IBPP4/4512-175/15/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „...”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 21 maja 2015 r. (data wpływu 2 czerwca 2015 r.) uzupełnione pismem z 9 lipca 2015 r. (data wpływu 10 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 - 2013. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 9 lipca 2015 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie Organu z dnia 30 czerwca 2015 r. nr IBPP4/4512-175/15/MK.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Fundacja w X realizować będzie projekt pn. „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 - 2013.

Przedmiotem projektu jest budowa oraz wyposażenie Ośrodka (szkoły wraz z internatem), który zapewnia edukację na poziomie szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a jednocześnie umożliwia rehabilitację, opiekę, pielęgnację, żywienie oraz zakwaterowanie w internacie.

W ramach projektu Fundacja w X poniesie wydatki na następujące zadania:

  • Roboty ogólnobudowlane - Ośrodek;
  • Instalacje wewnętrzne - Ośrodek;
  • Zakup wyposażenia - Ośrodek;
  • Instalacje zewnętrzne - otoczenie Ośrodka;
  • Drogi, chodniki i zieleń - otoczenie Ośrodka.

Projekt będzie realizowany od 01.10.2014 r. do 31.12.2015 r. Wydatki poniesione zostaną do 31.12.2015 r. Beneficjentem projektu będzie Fundacja w X, funkcjonująca na podstawie:

  • ustawy z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21, poz. 97);
  • statutu Fundacji (Tekst jednolity na dzień 21.02.2013 r.).

Fundacja posiada status OPP. Celem działania jest wykonywanie zadań statutowych.

Działalność prowadzona przez Fundację jest działalnością nieodpłatną. Majątek Fundacji stanowią: fundusz założycielski oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działalności statutowej. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację służy wyłącznie do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego oraz wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Na dzień 27.05.2014 r. Fundacja jest właścicielem lub współwłaścicielem 3 budynków.

Fundacja nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT (art. 113. ust. 1 ustawy o VAT).

Na fakturach dokumentujących nabywane na potrzeby realizacji projektu towary i usługi wskazana jest Fundacja.

Towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu są i będą wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT.

Ponadto pismem z dnia 9 lipca 2015 r. (data wpływu 10 lipca 2015 r.) Wnioskodawca doprecyzował że:

  • towary i usługi nabywane na potrzeby projektu pn. „...” będą wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT;
  • działalność prowadzona w budynkach objętych projektem jest w całości zwolniona opodatkowania podatkiem VAT;
  • towary i usługi nabywane przez Wnioskodawcę w ramach projektu nie były, nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
W związku z powyższym opisem zadano pytanie:

Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa Fundacja w X ma możliwość obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego, zawartego w cenach towarów i usług, jakie Fundacja nabędzie w związku z realizacją przedmiotowego projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, realizując przedmiotowy projekt, Fundacja w X nie ma możliwości do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zawartego w cenach towarów i usług, jakie Fundacja nabędzie w związku z realizacją przedmiotowego projektu (na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).

Budynki objęte projektem zgodnie z klasyfikacją obiektów budowlanych zalicza się do budynków mieszkalnych. Ponieważ przeważająca działalność w budynkach objętych projektem związana jest ze sprzedażą zwolnioną, Fundacja stoi na stanowisku, że nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego od zakupu usług budowlanych związanych z projektem.

W związku z faktem, iż Fundacja w X nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, (ze względu na zapisy ustawy o VAT i przepisów prawa podatkowego od towarów i usług - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług), podatek ten został przyjęty jako koszt kwalifikowalny projektu składanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 - 2013.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl ustawy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, w tym m.in. że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca. realizuje projekt pn. „...” Przedmiotem projektu jest budowa oraz wyposażenie Ośrodka (szkoły wraz z internatem), który zapewnia edukację na poziomie szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a jednocześnie umożliwia rehabilitację, opiekę, pielęgnację, żywienie oraz zakwaterowanie w internacie. Fundacja nie jest zarejestrowanym „podatnikiem VAT czynnym”. Faktury dokumentujące nabywane na potrzeby realizacji projektu towary i usługi będą wystawione na Fundację. Towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu nie były, nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Także działalność prowadzona w budynkach objętych projektem jest w całości zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając na uwadze powyższe oraz treść przywołanych przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie ww. towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.