IPPP1/443-125/12-5/AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Obniżenie kwot podatku VAT należnego o VAT naliczony z tytułu transakcji nabycia nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 03.02.2012r. (data wpływu 07.02.2012r.), uzupełniony pismem z dnia 17.04.2012r. (data wpływu 23.04.2012r.) nadesłanym w odpowiedzi na wezwanie z dnia 03.04.2012r. (skutecznie doręczone w dniu 12.04.2012r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego z tytułu transakcji nabycia nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 07.02.2012r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego z tytułu transakcji nabycia nieruchomości.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 17.04.2012r. (data wpływu 23.04.2012r.) nadesłanym w odpowiedzi na wezwanie z dnia 03.04.2012r. doręczone Wnioskodawcy w dniu 12.04.2012r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. <dalej: Spółka lub Wnioskodawca>, której podstawowa działalność polega na realizowaniu inwestycji budowlanych w postaci kompleksów mieszkalnych, budynków biurowych oraz handlowych, zawarła z Y Sp. z o.o. <dalej: Sprzedający> przedwstępną umowę sprzedaży <dalej: Umowa>.

Przedmiotem Umowy jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w W., stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 6/140 powierzchni 41.387 m2, <dalej: Nieruchomość> wraz z budynkami, które się na niej znajdują <dalej: Budynki>, to jest:

  • magazynem nawozów;
  • dwiema oborami;
  • magazynem pasz.

Właścicielem Nieruchomości jest Skarb Państwa, a Agencji Nieruchomości Rolnych powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa. Właścicielem Budynków położonych na Nieruchomości jest Sprzedający.

Historia transakcji nabycia prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości oraz prawa własności Budynków przedstawia się następująco:

  • W 1994 r. Szkoła , zarządca Nieruchomości, stała się użytkownikiem wieczystym Nieruchomości oraz właścicielem Budynków, zgodnie z art. 182 Ustawy o szkolnictwie wyższym. Na podstawie tego przepisu grunty państwowe pozostające w zarządzie uczelni państwowych stały się przedmiotem użytkowania wieczystego tych uczelni, natomiast budynki i urządzenia związane trwale z gruntami państwowymi pozostającymi w zarządzie uczelni stały się ich własnością.
  • W 2003 r. S zawarła umowę sprzedaży dotyczącą prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości oraz prawa własności Budynków na rzecz osób fizycznych pana Jarosława Cz. oraz pana Zbigniewa P.
  • W dniu 1 kwietnia 2004 r. ZZZ sp. z o.o. nabyła od pana Jarosława Cz. 1874/10000 udziału w prawie użytkowania wieczystego Nieruchomości i prawie własności Budynków.
  • W dniu 5 kwietnia 2004 r. ZZZ sp. z o.o. zawarła z panem Zbigniewem P. umowę przeniesienia 8126/10000 udziału w prawie użytkowania wieczystego Nieruchomości oraz prawie własności Budynków w zamian za aport wniesiony do ZZZ sp. z o.o.
  • W dniu 17 sierpnia 2005 r. spółka ZZZ sp. z o.o. wniosła w formie aportu do spółki YYY sp. z o.o. w organizacji prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości i prawo własności Budynków.
  • W dniu 21 września 2009 r. jedyny wspólnik Sprzedającego, spółka Y sp. z o.o., z siedzibą w W., dokonała podwyższenia kapitału zakładowego Sprzedającego z 50.000 PLN do 26.700.000 PLN. Wszystkie nowo utworzone udziały zostały objęte przez spółkę YYY sp. z o.o. w zamian za wniesiony aport o wartości 26.650.000 PLN w postaci przedsiębiorstwa obejmującego w szczególności prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości i prawo własności Budynków.

Tym samym Sprzedający nabył Nieruchomość i Budynki w drodze aportu przedsiębiorstwa. Budynki od 2003 r. nie były poddawane ulepszeniom, których wartość przewyższałaby 33% wartości początkowej tych budynków i budowli.

W 2005 r. Sprzedający zawarł umowę wynajmu Budynków, umowa nie jest wykonywana jednak nie została formalnie rozwiązana.

Zarówno Spółka, jak i Sprzedający są zarejestrowanymi podatnikami VAT w związku z prowadzoną przez te podmioty działalnością gospodarczą.

W nadesłanym uzupełnieniu do wniosku z dnia 17.04.2012 Spółka wskazała, iż zgodnie ze stanowiskiem wskazanym w treści Wniosku, w stosunku do przedmiotowej transakcji stronom będzie przysługiwało prawo rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT i wyboru opcji opodatkowania tejże transakcji na podstawie art. 43 ust. 10 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Niniejszym podtrzymuje stanowisko wyrażone we Wniosku, iż w świetle przedstawionego w nim stanu faktycznego, w ocenie Spółki, stronom transakcji przysługiwać będzie prawo rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT i wyboru opcji opodatkowania. Dlatego też, na potrzeby wydania interpretacji na rzecz Spółki należy przyjąć, iż strony transakcji zrezygnują z przysługującego zwolnienia tej transakcji i wybiorą opcję jej opodatkowania. W efekcie, odpowiadając na pytanie organu, należy przyjąć, iż na podstawie zgodnego oświadczenia stron transakcja opisana we wniosku Spółki będzie objęta opodatkowaniem.

Jednakże, należy podkreślić, iż w stosunku do przedmiotowej transakcji również sprzedawca Nieruchomości i Budynków (Y sp. z o.o.) w tym samym czasie złożył do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku wniosek o udzielanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. W związku z powyższym, kwestia czy przedmiotowa transakcja kupna-sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, oraz czy w przypadku ww. transakcji nie znajdzie zastosowanie zwolnienie od podatku VAT, jest już przedmiotem postępowania prowadzonego przez Dyrektora IS poprzez Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku. Należy w związku z tym podkreślić, iż ostateczne zasady opodatkowania transakcji uzależnione są od stanowiska organu wydanego w odpowiedzi na wniosek sprzedawcy Nieruchomości i Budynków (tj. Y sp. z o.o.).

Spółka wskazała ponadto, iż zawrze umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości oraz prawa własności Budynków po otrzymaniu przez sprzedawcę (tj. Y sp. z o.o.) indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej opodatkowania przedmiotowej transakcji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku opodatkowania VAT zaprezentowanej w stanie faktycznym transakcji sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości oraz prawa własności Budynków na niej położonych, Spółce będzie przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury VAT wystawionej w związku z tą czynnością przez Sprzedającego...

Zdaniem wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy, w przypadku opodatkowania VAT zaprezentowanej w stanie faktycznym transakcji sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości oraz prawa własności Budynków na niej położonych, Spółce będzie przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury VAT wystawionej w związku z tą czynnością przez Sprzedającego.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT „w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego”.

Zakup prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości oraz prawa własności Budynków jest ściśle związany z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę, a tym samym jest związany z wykonywaniem przez nią czynności opodatkowanych. Co więcej, ustawa o VAT nie przewiduje żadnych specjalnych warunków uzależniających możliwość pomniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony związany z zakupem budynków, budowli lub ich części.

W związku z powyższym, w przypadku opodatkowania VAT zaprezentowanej w stanie faktycznym transakcji sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości oraz prawa własności Budynków na niej położonych, Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury VAT wystawionej w związku z tą czynnością przez Sprzedającego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego – na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. – stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar (usługa) ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas, po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych, odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

Wystarczającym zatem jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towaru lub usługi, przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej oraz planowanej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej. Ta warunkowość realizacji określonego w art. 86 ust. 1 ustawy prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony powoduje, że nieziszczenie się warunku pozytywnego jakim jest wykorzystanie towaru lub usługi do realizacji czynności opodatkowanej podatnika, np. gdy okaże się, że zmieniono przeznaczenie towaru (usługi) i został on ostatecznie wykorzystany do czynności zwolnionych od VAT lub niepodlegających VAT – spowoduje konieczność weryfikacji uprzedniego odliczenia podatku naliczonego.

Biorąc pod uwagę, że prawo do odliczenia powinno być realizowane natychmiast po powstaniu podatku naliczonego, decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Podkreślić należy, iż ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Natomiast, w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2011 r., wskazano, iż nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne m. in. w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka zamierza nabyć prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkami: magazynem nawozów, dwiema oborami oraz magazynem pasz. Zarówno Spółka jak też Zbywca są czynnymi podatnikami VAT zarejestrowanymi dla potrzeb tego podatku w Polsce.

Po nabyciu opisanej nieruchomości, Spółka zamierza wykorzystywać ją dla potrzeb swojej działalności, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W piśmie uzupełniającym z dnia 23.04.2012r. Wnioskodawca wyjaśnia, że stronom transakcji będzie przysługiwało prawo rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT i wybiorą opcję opodatkowania tejże transakcji na podstawie art. 43 ust. 10 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Ponadto Spółka wskazała, iż na podstawie zgodnego oświadczenia stron transakcja opisana we wniosku będzie objęta opodatkowaniem podatkiem VAT.

W związku z powyższym, w analizowanej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług. Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem nieruchomości, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, gdyż przedmiotowa nieruchomość, będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych.

Reasumując, nabywca - działając jako zarejestrowany podatnik VAT, który wykorzystywać będzie przedmiotową nieruchomość do działalności opodatkowanej - ma prawo odliczyć podatek naliczony z tytułu nabycia omawianej nieruchomości, zgodnie z powołanym wyżej art. 86 ust. 1 ustawy.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie pozostałych pytań dotyczących podatku VAT (1 i 2) z wniosku z dnia 03.02.2012r. zostało wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, doręczone Wnioskodawcy w dniu 12.04.2012r. Natomiast w zakresie interpretacji przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - pytanie Nr 4 została wydana odrębna interpretacja.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.