IBPP4/4512-177/15/MK | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zdania związanego z projektem pn. „...”2.
IBPP4/4512-177/15/MKinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 2 czerwca 2015 r. (data wpływu 9 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie „...” w R. zrzesza organizacje oraz zrzeszenia sportowe (LZS, LKS, LUKS, UKS i inne) działające na terenie gminy R. Stowarzyszenie jest osobowością prawną i podlega wpisowi do ewidencji Stowarzyszenia prowadzonego przez Sąd. Stowarzyszenie może być członkiem okręgowych, regionalnych i ogólnokrajowych związków, stowarzyszeń i związków sportowych.

Stowarzyszenie powołane jest do realizacji następujących celów:

 1. Dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie wszystkich obywateli;
 2. Rozwijanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży;
 3. Działalność rekreacyjno - sportowa na rzecz osób niepełnosprawnych;
 4. Rozwijanie różnych form kultury fizycznej sportu, rekreacji i turystyki wśród społeczeństwa gminy R.;
 5. Podnoszenie poziomu sportowego członków Stowarzyszenia poprzez udział w stałym systemie rozgrywek Polskich Związków Sportowych;
 6. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości wśród dzieci i młodzieży;
 7. Realizowanie zadań programu rozwoju kultury fizycznej przez Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Szkolny Związek Sportowy, inne zrzeszenia i związki sportowe.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. Sport, wychowanie fizyczne, rekreację ruchową i rehabilitację ruchową;
 2. Organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych oraz dni wolnych od pracy dla dzieci, młodzieży i starszych;
 3. Organizowanie różnorodnych form rekreacji i rehabilitacji ruchowej podejmowanej dla wypoczynku, odnowy sił psychofizycznych oraz przywrócenie i poprawę sprawności osób czasowo lub trwale niepełnosprawnych;
 4. Organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych i turystycznych dla swoich członków w środowisku działania szczególnie dla dzieci i młodzieży;
 5. Podejmowanie działań na rzecz modernizacji oraz rozbudowy obiektów i urządzeń sportowych;
 6. Organizacje imprez rekreacyjno - sportowych dla dzieci szkolnych, przedszkolnych, gimnazjalistów i średnich w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży;
 7. Uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych;
 8. Wspieranie rozwoju bazy kulturalnej i rekreacyjno - sportowej, działalności w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu oraz organizowanie szkolenia dzieci i młodzieży;
 9. Angażowanie młodych mieszkańców gminy w realizowanie projektów i zwalczanie patologii społecznych wśród młodzieży.

Stowarzyszenie kultury fizycznej działa na podstawie statutu i nosi nazwę: Stowarzyszenie „...” w R. Cele statutowe:

 1. Dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie wszystkich obywateli;
 2. Rozwijanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży;
 3. Działalność rekreacyjno - sportowa na rzecz osób niepełnosprawnych;
 4. Rozwijanie różnych form kultury fizycznej sportu, rekreacji i turystyki wśród społeczeństwa gminy R.;
 5. Podnoszenie poziomu sportowego członków Stowarzyszenia poprzez udział w stałym systemie rozgrywek Polskich Związków Sportowych;
 6. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości wśród dzieci i młodzieży;
 7. Realizowanie zadań programu rozwoju kultury fizycznej przez Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Szkolny Związek Sportowy, inne zrzeszenia i związki sportowe.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

W ramach realizacji zadań statutowych na Stowarzyszenie są wystawiane odpowiednie dokumenty. Aby zapewnić sprawne i efektywne działanie Stowarzyszenia, musi ono ponieść wydatki, które są udokumentowane między innymi fakturami VAT związanymi z kosztami zakupu materiałów (zakup sprzętu sportowego, materiałów biurowych, napojów chłodzących, wyżywienia itp.) oraz koszty usług (opłaty delegacji sędziowskich, przejazdy na zawody sportowe, opłaty gospodarzy obiektów sportowych, instruktorów itp.).

Członkowie Stowarzyszenia płacą składki członkowskie na ustalonych przez Walne Zebranie Członków zasadach.

Stowarzyszenie realizuje projekty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach Osi IV Leader.

W roku 2014 Stowarzyszenie zorganizowało projekt pod nazwą „...”. Na potrzeby realizacji projektu Stowarzyszenie w okresie od listopada 2014 roku do marca 2015 roku nabywało towary i usługi udokumentowane fakturami VAT, w fakturach tych jako nabywca jest wskazany Wnioskodawca. Towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu nie mają żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość otrzymania zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu w ramach PROW 2007 - 2013 w ramach Osi IV Leader, projektu pn. „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W świetle obowiązującego prawa nie ma możliwości otrzymania zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu w ramach PROW 2007 - 2013 w ramach Osi IV Leader, projektu pn. „...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl ustawy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, w tym m.in. że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca zrealizował projekt pn. „...”. Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym „podatnikiem VAT czynnym” i nie składa deklaracji VAT-7. Przedmiotowy projekt został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Osi IV Leader. Nabyte na potrzeby projektu towary i usługi są udokumentowane fakturami VAT, na których jako nabywca wskazany jest Wnioskodawca. Towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu nie mają żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając na uwadze powyższe oraz treść przywołanych przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie ww. towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku
IBPP4/4512-169/15/MK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.