IBPP4/4512-175/15/MK | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „...”
IBPP4/4512-175/15/MKinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 21 maja 2015 r. (data wpływu 2 czerwca 2015 r.) uzupełnione pismem z 9 lipca 2015 r. (data wpływu 10 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 - 2013. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 9 lipca 2015 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie Organu z dnia 30 czerwca 2015 r. nr IBPP4/4512-175/15/MK.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Fundacja w X realizować będzie projekt pn. „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 - 2013.

Przedmiotem projektu jest budowa oraz wyposażenie Ośrodka (szkoły wraz z internatem), który zapewnia edukację na poziomie szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a jednocześnie umożliwia rehabilitację, opiekę, pielęgnację, żywienie oraz zakwaterowanie w internacie.

W ramach projektu Fundacja w X poniesie wydatki na następujące zadania:

 • Roboty ogólnobudowlane - Ośrodek;
 • Instalacje wewnętrzne - Ośrodek;
 • Zakup wyposażenia - Ośrodek;
 • Instalacje zewnętrzne - otoczenie Ośrodka;
 • Drogi, chodniki i zieleń - otoczenie Ośrodka.

Projekt będzie realizowany od 01.10.2014 r. do 31.12.2015 r. Wydatki poniesione zostaną do 31.12.2015 r. Beneficjentem projektu będzie Fundacja w X, funkcjonująca na podstawie:

 • ustawy z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21, poz. 97);
 • statutu Fundacji (Tekst jednolity na dzień 21.02.2013 r.).

Fundacja posiada status OPP. Celem działania jest wykonywanie zadań statutowych.

Działalność prowadzona przez Fundację jest działalnością nieodpłatną. Majątek Fundacji stanowią: fundusz założycielski oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działalności statutowej. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację służy wyłącznie do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego oraz wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Na dzień 27.05.2014 r. Fundacja jest właścicielem lub współwłaścicielem 3 budynków.

Fundacja nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT (art. 113. ust. 1 ustawy o VAT).

Na fakturach dokumentujących nabywane na potrzeby realizacji projektu towary i usługi wskazana jest Fundacja.

Towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu są i będą wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT.

Ponadto pismem z dnia 9 lipca 2015 r. (data wpływu 10 lipca 2015 r.) Wnioskodawca doprecyzował że:

 • towary i usługi nabywane na potrzeby projektu pn. „...” będą wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT;
 • działalność prowadzona w budynkach objętych projektem jest w całości zwolniona opodatkowania podatkiem VAT;
 • towary i usługi nabywane przez Wnioskodawcę w ramach projektu nie były, nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
W związku z powyższym opisem zadano pytanie:

Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa Fundacja w X ma możliwość obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego, zawartego w cenach towarów i usług, jakie Fundacja nabędzie w związku z realizacją przedmiotowego projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, realizując przedmiotowy projekt, Fundacja w X nie ma możliwości do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zawartego w cenach towarów i usług, jakie Fundacja nabędzie w związku z realizacją przedmiotowego projektu (na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).

Budynki objęte projektem zgodnie z klasyfikacją obiektów budowlanych zalicza się do budynków mieszkalnych. Ponieważ przeważająca działalność w budynkach objętych projektem związana jest ze sprzedażą zwolnioną, Fundacja stoi na stanowisku, że nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego od zakupu usług budowlanych związanych z projektem.

W związku z faktem, iż Fundacja w X nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, (ze względu na zapisy ustawy o VAT i przepisów prawa podatkowego od towarów i usług - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług), podatek ten został przyjęty jako koszt kwalifikowalny projektu składanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 - 2013.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl ustawy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, w tym m.in. że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca. realizuje projekt pn. „...” Przedmiotem projektu jest budowa oraz wyposażenie Ośrodka (szkoły wraz z internatem), który zapewnia edukację na poziomie szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a jednocześnie umożliwia rehabilitację, opiekę, pielęgnację, żywienie oraz zakwaterowanie w internacie. Fundacja nie jest zarejestrowanym „podatnikiem VAT czynnym”. Faktury dokumentujące nabywane na potrzeby realizacji projektu towary i usługi będą wystawione na Fundację. Towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu nie były, nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Także działalność prowadzona w budynkach objętych projektem jest w całości zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając na uwadze powyższe oraz treść przywołanych przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie ww. towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku
IBPP4/4512-177/15/MK | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP4/4512-175/15/MK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.