nie będą służyły czynnościom opodatkowanym.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi tym podatkiem zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizowanej operacji. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów nie będących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabywane w ramach realizacji operacji nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi tym podatkiem. Tym samym nie będzie on miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją operacji „Remont świetlicy wiejskiej –OSP” gdyż poniesione wydatki nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Zainteresowany nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zauważyć ponadto należy, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania i oceny w zakresie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.