IBPP4/4512-164/15/MK | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zdania związanego z projektem pn. „...”
IBPP4/4512-164/15/MKinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 19 maja 2015 r. (data wpływu 20 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Ochotnicza Straż Pożarna w B. istnieje już 126 lat, liczy prawie 70 członków. Prowadzi działalność pożarniczą, ratownictwa technicznego, chemiczno - ekologicznego, poszukiwawczo - ratowniczego oraz ratownictwa wodnego. Jednostka OSP B. prowadzi także profilaktykę przeciwpożarową poprzez akcje edukacyjne i pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej, pokazy ratownictwa drogowego itp.

Ważnym aspektem działalności jednostki OSP B. jest kultywowanie lokalnych tradycji, m.in. poprzez wartę przy Bożym Grobie w czasie Świąt Wielkanocnych, czyli kultywowanie lokalnych zwyczajów i rzemiosła oraz tradycji Ochotniczych Straży Pożarnych. Dla obchodów świąt wielkanocnych w wielu miejscowościach naszego kraju, charakterystyczne są straże grobowe strzegące symbolicznego Grobu Chrystusa, od Wielkiego Piątku do Wielkiej Niedzieli rano (do mszy rezurekcyjnej). W większości parafii wartę tę pełnią umundurowani członkowie ochotniczych straży pożarnych.

Operacja „...” polegała na doposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w B. w 28 nowych, kompletnych jednolitych mundurów dla druhen i druhów oraz zakup obuwia dla pocztu sztandarowego 7 par, pasów oficerskich 7 szt., hełmów ozdobnych typu ... 13 szt., kurtki wyjściowej 3/4 OSP 7 szt.

W skład umundurowania druha lub druhny wchodzą: mundur strażacki marynarka spodnie (spódnica), koszula biała krótki rękaw, krawat z logo ZOSP RP, dystynkcje, sznur, pagony, czapka rogatywka z okuciem (kobiety czapka damska OSP). Dodatkowo dla pocztu sztandarowego reprezentującego jednostkę OSP B. pod dwoma sztandarami: buty strażackie sznurowane z opinaczem, pasy oficerskie, kurtka wyjściowa 3A OSP ocieplana z podpinką oraz hełmy ozdobne reprezentacyjne typu ... dla pocztów sztandarowych oraz straży grobowej.

Zakupione umundurowanie przyczyni się do poprawy funkcjonowania Jednostki w trakcie pełnienia warty przy Bożym Grobie oraz uświetniania uroczystości w obszarze LGD i poza nim oraz podtrzymania tradycji regionalnych. Operacja wpłynie na poprawę życia kulturalno-historycznego mieszkańców obszaru LGD. Doposażenie jednostki OSP w B.w umundurowanie usprawni kultywowanie miejscowej tradycji, pozwoli także na odważniejsze promowanie jej w środowisku ponadlokalnym. Ochotnicza Straż Pożarna w B. jest ważnym składnikiem lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Transza dotacji przekazana będzie dla OSP na podstawie „wniosku beneficjenta o płatność”.

OSP nie prowadzi działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT czynnym i nie składa deklaracji VAT-7. Ze zwolnienia korzysta na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Działania podejmowane w związku z realizacją projektu nie mają w żadnym zakresie związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Odpłatne świadczenie usług i sprzedaż w ramach projektu nie będą prowadzone.

W związku z powyższym opisem zadano pytanie:

Czy Ochotniczej Straży Pożarnej przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu pn. „...” w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ochotniczej Straży Pożarnej w B. nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „...” działanie 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca zrealizował projekt pn. „...” polegający m.in. na doposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w B. w 28 nowych, kompletnych i jednolitych mundurów dla druhen i druhów w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowanym „podatnikiem VAT czynnym” oraz nie składa deklaracji VAT-7.

Działania podejmowane w związku z realizacją projektu nie mają w żadnym zakresie związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Odpłatne świadczenie usług i sprzedaż w ramach ww. projektu nie będą prowadzone.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając na uwadze powyższe oraz treść przywołanych przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie ww. towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku
IBPP4/4512-147/15/PK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.